Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogeveen

Tijdelijke subsidiebeleidsregels CAO compensatie Hoogeveen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogeveen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTijdelijke subsidiebeleidsregels CAO compensatie Hoogeveen
CiteertitelTijdelijke subsidiebeleidsregels CAO compensatie Hoogeveen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpVolksontwikkeling en -opvoeding, religie - Beleidsregels

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-07-201801-03-201831-12-2019Nieuwe regeling

27-03-2018

gmb-2018-167087

Tekst van de regeling

Intitulé

Tijdelijke subsidiebeleidsregels CAO compensatie Hoogeveen

 Het college van burgemeester en wethouders van Hoogeveen,

gelet op: de Algemene subsidieverordening Hoogeveen en de Algemene wet bestuursrecht

besluit vast te stellen de

Tijdelijke subsidiebeleidsregels CAO compensatie Hoogeveen

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze subsidiebeleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  a. Algemene subsidieverordening Hoogeveen

 • b.

  b. beroepskracht voorschoolse educatie: de beroepskracht voorschoolse educatie als bedoeld in artikel 1.1 lid 1 van de wet;

 • c.

  c. cao kinderopvang: cao Kinderopvang 2016 – 2017 of de opvolger hiervan;

 • d.

  d. cao welzijn: cao Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2016 – 2017 of de opvolger hiervan;

 • e.

  e. college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen;

 • f.

  f. houder: degene aan wie een onderneming als bedoeld in artikel 5 van de Handelsregisterwet 2007 toebehoort en die met die onderneming een kindercentrum exploiteert;

 • g.

  g. kindercentrum: kindercentrum als bedoeld in artikel 1.1 lid 1 van de wet dat is gevestigd in Hoogeveen en dat is opgenomen in het landelijk register kinderopvang;

 • h.

  h. landelijk register kinderopvang: het landelijk register, als bedoeld in artikel 1.1 lid 1 van de wet;

 • i.

  i. voorschool: een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt uitgevoerd en als zodanig is geregistreerd in het landelijk register kinderopvang;

 • j.

  j. VVE: voor- en vroegschoolse educatie;

 • k.

  k. wet: Wet kinderopvang.

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene subsidieverordening

De Algemene subsidieverordening Hoogeveen is van toepassing, tenzij daarvan in deze subsidiebeleidsregels uitdrukkelijk wordt afgeweken.

Artikel 3 Doel subsidiebeleidsregels

Door deze tijdelijke regeling wordt de voormalige peuterspeelzaalorganisatie in staat gesteld om toe te groeien naar de nieuwe situatie, te weten het werken met een nieuwe CAO.

Artikel 4 Subsidiabele activiteiten

Het college kan voor de jaren 2018 en 2019 periodieke subsidie verlenen als tegemoetkoming in de 2 kosten die verbonden zijn aan de omzetting van peuterspeelzaalwerk met voorschoolse educatie naar kinderopvang met voorschoolse educatie, voortkomend uit het verschil in beloning volgens de cao welzijn en de cao kinderopvang.

Hoofdstuk 2 Subsidieplafond, verdeelsleutel en hoogte subsidiebedrag

Artikel 5 Subsidieplafond en verdeelsleutel

 • 1.

  Het college stelt voor de subsidiabele activiteiten jaarlijks het subsidieplafond vast.

 • 2.

  Indien het subsidieplafond niet toereikend is, wordt het beschikbare bedrag evenredig verdeeld over de aanvragen die voldoen aan de criteria voor subsidieverlening.

Artikel 6 Hoogte subsidiebedrag

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal het verschil in personeelskosten volgens de cao welzijn en de cao kinderopvang, voor de medewerkers die in het jaar waarop de subsidie betrekking heeft:

- direct uitvoering geven aan de voorschoolse educatie of hieraan direct ondersteunend zijn

en

- die op 1 januari 2018 werkzaam waren in één van deze functies op basis van een dienstverband voor onbepaalde tijd volgens de cao welzijn.

Hoofdstuk 3 Subsidieaanvraag

Artikel 7 De aanvrager

Subsidie kan uitsluitend worden aangevraagd door de houder van een kindercentrum die voldoet aan de voorwaarden voor periodieke subsidie op grond van de Subsidiebeleidsregels Kindgebonden financiering Peuteropvang gemeente Hoogeveen en aan wie voor het jaar 2018 subsidie is verleend voor het aanbieden van voorschoolse educatie.

Artikel 8 Bij de subsidieaanvraag in te dienen gegevens

Per medewerker moet een berekening van de meerkosten veroorzaakt door de verschillen tussen de cao welzijn door een onafhankelijk bureau vastgesteld worden ingediend.

Hoofdstuk 4 Weigering van de subsidie

Artikel 9 Weigeringsgronden

In aanvulling op artikel 8 van de Algemene Subsidieverordening Hoogeveen kan het college weigeren subsidie te verlenen als:

a. voor het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft geen subsidie is aangevraagd voor het aanbieden van voorschoolse educatie op grond van de Subsidiebeleidsregels Kindgebonden financiering Peuteropvang gemeente Hoogeveen of de subsidie geheel of gedeeltelijk wordt geweigerd;

b. in 2017 geen subsidie is verleend voor voorschoolse educatie in een peuterspeelzaal;

c. niet is voldaan aan de verplichtingen bedoeld in artikel 2 van de Subsidiebeleidsregels Kindgebonden financiering Peuteropvang gemeente Hoogeveen.

Hoofdstuk 5 Slotbepalingen

Artikel 10 Inwerkingtreding en geldingsduur

Deze beleidsregels treden daags na publicatie in werking, werken terug tot en met 1 maart 2018 en vervallen van rechtswege op 31 december 2019, met dien verstande dat deze beleidsregels van toepassing blijven op de vaststelling van de subsidies die op grond van deze beleidsregels zijn verleend.

Artikel 11 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als ‘Tijdelijke subsidiebeleidsregels CAO compensatie Hoogeveen’.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen d.d. 27 maart 2018

 

De secretaris, De burgemeester,

N. Kramer, K.B. Loohuis