Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogeveen

Beleidsregels inzet netwerk Regeling Reductie energieverbruik Drentse gemeenten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogeveen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels inzet netwerk Regeling Reductie energieverbruik Drentse gemeenten
CiteertitelBeleidsregel inzet netwerk RRE Drentse gemeenten
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp
Externe bijlagenBijlage 1 format voor indienen activiteit gemeente Bijlage 2 Format voor eindverantwoording gemeente

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-07-202001-03-2020nieuwe regeling

14-07-2020

gmb-2020-186347

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels inzet netwerk Regeling Reductie energieverbruik Drentse gemeenten

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen;

 

Gelet op:

 • -

  artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht; en

 • -

  artikel 3, lid 3 van de Algemene subsidieverordening Hoogeveen;

   

BESLUIT:

de navolgende Beleidsregels inzet netwerk Regeling Reductie energieverbruik Drentse gemeenten vast te stellen

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  RRE: eenmalige specifieke Regeling Reductie Energieverbruik, een regeling van het ministerie van BZK waarvan de uitvoering via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland loopt. Deze regeling is opgesteld voor gemeenten om woningeigenaren te stimuleren in het nemen van laagdrempelige energiebesparende maatregelen;

 • b.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen;

 • c.

  ASV: Algemene subsidieverordeningHoogeveen;

 • d.

  Drents Energieloket (DEL): een samenwerkingsverband tussen de 12 Drentse gemeenten, de provincie Drenthe, de Natuur en Milieufederatie Drenthe, Bouwend Nederland noord, Techniek Nederland en Slim wonen met Energie dat al jaren werkt aan de doelen die de RRE ook nastreeft.

 • e.

  RRE kernteam: het RRE kernteam dat onderdeel is van het DEL en belast is met de uitvoering van de RRE in brede zin;

 • f.

  Stuurgroep DEL: De wethouders van de gemeenten Midden-Drenthe (voorzitter), Meppel, Emmen en Hoogeveen en een gedeputeerde van de provincie Drenthe vormen de stuurgroep;

Artikel 2 Doel en reikwijdte

 • 1.

  Deze beleidsregel heeft als doel om via de gemeenten zo veel mogelijk woningeigenaren te stimuleren in het nemen van kleine energiebesparende maatregelen aan hun woning en het vergroten van bewustwording rondom het thema energiebesparing.

 • 2.

  De activiteiten die in aanmerking komen voor een subsidie op grond van deze beleidsregel zijn:

  a. een collectief inkooptraject voor duurzame maatregelen aan woningen;

  b. informatiebijeenkomsten en voorlichtingen op wijk-, buurt-, -dorp en stadsniveau;

  c. pop-up-stores voor duurzame maatregelen aan woningen;

  d. huiskamerbijeenkomsten (kleinschalige bijeenkomsten);

  e. inzet van energiecoaches;

  f. maatwerkcampagnes in een gemeente;

  g. organiseren van activiteiten door een lokale energiegroep en/of –coöperatie.

 • 3.

  Op deze beleidsregel is de ASV van toepassing, tenzij daar bij deze beleidsregel van wordt afgeweken.

Artikel 3 subsidieaanvrager

 • 1.

  De subsidie kan worden aangevraagd door een Drentse gemeente. Zij verzamelt haar eigen activiteiten en die van lokale initiatieven en maakt daar één gemeentelijke aanvraag van. Een subsidieaanvraag kan daarom uit meerdere activiteiten bestaan. De deelnemende gemeente maakt bij haar aanvraag gebruik van het activiteitenformat zoals opgenomen in bijlage 1 van deze beleidsregel.

 • 2.

  De gemeenten die een subsidie op grond van deze beleidsregel kunnen aanvragen, zijn: Noordenveld, Assen, Tynaarlo, Aa & Hunze, Midden Drenthe, Borger-Odoorn, Emmen, Coevorden, Hoogeveen, De Wolden, Westerveld en Meppel.

Artikel 4 Aanvraagmoment

 • 1.

  De aanvraag dient uiterlijk 1 september 2020 te worden ingediend bij het college van de gemeente Hoogeveen. Het college beslist binnen zes weken nadat de termijn om een aanvraag in te dienen is verstreken. Het college kan deze termijn eenmalig met zes weken verlengen.

