Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Peilbesluit Snel en Polanen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingPeilbesluit Snel en Polanen
CiteertitelPeilbesluit Snel en Polanen
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpruimtelijke ordening - waterkeringen en waterbeheer
Externe bijlageKaart peilbesluit Snel en Polanen.pdf

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben dit peilbesluit goedgekeurd bij besluit van 20 oktober 1992, nr. 441297.

De kaart waarnaar in dit peilbesluit wordt verwezen, kunt u als PDF-bestand vinden onder bijlage.

Dit peilbesluit is vervangen door het peilbesluit Stad Woerden 2008.

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit: 20-6-1990

Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: WoC 29-10-1992

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Reglement voor het Groot-Waterschap van Woerden, artikel 111
  2. Reglement voor het Groot-Waterschap van Woerden, artikel 189

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-11-199219-02-2009nieuwe regeling

20-06-1990

WoC 29-10-1992

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Peilbesluit Snel en Polanen

 

 

Aanhef

De Verenigde Vergadering van het Groot-Waterschap van Woerden;

gezien het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden, d.d. en de bij het ontwerp-besluit behorende toelichting;

overwegende, dat in het kader van het uitbreidingsplan van de gemeente Woerden voor de polder Snel en Polanen voorzieningen zullen worden getroffen tot aanpassing van de waterbeheersing in de polder

Snel en Polanen

gericht op de functietoekenning in het gebied;

gelet op het uitbreidingsplan "Snel en Polanen";

in aanmerking nemende dat het ontwerp-peilbesluit na tijdig voorafgaande openbare bekendmaking volgens de daarvoor geldende voorschriften, gedurende dertig dagen van 18 mei 1990 tot en met 16 juni d.a.v., op de daartoe in het reglement voor het Groot-Waterschap van Woerden aangewezen plaats voor een ieder ter inzage heeft gelegen;

gelet op het bepaalde in de artikelen 111 en 189 van het reglement voor het Groot-Waterschap van Woerden;

B E S L U I T :

Tabel

 

 

1.

De peilen van de waterstanden in de polder Snel en Polanen, gelegen in de gemeente Woerden, als volgt vast te stellen:

Tabel

peilgebied

polderpeil in meters t.o.v. N.A.P.

a-1 (Staatsliedenkwartier)

a-2 ( " )

a-3 ( " )

N.A.P. -0,94 m;

N.A.P. -1,23 m;

N.A.P. -1,40 m;

b (hoogwatergebied)

N.A.P. -1,60 m;

c (overige deel)

N.A.P. -2,10 m.

Tabel

 

 

 

Genoemde peilgebieden en de peilschalen waarop de peilen in die gebieden kunnen worden afgelezen, zijn aangegeven op de bij het peilbesluit behorende kaart.

2.

het tijdstip, waarop de peilen in de peilgebieden b en c zullen worden ingesteld, te doen bepalen door dijkgraaf en hoogheemraden, nadat 

-het gemaal voor de polder Snel en Polanen is opgeleverd;

-alle werken tot instelling van de onder 1 genoemde peilgebieden zijn uitgevoerd;

-de afmetingen van alle watergangen in de peilgebieden b en c zijn aangepast aan de nieuwe peilen.

3.

het vigerende peilbesluit van de polder Snel en Polanen, voor zover gelegen ten noorden van de rijksweg 's-Gravenhage-Utrecht, in fasen in te trekken en wel als volgt: 

I.voor de peilgebieden a-1, a-2 en a-3 na afkondiging van de nieuwe peilen op grond van dit besluit;

II.voor de peilgebieden b en c op het tijdstip als bedoeld onder 2 van dit besluit.

 Aldus vastgesteld in de op 20 juni 1990 te Woerden gehouden

openbare bijeenkomst van de verenigde vergadering voornoemd,

de dijkgraaf,

de secretaris-rentmeester