Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Peilbesluit De Keulevaart

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingPeilbesluit De Keulevaart
CiteertitelPeilbesluit bemalingsgebied De Keulevaart
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpruimtelijke ordening - waterkeringen en waterbeheer
Externe bijlagenKaart peilbesluit Keulevaart 94B50A1dl1.pdf Kaart peilbesluit Keulevaart 94B50A2 details.pdf Kaart peilbesluit Keulevaart 94B50A1dl2.pdf

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben dit peilbesluit goedgekeurd bij besluit van 13 juni 1995, nummer 95440547.De kaarten waarnaar in dit peilbesluit wordt verwezen, kunt u als PDF-bestanden vinden onder bijlage. Kaart 94.B50A-1 omvat twee PDF-bestanden.

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit: 14-12-1994

Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: UN 24-6-1995; R&G 24-6-1995

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening waterhuishouding provincie Utrecht 1992, IV

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-07-199504-04-2013nieuwe regeling

14-12-1994

UN 24-6-1995; R&G 24-6-1995

94.B50

Tekst van de regeling

Intitulé

Peilbesluit De Keulevaart

Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden;

overwegende, dat in het kader van de ruilverkaveling Lopikerwaard het gemaal "De Keulevaart"te Haastrecht is gereed gekomen;

overwegende, dat binnen afzienbare tijd ook de overige waterstaatkundige werken voor de aanpassing van de waterhuishouding gereed zullen komen;

overwegende, dat het daardoor mogelijk wordt in het gebied, waarvan de bemaling alsdan door middel van bedoeld gemaal zal geschieden - mede gelet op de hoogteligging, de bodem-gesteldheid, het grondgebruik alsmede op de overige betrokken belangen - de waterbe-heersing op de meest gewenste wijze te doen plaats hebben;

gelet op het bepaalde in hoofdstuk IV van de Verordening waterhuishouding provincie Utrecht; 1992 gewijzigd bij besluit van 17-11-1993, provinciaal blad 1993, nr. 419;

gezien het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 22 november 1994, nr. 94.B50;

B E S L U I T :

I.  vast te stellen het navolgende peilbesluit voor het bemalingsgebied De Keulevaart, gelegen in de gemeenten Vlist, Oudewater, Schoonhoven, Bergambacht en Lopik, zoals dit is aangegeven op de bij dit besluit behorende kaarten met nummers 94.B50A-1 en 94.B50A-2.

Inhoud

Artikel 1

Voor de toepassing van dit besluit geldt het Normaal Amsterdam Peil (N.A.P.), hetgeen op de peilschalen is aangegeven.

Artikel 2

De in het gebied of in de afzonderlijke gebiedsdelen na te streven waterstanden en de plaatsen van de peilschalen zijn:

na te streven waterstanden

Nr.

Benaming gebied

Plaats peilschaal 

Waterstanden in m. t.o.v. N.A.P. 

 

 

 

 Zomer

 Winter

1.

Rateles

stuw Pijpenvliet

- 1,80

- 1,90

2.

Bebouwingsstrook Oudewater

overlaat Pijpenvliet

- 1,55

- 1,55

3.

Dijkveld

stuw Dijkveldse Tiendwegwetering

- 1,90

- 2,00

4.

Bebouwingsstrook Hoenkoop

stuw Hoenkoopse Molenvliet

- 2,00

- 2,00

5.

Bebouwingsstrook Polsbroekerdam

stuw Polsbroeker Oudewetering Noordzijde

- 1,95

- 1,95

6.

Bebouwingsstrook Polsbroek Zuidzijde

stuw Polsbroeker Oudewetering Zuid-zijde

- 1,95

- 1,95

7.

Polsbroek Zuidzijde

stuw Hofvliet

- 2,15

- 2,25

8.

Polsbroek Dorp

overlaat Polsbroek Dorp

- 1,95

- 1,95

9.

Benschopper Boezem

stuw Geervliet

- 1,95

- 1,95

10.

Rozendaal Buitendijks

stuw Rozendaal Buitendijks

- 1,15

- 1,15

11.

Het Klooster

stuw Het Klooster

- 1,00

- 1,00

12.

Groot Keulevaart Buitendijks

stuw Groot Keulevaart Buitendijks

- 0,90

- 0,90

13.

Vlist

stuw Grote Kerkvliet

- 1,00

- 1,00

14.

Bebouwingsstrook Vlist-Oostzijde

stuw Uitvliet

- 1,95

- 1,95

15.

Vlist-Oostzijde

stuw Tweede Wetering Vlist-Oostzijde

- 2,10

- 2,20

16.

De Hooge Boezem

stuw Hooge Boezemwetering

- 1,40

- 1,50

17.

Het Dove Gat

stuw t.h.v. Tiendweg

- 0,60/

- 1,30

- 0,60/

- 1,30

18.

