Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Peilbesluit bemalingsgebied De Koekoek

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingPeilbesluit bemalingsgebied De Koekoek
CiteertitelPeilbesluit De Koekoek
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpruimtelijke ordening - waterkeringen en waterbeheer
Externe bijlageKaart peilbesluit De Koekoek.pdf

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Gedeputeerde staten van Utrecht hebben dit peilbesluit goedgekeurd bij besluit van 31 augustus 1998, nr. 1998WEM002658i.De kaart waarnaar in dit peilbesluit wordt verwezen, kunt u als PDF-bestand vinden onder bijlage.

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit: 15-4-1998

Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: Wsb 1998/9; Ls 9-12-1998; UN 9-12-1998; Mk 8-12-1998; IJsb 8-12-1998; Zsn 9-12-1998; R&G 9-12-1998

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening waterhuishouding provincie Utrecht 1992, artikel 23

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-12-199804-04-2013nieuwe regeling

15-04-1998

Wsb 1998/9; Ls 9-12-1998; UN 9-12-1998; Mk 8-12-1998; IJsb 8-12-1998; Zsn 9-12-1998; R&G 9-12-1998

98.033

Tekst van de regeling

Intitulé

Peilbesluit bemalingsgebied De Koekoek

Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden;

op het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden, d.d. 2 maart 1998 met nr. 98.033;

Gelet op artikel 23 van de Verordening waterhuishouding provincie Utrecht;

Gelet op de ingekomen zienswijzen;

Besluit:

I. vast te stellen het peilbesluit voor het bemalingsgebied van het gemaal De Koekoek, conform de bij het voorstel gevoegde besluiten, bijbehorende kaarten en toelichtingen.

Peilbesluit betreffende het bemalingsgebied van het gemaal De Koekoek, gelegen in de gemeenten Lopik, Nieuwegein, Schoonhoven, Vlist en IJsselstein.

Inhoud

Artikel 1 Gebied

Het gebied waar dit peilbesluit betrekking op heeft is 6503 ha. groot en is gelegen tussen de Vlist en het stadswater van Schoonhoven aan de westzijde, de Benschopper wetering aan de noordzijde, de Lekdijk aan de zuidzijde en de gekanaliseerde Hollandsche IJssel, die overgaat in de Kromme IJssel aan de oostzijde.

Artikel 2 Peilen

De in het gebied of in de afzonderlijke gebiedsdelen na te streven waterstanden zijn:

na te streven waterstanden

peilge-biedno.

naam peilgebied

polderpeil in m. N.A.P.

 

 

zomer

winter

I

polder Bonrepas, hoogwatervoorziening

-1,50

-1,50

II

polder Bonrepas

-1,77

-1,87

III

polder Zuid Zevender

-1,62

-1,72

IIIa

polder Zuid Zevender langs de Cabauwse kade

-1,60

-1,60

IIIb

stedelijk gebied Schoonhoven, diverse polders

-1,60

-1,60

IV

hoogwatervoorziening gemaal Lopik

-1,00

-1,00

V

maalpand De Koekoek, diverse polders

-1,77

-1,87

Va

polder Polsbroek Zuidzijde, maalpand De Keulevaart

-1,95

-2,05

Vb

polder Polsbroek Zuidzijde, maalpand De Keulevaart

-1,95

-2,05

VI

polder Willige Langerak, noordelijk deel

-1,62

-1,72

VII

polder Willige Langerak, oostelijk deel + Tiendweg

-1,40

-1,50

VIII

polder Vijfhoeven, noordwest

-1,60

-1,70

IX

polder Vijfhoeven, noordoost

-1,44

-1,54

X

polder Vijfhoeven, zuid

-1,40

-1,40

XI

polder Wiel, zuid en polder Vogelzang noord

-0,80

-1,00

XIa

polder Wiel, zuid en polder Vogelzang noord

-0,75

-0,85

XII

polder Wiel, noord

-1,00

-1,10

XIII

polder Wiel, hoogwatervoorziening en kern Lopik

-0,75

-0,75

XIV

bebouwingsstrook langs Benschopperwetering west

-1,55

-1,60

XV

polder Lopikerkapel

-1,45

-1,55

XVI

polder Vogelzang, kern Lopik

-0,65

-0,65

XVII

polder Vogelzang, zuid

-0,40

-0,60

XVIII

polder Vogelzang, kern Jaarsveld

-0,20

-0,40

XIX

polder Vogelzang, oost en polder Graaf west

-0,40

-0,60

XX

polder Graaf west

-0,10

-0,30

XXI

polder Zevenhoven, west

-1,40

-1,50

XXII

polder Batuwe noord, zuid en polder zevenhoven zuid

-0,02

-0,22

XXIII

polder Graaf, oost

0,10

-0,10

XXIV

polder Benschop zuidelijk boveneind midden

-1,30

-1,50

XXV

polder Benschop zuidelijk boveneind zuid

-1,00

-1,20

XXVI

polder Zevenhoven, midden

-1,20

-1,30

XXVII

polder Zevenhoven, oost

-1,00

-1,20

XXVIII

polder Benschop zuidelijk boveneind oost

-0,50

-0,60

XXIX

Zenderpark, nieuwbouw IJsselstein

-0,70

-0,90

XXX

Zenderpark, nieuwbouw IJsselstein

-0,70

-0,70

XXXI

bebouwing IJsselstein westzijde

-0,50

-0,50

XXXII

bebouwing IJsselstein, zuidzijde

-0,05

-0,05

XXXIII

polder Over Oudland, zuid

0,10

-0,10

XXXIV

polder Over Oudland, oost

0,40

0,20

XXXV

Over- Oudland zuid

0,30

0,10

XXXVI

Batuwe Oost

0,10

-0,10

XXXVII

Enge IJssel, incl. Geinpolder en uiterwaarden

0,30..0,90(1)

