Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Peilbesluit Kockengen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingPeilbesluit Kockengen
CiteertitelPeilbesluit Kockengen
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpruimtelijke ordening - waterkeringen en waterbeheer
Externe bijlageKaart peilbesluit Kockengen.pdf

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit peilbesluit vervangt het peilbesluit van het waterschap Kockengen zoals dat is goedgekeurd door gedeputeerde staten van Utrecht op19 november 1974.

Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben dit peilbesluit goedgekeurd bij besluit van 2 juli 1985, nr. 693'83WB/582.

Gedeputeerde Staten van Zuid Holland hebben dit peilbesluit goedgekeurd bij besluit van 27 augustus 1985, nr. B105301/1.

De kaart waarnaar in dit peilbesluit wordt verwezen, kunt u als PDF-bestand vinden onder bijlage.

Dit peilbesluit is vervangen door het peilbesluit Kockengen 2007 bij besluit van 13 juni 2008 onder nummer 2008INT224244.

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit: 11-11-1982

Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: WoC 12-12-1985

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Reglement voor het Groot-Waterschap van Woerden, artikel 189 t/m 192

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-12-198513-06-2008nieuwe regeling

11-11-1982

WoC 12-12-1985

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Peilbesluit Kockengen

 

 

Inhoud

De verenigde vergadering van het Groot-Waterschap van Woerden;

gelet op het besluit van de vergadering van stemgerechtigde ingelanden van het waterschap Kockengen van 20 februari 1974 tot vaststelling van de peilen van de waterstand in de polder Kockengen, goedgekeurd door gedeputeerde staten van Utrecht, bij besluit van 19 november 1974, afd. 2NW, nr. 202 NW/1;

overwegende, dat in verband met de gewenste waterbeheersing in het gebied van de polder Kockengen -mede gelet op de hoogteligging, de bodemgesteldheid, het grondgebruik alsmede op de overige bij deze waterbeheersing betrokken belangen- het noodzakelijk is de peilen van de waterstand te herzien;

in aanmerking nemende dat het ontwerp-peilbesluit na tijdig voorafgaande openbare bekendmaking volgens de daarvoor geldende voorschriften gedurende dertig dagen van 27 september 1982 tot en met 26 oktober 1982 op de daartoe in het reglement voor het Groot-Waterschap van Woerden aangewezen plaats voor een ieder ter inzage heeft gelegen, nadat de ingebrachte bezwaren zijn overwogen;

gelet op het bepaalde in de artikelen 189 t/m 192 van het reglement voor het Groot-Waterschap van Woerden;

B E S L U I T

1. De peilen van de waterstand in de peilgebieden van de polder Kockengen als volgt vast te stellen:

De peilen van de waterstand

Polder deel

Zomerpeil

Winterpeil

Plaats van de

Peilschaal

Gebied A

Gebied B

N.A.P. -1,85 m

N.A.P. -1,95 m

N.A.P. -1,95 m

N.A.P. -2,05 m

Kunstwerk in hoofdwatergang no.103a

bij stuw hoofdwatergang no.103c

zoals op de bij dit besluit behorende kaart nader is aangegeven, zulks onder de navolgende bepalingen:

Tabel

 

a.

dijkgraaf en hoogheemraden zijn bevoegd om, indien de weersomstandigheden zulks naar hun oordeel noodzakelijk maken, de bovengenoemde peilen van de waterstanden tijdelijk: 

-

in droge en zeer droge perioden met 0,05 m te verhogen;

-

in natte en zeer natte perioden met 0,05 m te verlagen;

b.

als regel zal de overgang van zomerpeil naar winterpeil plaats vinden in de loop van de maanden augustus-september en de overgang van winterpeil naar zomerpeil in de loop van de maanden april-mei, waarbij de weersgesteldheid en het verloop van de grondwaterstand in het land in aanmerking worden genomen; 

c.

de zomerpeilen en de winterpeilen zullen worden aangeduid op eerder bedoelde peilschalen. 

Gedaan ter vergadering van

11 november 1982 te Woerden.

Van der Linden, de voorzitter.

A. Vervoorn, de secretaris-rentmeester.