Beheersgebied De Keulevaart

stuw Kaaikse Wetering

- 2,10

- 2,10

19.

Maalpand De Keulevaart

gemaal De Keulevaart

- 2,20

- 2,30

20.

Hoonaard

stuw Tiendweg

- 2,10

- 2,20

Genoemde gebieden zijn aangegeven op de bij dit besluit behorende kaarten nummers 94.B50A-1 en 94.B50A-2

Artikel 3

De waterstanden in de peilgebieden nrs. 1, 3, 7, 9 (ged.), 15, 19, 20 zullen gefaseerd worden ingesteld met een aanpassing van 5 cm per jaar.

De aangegeven peilen zullen worden bereikt:

Peilen

 

 

 

Peilbebied 1

Rateles

5e jaar na bekendmaking van het peilbesluit

Peilgebied 3

Dijkveld

2e jaar na bekendmaking van het peilbesluit

Peilgebied 7

Polsbroek Zuidzijde

4e jaar na bekendmaking van het peilbesluit

Peilgebied 9

Benschopper Boezem ged. Benschopper Molenvliet

8e jaar na bekendmaking van het peilbesluit

Peilgebied 15

Vlist-Oostzijde

3e jaar na bekendmaking van het peilbesluit

Peilgebied 19

Maalpand De Keulevaart

3e jaar na bekendmaking van het peilbesluit

Peilgebied 19

Maalpand De Keulevaart ged. voormalige polder Vliet

8e jaar na bekendmaking van het peilbesluit

Peilgebied 20

Hoonaard

1e jaar na bekendmaking van het peilbesluit

Artikel 4

Bij afwijking van de in artikel 2 genoemde waterstanden van minder dan 0,05 m mag, en bij afwijking van 0,05 m of meer moet, bemaling of inlaat geschieden tot op het moment dat - na bijzakking - de na te streven waterstand weer is bereikt.

Artikel 5

De maalperioden zullen zoveel mogelijk in de weekeinden en de nachturen vallen, echter onder het voorbehoud, dat daarbij geen langere afwijkingen van de gewenste waterstand zullen voorkomen dan gedurende maximaal 24 uren.

Artikel 6

Als regel zal de overgang van zomerpeil naar winterpeil plaats hebben in de loop van de maand oktober en de overgang van winterpeil naar zomerpeil in de loop van maand april waarbij de weersgesteldheid en het verloop van de grondwaterstand in het land in aanmerking worden genomen.

Artikel 7

Dijgraaf en hoogheemraden zijn bevoegd, indien de weersomstandigheden dit naar hun oordeel noodzakelijk maken, bovengenoemde peilen tijdelijk:

- in droge en zeer droge perioden met te verhogen; en

- in natte en zeer natte perioden met te verlagen.

Artikel 8

Indien en voor zover blijkt, dat een belanghebbende tengevolge van de uitvoering van dit besluit schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijze niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende uit andere hoofde is verzekerd, kent het algemeen bestuur hem op een desbetreffend schriftelijk verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding toe.

Artikel 9

Dit besluit kan worden aangehaald als het peilbesluit voor het bemalingsgebied De Keulevaart Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Artikel 10

Dit besluit treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

II in te trekken de tot nu toe geldende peilbesluiten met betrekking tot de na te noemen gebiedsdelen van het hoogheemraadschap, zijnde:

  • "Richtlijnen voor de beheersing van de waterstand in het voormalig waterschap Polsbroek, gelegen in de gemeente Polsbroek". Goedgekeurd door de Gedeputeerde Staten van Utrecht bij besluit van 5 februari 1962, afd. 2a, nr. 737'60/158.

  • "Richtlijnen voor de beheersing van de waterstand(en) in het voormalig waterschap Hoenkoop, Vliet en Dijkveld, gelegen in de gemeente(n) Hoenkoop, Oudewater en Haastrecht". Goedgekeurd door de Gedeputeerde Staten van Utrecht bij besluit van 29 mei 1961, afd. 2a., nr. 406/650.

  • "Richtlijnen voor de beheersing van de waterstanden in het voormalig waterschap Benschop in de gemeente(n) Benschop, Hoenkoop en IJsselstein". Goedgekeurd door de Gedeputeerde Staten van Utrecht bij besluit van 20 september 1961, afd. 2a., nr. 1120/15/4. Betreffende het gebied polder Rateles.

  •  Peilbesluit van de polder Vlist-Oostzijde. Goedgekeurd door de Gedeputeerde Staten van Zuid Holland d.d. 17 maart 1971, nr. 16239 II (1e afd.), G.S. nr. 293.

De peilen conform deze peilbesluiten en de in de praktijk gehandhaafde peilen in de overige gebieden met de aanwezige onderbemalingen staan aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening nummer 94.B50A-3.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 14 december 1994,

W. Jongeneel, voorzitter

mr. D. Wijtmans, secretaris.