Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Delegatieregeling Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingDelegatieregeling Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
CiteertitelDelegatieregeling Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuur – waterschappen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Delegatiebesluit eigendommen van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit: 21-9-2011

Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: Wsb 2011/9

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Waterschapswet, artikel 83
 2. Reglement Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, artikel 25

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-201401-05-2014intrekking

26-03-2014

Wsb 2014, 2704

789043, 778790
13-02-201301-05-2014Art.2, 2a, 2b, 3

19-12-2012

Wsb 2012/6

583084
28-09-201213-02-2013Artikel 1

21-09-2011

Wsb 2011/9

419720
01-01-200228-09-2012wijziging artikel 1 door komst euro

03-05-1998

PuEG L 139

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Delegatieregeling Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden;

op het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden d.d. 11 december 2000 met nr. 00.AIZ/128;

Gelet op het bepaalde in artikel 83 Waterschapswet en artikel 25 Reglement Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden;

Gelet op het bepaalde in artikel 2 Inspraakverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 1994;

Besluit:

de Delegatieregeling Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden vast te stellen als volgt:

Inhoud

Artikel 1 Delegatie eigendommen

 • De volgende bevoegdheden met betrekking tot eigendommen zijn gedelegeerd aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden:

 • 1.

  De bevoegdheid tot het kopen, verkopen en ruilen van onroerende zaken, mits de als gevolg van deze handelingen ontstane verbintenissen een bedrag van €1.000.000,- niet te boven gaan.

 • 2.

  Het vestigen van hypotheek of beperkt zakelijk recht op onroerende zaken, mits de als gevolg van deze handeling ontstane verbintenissen een bedrag van € 100.000,- per verbintenis per jaar niet te boven gaan.

 • 3.

  De bevoegdheid tot het kopen, verkopen, ruilen, het vestigen van hypotheek of van beperkt zakelijk recht op onroerende zaken indien het een uitvoeringshandeling betreft van een reeds door het algemeen bestuur goedgekeurd investeringsvoorstel.

 • 4.

  Tot het verlenen van persoonlijke gebruiksrechten zoals het verhuren, verpachten of op andere wijze in gebruik geven van onroerende zaken van het waterschap.

Artikel 2 Delegatie rechtsgedingen

 • De volgende bevoegdheden met betrekking tot het voeren van rechtsgedingen zijn gedelegeerd aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden:

 • 1.

  De bevoegdheid te besluiten tot het voeren van een rechtsgeding als bedoeld in artikel 86 eerste lid Waterschapswet.

 • 2.

  De bevoegdheid tot het procederen in kort geding en tot het voegen in strafzaken als bedoeld in artikel 332 van het Wetboek van Strafvordering als bedoeld in artikel 86 tweede lid Waterschapswet.

 • 3.

  De bevoegdheid tot het instellen van beroep, het maken van bezwaar alsmede het verzoeken om een voorlopige voorziening of om schorsing van het aangevochten besluit als bedoeld in artikel 86 derde lid Waterschapswet.

 • 4.

  De bevoegdheid tot het intrekken van het ingestelde beroep of het gemaakte bezwaar als bedoeld in artikel 16 Reglement Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Artikel 2a Delegatie rechtspositieregelingen

De bevoegdheid tot het vaststellen van rechtspositieregeilngen, als bedoeld in artikel 82 Waterschapswet, wordt gedelegeerd aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden.

Artikel 2b Delegatie projectplan

De bevoegdheid tot het vaststellen van een projectplan als bedoeld in artikel 5.4 Waterwet, wordt gedelegeerd aan het college, mits het daarvoor geraamde investeringsbedrag lager is dan € 1 miljoen.

Artikel 3 Informatie

 • 1.

  De door of namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden genomen besluiten als bedoeld in de artikelen 1, 2, 2a en 2b worden periodiek, door middel van de besluitenlijsten van het college van dijkgraaf en hoogheemraden, aan het algemeen bestuur meegedeeld.

 • 2.

  Het college van dijkgraaf en hoogheemraden informeert het algemeen bestuur over de (eind)uitspraken van de in artikel 2 bedoelde rechtsgedingen.

