Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogeveen

Aanwijzingsbesluit in- en verkoopregister voor handelaren

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogeveen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit in- en verkoopregister voor handelaren
CiteertitelAanwijzingsbesluit in- en verkoopregister voor handelaren
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpOpenbare orde, zedelijkheid, gezondheid, veiligheid, volkshuisvesting en milieu - Besluiten en regelingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht
 2. artikel 2 van het Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-07-2018Nieuwe regeling

09-07-2018

gmb-2018-150822

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit in- en verkoopregister voor handelaren

De burgemeester van de gemeente Hoogeveen;

Gelet op:

 • -

  artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht;

 • -

  artikel 2 van het Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht; en

 • -

  artikel 38c van de Algemene plaatselijke verordening 2007.

Overwegende dat:

 • -

  artikel 2 van het Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht bepaalt dat een handelaar verplicht is aantekening te houden van alle gebruikte en ongeregelde goederen die hij verworven of voorhanden heeft, in een doorlopend en een door of namens de burgemeester gewaarmerkt register;

 • -

  Artikel 38c van de Algemene plaatselijke verordening 2007 bepaalt dat een handelaar verplicht is aantekeningen te houden van alle gebruikte of ongeregelde goederen die hij verkoopt of op andere wijze overdraagt, in een doorlopend en een door of namens de burgemeester gewaarmerkt register;

 • -

  er naast het papieren register een digitaal register ontworpen is om zo efficiënt en effectief mogelijk invulling te geven aan de registratieplicht;

 • -

  dit digitale register gekoppeld is aan het landelijke systeem waarin gestolen goederen worden geregistreerd, zodat gecontroleerd wordt of een ingevoerd goed afkomstig is van diefstal en heling op effectieve wijze kan worden tegengegaan.

BESLUIT:

Vast te stellen het Aanwijzingsbesluit in- en verkoopregister voor handelaren:

Artikel 1 Aangewezen registers

 • 1.

  Als doorlopend en gewaarmerkt register voor de in- en verkoop van gebruikte of ongeregelde goederen, wordt aangewezen:

  a. het digitale in- en verkoopregister;

  b. het papieren register. In het papieren inkoopregister worden in elk geval opgenomen de vereisten uit artikel 2, lid 2 van het Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht. In het papieren verkoopregister worden in elk geval opgenomen:

  i. het volgnummer van de aantekening met betrekking tot het goed;

  ii. de datum van verkoop of overdracht van het goed;

  iii. een omschrijving van het goed, daaronder begrepen – voor zover dat mogelijk is – soort, merk en nummer van het goed;

  iv. de verkoopprijs of andere voorwaarden voor overdracht van het goed;

  v. de naam en het adres van degene die het goed heeft verkregen.

 • 2.

  Het papieren inkoopregister en het papieren verkoopregister dat aan de vereisten uit lid 1, sub b van dit artikel voldoet wordt gezien als een door de burgemeester gewaarmerkt register.

Artikel 2 Slotbepalingen

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking de dag na publicatie.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit in- en verkoopregister voor handelaren.

 

Hoogeveen, 9 juli 2018

De burgemeester,

 

Toelichting

Ingevolge artikel 437, eerste lid en artikel 2 van het Uitvoeringsbesluit ter uitvoering van artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht en artikel 38c van de Algemene plaatselijke verordening 2007 is bepaald dat een handelaar verplicht is aantekening te houden van alle gebruikte en ongeregelde goederen die hij verworven of voorhanden heeft of die hij verkoopt of op andere wijze overdraagt, in een doorlopend en een door of namens de burgemeester gewaarmerkt register. Middels dit besluit wordt het papieren register en het digitale in- en verkoopregister aangewezen als doorlopend en gewaarmerkt register.