Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Peilbesluit Lunetten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingPeilbesluit Lunetten
CiteertitelPeilbesluit Lunetten
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpruimtelijke ordening - waterkeringen en waterbeheer
Externe bijlageKaart peilbesluit Lunetten.pdf

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Gedeputeerde staten van Utrecht hebben dit peilbesluit goedgekeurd bij besluit van 10 november 2000, nr. 2000WEM003855i.De kaart waarnaar in dit peilbesluit wordt verwezen, kunt u als PDF-bestand vinden onder bijlage.

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit: 27-9-2000

Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: Wsb 2000/18; Sb en Vs 17-1-2001, Mk en UN 18-1-2001

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening waterhuishouding provincie Utrecht, artikel 23

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-01-200131-10-2013nieuwe regeling

27-09-2000

Wsb 2000/18; Sb en Vs 17-1-2001, Mk en UN 18-1-2001

WBD00.059

Tekst van de regeling

Intitulé

Peilbesluit Lunetten

Peilbesluit van 27 september 2000 houdende het gebied Lunetten, gelegen in de gemeente Utrecht.

Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden;

op het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 13 juni 2000, nr.00.059;

gelet op artikel 23 van de Verordening waterhuishouding provincie Utrecht;

Besluit

I. vast te stellen het navolgende peilbesluit Lunetten.

Inhoud

Artikel 1 Gebied

Het bemalingsgebied Lunetten ligt binnen de bebouwde kom van de gemeente Utrecht. Het gebied waar dit peilbesluit betrekking op heeft wordt aan de noordzijde begrensd door de Koningsweg. Aan de zuid en oostzijde zijn respectievelijk de snelwegen A12 en A27 de grens. In westelijke richting wordt het gebied achtereenvolgens door de brede waterloop langs de oude Liesbosweg en de Waterlinieweg begrensd.

Artikel 2 Peilen

De in het gebied of in de afzonderlijke gebiedsdelen na te streven waterstanden zijn:

na te streven waterstanden

peilgebied nummer

peil in m NAP

I

+ 0,12

II

+ 0,30

III

+ 0,50

IV

+ 0,60

Genoemde gebieden en de peilschalen waarop de peilen in die gebieden zijn af te lezen zijn aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart.

Artikel 3 Instelling peilen

De in te stellen peilen zijn gelijk aan de peilen zoals aanwezig op de datum van vaststelling van dit besluit.

Artikel 4 Referentiepeil

Voor de toepassing van dit besluit geldt dat peilen zijn aangegeven ten opzichte van het Normaal Amsterdams Peil (NAP).

Artikel 5 Titel

Dit peilbesluit kan worden aangehaald als Peilbesluit Lunetten.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Dit peilbesluit treedt in werking met ingang van de achtste dag nadat de bekendmaking heeft plaatsgevonden, als bedoeld in artikel 73 en 74 van de Waterschapswet.

Vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 27 september 2000.

ir. D. Vergunst, voorzitter

mr. D. Wijtmans, secretaris