Artikel 4 Slotbepaling

 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als Delegatieregeling Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking acht dagen na bekendmaking.

 • Aldus vastgesteld in de openbare vergadering op 21 februari 2001.

 • ir. D. Vergunst, voorzitter.

 • mr. D. Wijtmans, secretaris.

 • Toelichting

 • Artikel 1

 • In deze bepaling is het oude delegatiebesluit eigendommen opgenomen. Ten aanzien van de bedragen is een wijziging opgetreden. De richtlijn zoals eerder bepaald in het AB-besluit d.d. 15 december 1999, nr. AIZ/99.140, inzake verkoop van (voormalige)dienstwoningen, blijft onverkort van kracht voor zowel verkoopbesluiten van het DB als het AB.

 • Artikel 2

 • In deze bepaling worden alle bevoegdheden die het algemeen bestuur heeft voor het voeren van een rechtsgeding gedelegeerd aan het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur krijgt zo de volle bevoegdheid om rechtsgedingen te voeren.

 • eerste lid:

 • In artikel 86 eerste lid Waterschapswet krijgt het dagelijks bestuur alleen de bevoegdheid alle conservatoire maatregelen te treffen teneinde het verlies van recht te voorkomen. Het algemeen bestuur zou dan nog steeds moeten besluiten tot het voeren van een rechtsgeding, deze bevoegdheid is hier gedelegeerd.

 • tweede lid:

 • Het algemeen bestuur kan op grond van artikel 86 tweede lid Waterschapswet besluiten deze bevoegdheid aan zich te houden. Delegatie van deze gehele bevoegdheid aan het dagelijks bestuur maakt deze bevoegdheid onomstreden.

 • derde lid:

 • Artikel 86 derde lid Waterschapswet geeft een bevoegdheid aan het dagelijks bestuur om vooruitlopend op een bevestiging daarvan door het algemeen bestuur bezwaar of beroep in te stellen of een schorsing of een voorlopige voorziening te verzoeken. Door ook deze bevoegdheid in zijn geheel te delegeren is de bevestiging door het algemeen bestuur niet meer vereist. Het vereiste van bekrachtiging als bedoeld in artikel 86 vierde lid Waterschapswet komt door delegatie van de gehele bevoegdheid als vanzelf te vervallen.

 • vierde lid:

 • Verwezen wordt hier naar artikel 44 van het Reglement. Op basis van dit artikel kan het algemeen bestuur de ingestelde bezwaren of beroepen slechts intrekken als zij daartoe beslist. Hierdoor worden de negatieve gevolgen van artikel 86 vierde lid Waterschapswet, op basis waarvan intrekking van rechtswege plaatsvindt indien het algemeen bestuur het ingestelde bezwaar of beroep niet tijdig bekrachtigd, beperkt. ["bekrachtigd" moet zijn "bekrachtigt"]

 • Zou hier deze delegatiebepaling niet zijn opgenomen dan blijft de bevoegdheid om het bezwaar of beroep in te trekken bij het algemeen bestuur. Gelet op de delegatie van de grotere bevoegdheid (het instellen van bezwaar of beroep) ligt delegatie van het mindere (het intrekken van bezwaar of beroep) voor de hand.

 • Artikel 3

 • Door deze informatieverplichting op te nemen, is het voor het algemeen bestuur mogelijk haar controlerende taak uit te oefenen. Indien het algemeen bestuur meent dat het dagelijks bestuur de gedelegeerde bevoegdheid onjuist uitoefend, dan kan zij deze bevoegdheid weer intrekken. ["uitoefend" moet zijn "uitoefent"] Het algemeen bestuur kan bij een gedelegeerde bevoegdheid geen bijzondere aanwijzingen geven over de wijze van uitoefening maar uitsluitend beleidsregels geven.

 • Artikel 4

 • Het oude delegatiebesluit eigendommen vervalt bij de inwerkingtreding van de delegatieregeling nu deze is opgenomen in de nieuwe regeling.