Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogheemraadschap van Rijnland

Verordening Waterbeheer

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogheemraadschap van Rijnland
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingVerordening Waterbeheer
CiteertitelVerordening Waterbeheer Rijnland
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpruimtelijke ordening - waterkeringen en waterbeheer

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Provinciale verordening, gebaseerd op de Wet op de waterhuishouding. Inhoud: eisen aan het beheersplan als bedoeld in artikel 9 van de Wet op de waterhuishouding, peilbesluiten, vergunningplicht voor aan- en afvoer, lozing en ontrekking aan andere oppervlaktewateren en voor peilafwijkingen, waterakkoorden, verplichting tot de vaststelling van een lozingsverordening, een aansluitverordening en een heffingsverordening

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit: 21-9-2006

Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet op de waterhuishouding, 7, 9, 16

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-01-200022-09-2009onbekend

21-09-2006

-

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Waterbeheer

 

 

Hoofdstuk 1 Begripsbepaling en toepasselijkheid

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder:

Waterhuishoudingsplan

Het provinciale plan voor de waterhuishouding als bedoeld in artikel 7 van de Wet op de waterhuishouding;

Beheersplan

Een plan als bedoeld in artikel 9 van de Wet op de waterhuishouding;

Peilbesluit

Een besluit als bedoeld in artikel 16 van de Wet op de waterhuishouding;

Beheersplangebied

Het gebied omvattende de oppervlaktewateren, met betrekking waartoe de beheerder verplicht is tot het maken van een beheersplan;

Commissie

De Commissie milieu en water, als bedoeld in artikel 2.1 van de Provinciale milieuverordening Zuid-Holland en de Provinciale Planologische Commissie als bedoeld in artikel 2.1 van de Provinciale milieuverordening Noord-Holland;

Watersysteem

Een geografisch afgebakend, samenhangend en functionerend geheel van oppervlaktewater, grondwater, waterbodems, oevers en technische infrastructuur, met inbegrip van de daarin voorkomende levensgemeenschappen en alle bijbehorende fysische, chemische en biologische kenmerken en processen;

Kwaliteitsbeheer

De zorg voor watersystemen in kwalitatief opzicht, overeenkomstig de in het waterhuishoudingsplan en beheersplan vastgelegde doelstellingen, het realiseren en exploiteren van zuiveringstechnische werken, alsmede vergunningverlening als bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren;

Kwaliteitsbeheerder

Het openbaar gezag, niet zijnde het Rijk, dat belast is met het kwaliteitsbeheer;

Kwantiteitsbeheer

De zorg voor watersystemen in kwantitatief opzicht, overeenkomstig de in het waterhuishoudingsplan en beheersplan vastgelegde doelstellingen;

Kwantiteitsbeheerder

Het openbaar gezag, niet zijnde het Rijk, dat belast is met het kwantiteitsbeheer;

Lozen

Het door middel van een werk brengen van water in een oppervlaktewater, zonder dat het water daarbij uit een ander oppervlaktewater wordt gehaald;

Onttrekken

Het door middel van een werk halen van water uit een oppervlaktewater, zonder dat het water daarbij in een ander oppervlaktewater wordt gebracht;

Afvoeren

Het door middel van een werk of langs natuurlijke weg brengen of laten stromen van water uit een oppervlaktewater naar een ander oppervlaktewater;

Aanvoeren

Het door middel van een werk of langs natuurlijke weg naar een oppervlaktewater halen of laten stromen van water uit een ander oppervlaktewater;

Waterakkoord

Een akkoord als bedoeld in artikel 17 van de Wet op de waterhuishouding;

Schakelpunt

Locatie op de grens van de beheersgebieden van waterbeheerders, waarbij uitwisseling (aan- en afvoer) van oppervlaktewater plaatsvindt.

Artikel 2 Toepasselijkheid verordening

Deze verordening is van toepassing op de oppervlaktewateren en gebieden waarover het hoogheemraadschap van het kwantiteits- en/of kwaliteitsbeheer voert, tenzij de Verordening op de waterhuishouding en waterkeringen Noord-Holland anders bepaalt.

Hoofdstuk 2 Beheersplan

Artikel 3 Inhoud

Het beheersplan omvat ten minste:

 • a.

  een beschrijving van de bestaande toestand van de oppervlaktewateren of stelsels van oppervlaktewateren waarover het beheer zich uitstrekt;

 • b.

  het resultaat van het beheer dat in de vorige planperiode is gevoerd;

 • c.

  de regionale uitwerking van de functies van de oppervlaktewateren;

 • d.

  de vastlegging van de doelstellingen inzake het beheer en onderhoud van de oppervlaktewateren, mede in relatie tot de grondwaterstanden en -stromingen;

 • e.

  een omschrijving van de maatregelen die moeten worden genomen om de doelstellingen te kunnen bereiken, alsmede de prioriteitenstelling en de fasering van die maatregelen;

 • f.

  een raming van de kosten van de maatregelen, voor zover deze gedurende de planperiode tot stand zullen worden gebracht;

 • g.

  een raming van het verloop van de op te leggen heffingen en/of omslagen;

 • h.

  een omschrijving van het te voeren beheer in gewone en buitengewone omstandigheden;

 • i.

  een meetplan met betrekking tot het peilbeheer en de hoeveelheden aan- en af te voeren water, alsmede de waterkwaliteit;

 • j.

  een toelichtende kaart en een overzicht die ten minste betrekking hebben op bestaande en geplande waterhuishoudkundige werken en op de waterhuishoudkundige toestand van de in het beheersplangebied gelegen oppervlaktewateren.