 • 2.

  Afhankelijk van het budgetplafond is een tweede indienmoment mogelijk. Aanvragen hiervoor dienen voor 1 januari 2021 te worden ingediend. Voor het overige is lid 1 van overeenkomstige toepassing.

 • 3.

  Het RRE kernteam adviseert over het totaal van de aanvragen en bereidt het advies voor het college van Hoogeveen voor.

Artikel 5 Subsidiebedrag

 • 1.

  Voor deze regeling zijn de maximale bedragen zoals opgenomen in onderstaande tabel, van toepassing:

   

Inzet activiteit

Max. kosten /actie

Bereik woningen/actie

a. Collectieve inkoop

10.000

325

b. (EC) Bijeenkomsten wijk/dorp/buurt

1.500

100

c. Pop–up-store

15.000

250

d. Huiskamerbijeenkomsten

1000

8

e. Maatwerkcampagne gemeente

7.500

200

f. EC maatwerk via gemeente

1.500

25

g. EC kleinschalige activiteiten

1.000

15

 •  

 • 2.

  Wanneer de aanvragen het subsidie plafond overschrijden dan geldt dat het resterende budget wordt verdeeld naar ratio van het aantal woningen per gemeente.

 • 3.

  Het totale subsidieplafond bedraagt € 445.000.

Artikel 6 Voorwaarden

De aanvraag dient te voldoen aan artikel 5 van de ASV. Daarnaast dient bij de aanvraag de volgende informatie te worden aangeleverd. De deelnemende gemeente:

 • a.

  dient te beschrijven waarom de activiteiten genoemd in de aanvraag bijdragen aan energiebesparing;

 • b.

  is verantwoordelijk voor de uitvoering van de activiteiten, ook voor die van derden die onderdeel uitmaken van de gemeentelijke aanvraag, en dient te beschrijven hoe zij hier op toe ziet;

 • c.

  dient de activiteiten uiterlijk voor het einde van de looptijd van de RRE uit te voeren en dient te beschrijven hoe zij hier op toe ziet.

Artikel 7 Bevoorschotting

De bevoorschotting bedraagt 100% van de subsidieverlening.

Artikel 8 Weigeringsgronden

 • 1.

  Een subsidieaanvraag waarbij minder dan acht huishoudens worden bereikt, wordt niet in behandeling genomen.

 • 2.

  Een deelnemende gemeente kan slechts eenmaal een aanvraag indienen per aanvraagmoment zoals opgenomen in artikel 4, lid 1 en 2.

Artikel 9 Afwijking in uitvoering

Indien het aantal te organiseren activiteiten niet wordt gehaald dient het subsidiebedrag naar rato te worden terugbetaald.

Artikel 10 subsidievaststelling en verantwoording

 • 1.

  De aanvraag tot vaststelling van de subsidie wordt uiterlijk acht weken na afronding van de activiteit(en), doch voor 15 april 2021, ingediend bij de gemeente Hoogeveen.

 • 2.

  gemeente legt bij haar aanvraag tot vaststelling van de subsidie verantwoording af over het totaal aantal bereikte woningeigenaren, per adres, met onderbouwing van de activiteiten en de mate waarop de activiteiten, bekostigd met de subsidie, hebben bijgedragen aan energiebesparende maatregelen. Voor de eindverantwoording wordt het standaard formulier per activiteit, zie bijlage 2, gebruikt.

 • 3.

  De subsidievaststelling vindt uiterlijk plaats binnen acht weken na het indienen van de aanvraag tot vaststelling.

Artikel 11 Slotartikel

 • 1.

  Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na bekendmaking en heeft terugwerkende kracht tot 1 maart 2020.

 • 2.

  Deze beleidsregel heeft een looptijd tot en met 31 maart 2021.

 • 3.

  Deze beleidsregel kan worden aangehaald als Beleidsregel inzet netwerk RRE Drentse gemeenten.

 

Hoogeveen, 14 juli 2020

Burgemeester en wethouders van Hoogeveen,

Burgemeester, secretaris,