Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogeveen

Tijdelijke subsidiebeleidsregels Voorschoolse voorzieningen in kleine kernen Hoogeveen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogeveen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTijdelijke subsidiebeleidsregels Voorschoolse voorzieningen in kleine kernen Hoogeveen
CiteertitelTijdelijke subsidiebeleidsregels Voorschoolse voorzieningen kleine kernen Hoogeveen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpVolksontwikkeling en -opvoeding, religie - Beleidsregels

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-07-201801-03-201831-12-2018Nieuwe regeling

27-03-2018

gmb-2018-167062

Tekst van de regeling

Intitulé

Tijdelijke subsidiebeleidsregels Voorschoolse voorzieningen in kleine kernen Hoogeveen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen,

gelet op: de Algemene subsidieverordening Hoogeveen en de Algemene wet bestuursrecht

Besluit vast te stellen de Tijdelijke subsidiebeleidsregels Voorschoolse voorzieningen in kleine kernen Hoogeveen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze subsidiebeleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  Algemene subsidieverordening Hoogeveen

 • b.

  College: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen;

 • c.

  houder: degene aan wie een onderneming als bedoeld in artikel 5 van de Handelsregisterwet 2007 toebehoort en die met die onderneming een kindercentrum exploiteert;

 • d.

  kindercentrum: kindercentrum als bedoeld in artikel 1.1 lid 1 van de wet dat is gevestigd in Hoogeveen en dat is opgenomen in het landelijk register kinderopvan;

 • e.

  landelijk register kinderopvang (LRK): het landelijk register, als bedoeld in artikel 1.1 lid 1 van de wet;

 • f.

  voorschool: een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt uitgevoerd en als zodanig is geregistreerd in het landelijk register kinderopvang;

 • g.

  financieel tekort voorschoolse voorzieningen: het bedrag tekort op de exploitatie van de desbetreffende voorziening;

 • h.

  wet: Wet kinderopvang.

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene subsidieverordening

De Algemene Subsidieverordening Hoogeveen is van toepassing, tenzij daarvan in deze subsidiebeleidsregels uitdrukkelijk wordt afgeweken.

Artikel 3 Doel subsidiebeleidsregels

Het doel van deze subsidiebeleidsregels is peuteropvangvoorzieningen in kleine kernen in stand te houden. Op basis van de gehanteerde kostprijs is het in een aantal dorpen niet mogelijk een voorschoolse voorziening in stand te houden. Oorzaken zijn divers, maar hebben vaak te maken met het beschikbare aantal peuters (bezetting), het aantal openingsmomenten en de beschikbare ruimte.

Artikel 4 Subsidiabele activiteiten

Het college kan een subsidie verlenen als tegemoetkoming in de kosten om voorschoolse voorzieningen in kleine dorpen open te houden. De restrictie is dat daarmee geen oneerlijke concurrentie alsmede marktverstorende werking (staaatsteun) optreedt. Jaarlijks moet dit per kern afzonderlijk worden beoordeeld en vastgesteld.

Hoofdstuk 2 Subsidieplafond, verdeelsleutel en hoogte subsidiebedrag

Artikel 5 Subsidieplafond en verdeelsleutel

 • 1.

  Het college stelt voor deze subsidiabele activiteit het maximale budget vast. Dit budget is vastgesteld door middel van een gespecificeerde subsidieaanvraag en gecontroleerd door een onafhankelijk bureau.

 • 2.

  Indien het budget niet toereikend is, wordt het beschikbare bedrag evenredig verdeeld over de aanvragen die voldoen aan de criteria voor subsidieverlening.

Artikel 6 Hoogte subsidiebedrag

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal het tekort op de jaarexploitatie.

Hoofdstuk 3 Subsidieaanvraag

Artikel 7 De aanvrager

Subsidie kan uitsluitend worden aangevraagd door de houder van een kindercentrum gevestigd in Elim, Nieuweroord, Tiendeveen, Noordscheschut, Nieuwlande of Stuifzand, die daar op 1 januari 2018 een door de gemeente gesubsidieerde voorschoolse voorziening in stand hielden. Daarnaast dient de houder te voldoen aan de voorwaarden voor periodieke subsidie op grond van de Subsidiebeleidsregels Kindgebonden financiering Peuteropvang gemeente Hoogeveen.

Artikel 8 Bij de subsidieaanvraag in te dienen gegevens

Per voorschoolse voorziening moeten de volgende zaken worden ingediend:

 • -

  een financiële toelichting op het tekort

 • -

  een bewijs dat er geen marktverstorende werking op kan treden in het jaar van de toekenning van deze subsidieregeling

 • -

  een plan van aanpak met daarin de mogelijkheden om het tekort in te lopen

Hoofdstuk 4 Weigering van de subsidie

Artikel 9 Weigeringsgronden

In aanvulling op artikel 8 van de Algemene Subsidieverordening Hoogeveen kan het college weigeren subsidie te verlenen als:

 • a.

  minder dan 6 geplaatste peuters gemiddeld over het kalenderjaar van de subsidieaanvraag gebruik maken van de opvang

 • b.

  als in het jaar van de subsidieaanvraag er een andere kinderopvang aanbieder op dagopvang/peuteropvang die geregistreerd is in het landelijk register kinderopvang (LRK) zich heeft gevestigd of gaat vestigen in de desbetreffende kleine kern.

 • c.

  niet is voldaan aan de verplichtingen bedoeld in artikel 2 van de Subsidiebeleidsregels Kindergebonden financiering peuteropvang gemeente Hoogeveen.

 • d.

  er geen duidelijkheid is verschaft wat het financieel tekort op voorschoolse voorziening is inculsief mogelijke maatregeelen om het te kort in te lopen.

Hoofdstuk 5 Slotbepalingen

Artikel 10 Inwerkingtreding en geldingsduur

Deze beleidsregels treden daags na publicatie in werking, werken terug tot en met 1 maart 2018 en vervallen van rechtswege op 31 december 2018, met dien verstande dat deze beleidsregels van toepassing blijven op de vaststelling van de subsidies die op grond van deze beleidsregels zijn verleend.

Artikel 11 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als 'Tijdelijke subsidiebeleidsregels Voorschoolse voorzieningen kleine kernen Hoogeveen'.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen, d.d. 27 maart 2018

 

De secretaris, De burgemeester,

N. Kramer, K.B. Loohuis