Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Stimuleringsregeling Afkoppelen verhard oppervlak Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2011-2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingStimuleringsregeling Afkoppelen verhard oppervlak Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2011-2014
CiteertitelStimuleringsregeling Afkoppelen verhard oppervlak Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2011-2014
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Waterschapswet, art. 78, lid 1
 2. Waterwet, art. 6.5, sub c

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-2011nieuwe regeling

29-06-2011

Wsb 2011/6

347232

Tekst van de regeling

Intitulé

Stimuleringsregeling Afkoppelen verhard oppervlak Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2011-2014

Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden,

Gelet op het voorstel d.d 29 juni 2011 met nummer DM 347232;

Gelet op het bepaalde in artikel 78, lid 1 van de Waterschapswet, artikel 6.5, sub c van de Waterwet en Water Voorop!, Waterbeheerplan 2010 - 2015;

B E S L U I T :

onderstaande stimuleringsreling afkoppelen verhard oppervlak Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2011-2014, inclusief bijlagen en inspraaknota vast te stellen.

 

Afdeling 1: Inleidende bepalingen

Artikel 1: Begripsbepalingen

In deze regeling wordt met de volgende begrippen bedoeld:

 • a.

  waterschap: het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden;

 • b.

  algemeen bestuur: het algemeen bestuur van het waterschap;

 • c.

  het college: het college van dijkgraaf en hoogheemraden belast met het dagelijks bestuur van het waterschap;

 • d.

  gemeente: een van de gemeenten gelegen op de Utrechtse Heuvelrug, binnen het beheersgebied van het waterschap, waar het afkoppelen gaat plaatsvinden, te weten: De Bilt, Zeist, Utrechtse Heuvelrug en Rhenen, voor zover dat hydrologisch mogelijk is;

 • e.

  rwzi: rioolwaterzuiveringsinrichting;

 • f.

  afkoppelen: het aanpassen van de afvoer van regenwater van verhard oppervlak opdat dit niet meer direct of indirect op een rwzi geloosd wordt; de afgekoppelde oppervlakken moeten volledig losgekoppeld zijn van het openbare rioolstelsel, zonder overloopvoorziening (dus hergebruik of infiltratie);

 • g.

  aanvraag: een aanvraag om subsidie waarin het voornemen tot afkoppelen is beschreven en wordt ingegaan op de aspecten: hoe, wat en wanneer;

 • h.

  aanvrager: eigenaar van het oppervlak dat wordt afgekoppeld, te weten: een particulier, bedrijf of instelling;

 • i.

  onverdachte oppervlakken: schoon verhard oppervlak waarvan naar het oordeel van het waterschap verwacht mag worden dat het afstromende regenwater niet verontreinigd is of kan worden;

 • j.

  projectgebied: een gebied waar een project wordt uitgevoerd en waarbinnen afgekoppeld wordt;

 • k.

  regeling: deze stimuleringsregeling;

 • l.

  subsidie: financiële middelen die door het waterschap in het kader van deze regeling beschikbaar worden gesteld;

 • m.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2: Voorwaarden

 • 1.

  Deze regeling is alleen van toepassing op het daadwerkelijk afkoppelen van de afvoer van regenwater van bestaande, onverdachte, verharde oppervlakken, zoals daken of bestrating. Het afgekoppelde regenwater mag niet rechtstreeks worden afgevoerd naar de riolering of oppervlaktewater, maar dient in de bodem te worden geïnfiltreerd, direct, dan wel indirect via een werk of een aan te leggen vijver of andere voorziening.

 • 2.

  Het af te koppelen oppervlak bedraagt minimaal 40 m2. Voor schuine daken wordt uitgegaan van het aantal vierkante meters dat overblijft als het dakvlak wordt geprojecteerd op een horizontaal plat vlak. De wijze van meten is uitgewerkt in de bijlage bij deze regeling.

 • 3.

  Infiltreren van regenwater in de bodem kan alleen in gebieden waar dat hydrologisch mogelijk is. Op de kaart behorend bij deze regeling is indicatief aangegeven in welke gedeelten van de gemeenten, gelegen op de Utrechtse Heuvelrug, afkoppelen naar hydrologisch inzicht, in principe mogelijk is. Dit ter beoordeling aan het college.

 • 4.

  Infiltreren van regenwater in de bodem is alleen mogelijk als dit water afkomstig is van een schoon, onverdacht oppervlak en niet is verontreinigd. Dit ter beoordeling aan het college.

 • 5.

  Afkoppelen komt alleen voor subsidie in aanmerking als deze vooraf door de aanvrager wordt aangevraagd. Wanneer de aanvraag hiertoe aanleiding geeft zal het waterschap door middel van een bezoek op de locatie en een maatwerkadvies, oordelen of de aanvraag verder in behandeling zal worden genomen.

