Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Peilbesluit Stad Woerden 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingPeilbesluit Stad Woerden 2009
CiteertitelPeilbesluit Stad Woerden 2008
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpruimtelijke ordening - waterkeringen en waterbeheer
Externe bijlagenAanvullend detail van de wijziging kaart peilbesluit Stad Woerden Kaart peilbesluit Stad Woerden (origineel, zie ook aanvullend detail)

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Bij deze wijziging wordt de peilbesluitkaart aangepast, met een aanvullend detail. Per abuis was een gebied/watergang in dit peilbesluit opgenomen. Vanaf nu is dit gebied/deze watergang opgenomen in het nieuwe Peilbesluit Boezems Oude Rijn 2015.

Dit peilbesluit vervangt de peilbesluiten Snel en Polanen (1992), Molenvliet (1998) en Middelland (1998), alsmede de delen van de peilbesluiten Breeveld en Haanwijk (1989) en Rapijnen (1994), voor zover deze betrekking hebben op gebieden die vallen onder dit peilbesluit.

Dit peilbesluit is goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Utrecht bij besluit van 18 september 2008 met nr. 2008int229656.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet op de waterhuishouding, art. 16
  2. Verordening waterhuishouding provincie Utrecht 1992, Hoofdstuk III

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-03-2015wijziging art. 1

18-02-2015

Wsb2015, 1637

885509
19-02-200912-03-2015nieuwe regeling

19-02-2009

WoC 11-02-2009; Wsb2008/10

07.SPR.187

Tekst van de regeling

Intitulé

Peilbesluit Stad Woerden 2009

Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden;

Op het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 15 april 2008 met nummer 07.SPR.187;

Overwegende dat een peilbesluit eens in de 10 jaar moet worden herzien en dat dit in het geval van dit peilbesluit nog niet is gebeurd;

Overwegende dat de waterhuishouding door grootschalige stedenbouwkundige ontwikkelingen ingrijpend is gewijzigd;

Gelet op artikel 16 van de Wet op de Waterhuishouding en op hoofdstuk III van de Verordening waterhuishouding Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2002,

Besluit:

De peilbesluiten Snel en Polanen (1992), Molenvliet (1998) en Middelland (1998), alsmede de delen van de peilbesluiten Breeveld en Haanwijk (1989) en Rapijnen (1994), voor zover deze betrekking hebben op gebieden die vallen onder dit peilbesluit, in te trekken;

het peilbesluit Stad Woerden 2008 vast te stellen zoals hierna is aangegeven.

Peilbesluit STAD WOERDEN 2008

Inhoud

Artikel 1 Gebied

Het gebied is aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart.

Artikel 2 Referentiepeil

Voor de toepassing van dit besluit geldt dat peilen zijn aangegeven ten opzichte van het Normaal Amsterdams Peil 2005 (NAP 2005).

Artikel 3 Peilen

De na te streven waterstanden in de afzonderlijke peilgebieden binnen de werkingssfeer van dit peilbesluit, komen overeen met de huidige praktijkpeilen en zijn:

Peilen

polder

peilgebied-nummer

peilvoorstel

(m t.o.v. NAP)

Molenvliet

PG0799

-1,43

 

PG0320

-1,25

 

PG0330

-1,80

 

PG0332

-2,15

 

PG0938

-2,08

Middelland

PG0319

-1,14

 

PG0327

-1,60

Snel & Polanen

PG0322

-0,77

 

PG0324

-1,73

 

PG0837

-1,30

 

PG0836

-1,15

 

PG0911

-1,77

 

PG0326

-2,13

 

PG0839

-1,58

 

PG0314

-1,42

 

PG0912

-1,65

Voor de bepaling van de maaiveldhoogte is uitgegaan van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN, 2005), waarin maaiveldhoogtegegevens beschikbaar zijn die met laseraltimetrie zijn verkregen. Voor het stedelijk gebied is uitgegaan van putdekselhoogtes.

Binnen 3 jaar na inwerkingtreding van het peilbesluit zal een nieuwe hoogtemeting plaatsvinden van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN). Indien nodig zullen de peilen dan worden aangepast aan de nieuwe gegevens.

Artikel 4 Peilbeheer

Vast peilbeheer zal worden gevoerd in alle peilgebieden. De waterstand wordt in deze gebieden het hele jaar door op één en hetzelfde vaste niveau gehandhaafd.

Dijkgraaf en hoogheemraden zijn bevoegd, indien de weersomstandigheden dit naar hun oordeel noodzakelijk maken, bovengenoemde peilen tijdelijk:

in droge en zeer droge perioden met 0,05 meter te verhogen; en

in natte en zeer natte perioden met 0,05 meter te verlagen.

Het dagelijks bestuur is bevoegd om, onder afweging van de betrokken belangen, van het in artikel 3 vermelde peil af te wijken, indien daarvoor op grond van te verwachten of reeds optredende extreme - natte of droge - weersomstandigheden, danwel in verband met dreigende of reeds optredende calamiteiten, aanleiding bestaat.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Het peilbesluit treedt in werking met ingang van de achtste dag nadat de bekendmaking van de goedkeuring van dit peilbesluit door gedeputeerde staten heeft plaatsgevonden.

Artikel 6 Titel

Dit peilbesluit kan worden aangehaald als "Peilbesluit Stad Woerden 2008".

Vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van 18 juni 2008.

drs. E. Th. Meuleman, secretaris

P. Poelmann, voorzitter