Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Regeling automatische incasso Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingRegeling automatische incasso Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
CiteertitelRegeling automatische incasso Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2004
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpfinanciën – belastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit: 6-2-2007

Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: Wsb 2007/01; AD Groene Hart 3-5-2007

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht, artikel 1:3, lid 4
  2. Algemene wet bestuursrecht, artikel 4:81

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-05-2007wijziging artikelen 1, 5, 6, 8, 9, 11 en 14.

06-02-2007

Wsb 2007/01; AD Groene Hart 3-5-2007

FBB/07.012
01-01-200404-05-2007nieuwe regeling

08-12-2003

Wsb 2003/10; UN 19-12-2003

03.FBB/166

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling automatische incasso Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden;

op het voorstel van 8 december met nr. 03.fbb/166;

gelet op artikel 1:3, lid 4 en artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht,

BESLUIT:

Begripsbepalingen

Inhoud

Artikel 1

In dit reglement wordt verstaan onder:

Tabel

 

 

-

Afschrijvingstijdvak: periode van minimaal 2 en maximaal 10 maanden welke aanvangt op het moment dat de eerste afschrijving van een termijnbedrag plaatsvindt.

-

Automatische incasso: het automatisch afschrijven van een termijnbedrag, ten laste van de rekening van de belastingbetaler, ten gunste van de rekening van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

-

Belastingjaar: het jaar waarop de waterschapsbelastingen betrekking hebben.

-

Belastingbetaler: natuurlijk persoon of rechtspersoon, op wiens naam één of meer aanslagen waterschapsbelastingen zullen worden of zijn vastgesteld.

-

[vervallen]

-

Dagtekening: de datum waarop een aanslagbiljet of brief redelijkerwijs in Nederland moet zijn bezorgd.

-

Formele belastingschuld: het totaalbedrag aan waterschapsbelasting(en) dat op het aanslagbiljet staat vermeld.

-

Gecombineerd aanslagbiljet: aanslagbiljet dat kan bestaan uit meer dan één belastingsoort.

-

Gele kaart: de kaart waarmee een automatisch geïncasseerd bedrag kan worden teruggeboekt op de rekening van de belastingbetaler.

-

Blauwe kaart: de kaart waarmee de belastingbetaler het waterschap machtigt om waterschapsbelastingen automatisch in maandelijkse termijnen te laten incasseren.

-

Ontheffing: verlaging van de formele belastingschuld.

-

Opschorting: tijdelijke stopzetting van de automatische incasso.

-

Rode kaart: de kaart waarmee de automatische incasso kan worden beëindigd.

-

Vermindering: verlaging van de formele belastingschuld.

-

Vervaldag: laatste dag van de betaaltermijn.

Doel van de automatische incasso

Artikel 2

Automatische incasso heeft tot doel met zo min mogelijk inspanning gespreide betaling van waterschapsbelastingen mogelijk te maken.

Waterschapsbelastingen

Artikel 3

Automatische incasso is mogelijk voor alle waterschapsbelastingen, te weten: ingezetenenomslag, omslagheffing en verontreinigingsheffing.

Deelname aan automatische incasso

Artikel 4

Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden kan deelname aan automatische incasso weigeren als er gegronde redenen aanwezig zijn om aan te nemen dat het regelmatig verloop van de termijnbetalingen wordt belemmerd of zou kunnen worden belemmerd.

Aanmelding

Artikel 5

Aanmelding voor de automatische incasso vindt plaats door de blauwe kaart in een gesloten enveloppe onder vermelding van "M" in de linkerbovenhoek inte leveren bij of toe te zenden aan het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Reikwijdte van de machtiging

Artikel 6

De automatische incasso is van toepassing op alle daarvoor in aanmerking komende aanslagbiljetten van het lopende belastingjaar, welke na binnenkomst van de blauwe kaart aan de belastingbetaler worden toegezonden, alsmede alle nog openstaande belastingbedragen waarvoor nog geen aanmaning is verzonden.

Stilzwijgende verlenging

Artikel 7

De machtiging tot automatische incasso wordt zonder tegenbericht ieder jaar stilzwijgend verlengd.

Aantal termijnen

Artikel 8

Tabel

 

 

1.

Het aantal betaaltermijnen is gelijk aan zoveelvolle maanden als er na de dagtekening van het aanslagbiljet nog overblijven in het heffingsjaar, met een minimum van 2 en een maximum van 10.

2.

Indien de aanslag wordt opgelegd na afloop van het heffingsjaar en een machtiging tot automatische incasso is afgegeven, wordt de aanslag geïncasseerd in twee termijnen.

2.

Indien de machtiging wordt ontvangen na het vervallen van de betalingstermijn, is het aantal betaaltermijnen gelijk aan zoveel maanden als er na het ontvangen van de machtigingskaart nog overblijven in het heffingsjaar, met een minimum van 2 en een maximum van 10.

["2. Indien de machtiging wordt" moet zijn "3. Indien de machtiging wordt"]

Berekening termijnbedrag automatische incasso

Artikel 9

Tabel

 

 

1.

Het termijnbedrag is gelijk aan het totale openstaande bedrag dat voor automatische incasso in aanmerking komt, gedeeld door het aantal volgende incassopogingen in dat jaar, waarbij geldt dat op de laatste werkdag van elke maand een incassopoging plaatsvindt.

2.