0,30..0,90(1)

XXXVIII

Lopikerwetering, westelijk deel

0,20

0,10

XXXVIX

Lopikerwetering, oostelijk deel

0,30

0,30

XXXX

polder Benschop zuidelijk boveneind oost, bebouwing

-1,20

-1,30

XXXXa

polder Benschop zuidelijk boveneind, agr. gebied

-1,20

-1,30

1

Genoemde gebieden en de peilschalen waarop de peilen in die gebieden zijn af te lezen zijn aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart.

Artikel 3 Instelling peilen

De waterstanden in de genoemde peilgebieden zullen gefaseerd worden ingesteld met een aanpassing van gemiddeld 5 cm per jaar.

na te streven waterstanden

peilgebiedno.

fasering peilinstelling (alle peilen zijn weergegeven in m N.A.P.)

 

huidige peil

1 jaar na afkondiging

2 jaar na afkondiging

3 jaar na afkondiging

4 jaar na afkondiging

5 jaar na afkondiging

 

zomer

winter

zomer

winter

zomer

winter

zomer

winter

zomer

winter

zomer

winter

II

III

V

Va

Vb

VI

VIII

IX

XIa

XII

XXII

XXIII

-1,55

-1,60

-1,60

-1,90

-1,90

-1,50

-1,50

-1,40

-0,75

-0,75

0,10

0,10

-1,60

-1,70

-1,70

-2,00

-2,00

-1,60

-1,60

-1,50

-0,85

-0,85

-0,10

-0,10

-1,60

-1,62

-1,65

-1,95

-1,95

-1,55

-1,55

-1,44

-0,80

-0,80

0,05

0,05

-1,65

-1,72

-1,72

-2,05

-2,05

-1,65

-1,65

-1,54

-0,90

-0,90

-0,15

-0,15

-1,65

-1,70

-1,60

-1,60

-0,85

0,00

-1,70

-1,77

-1,70

-1,70

-0,95

-0,20

-1,70

-1,75

-1,62

-0,90

-0,02

-1,75

-1,82

-1,72

-1,00

-0,22

-1,75

-1,77

-0,95

-1,80

-1,87

-1,05

-1,77

-1,00

-1,87

-1,10

Artikel 4 Overgang zomerpeil naar winterpeil

De overgang van zomerpeil naar winterpeil zal, al naar gelang de weersomstandigheden, in het algemeen en naar het oordeel van dijkgraaf en hoogheemraden, plaatsvinden in de loop van de maanden september en oktober. De overgang van winterpeil naar zomerpeil zal, al naar gelang de weersomstandigheden, in het algemeen en naar het oordeel van dijkgraaf en hoogheemraden, plaatsvinden in de loop van de maanden april en mei.

Artikel 5 Referentiepeil

Voor de toepassing van dit besluit geldt dat peilen zijn aangegeven ten opzichte van het Normaal Amsterdams Peil (NAP).

Artikel 6 Titel

Dit peilbesluit kan worden aangehaald als Peilbesluit De Koekoek.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Dit peilbesluit treedt in werking met ingang van de achtste dag nadat de bekendmaking heeft plaatsgevonden, als bedoeld in artikel 73 en 74 van de Waterschapswet, waarbij de tot dan toe geldende peilbesluiten als genoemd onder II komen te vervallen.

II. in te trekken het vigerende peilbesluit van:

 • a.

  v.m. waterschap Benschop, goedgekeurd door Gedeputeerde staten van de provincie Utrecht op 20 september 1967;

 • b.

  v.m. waterschap Polsbroek, goedgekeurd door Gedeputeerde staten van de provincie Utrecht op 5 februari 1962;

 • c.

  v.m. waterschap Lopik, Lopikerkapel en Zevenhoven, goedgekeurd door Gedeputeerde staten van de provincie Utrecht op 12 februari 1962;

 • d.

  v.m. waterschap Batuwe, Graaf, Vogelenzang en Wiel, goedgekeurd door Gedeputeerde staten van de provincie Utrecht op 18 maart 1964;

 • e.

  v.m. waterschap Willige Langerak, Cabauw en Zuid Zevender en Vijfhoeven goedgekeurd door Gedeputeerde staten van de provincie Utrecht op 1 september 1965

 • f.

  v.m. waterschap Hoge Biezen, goedgekeurd door Gedeputeerde staten van de provincie Utrecht op 6 maart 1961;

 • g.

  v.m. waterschap Over-Oudland, goedgekeurd door Gedeputeerde staten van de provincie Utrecht op 17 oktober 1960;

 • h.

  v.m. waterschap IJsselstein, goedgekeurd door Gedeputeerde staten van de provincie Utrecht op 6 maart 1961;

met dien verstande, dat de daarin vastgestelde peilen van kracht blijven tot het in artikel 4 van dit besluit bedoelde tijdstip.

Vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 15 april 1998.

ir. D. Vergunst, voorzitter.

mr. D. Wijtmans, secretaris.


1

[(1) Fluctatie peil laagste en hoogste waterstand.]