Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Legger voor de watergangen en daarin aanwezige kunstwerken

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingLegger voor de watergangen en daarin aanwezige kunstwerken
CiteertitelLegger voor watergangen en daarin aanwezige kunstwerken van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpruimtelijke ordening - waterkeringen en waterbeheer
Externe bijlageLegger watergangen deelkaarten.pdf

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De kaarten waarnaar in deze legger wordt verwezen, zijn niet digitaal beschikbaar maar kunt u op afspraak inzien in het waterschapskantoor.

Het is ook mogelijk om een deelkaart te bestellen bij het waterschap, telefoonnummer 030-635860. Om te zien welke deelkaart u wilt bestellen zie het PDF-betand onder bijlage.

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit: 19-2-2003

Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: Wsb 2003/12; UN 24-03-2003; R&G 24-03-2003

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Waterschapswet, artikel 78, lid 2
  2. Reglement Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden,

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-200324-10-2012nieuwe regeling

19-02-2003

Wsb 2003/12; UN 24-03-2003; R&G 24-03-2003

WBO/02.137

Tekst van de regeling

Intitulé

Legger voor de watergangen en daarin aanwezige kunstwerken

Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden;

op het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 11 november 2002 met WBO/02.137;

gelet op artikel 78, lid 2 van de Waterschapswet;

gezien de inspraaknota, zoals is vastgesteld door dijkgraaf en hoogheemraden op 11 november 2002;

BESLUIT:

de legger voor de watergangen en daarin gelegen kunstwerken vast te stellen.

Inhoud

Artikel 1

In deze legger wordt verstaan onder:

Tabel

 

 

a.

reglement: het Reglement Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (Staatsblad 1994, nr. 867);

b.

keur: de Keur Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden van 17 december 1996;

c.

watergangen: de oppervlaktewateren, met inbegrip van de waterbodems en taluds, die dienen voor de af- of aanvoer of berging van water;

d.

primaire watergangen: de watergangen die van overwegend belang zijn voor de waterbeheersing;

e.

secundaire watergangen: de watergangen, niet zijnde primaire watergangen, die van beperkt belang zijn voor de waterbeheersing;

f.

tertiaire watergangen: alle andere watergangen dan primaire en secundaire watergangen, zoals bijvoorbeeld scheisloten en binnensloten;

g.

kunstwerken: de waterstaatkundige bouwwerken in en over primaire en secundaire watergangen die een functie hebben of mede een functie hebben voor de waterbeheersing, en/of voor zover deze deel uitmaken van wegen of spoorwegen;

h.

aangelanden: degenen die krachtens eigendom, bezit of beperkt recht het genot hebben van aan watergangen grenzende percelen;

i.

gewoon onderhoud: a) het verwijderen van voorwerpen, materialen en stoffen die de af-en/of aanvoer en/of de berging van water hinderen, b) het schonen door het maaien en verwijderen van begroeiingen anders dan die, naar inzicht van het bestuursorgaan, dienen tot verdediging van de taluds en c) het behoorlijk instandhouden van de oevers en taluds, alsmede de daartoe behorende verdedigingswerken, voor zover dat nodig is om te voorkomen dat door inzakking de af- en/of aanvoer van water wordt gehinderd danwel aangelegde onderhoudsstroken en/of afrasteringen door inzakking worden bedreigd (zoals genoemd in artikel 17 van de keur);

j.

buitengewoon onderhoud: het instandhouden overeenkomstig het in deze legger bepaalde omtrent richting, vorm, afmeting en constructie van de watergangen dan wel instandhouding van het profiel en hetgeen nodig is voor een goede doorstroming van het natte profiel (zoals genoemd in artikel 18 van de keur);

k.

kaart: de bij deze legger behorende kaart of kaarten als bedoeld in artikel 64, lid 1 onder b van het reglement.

Watergangen

Artikel 2

Het gewoon en buitengewoon onderhoud van primaire watergangen geschiedt door het waterschap, tenzij het onderhoud berust bij een andere openbaar lichaam of de Nederlandse Spoorwegen.["andere" moet zijn "ander"]

Artikel 3

Het buitengewoon onderhoud van secundaire watergangen geschiedt door het waterschap, tenzij het onderhoud berust bij een andere openbaar lichaam of de Nederlandse Spoorwegen.["andere" moet zijn "ander"]

Artikel 4

Het gewoon onderhoud van secundaire watergangen geschiedt door de aangeland.

Artikel 5

Het gewoon en buitengewoon onderhoud van tertiaire watergangen geschiedt door de aangeland.

Artikel 6

Iedere aangeland is gerechtigd en verplicht hetgeen tot onderhoud uit de watergang wordt verwijderd, voor zijn deel op zijn perceel te ontvangen.

Artikel 7

Tabel

 

 

1.

De aangeland die ingevolge deze legger met het onderhoud is belast, is verplicht dit onderhoud te verrichten overeenkomstig hetgeen daaromtrent in deze legger is bepaald.

