Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogeveen

Tijdelijke subsidiebeleidsregels Overgang ouderbijdrage doelgroep peuters Hoogeveen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogeveen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTijdelijke subsidiebeleidsregels Overgang ouderbijdrage doelgroep peuters Hoogeveen
CiteertitelTijdelijke subsidiebeleidsregels ouderbijdrage doelgroep peuters Hoogeveen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpVolksontwikkeling en -opvoeding, religie - Beleidsregels

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-07-201828-03-201831-12-2019Nieuwe regeling

27-03-2018

gmb-2018-167071

Tekst van de regeling

Intitulé

Tijdelijke subsidiebeleidsregels Overgang ouderbijdrage doelgroep peuters Hoogeveen

 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen,

gelet op: de Algemene subsidieverordening Hoogeveen en de Algemene wet bestuursrecht

Besluit vast te stellen de Tijdelijke subsidiebeleidsregels Overgang ouderbijdrage doelgroep peuters Hoogeveen

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze subsidiebeleisregels wordt verstaan onder:

 • a.

  Algemene subsidieverordening Hoogeveen

 • b.

  Doelgroep peuter: peuter die door de GGD geïndiceerd is en in aanmerking komt voor een extra dagdeel peuteropvang;

 • c.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen;

 • d.

  houder: degene aan wie een onderneming als bedoeld in artikel 5 van de Handelsregisterwet 2007 toebehoort en die met die onderneming een kindercentrum exploiteert;

 • e.

  kindercentrum: kindercentrum als bedoeld in artikel 1.1 lid 1 van de wet dat is gevestigd in Hoogeveen en dat is opgenomen in het landelijk register kinderopvang;

 • f.

  landelijk register kinderopvang: het landelijk register, als bedoeld in artikel 1.1 lid 1 van de wet;

 • g.

  voorschool: een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt uitgevoerd en als zodanig is geregistreerd in het landelijk register kinderopvang;

 • h.

  VVE: voor- en vroegschoolse educatie;

 • i.

  wet: Wet kinderopvang.

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene subsidieverordening

De Algemene subsidieverordening Hoogeveen is van toepassing, tenzij daarvan in deze subsidiebeleidsregels uitdrukkelijk wordt afgeweken.

Artikel 3 Doel subsidiebeleidsregels

 • 1.

  Per 1 januari 2018 mogen peuters gebruiken maken van de peuteropvang en daarvoor wordt een inkomensafhankelijke bijdrage betaald. De extra uren zijn gratis voor doelgroep peuters die geïndiceerd zijn door de GGD.

 • 2.

  Om te voorkomen dat huidige doelgroeppeuters en ouders met grote wijzigingen te maken te krijgen, geldt voor deze groep een overgangsregeling. Huidige doelgroeppeuters nemen al vóór 1 januari 2018 deel aan voorschoolse educatie op een peuteropvanglocatie die gesubsidieerd wordt door de gemeente Hoogeveen. Deze peuters, aangeduid als zittende peuters, mogen voor de ouderbijdrage van 2017 gebruik blijven maken van de voorschoolse educatie tot zij 4 jaar worden en doorstromen naar de basisschool.

Artikel 4 Subsidiabele activiteiten

Het college kan voor de jaren 2018 en 2019 een periodieke subsidie verlenen als tegemoetkoming in de kosten die verbonden zijn aan de omzetting van peuterspeelzaalwerk met voorschoolse educatie naar kinderopvang met voorschoolse educatie en voortkomen uit de Wet Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk.

Hoofdstuk 2 Subsidieplafond, verdeelsleutel en hoogte subsidiebedrag

Artikel 5 Subsidieplafond en verdeelsleutel

 • 1.

  Het college stelt voor deze subsidiabele activiteit het maximale budget vast. Dit budget is vastgesteld door middel van een specificeerde subsidieaanvraag en gecontroleerd door een onafhankelijk bureau.

 • 2.

  Indien het budget niet toereikend is, wordt het beschikbare bedrag evenredig verdeeld over de aanvragen die voldoen aan de criteria voor subsidieverlening.

Deze overgangsregeling eindigt op 1 januari 2020. De totale kosten overgangsregeling doelgroep peuters is maximaal € 225.715 voor 2018 met een uitloop van maximaal € 27.705 in 2019. Jaarlijkse evaluatie op deze regeling kan leiden tot een bijstelling naar beneden als een peuter eerder dan de volledige doorlooptijd van de voorschoolse periode stopt met de peuteropvang.

Artikel 6 Hoogte subsidiebedrag

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal het verschil in ouderbijdrage zoals deze in 2017 van toepassing was voor doelgroep peuters in de door de gemeente Hoogeveen gesubsidieerde peuteropvang locaties, afgezet tegen de kostprijs per uur zoals deze in de Subsidiebeleidsregels kindgebonden financiering peuteropvang Hoogeveen 2018 staat opgenomen.

De regeling heeft betrekking op:

- doelgroep peuters die voor 1-1-2018 als zittende peuters aangeduid kunnen worden.

en

- tot en met de maand dat de peuter 4 jaar wordt.

Hoofdstuk 3 Subsidieaanvraag

Artikel 7 De aanvrager

Subsidie kan uitsluitend worden aangevraagd door de houder van een kindercentrum die voldoet aan de voorwaarden voor periodieke subsidie op grond van de Subsidiebeleidsregels Kindgebonden financiering Peuteropvang gemeente Hoogeveen en aan wie voor het jaar 2018 subsidie is verleend voor het aanbieden van voorschoolse educatie in een peuterspeelzaal.

Artikel 8 Bij de subsidieaanvraag in te dienen gegevens

Per doelgroeppeuter moet een berekening van de meerkosten veroorzaakt door de verschillen tussen de ouderbijdrage 2017 per uur en de door het college vastgestelde kostprijs per uur voor de peuteropvang in 2018 worden ingediend.

Hoofdstuk 4 Weigering van de subsidie

Artikel 9 Weigeringsgronden

In aanvulling op artikel 8 van de Algemene Subsidieverordening Hoogeveen kan het college weigeren subsidie te verlenen als:

 • a.

  voor het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft geen subsidie is aangevraagd voor het aanbieden van voorschoolse educatie op grond van de Subsidiebeleidsregels Kindgebonden financiering Peuteropvang gemeente Hoogeveen of de subsidie geheel of gedeeltelijk wordt geweigerd;

 • b.

  in 2017 geen subsidie is verleend voor voorschoolse educatie in een peuterspeelzaal;

 • c.

  niet is voldaan aan de verplichtingen bedoeld in artikel 2 van de Subsidiebeleidsregels Kindgebonden financiering peuteropvang gemeente Hoogeveen.

Hoofdstuk 5 Slotbepalingen

Artikel 10 Inwerkingtreding en geldingsduur

Deze beleidsregels treden daags na publicatie in werking, werken terug tot en met 1 maart 2018 en vervallen van rechtswege op 31 december 2019, met dien verstande dat deze beleidsregels van toepassing blijven op de vaststelling van de subsidies die op grond van deze beleidsregels zijn verleend.

Artikel 11 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als ‘Tijdelijke subsidiebeleidsregels ouderbijdrage doelgroep peuters Hoogeveen’.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen d.d. 27 maart 2018

 

De secretaris, De burgemeester,

N. Kramer, K.B. Loohuis