Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Peilbesluit Stad Utrecht en Kromme Rijn 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingPeilbesluit Stad Utrecht en Kromme Rijn 2013
CiteertitelPeilbesluit Stad Utrecht en Kromme Rijn 2013
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagenKaart bij Peilbesluit Stad Utrecht en Kromme Rijn 2013 (oost) Kaart bij Peilbesluit Stad Utrecht en Kromme Rijn 2013 (west)

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Waterschapswet, art. 77
 2. Waterwet, art 5.2
 3. Waterverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009, art. 4.4 - 4.8

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-10-2013nieuwe regeling

02-10-2013

Stadsblad Utrecht, Bunniks Nieuws 23-10-2013

650165

Tekst van de regeling

Intitulé

Peilbesluit Stad Utrecht en Kromme Rijn 2013

Peilbesluit Stad Utrecht en Kromme Rijn 2013

 

Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden;

Gelet op het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 16 juli 2013 met DM nr. 650165;

Gelet op artikel 77 van de Waterschapswet, artikel 5.2 van de Waterwet en artikel 4.4 t/m 4.8 van de Waterverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009;

Gelet op het advies van de commissie SKK van 29 september 2011 met betrekking tot het plan van aanpak peilbesluit Utrecht en Maarssenbroek;

Gelet op het consult van de commissie SKK van 27 september 2012 met betrekking tot de voortgangsrapportage peilbesluit Utrecht en Maarssenbroek;

Gelet op het advies van de commissie SKK van 5 september 2013;

 

B E S L U I T :

 • 1.

  Peilbesluit Utrecht - Maarssenbroek 2013 -omvattende de peilbesluiten: Peilbesluit Hoograven en Lunetten 2013, Peilbesluit Kanaleneiland 2013, Peilbesluit Maarssenbroek en Lage Weide 2013, Peilbesluit Overvecht-Zuid, Tuindorp en Voordorp 2013, Peilbesluit Stad Utrecht en Kromme Rijn 2013 en Peilbesluit Zuilen en Overvecht-Noord 2013- en de bijbehorende inspraaknota vast te stellen.

 • 2.

  De peilbesluiten Hoograven, Kanaleneiland, Lunetten, Maarssenbroek, Overvecht-Noord, Overvecht-Zuid en Tuindorp-Voordorp in te trekken.

 

Peilbesluit Stad Utrecht en Kromme Rijn 2013

Artikel 1 Gebied

Het gebied is aangegeven op de bij dit besluit behorende kaarten Waterhuishoudkundige inrichting Utrecht en Kromme Rijn (west) en Waterhuishoudkundige inrichting Utrecht en Kromme Rijn (oost) d.d. 19-03-2013.

Artikel 2 Referentiepeil

Voor de toepassing van dit besluit geldt dat peilen zijn aangegeven ten opzichte van het Normaal Amsterdams Peil 2005 (NAP 2005).

Artikel 3 Peilen

De na te streven waterstanden in de afzonderlijke peilgebieden binnen de werkingssfeer van dit peilbesluit, worden weergegeven in tabel 1, 2, 3 en 4.

Tabel 1 Overzicht vast te stellen peilen van peilgebieden met een vast peil.

Nummer

Peil 2013 - 2023

peilgebied

(m t.o.v. NAP)

 

vast peil

UKR_002

+0,45

UKR_003

+0,60

UKR_004

+0,85

Tabel 2 Overzicht vast te stellen peilen van peilgebieden met zomer- en winterpeil.

Nummer

Peil 2013 - 2023

peilgebied

(m t.o.v. NAP)

 

zomerpeil

winterpeil

UKR_005

+1,00

+0,85

Tabel 3 Overzicht vast te stellen peilen van peilgebieden met een flexibel peil.

Nummer

Peil 2013 - 2023

peilgebied

(m t.o.v. NAP)

 

bovengrens

ondergrens

UKR_001

+1,32

+0,51

Tabel 4 Overzicht vast te stellen peilen van peilgebieden met een natuurlijk peil.

Nummer

Peil 2013 - 2023

peilgebied

(m t.o.v. NAP)

 

bovengrens

ondergrens

UKR_006

-

-

Artikel 4 Peilbeheer

 • 1.

  In de peilgebieden uit tabel 1 wordt vast peilbeheer gevoerd. De waterstand zal het hele jaar door op één en hetzelfde vaste niveau worden gehandhaafd.

 • 2.

