Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Peilbesluit Teckop-Noord

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingPeilbesluit Teckop-Noord
CiteertitelPeilbesluit Teckop-Noord
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpruimtelijke ordening - waterkeringen en waterbeheer
Externe bijlageKaart peilbesluit Teckop-Noord.pdf

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben dit peilbesluit goedgekeurd bij besluit van 2 juli 1985, afd. WM nr. 694'83WB/583.

Gedeputeerde Staten van Zuid Holland hebben dit peilbesluit goedgekeurd bij besluit van 27 augustus 1985, nr. B105228/1.

De kaart waarnaar in dit peilbesluit wordt verwezen, kunt u als PDF-bestand vinden onder bijlage.

Dit peilbesluit is vervangen door peilbesluit Kockengen 2007.

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit: 11-11-1982

Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: Vs 11-12-1985, WoC 12-12-1985

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Reglement voor het Groot-Waterschap van Woerden, artikel 189 t/m 192

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-12-198513-06-2008nieuwe regeling

11-11-1982

Vs 11-12-1985, WoC 12-12-1985

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Peilbesluit Teckop-Noord

 

 

Aanhef

De verenigde vergadering van het Groot-Waterschap van Woerden;

gelet op het besluit van de vergadering van stemgerechtigde ingelanden van het waterschap Teckop van 4 december 1974 tot vaststelling van de peilen van de waterstand in de polder Teckop ten noorden van Teckopseweg, goedgekeurd door gedeputeerde staten van Utrecht, bij besluit van 23 april 1975, afd. 2NW, nr. 79 NW/422;

overwegende dat in verband met de gewenste waterbeheersing in het peilgebied van de polder Teckop-noord -mede gelet op de hoogteligging, de bodemgesteldheid, het grondgebruik, alsmede de overige bij deze waterbeheersing betrokken belangen- het noodzakelijk is de peilen van de waterstand te herzien;

in aanmerking nemende, dat het ontwerp tot wijziging van het peilbesluit na tijdig voorafgaande openbare bekendmaking volgens de daarvoor geldende voorschriften gedurende dertig dagen van 27 september tot en met 26 oktober 1982 op de daartoe in het reglement voor het Groot-Waterschap van Woerden aangewezen plaats voor een ieder ter inzage heeft gelegen, nadat de ingebrachte bezwaren zijn overwogen;

gelet op het bepaalde in de artikelen 189 t/m 192 van het reglement voor het Groot-Waterschap van Woerden;

B E S L U I T :

Tabel

 

 

1.

Het vorengenoemde peilbesluit van het voormalige waterschap Teckop voor wat betreft het peilgebied ten noorden van de Teckopseweg in te trekken; 

2.

De peilen van de waterstand in de peilgebieden van de polder Teckop-Noord als volgt vast te stellen: 

zomerpeil

winterpeil

N.A.P. -1,95 m.

N.A.P. -2.05 m.

zoals op de bij dit besluit behorende kaart nader is aangegeven, zulks onder de navolgende bepalingen: 

a.

dijkgraaf en hoogheemraden zijn bevoegd om, indien de weersomstandigheden zulks naar hun oordeel noodzakelijk maken, de bovengenoemde peilen van de waterstand tijdelijk: 

- in droge en zeer droge perioden met 0,05 m te verhogen en 

- in natte en zeer natte perioden met 0,05 m te verlagen; 

b.

als regel zal de overgang van zomerpeil naar winterpeil plaatsvinden in de loop van de maanden augustus-september en de overgang van winterpeil naar zomerpeil in de loop van de maanden april-mei, waarbij de weersgesteldheid en het verloop van de grondwaterstand in het land in aanmerking worden genomen; 

c.

het zomerpeil en het winterpeil zullen worden aangeduid op een peilschaal nabij de woning plaatselijk bekend Teckop 15 te Kamerik. 

Gedaan ter vergadering van 11 november 1982,

te Woerden.

Van der Linden, de voorzitter.

A. Vervoorn, de secretaris-rentmeester.