Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Peilbesluit Barwoutswaarder

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingPeilbesluit Barwoutswaarder
CiteertitelPeilbesluit Barwoutswaarder
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpruimtelijke ordening - waterkeringen en waterbeheer
Externe bijlageKaart peilbesluit Barwoutswaarder drieb.pdf

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Gedeputeerde Staten van Zuid Holland hebben dit peilbesluit goedgekeurd bij besluit van 27 januari 1993, nr. WEM03855.De kaart waarnaar in dit peilbesluit wordt verwezen, kunt u als PDF-bestand vinden onder bijlage.

Dit peilbesluit is met ingang van 20 januari 2010 vervangen door peilbesluit Driebruggen 2009.

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit: 14-11-1989

Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: WoC, BoN 25-2-1993; IJsb 23-2-1993

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Reglement voor het Groot-Waterschap van Woerden, artikel 111
  2. Reglement voor het Groot-Waterschap van Woerden, artikel 189
  3. Landinrichtingswet, artikel 129

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-03-199320-01-2010wijziging

14-11-1989

WoC, BoN 25-2-1993; IJsb 23-2-1993

-
29-09-199105-03-1993nieuwe regeling

22-05-1986

WoC 26-9-1991

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Peilbesluit Barwoutswaarder

 

 

Inhoud

De verenigde vergadering van het Groot-Waterschap van Woerden;

gezien het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 24 oktober 1989 en de bij het ontwerp-besluit behorende toelichting;

overwegende, dat in het kader van het landinrichtingsplan "Driebruggen" voorzieningen zullen worden getroffen tot aanpassing van de waterbeheersing in de polder

Barwoutswaarder

gericht op de functietoekenning in het gebied;

gelet op het ontwerp-landinrichtingsplan "Driebruggen";

in aanmerking nemende dat het ontwerp-peilbesluit na tijdig voorafgaande openbare bekendmaking volgens de daarvoor geldende voorschriften, gedurende dertig dagen van 19 september 1989 tot 19 oktober d.a.v. op de daartoe in het reglement voor het Groot-Waterschap van Woerden aangewezen plaats voor een ieder ter inzage heeft gelegen, terwijl het ingebrachte bezwaar is overwogen;

gelet op het bepaalde in de artikelen 111 en 189 van het reglement voor het Groot-Waterschap van Woerden;

gelet op het bepaalde in artikel 129 van de Landinrichtingswet;

B E S L U I T :

1. de peilen van de waterstanden in de polder Barwoutswaarder als volgt vast te stellen:

Tabel

peilgebied

polderpeil in meters minus N.A.P.

 

               zomerpeil

              winterpeil

a

                   2,00

                   2,10

b

                   2,00

                   2,10

c

                   2,30

                   2,40

hoogwatergebied

                   2,00

                   2,00

Tabel

 

 

 

Genoemde peilgebieden en de peilschalen waarop de peilen in die gebieden kunnen worden afgelezen zijn aangegeven op de bij het peilbesluit behorende kaart.

 

De overgang van zomer- naar winterpeil zal, al naar gelang de weersomstandigheden, in het algemeen en naar het oordeel van dijkgraaf en hoogheemraden, plaatsvinden in de loop van de maanden september-oktober.

De overgang van winter- naar zomerpeil zal, al naar gelang de weersomstandigheden, in het algemeen en naar het oordeel van dijkgraaf en hoogheemraden, plaatsvinden in de loop van de maanden april-mei.

2.

Het tijdstip, waarop de peilen zullen worden ingesteld, te doen bepalen door dijkgraaf en hoogheemraden, nadat in het kader van de landinrichting “Driebruggen”:

-

het gemaal voor de polder Barwoutswaarder is aangepast;

-

alle werken tot instelling van de onder 1 genoemde peilgebieden zijn uitgevoerd;

-

de afmetingen van alle watergangen in peilgebied c zijn aangepast aan het nieuwe peil met dien verstande, dat daarbij de onder 3 genoemde fasering in acht zal worden genomen;

-

de noodzakelijke voorzieningen ten behoeve van aanpassing aan het verlaagde peil in peilgebied c aan de verspreide objecten zijn getroffen.

3.

De verlaging van het peil in de peilgebied c als volgt in te voeren:

fase 1:

de helft van de verlaging na het gereedkomen van de voorzieningen genoemd onder 2;

fase 2:

de resterende helft van de verlaging twee jaar nadat bovengenoemde verlaging is gerealiseerd.

4.

Het vigerende peilbesluit, voorzover dit het deel c van de polder Barwoutswaarder, als bedoeld in dit besluit, betreft, in te trekken, met dien verstande, dat de daarin vastgelegde peilen van kracht blijven tot het onder 2 van dit besluit bedoelde tijdstip.

Aldus vastgesteld in de verenigde vergadering van 14 november 1989 te Woerden,

C. Datema, de dijkgraaf.

A. Vervoorn, de secretaris-rentmeester.