  De Vecht heeft geen eigen peilbesluit maar staat in open verbinding met het Amsterdam Rijnkanaal (ARK) welke door Rijkswaterstaat wordt beheerd. De waterstand, die is vastgelegd in het vigerende Peilbesluit Noordzeekanaal/Amsterdam-Rijnkanaal is het gemiddelde Noordzeekanaalpeil, zijnde NAP -0,40 m. Als gevolg van de wijze van beheer varieert deze waterstand tussen een minimum van NAP -0,55 m en een maximum van NAP -0,30 m.

 • 3.

  In de peilgebieden uit tabel 2 zal de overgang van zomerpeil naar winterpeil, al naar gelang de weersomstandigheden en het geschatte grondwaterstandverloop, in het algemeen en naar oordeel van dijkgraaf en hoogheemraden, plaatsvinden in de loop van de maanden september tot en met november. De overgang van winterpeil naar zomerpeil zal, al naar gelang de weersomstandigheden en het geschatte grondwaterstandverloop, in het algemeen en naar oordeel van dijkgraaf en hoogheemraden, plaatsvinden in de loop van de maanden april tot en met juni;

 • 4.

  In het peilgebied uit tabel 3 wordt een flexibel peilbeheer. Doorgaans houdt flexibel peil in dat er pas ingegrepen wordt in het peilbeheer wanneer de onder- of bovengrens wordt bereikt. Voor dit peilgebied geldt echter dat een continu opererende gebiedsregeling actief is. Geautomatiseerde peilregistraties op verschillende plekken over de gehele lengte van het peilgebied geven inzicht in het gemiddelde peil van de Kromme Rijn op elke willekeurige plaats. De in de tabel 3 genoemde peilen zijn slechts uitersten, het gemiddelde peil met bandbreedte verloopt gelijkmatig (omlaag) over de lengte van het peilgebied. De gemiddelde waarden vanuit peilregistraties, inclusief de bandbreedte waarbinnen de Kromme Rijn onder normale omstandigheden fluctueert, zijn op de peilbesluit kaart weergegeven. Deze bandbreedte is leidend voor het peilbeheer in het peilgebied en behoort ook tot de omschrijving van het peil. Verwacht kan worden dat onder normale omstandig heden het peil ter plaatse overeenkomt met het peil van het dichtst bijzijnde meetlocatie (binnen de bijbehorende bandbreedte). Indien nodig kan het peil tussen twee meetpunten worden geëxtrapoleerd om zo op locatie, onder normale omstandigheden, het te verwachten peil (binnen marges) te bepalen.

 • 5.

  Het flexibel peilbeheer van peilgebied uit tabel 3 is afhankelijk van de waterinlaat vanuit de Lek, en derhalve ook het waterpeil in de Lek. Bij lage afvoer (Lekpeil onder NAP 2,90 m) en hoge afvoer (Lekpeil boven NAP 6,00 m), of bij het inwerking treden van de verdringingsreeks kan er geen water worden ingelaten. Wanneer deze situatie zich voordoet kan het voorkomen dat (tijdelijk) dient te worden afgeweken van de in de tabel genoemde peilen.

 • 6.

  In het peilgebied uit tabel 4 wordt een natuurlijk peilbeheer gevoerd. Hierbij geldt geen boven- of ondergrens.

 • 7.

  Dijkgraaf en hoogheemraden zijn bevoegd, indien de weersomstandigheden dit naar hun oordeel noodzakelijk maken, bovengenoemde peilen tijdelijk:

  • ·

   In droge en zeer droge perioden met 0,10 meter te verhogen; en

  • ·

   In natte en zeer natte perioden met 0,10 meter te verlagen.

 • 8.

  Het College van Dijkgraaf en Hoogheemraden is bevoegd om, onder afweging van de betrokken belangen, van het in artikel 3 vermelde peil af te wijken, indien daarvoor op grond van te verwachten of reeds optredende extreme - natte of droge - weersomstandigheden, dan wel in verband met dreigende of reeds optredende calamiteiten, aanleiding bestaat.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Het peilbesluit treedt in werking met ingang van de achtste dag na bekendmaking van de vaststelling van dit peilbesluit door het algemeen bestuur van het waterschap.

Artikel 6 Titel

Dit peilbesluit kan worden aangehaald als “Peilbesluit Stad Utrecht en Kromme Rijn 2013”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 2 oktober 2013.

P.J.M. Poelmann, voorzitter.

drs. J. Miedema, secretaris.