Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Peilbesluit Zuilen en Overvecht-Noord 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingPeilbesluit Zuilen en Overvecht-Noord 2013
CiteertitelPeilbesluit Zuilen en Overvecht-Noord 2013
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlageKaart bij Peilbesluit Zuilen en Overvecht-Noord 2013

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit peilbesluit vervangt peilbesluit Overvecht-Noord vastgesteld d.d. 27-9-2000

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Waterschapswet, art. 77
 2. Waterwet, art. 5.2
 3. Waterverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009, art. 4.4 - 4.8

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-10-2013nieuwe regeling

02-10-2013

Stadsblad Utrecht, Bunniks Nieuws 23-10-2013

650165

Tekst van de regeling

Intitulé

Peilbesluit Zuilen en Overvecht-Noord 2013

Peilbesluit Zuilen en Overvecht-Noord 2013

 

Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden;

Gelet op het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 16 juli 2013 met DM nr. 650165;

Gelet op artikel 77 van de Waterschapswet, artikel 5.2 van de Waterwet en artikel 4.4 t/m 4.8 van de Waterverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009;

Gelet op het advies van de commissie SKK van 29 september 2011 met betrekking tot het plan van aanpak peilbesluit Utrecht en Maarssenbroek;

Gelet op het consult van de commissie SKK van 27 september 2012 met betrekking tot de voortgangsrapportage peilbesluit Utrecht en Maarssenbroek;

Gelet op het advies van de commissie SKK van 5 september 2013;

 

B E S L U I T :

 • 1.

  Peilbesluit Utrecht - Maarssenbroek 2013 -omvattende de peilbesluiten: Peilbesluit Hoograven en Lunetten 2013, Peilbesluit Kanaleneiland 2013, Peilbesluit Maarssenbroek en Lage Weide 2013, Peilbesluit Overvecht-Zuid, Tuindorp en Voordorp 2013, Peilbesluit Stad Utrecht en Kromme Rijn 2013 en Peilbesluit Zuilen en Overvecht-Noord 2013- en de bijbehorende inspraaknota vast te stellen.

 • 2.

  De peilbesluiten Hoograven, Kanaleneiland, Lunetten, Maarssenbroek, Overvecht-Noord, Overvecht-Zuid en Tuindorp-Voordorp in te trekken.

 

Peilbesluit Zuilen en Overvecht-Noord 2013

Artikel 1 Gebied

Het gebied is aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart Waterhuishoudkundige inrichting Zuilen en Overvecht-Noord d.d. 19-03-2013.

Artikel 2 Referentiepeil

Voor de toepassing van dit besluit geldt dat peilen zijn aangegeven ten opzichte van het Normaal Amsterdams Peil 2005 (NAP 2005).

Artikel 3 Peilen

De na te streven waterstanden in de afzonderlijke peilgebieden binnen de werkingssfeer van dit peilbesluit, worden weergegeven in tabel 1, 2 en 3;

Tabel 1 Overzicht vast te stellen peilen van peilgebieden met een vast peil.

Nummer

Peil 2013 - 2023

peilgebied

(m t.o.v. NAP)

 

vast peil

ZON_002

-0,50

ZON_006

+0,45

Tabel 2 Overzicht vast te stellen peilen van peilgebieden met zomer- en winterpeil.

Nummer

Peil 2013 - 2023

peilgebied

(m t.o.v. NAP)

 

zomerpeil

winterpeil

ZON_001

-0,60

-0,75

ZON_004

-0,20

-0,40

Tabel 3 Overzicht vast te stellen praktijkpeilen van peilgebieden in open verbinding met water van andere beheerder.

Nummer

Peil maatgevend door

Waterpeil in de praktijk

peilgebied

aangrenzend

(bandbreedte 5% / 95%)

 

oppervlaktewater

(m t.o.v. NAP)

ZON_003

Vecht

-0,10 / -0,40

ZON_005

Amsterdam-Rijnkanaal (ARK)

-0,30 / -0,45

Artikel 4 Peilbeheer

 • 1.

  In de peilgebieden uit tabel 1 wordt vast peilbeheer gevoerd. De waterstand zal het hele jaar door op één en hetzelfde vaste niveau worden gehandhaafd.

 • 2.

  In de peilgebieden uit tabel 2 zal de overgang van zomerpeil naar winterpeil, al naar gelang de weersomstandigheden en het geschatte grondwaterstandverloop, in het algemeen en naar oordeel van dijkgraaf en hoogheemraden, plaatsvinden in de loop van de maanden september tot en met november. De overgang van winterpeil naar zomerpeil zal, al naar gelang de weersomstandigheden en het geschatte grondwaterstandverloop, in het algemeen en naar oordeel van dijkgraaf en hoogheemraden, plaatsvinden in de loop van de maanden april tot en met juni;

 • 3.

  Voor peilgebied ZON_004 uit tabel 2 gaat het peil voor het gehele peilgebied op een later moment in (medio 2015), bij realisatie van het verbindend kunstwerk. Tot die tijd blijven voor dit gehele peilgebied de huidige praktijkpeilen gehandhaafd.

 • 4.

  In de peilgebieden van tabel 3 wordt het peil niet gestuurd door het waterschap. Het oppervlaktewater in deze gebieden staat, bij het ontbreken van peilregulerende kunstwerken, in open verbinding met het genoemde aangrenzende oppervlaktewater. De waterstand, die is vastgelegd in het vigerende Peilbesluit Noordzeekanaal/Amsterdam-Rijnkanaal is het gemiddelde Noordzeekanaalpeil, zijnde NAP -0,40 m. Als gevolg van de wijze van beheer van het ARK en daarmee de Vecht, varieert dit waterpeil in de praktijk ter hoogte van peilbesluit Zuilen-Overvecht Noord binnen de in tabel 3 aangegeven grenzen.

 • 5.

  Dijkgraaf en hoogheemraden zijn bevoegd, indien de weersomstandigheden dit naar hun oordeel noodzakelijk maken, bovengenoemde peilen tijdelijk:

  • ·

   In droge en zeer droge perioden met 0,10 meter te verhogen; en

  • ·

   In natte en zeer natte perioden met 0,10 meter te verlagen.

 • 6.

  Het College van Dijkgraaf en Hoogheemraden is bevoegd om, onder afweging van de betrokken belangen, van het in artikel 3 vermelde peil af te wijken, indien daarvoor op grond van te verwachten of reeds optredende extreme - natte of droge - weersomstandigheden, dan wel in verband met dreigende of reeds optredende calamiteiten, aanleiding bestaat.

Artikel 5 Inwerkingtreding

 • 1.

  Het peilbesluit treedt in werking met ingang van de achtste dag na bekendmaking van de vaststelling van dit peilbesluit door het algemeen bestuur van het waterschap.

 • 2.

  Het moment van het instellen van het peil voor het gehele peilgebied ZON_004 wordt apart besloten door het college van dijkgraaf en hoogheemraden en gepubliceerd in dag- en/of weekbladen medio 2015.

Artikel 6 Titel

Dit peilbesluit kan worden aangehaald als “Peilbesluit Zuilen en Overvecht-Noord 2013”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 2 oktober 2013.

P.J.M. Poelmann, voorzitter.

drs. J. Miedema, secretaris.