Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Peilbesluit Nieuwegein-West 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingPeilbesluit Nieuwegein-West 2014
CiteertitelPeilbesluit Nieuwegein-West 2014
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlageBijlage bij peilbesluit Nieuwegein West 2014

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit peilbesluit maakt onderdeel uit van peilbesluit Nieuwegein 2014, dat verder omvat Peilbesluit Plettenburg 2014 en Peilbesluit Oudegein 2014. Dit peilbesluit vervangt peilbesluit Nieuwegein West 2000.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Waterschapswet, art. 77
 2. Waterwet, art. 5.2
 3. Waterverordening, art. 4.4 t/m 4.8

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-03-2014nieuwe regeling

12-02-2014

Wsb 2014/2

768514

Tekst van de regeling

Intitulé

Peilbesluit Nieuwegein-West 2014

 

 

Peilbesluit Nieuwegein West 2014

Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden;

Gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 7 januari 2014 met DM nr.768514;

Gelet op:

 • -

  het besluit van het algemeen bestuur van september 2000, nr. 00.059, tot vaststelling van de peilbesluiten Nieuwegein West, Oudegein, en Plettenburg;

 • -

  het advies van de commissie SKK van 23 januari 2014;

Voorts gelet op artikel 77, Waterschapswet, artikel 5.2, Waterwet, en artikel 4.4 t/m 4.8, Waterverordening 2009;

B E S L U I T :

Onder intrekking van de peilbesluiten Nieuwegein West 2000, Plettenburg 2000 en Oudegein 2000, het peilbesluit Nieuwegein 2014 vast te stellen, omvattende peilbesluit Nieuwegein-West 2014 [zoals hierna vermeld], Plettenburg 2014 en Oudegein 2014.

 

Artikel 1 Gebied

Het gebied is aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart Waterhuishoudkundige inrichting Peilbesluit Nieuwegein West d.d. 28-01-2014.

Artikel 2 Referentiepeil

Voor de toepassing van dit besluit geldt dat peilen zijn aangegeven ten opzichte van het Normaal Amsterdams Peil 2005 (NAP 2005).

Artikel 3 Peilen

De na te streven waterstanden in de afzonderlijke peilgebieden binnen de werkingssfeer van dit peilbesluit, worden weergegeven in tabel 1 en tabel 2.

Tabel 1 Overzicht vast te stellen peilen van peilgebieden met een vast peil.

Nummer

peilgebied

Peil 2014 – 2024

(m t.o.v. NAP)

 

Vast peil

NGW_001

-0,84

NGW_002

-1,10

NGW_004

-1,30

NGW_005

-0,90

NGW_006

-0,60

NGW_007

0,30

NGW_008

0,20

NGW_009

-0,70

NGW_010

-0,90

NGW_011

-0,50

NGW_012

-0,10

NGW_013

-0,10

NGW_014

0,15

NGW_015

0,38

NGW_016

0,02

NGW_017

-0,27

NGW_018

0,14

NGW_019

0,20

NGW_020

0,00

NGW_021

-1,30

NGW_022

-0,58

NGW_023

-0,35

NGW_024

0,35

NGW_025

-0,70

NGW_026

-0,50

NGW_027

-0,50

NGW_028

-0,85

NGW_029

-0,35

Tabel 2 Overzicht vast te stellen peilen van peilgebieden met een zomer- en winterpeil.

Nummer

Peil 2014 - 2024

peilgebied

(m t.o.v. NAP)

 

zomerpeil

winterpeil

NGW_003

-0,80

-0,90

Artikel 4 Peilbeheer

 • 1.

  In de peilgebieden uit tabel 1 wordt vast peilbeheer gevoerd. De waterstand zal het hele jaar door op één en hetzelfde vaste niveau worden gehandhaafd.

 • 2.

  In peilgebied NGW_003 uit tabel 2 zal de overgang van zomerpeil naar winterpeil, al naar gelang de weersomstandigheden en het geschatte grondwaterstandverloop, in het algemeen en naar oordeel van dijkgraaf en hoogheemraden, plaatsvinden in de loop van de maanden september tot en met november. De overgang van winterpeil naar zomerpeil zal, al naar gelang de weersomstandigheden en het geschatte grondwaterstandverloop, in het algemeen en naar oordeel van dijkgraaf en hoogheemraden, plaatsvinden in de loop van de maanden april tot en met juni;

 • 3.

  Dijkgraaf en hoogheemraden zijn bevoegd, indien de weersomstandigheden dit naar hun oordeel noodzakelijk maken, bovengenoemde peilen tijdelijk:

  • ·

   In droge en zeer droge perioden met 0,10 meter te verhogen; en

  • ·

   In natte en zeer natte perioden met 0,10 meter te verlagen.

 • 4.

  Het College van Dijkgraaf en Hoogheemraden is bevoegd om, onder afweging van de betrokken belangen, van het in artikel 3 vermelde peil af te wijken, indien daarvoor op grond van te verwachten of reeds optredende extreme - natte of droge - weersomstandigheden, dan wel in verband met dreigende of reeds optredende calamiteiten, aanleiding bestaat.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Het peilbesluit treedt in werking met ingang van de achtste dag na bekendmaking van de vaststelling van dit peilbesluit door het algemeen bestuur van het waterschap.

Artikel 6 Titel

Dit peilbesluit kan worden aangehaald als “Peilbesluit Nieuwegein West 2014”.

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 12 februari 2014.

 

P.J.M. Poelmann, voorzitter.

J. Goedhart, secretaris.