Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Peilbesluit Rietveld

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingPeilbesluit Rietveld
CiteertitelPeilbesluit Rietveld
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpruimtelijke ordening - waterkeringen en waterbeheer
Externe bijlagenAanvullend detail van de wijziging kaart peilbesluit Rietveld Kaart peilbesluit Rietveld (origineel, zie ook aanvullend detail)

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Bij deze wijziging wordt de peilbesluitkaart aangepast, met een aanvullend detail. Per abuis was een watergang opgenomen in het oude peilbesluit boezem Oude Rijn. Deze watergang is vanaf nu opgenomen in dit peilbesluit. Gelijktijdig is ook een nieuw Peilbesluit Boezems Oude Rijn 2015 vastgesteld.

Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben dit peilbesluit goedgekeurd bij besluit van 9 mei 1989, nr. 440256.

Gedeputeerde Staten van Zuid Holland hebben dit peilbesluit goedgekeurd bij besluit van 13 september 1988, nr. 221605.

De kaart waarnaar in dit peilbesluit wordt verwezen, kunt u als PDF-bestand vinden onder bijlage.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Reglement voor het Groot-Waterschap van Woerden, artikel 189 t/m 192

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-03-201515-11-2017wijziging kaart

18-02-2015

Wsb 2015, 1637

885509
23-07-198912-03-2015nieuwe regeling

22-05-1986

WoC 20-7-1989

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Peilbesluit Rietveld

 

 

Inhoud

De verenigde vergadering van het Groot-Waterschap van Woerden;

Gelet op het besluit van de vergadering van stemgerechtigde ingelanden van de polder Rietveld, van 3 oktober 1957 tot vaststelling van de peilen van de waterstand in de polder Rietveld, goedgekeurd door gedeputeerde staten van Zuid-Holland bij besluit van 17 februari 1958, no. 263;

Overwegende, dat in verband met de gewenste waterbeheersing in het peilgebied van de polder Rietveld -mede gelet op de hoogteligging, de bodemgesteldheid, het grondgebruik alsmede de overige bij deze waterbeheersing betrokken belangen- het noodzakelijk is de peilen van de waterstand in de polder Rietveld te herzien;

In aanmerking nemende dat het ontwerp tot wijziging van het peilbesluit na tijdig voorafgaande openbare bekendmaking volgens de daarvoor geldende voorschriften gedurende dertig dagen van 26 maart tot en met 24 april 1986, op de daartoe in het reglement voor het Groot-Waterschap van Woerden aangewezen plaats voor een ieder ter inzage heeft gelegen; terwijl geen bezwaren werden ingediend;

Gelet op het bepaalde in de artikelen 189 t/m 192 van het reglement voor het Groot-Waterschap van Woerden;

B E S L U I T :

 

1.

Het vorengenoemde peilbesluit van de voormalige polder Rietveld in te trekken;

 

2.

 

De peilen van de waterstand in de polder Rietveld als volgt vast te stellen: 

 

zomerpeil

 

-2,00 meter en 

 

winterpeil

-2,10 meter,

 

zoals op de bij dit besluit behorende kaart nader is aangegeven, zulks onder de navolgende bepalingen: 

 

A.

Als regel zal de overgang van zomerpeil naar winterpeil plaatsvinden in de loop van de maanden augustus-september en de overgang van winterpeil naar zomerpeil in de loop van de maanden april-mei, waarbij de weersgesteldheid en het verloop van de grondwaterstand in het land in aanmerking wordt genomen. 

B.

Het zomerpeil en het winterpeil kunnen worden afgelezen op een peilschaal nabij het gemaal van de polder. 

 

Gedaan ter vergadering van 22 mei 1986,

te Woerden,

Van der Linden, de voorzitter.

A. Vervoorn, de secretaris-rentmeester.