Artikel 3: Omvang subsidie

 • 1.

  Het waterschap vergoedt de werkelijk gemaakte kosten voor afkoppelen met een maximum van € 3,50 per m2 afgekoppeld oppervlak. Op de gelden die worden verstrekt als subsidie is geen BTW van toepassing.

 • 2.

  Als afgekoppeld wordt om aan andere verplichtingen te voldoen (bijvoorbeeld voldoen aan een verplichting verbonden aan een bouwvergunning), kan het college besluiten een lager subsidiebedrag vast te stellen.

 • 3.

  Gedurende de looptijd van deze regeling, te weten van 1 september 2011 t/m 31 augustus 2014, wordt voor deze regeling per boekjaar maximaal een bedrag van € 150.000,- beschikbaar gesteld. Een boekjaar loopt van 1 september t/m 31 augustus. Het totale subsidieplafond bedraagt derhalve € 450.000,-.

 • 4.

  Wanneer meer subsidie wordt aangevraagd dan in enig jaar beschikbaar is worden de laatst aangevraagde subsidies niet toegekend of -in overleg met de aanvrager(s)- doorgeschoven naar een volgend jaar.

 • 5.

  Wanneer minder subsidie wordt aangevraagd dan in enig jaar beschikbaar is wordt het resterende bedrag toegevoegd aan het bedrag dat in het daarop volgende jaar beschikbaar wordt gesteld; na afloop van het laatste jaar vervalt een eventueel resterend bedrag.

Afdeling 2: Subsidieaanvraag

Artikel 4: Aanvraag tot toewijzen van subsidie

 • 1.

  Subsidie kan alleen op aanvraag volgens een door het college vastgesteld aanvraagformulier, worden verleend.

 • 2.

  De subsidie wordt aangevraagd bij het college.

 • 3.

  Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst en verleend zolang het subsidieplafond voor het lopende jaar niet is bereikt.

 • 4.

  Indien een aanvraag onvolledig is ingediend, geeft het waterschap de aanvrager de gelegenheid de aanvraag binnen 3 weken aan te vullen; de dag waarop de aanvulling is ontvangen geldt dan als datum van aanvraag.

Artikel 5: Gegevens nodig voor de subsidieaanvraag

 • 1.

  Bij de aanvraag dienen tenminste de volgende gegevens te worden verstrekt:

  • a.

   naam (eventueel ook contactpersoon) en (post)adres en rekeningnummer van de aanvrager;

  • b.

   voor welk(e) locatie, project of projectgebied subsidie wordt aangevraagd. Een en ander moet duidelijk op tekening en/of kaart worden aangegeven;

  • c.

   een opgave van de gedeelten binnen het projectgebied met bijbehorende oppervlakten die afgekoppeld gaan worden en de planning daarvan;

  • d.

   een opgave van het aantal vierkante meters verhard oppervlak dat binnen het project of projectplan wordt afgekoppeld;

  • e.

   een indicatie van de te gebruiken afkoppeltechniek;

  • f.

   een technisch ontwerp waaruit de wijze van afkoppelen en infiltreren blijkt;

  • g.

   het college kan aanvullende gegevens vragen die nodig zijn voor het verlenen van de subsidie.

 • 2.

  Indien de aanvraag wordt ingediend door een particulier, voor de afkoppeling van een particuliere woning, dan kan het college besluiten dat voor het indienen van een aanvraag kan worden volstaan met de gegevens hierboven in lid 1 genoemd onder a, d en e.

Artikel 6: Weigeringsgronden

 • 1.

  Subsidie wordt niet verleend als het in artikel 3, lid 3, genoemde maximum, eventueel verhoogd met een in eerdere jaren niet uitgekeerd bedrag, wordt overschreden; in overleg met de aanvrager kan de subsidieaanvraag aangehouden worden om in een volgend kalenderjaar behandeld te worden.

 • 2.

  De subsidie wordt niet toegewezen indien een gegronde reden bestaat om aan te nemen dat:

  • a.

   het afkoppelen niet of niet binnen de in de aanvraag aangegeven termijn zal zijn uitgevoerd;

  • b.

   de aanvrager niet of niet geheel voldoet of zal voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de regeling;

  • c.

   de aanvrager onvoldoende verantwoording aflegt over de in het kader van deze regeling verrichte of te verrichten activiteiten voor zover deze voor de subsidieverlening van belang zijn;

  • d.

   als de aanvraag niet voldoet aan de voorwaarden genoemd in artikel 2 hierboven.

 • 3.

