Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Peilbesluit Oudeland en Indijk 2007

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingPeilbesluit Oudeland en Indijk 2007
CiteertitelPeilbesluit Oudeland en Indijk 2007
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpruimtelijke ordening - waterkeringen en waterbeheer
Externe bijlagepeilbesluitkamerik_en_kockengen.pdf (6698 Kb)

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit peilbesluit is goedgekeurd door gedeputeerde staten van de provincie Utrecht bij besluit van 5 juni 2008, onder nummer 2009INT224244.

De kaart waarnaar in dit peilbesluit wordt verwezen kunt u als PDF-bestand vinden onder bijlage.

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit: 12-12-2007

Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: Wsb 2008/03, WoC 17-07-2008, Var 17-07-2008

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet op de waterhuishouding, art. 16
 2. Verordening waterhuishouding Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2002, hoofdstuk III

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-06-2008nieuwe regeling

12-12-2007

Wsb 2008/03, WoC 17-07-2008, Var 17-07-2008

07.SPR.144/07.SPR.144a

Tekst van de regeling

Intitulé

Peilbesluit Oudeland en Indijk 2007

Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden;

Op het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 16 oktober 2007 met nummers 07.SPR.144 en 07.SPR.144a;

Overwegende dat met betrekking tot de voorbereiding van de peilbesluiten voor de afvoergebieden Kamerik en Kockengen een inrichtingsplan, het zogeheten Watergebiedsplan Kamerik en Kockengen, is opgesteld waarin naast de waterhuishoudkundige inrichting en de regeling van de waterbeheersing van het gebied, ook de toelichting is opgenomen op de in te stellen waterpeilen, zoals is vastgelegd in de nader vast te stellen peilbesluiten voor de afvoergebieden Kamerik en Kockengen;

Gelet op artikel 16 van de Wet op de Waterhuishouding en op hoofdstuk III van de Verordening waterhuishouding Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2002,

Besluit:

Onder intrekking van het peilbesluit Oudeland en Indijk d.d. 20-12-1994 (goedgekeurd door het college van gedeputeerde staten van Utrecht op 13-6-1995), het peilbesluit Oudeland en Indijk 2007 vast te stellen zoals hierna is aangegeven.

Inhoud

Artikel 1. Gebied

Het gebied is aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart.

Artikel 2. Referentiepeil

Voor de toepassing van dit besluit geldt dat peilen zijn aangegeven ten opzichte van het Normaal Amsterdams Peil 2005 (NAP 2005).

Artikel 3. Peilen

De na te streven waterstanden in het peilgebied van het afvoergebied Oudeland en Indijk zijn:

Na te streven waterstanden

Code peilgebied

Naam peilgebied

Polderpeil in meters t.o.v. NAP 2005

zomerpeil

winterpeil

11a

Oudeland en Indijk

-0,70

-0,80

Artikel 4. Peilbeheer

 • 1.

  Vast peilbeheer zal worden gevoerd in het peilgebied 11a. Dit peilgebied kent diverse gebruiksfuncties. Het huidige peilregime is hierop afgestemd en zal worden gecontinueerd.

 • 2.

  Dijkgraaf en hoogheemraden zijn bevoegd, indien de weersomstandigheden dit naar oordeel noodzakelijk maken, bovengenoemde peilen tijdelijk:

  • In droge en zeer droge perioden met 0,05 meter te verhogen; en

  • In natte en zeer natte perioden met 0,05 meter te verlagen.

 • 3.

  Het dagelijks bestuur is bevoegd om, onder afweging van de betrokken belangen, van het in artikel 3 vermelde peil af te wijken, indien daarvoor op grond van te verwachten of reeds optredende extreme - natte of droge - weersomstandigheden, danwel in verband met dreigende of reeds optredende calamiteiten, aanleiding bestaat.

Artikel 5. Peilfasering

Voor het peilgebied 11a wordt het peil niet aangepast, dat wil zeggen dat de huidige praktijkpeilen gehandhaafd blijven.

Artikel 6. Inwerkingtreding

Het peilbesluit treedt in werking met ingang van de achtste dag nadat de bekendmaking van de goedkeuring van dit peilbesluit door gedeputeerde staten heeft plaatsgevonden.

Artikel 7. Titel

Dit peilbesluit kan worden aangehaald als “Peilbesluit Oudeland en Indijk 2007”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering op 12 december 2007.

P.J.M. Poelmann, voorzitter.

drs. E.Th. Meuleman, secretaris.