Met inachtneming van hetgeen is geregeld in het eerste lid, kunnen mislukte incassopogingen, invorderingskosten en nieuwe automatisch te incasseren aanslagen resulteren in een verhoging van het termijnbedrag.

3.

Met inachtneming van hetgeen is geregeld in het eerste lid, resulteren verminderingen en ontheffingen in een verlaging van het termijnbedrag.

Tijdstip van afschrijving

Artikel 10

Tabel

 

 

1.

De automatische incasso vangt aan nadat het aanslagbiljet is verzonden.

2.

De automatische incasso zal, met inachtneming van hetgeen is geregeld in het derde lid, plaatsvinden op of omstreeks de laatste wekdag van de incassomaand, maar niet eerder dan in de laatste week van die maand en niet later dan in de eerste week van de eerstvolgende maand.

["wekdag" moet zijn "werkdag"]

3.

De automatische incasso vindt niet plaats als op de bank- of girorekening van de belastingschuldige onvoldoende saldo aanwezig is.

Ontbindende voorwaarden

Artikel 11

De automatische incasso wordt door het waterschap beëindigd:

Tabel

 

 

a.

als de automatische incasso twee achtereenvolgende maanden niet slaagt. De belastingschuldige ontvangt na de eerste mislukte incassopoging schriftelijk bericht. Na de tweede mislukte incassopoging ontvangt de belastingschuldige bericht dat de automatische incasso beïndigd is en dat het openstaande saldo per ommegaande voldaan dient te worden;

["beïndigd" moet zijn "beëindigd"]

b.

als de belastingbetaler surséance van betaling heeft aangevraagd, in staat van faillissement is gesteld, naar het buitenland vertrekt of dreigt te vertrekken of als er andere omstandigheden worden geconstateerd die een regelmatig verloop van de automatische incasso zouden kunnen belemmeren;

c.

als gedurende een periode van twee jaar geen gebruik is gemaakt van de machtiging tot automatische incasso heeft plaatsgevonden.

["incasso heeft plaatsgevonden." moet zijn "incasso."]

Opschorting van de automatische incasso

Artikel 12

De automatische incasso wordt opgeschort als de belastingschuldige een verzoek om kwijtschelding heeft ingediend of als om andere redenen volgens de regelgeving uitstel dient te worden verleend.

Overlijden

Artikel 13

1. Overlijden van de belastingschuldige beëindigt de automatische incasso niet.

2. De erven kunnen de automatische incasso beëindigen met de rode kaart.

Echtscheiding

Artikel 14

Tabel

 

 

1.

Echtscheiding of ontbinding van de samenlevingsovereenkomst van de belastingschuldige beëindigt de automatische incasso niet.

2.

Als door de echtscheiding of ontbinding van de samenlevingsovereenkomst niet meer kan worden geïncasseerd van het rekeningnummer waarvoor de machtiging is afgegeven, dan dient de belastingschuldige zo spoedig mogelijk een rekeningnummer mee te delen waarop de automatische incasso in plaats daarvan kan plaatsvinden. Dit dient schriftelijk te gebeuren en kan eventueel met de strook op de brief die na een mislukte incassopoging aan de belastingschuldige wordt verzonden.

Verhuizing

Artikel 15

Verhuizing van de belastingschuldige beëindigt de automatische incasso niet.

Wijziging bank of girorekeningnummer

Artikel 16

Als het niet mogelijk of gewenst is dat de automatische incasso plaatsvindt van de rekening waarvoor de machtiging is afgegeven, dan dient de belastingschuldige zo spoedig mogelijk een rekeningnummer mee te delen waarop de automatische incasso in plaats daarvan kan plaatsvinden. Dit kan met de blauwe kaart of met de strook op de brief die na een mislukte incassopoging aan de belastingschuldige wordt verzonden.

Terugboeking geïncasseerd bedrag

Artikel 17

Als de belastingschuldige het niet eens is met een geïncasseerd termijnbedrag dan kan hij zijn bankinstelling opdracht geven het termijnbedrag op zijn rekening terug te boeken, waarmee de incasso van het termijnbedrag teniet wordt gedaan.

De opdracht tot terugboeking wordt gerealiseerd door de gele kaart binnen een maand na de incassodatum naar zijn bankinstelling toe te zenden.

["naar zijn bankinstelling" moet zijn "naar zijn of haar bankinstelling"]

Beëindiging van de incasso-overeenkomst door de belastingschuldige

Artikel 18

De automatische incasso kan door de belastingschuldige te allen tijde worden stopgezet met de rode kaart.

Gevolgen beëindiging automatische incasso

Artikel 19

Als de automatische incasso met betrekking tot een aanslag waterschapsbelastingen is beëindigd, zal vanaf de eerste dag van de derde maand na de dagtekening van het aanslagbiljet het op dat moment openstaande totaalbedrag invorderbaar zijn.

Geen betalingen buiten automatische incasso om

Artikel 20

Betalingen die niet met automatische incasso plaatsvinden worden nooit afgeboekt op een aanslag waarop automatische incasso van toepassing is.

Citeertitel en inwerkingtreding

Artikel 21

1. Dit reglement kan worden aangehaald als "Regeling automatische incasso Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2004".

2. Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2004.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 8 december 2003.

ir. D. Vergunst, voorzitter

drs. E.Th. Meuleman, secretaris (plv.)