Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Peilbesluit Zegveld, peilgebied 7C

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingPeilbesluit Zegveld, peilgebied 7C
CiteertitelPeilbesluit Zegveld, peilgebied 7C
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpruimtelijke ordening - waterkeringen en waterbeheer
Externe bijlageKaart peilbesluit Zegveld 7c.pdf

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit peilbesluit vervangt het vigerende peilbesluit Zegveld, Zegvelderbroek en Achttienhoven alleen voorzover dit betrekking heeft op peilgebied 7c.Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben dit peilbesluit goedgekeurd bij besluit van 29 november 1988, nr. 810WB/1111.De kaart waarnaar in dit peilbesluit wordt verwezen, kunt u als PDF-bestand vinden onder bijlage.

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit: 26-5-1987

Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: WoC 13-1-1994

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Reglement voor het Groot-Waterschap van Woerden, artikel 189 t/m 192

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-01-199422-12-2009nieuwe regeling

26-05-1987

WoC 13-1-1994

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Peilbesluit Zegveld, peilgebied 7C

 

 

Inhoud

De verenigde vergadering van het Groot-Waterschap van Woerden;

Gelet op het besluit van de verenigde vergadering van het Groot-Waterschap van Woerden, van 24 mei 1984, tot vaststelling van de peilen van de waterstand in de polders Zegveld, Zegvelderbroek en Achttienhoven, goedgekeurd door de gedeputeerde staten van Zuid-Holland en van Utrecht, bij besluiten van resp. 29 april 1985, nr. B 102786/1 en 26 maart 1985, afd. WM, nr. 433'84 WB/266;

overwegende, dat in verband met de gewenste waterbeheersing in het peilgebied 7c van de polder Zegveld c.a. -mede gelet op de hoogteligging, de bodemgesteldheid, het grondgebruik alsmede de overige bij deze waterbeheersing betrokken belangen- het noodzakelijk is de peilen van de waterstand in het peilgebied 7c van de polder Zegveld c.a. te herzien;

in aanmerking nemende, dat het ontwerp tot wijziging van het peilbesluit na tijdig voorafgaande openbare bekendmaking volgens de daarvoor geldende voorschriften gedurende dertig dagen van 16 maart 1987 tot en met 14 april 1987, op de daartoe in het reglement voor het Groot-Waterschap van Woerden aangewezen plaats voor een ieder ter inzage heeft gelegen, terwijl geen bezwaren werden ingediend;

gelet op het bepaalde in artikel 189 t/m 192 van het regelement voor het Groot-Waterschap van Woerden;

B E S L U I T:

Tabel

 

 

1.

Het vorengenoemde peilbesluit, voorzover dit betrekking heeft op het peilgebied nr. 7c, in te trekken.

2.

De peilen van de waterstand in het peilgebied 7c van de polder Zegveld c.a. als volgt vast te stellen:

Tabel

 

bij afkondiging

1 jaar nà afkondiging:

zomerpeil

N.A.P. -2,80 m.

N.A.P. -2,90 m.

winterpeil

N.A.P. -2,85 m.

N.A.P. -2,95 m.

zoals op de bij dit besluit behorende kaart nader is aangegeven, zulks onder de navolgende bepalingen:

Tabel

 

a)

dijkgraaf en hoogheemraden zijn bevoegd om, indien de weersomstandigheden zulks naar hun oordeel noodzakelijk maken, de bovengenoemde peilen van de waterstanden tijdelijk: 

-in droge en zeer droge perioden met 0,05 m te verhogen;

-in natte en zeer natte perioden met 0,05 m te verlagen;

b)

als regel zal de overgang van zomerpeil naar winterpeil plaats vinden in de loop van de maanden augustus-september en de overgang van winterpeil naar zomerpeil in de loop van de maanden april-mei, waarbij de weersgesteldheid en het verloop van de grondwaterstand in het land in aanmerking worden genomen; 

c)

het zomerpeil en het winterpeil zullen zijn af te lezen op een peilschaal nabij het onderbemalingsgemaal. 

Woerden, 26 mei 1987.

De verenigde vergadering voornoemd,

Van der Linden, de dijkgraaf.

A. Vervoorn, de secretaris-rentmeester.