2.

Indien het onderhoud door aangelanden geschiedt, rust de verplichting op de aangelanden ter weerszijden, ieder voor de halve breedte en naar de lengte van zijn recht.

Artikel 8

Indien een tertiaire watergang aan een openbare weg grenst, wordt de onderhoudsplichtige van de weg als aangeland aangemerkt.

Artikel 9

De watergangen worden onderhouden op de afmetingen zoals deze op de kaart zijn aangegeven, waarbij de waterdiepte wordt gerelateerd aan het referentiepeil zoals dat in het vigerend peilbesluit van kracht is.

Artikel 10

Daar waar bij de inwerkingtreding van deze legger watergangen ruimere afmetingen hebben dan de voorgeschreven afmetingen zoals op de kaart is aangegeven, moeten deze kant- en bodemschoon worden onderhouden.

Artikel 11

Het onderhoud van oevervoorzieningen, zoals dat is geregeld in artikel 17 onder c en in artikel 19 van de keur is niet in detail op de leggerkaart aangegeven. Dit is geregeld in de verleende keurvergunningen en/of vastgelegd in onderhoudsovereenkomsten.

Kunstwerken

Artikel 12

Het onderhoud van in of over primaire watergangen gelegen peilregelende kunstwerken en overige kunstwerken geschiedt inzake het voor een goede doorstroming schoonhouden van het natte profiel door het waterschap, tenzij dit onderhoud berust bij een ander openbaar lichaam, de Nederlandse Spoorwegen of de houder van een keurvergunning.

Artikel 13

Het onderhoud van in of over secundaire watergangen gelegen kunstwerken geschiedt inzake het voor een goede doorstroming schoonhouden van het natte profiel door het waterschap, tenzij dit onderhoud berust bij een ander openbaar lichaam, de Nederlandse Spoorwegen ofde houder van een keurvergunning.

Artikel 14

In primaire en secundaire watergangen gelegen kunstwerken die in openbare wegen zijn gesitueerd worden voor wat de instandhouding van het kunstwerk betreft onderhouden door de wegbeheerder en voor wat het doorstromingsprofiel betreft onderhouden door het waterschap.

Artikel 15

Het buitengewoon onderhoud van kunstwerken geschiedt door het waterschap, behalve in de gevallen waarin het buitengewoon onderhoud van de aansluitende watergangen door een ander dan het waterschap plaatsvindt. In dat geval geschiedt het onderhoud van het kunstwerk door de onderhoudsplichtige van de watergang.

Vinex-locaties

Artikel 16

Voor de Vinex-locaties Leidsche Rijn en Houten-Zuid blijven de huidige keurkaarten gelden met betrekking tot de primaire en secundaire watergangen, zodat de legger voor genoemde Vinex-locaties alleen geldt voor de tertiaire watergangen.

Beschermingszones

Artikel 17

De in de keur genoemde beschermingszones van watergangen omvatten een zone van 5 meter voor primaire en secundaire watergangen en een zone van 2 meter voor tertiaire watergangen, gemeten uit de insteek van de watergang.

Bijdrage

Artikel 18

Tabel

 

 

1.

De onderhoudsplichtige kan het dagelijks bestuur van het waterschap verzoeken het voldoen aan de onderhoudsplicht te vervangen door een betaling van een bijdrage;

2.

De hoogte van de door de onderhoudsplichtige te betalen bijdrage wordt vastgesteld door het dagelijks bestuur van het waterschap.

Citeertitel

Artikel 19

Deze legger kan worden aangehaald als "Legger voor watergangen en daarin aanwezige kunstwerken van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden".

Inwerkingtreding

Artikel 20

Deze legger treedt in werking op de achtste dag na die van de bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering op 19 februari 2003.

ir. D. Vergunst, voorzitter.

drs. E.Th. Meuleman, secretaris (plv.).

Toelichting

Op grond van artikel 78, tweede lid, van de Waterschapswet stelt het algemeen bestuur de legger vast waarin de onderhoudsplichtigen en onderhoudsverplichtingen worden aangewezen. Deze legger is een overzicht van de onderhoudsplichtigen en onderhoudsverplichtingen voor watergangen en de daarin aanwezige kunstwerken. Wie onderhoudsplichtig is, is in principe vastgelegd in hoofdstuk 3 van het Reglement van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (Staatsblad 1994, nr. 867). Wat de onderhoudsplicht inhoudt, is geregeld in hoofdstuk 3 van de Keur Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden die met ingang van 1 januari 1997 in werking is getreden. Deze legger en kaarten roepen derhalve in principe geen verplichtingen in het leven. Dit gebeurt slechts in die situaties waarin de legger een verzwaring van de onderhoudsplicht in het leven roept ten opzichte van het reglement, waartoe het waterschap gerechtigd is op grond van artikel 63 van het reglement.