  De subsidieverlening kan ook worden geweigerd als de aanvrager bij de aanvraag onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt die tot een onjuiste beschikking kunnen leiden.

Afdeling 3: Subsidie verlening

Artikel 7: Beschikking

 • 1.

  In de beschikking maakt het college bekend welk besluit naar aanleiding van de aanvraag is genomen.

 • 2.

  De beschikking bevat een duidelijke omschrijving van de werkzaamheden waarvoor subsidie wordt verleend.

 • 3.

  De beschikking vermeldt het bedrag dat ten hoogste wordt uitgekeerd, alsmede de wijze waarop dit is berekend.

 • 4.

  In de beschikking staan de verplichtingen vermeld waaraan de subsidie ontvanger moet voldoen. Hiertoe behoren in ieder geval:

  • a.

   de termijn waarbinnen het afkoppelen moet zijn gerealiseerd;

  • b.

   het voeren van een inzichtelijke en betrouwbare administratie;

  • c.

   de wijze en tijdstip waarop rapportage dient plaats te vinden;

  • d.

   het opstellen van een eindrapportage waarin alle daadwerkelijk verrichte werkzaamheden worden genoemd; deze eindrapportage dient tevens het overzicht van daadwerkelijk gemaakte kosten te bevatten ter verantwoording van de verrichte werkzaamheden en daaraan verbonden inkomsten en uitgaven. Eerder verstrekte gegevens kunnen onderdeel uitmaken van deze rapportage;

 • 5.

  Indien de aanvraag wordt ingediend door een particulier, voor de afkoppeling van een particuliere woning, dan kan het college besluiten dat aan de beschikking alleen het hierboven in lid 4 genoemde voorschrift a wordt verbonden.

 • 6.

  In voorkomende gevallen kan het college in de beschikking nadere uitvoeringsvoorschriften geven.

Artikel 8: Beslistermijn

Het college beslist op de aanvraag in principe binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag of aanvulling daarop of anders binnen een redelijke termijn.

Afdeling 4: Subsidie vaststelling

Artikel 9: Aanvraag tot vaststelling en uitbetaling van de subsidie

 • 1.

  Het doen van een aanvraag tot vaststelling van de subsidie kan achterwege blijven bij subsidie aanvragen van particulieren tot een maximaal af te koppelen oppervlak van 400 m2, waarbij daartoe door het college aangewezen medewerkers van het waterschap zelf ter plaatse hebben vastgesteld dat het werk is uitgevoerd volgens de voorschriften. De subsidie wordt dan ambtshalve vastgesteld.

 • 2.

  In andere gevallen dient de aanvrager binnen 2 maanden nadat het afkoppelen is gerealiseerd een aanvraag in voor het vaststellen van de subsidie.

 • 3.

  Bij deze aanvraag worden ten minste de volgende gegevens verstrekt:

  • a.

   project boekhouding;

  • b.

   aankoopbewijzen;

  • c.

   foto’s van uitgevoerde werkzaamheden.

 • 4.

  Het college kan nadere gegevens vragen.

 • 5.

  De aanvraag dient tevens als verzoek om uitbetaling van de subsidie.

Artikel 10: Beschikking tot subsidievaststelling

Het college stelt het bedrag van de subsidie in beginsel vast in overeenstemming met de beschikking tot subsidieverlening. Indien niet is voldaan aan de voorwaarden gesteld in de beschikking tot subsidieverlening, wordt de subsidie op nihil vastgesteld, of geweigerd.

Artikel 11: Beslistermijn

Het college beslist op de aanvraag in principe binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag of aanvulling daarop of anders binnen een redelijke termijn.

Afdeling 5: Slotbepalingen

Artikel 12: Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het college.

Artikel 13: Intrekking en wijziging

Het college kan de beschikking tot subsidieverlening en vaststelling intrekken en wijzigen. Hierbij is afdeling 4.2.6. van de Awb van toepassing.

Artikel 14: Terugvordering

In gevallen waarin blijkt dat vaststelling en uitbetaling van subsidie onterecht zijn gebleken, stelt het college de aanvrager daarvan op de hoogte. Als de aanvrager dit niet kan weerleggen, is deze verplicht het te veel ontvangen bedrag terug te betalen.

Artikel 15: Geldigheidsduur

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op 1 september 2011. De regeling is geldig tot en met 31 augustus 2014.

 • 2.

  Het college kan de regeling voortijdig intrekken, indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven.

Artikel 16: Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als “Stimuleringsregeling Afkoppelen verhard oppervlak Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2011-2014”.

 

 

Aldus vastgesteld in openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van 29 juni 2011,

P.J.M. Poelmann, voorzitter.

drs. E.Th. Meuleman, secretaris.