Artikel 4 Toelichting

Een beheersplan gaat vergezeld van een toelichting, waarin ten minste is opgenomen:

 • a.

  de aan een plan ten grondslag liggende uitgangspunten en de uitkomsten van eventueel verrichte onderzoeken, voor zover deze van belang zijn voor dat plan;

 • b.

  een weergave van het bij de voorbereiding van een beheersplan gevoerde overleg en de uitkomsten daarvan.

Artikel 5 Voorbereiding

 • 1.

  Een beheersplan wordt voorbereid door de kwantiteitsbeheerder of kwaliteitsbeheerder.

 • 2.

  De kwantiteitsbeheerder of kwaliteitsbeheerder betrekt bij de voorbereiding van een plan de naar zijn oordeel bij de te behandelen onderwerpen meest belanghebbende overheidsorganen, instellingen en organisaties. In elk geval wordt overleg gevoerd met de:

  • a.

   kwantiteits- en kwaliteitsbeheerders van de aangrenzende gebieden;

  • b.

   gemeenten wier grondgebied geheel of ten dele in het beheersplangebied zijn gelegen;

  • c.

   natuurterreinbeherende instanties.

 • 3.

  Ingeval de taken betreffende het kwaliteitsbeheer en het kwantiteitsbeheer van een bepaald gebied zijn opgedragen aan twee of meer waterschappen bereiden die waterschappen gemeenschappelijk een beheersplan voor.

Artikel 6 Vaststelling plan

De kwantiteitsbeheerder of kwaliteitsbeheerder stelt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes maanden na verloop van de termijn waarin het ontwerp van het plan ter inzage heeft gelegen, een beheersplan vast.

Artikel 7 Goedkeuring plan

Het beheersplan van het hoogheemraadschap van behoeft, gehoord de commissie, de goedkeuring van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; het beheersplan van de overige kwantiteitsbeheerders behoeft de goedkeuring van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.

Een beheersplan wordt binnen vier weken na dagtekening van het vaststellingsbesluit, ingevolge artikel 9, derde lid, van de Wet op de waterhuishouding ter goedkeuring toegezonden aan Gedeputeerde Staten, vergezeld van een overzicht van zienswijzen of reacties ingevolge de inspraakverordening, alsmede van de overwegingen daaromtrent.

Artikel 8 Herziening plan

 • 1.

  Een beheersplan wordt ten minste eenmaal in de vier jaren herzien, overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.

 • 2.

  Op verzoek van de kwantiteitsbeheerder of kwaliteitsbeheerder kunnen Gedeputeerde Staten, genoemd in artikel 7, van deze verplichting eenmaal vrijstelling verlenen voor ten hoogste vier jaar.

Hoofdstuk 3 Het peilbesluit

Artikel 9 Aanwijzing

 • 1.

  De kwantiteitsbeheerder stelt voor de oppervlaktewateren onder zijn beheer één of meer peilbesluiten vast. Daarin legt deze tevens de grenzen vast ten behoeve van de ingevolge artikel 16 vereiste vergunningen.

 • 2.

  Het bepaalde in het eerste lid vindt geen toepassing ten aanzien van oppervlaktewateren gelegen in duingebied.

Artikel 10 Procedure en vaststelling

 • 1.

  Op de voorbereiding en vaststelling van een peilbesluit is het bepaalde in de artikelen 5, eerste en tweede lid, en 6 van overeenkomstige toepassing.

 • 2.

  Gedeputeerde Staten, van de provincie binnen wier grenzen het gebied, waarop het peilbesluit van toepassing is, grotendeels is gelegen kunnen richtlijnen geven omtrent de in het vorige lid bedoelde voorbereiding.

Artikel 11 Tijdsduur

Een peilbesluit geldt voor de duur van niet meer dan tien jaren na vaststelling. Op verzoek van de kwantiteitsbeheerder kunnen Gedeputeerde Staten, als bedoeld in artikel 7 juncto artikel 10, de geldigheidsduur van een peilbesluit voor een periode van ten hoogste vijf jaren verlengen.

Hoofdstuk 4 Registratie

Artikel 12 Meldplicht

 • 1.

  Degene die water afvoert naar, aanvoert uit, loost in of onttrekt aan andere oppervlaktewateren, meldt de wijze daarvan aan de kwantiteitsbeheerder van het betreffende oppervlaktewater indien:

  • a.

   op die wijze meer dan 100 m3 water per uur kan worden afgevoerd of geloosd;

  • b.

   op die wijze meer dan 20 m3 water per uur kan worden aangevoerd of onttrokken;

  • c.

   door veranderingen in een eerder gemelde wijze van afvoer of lozing, dan wel aanvoer of onttrekking ten minste 20% meer of minder water, kan worden afgevoerd of geloosd, dan wel aangevoerd of onttrokken.

 • 2.

  De meldplicht bedoeld in het vorige lid, geldt niet voor afvoer, aanvoer, lozing of onttrekking waarvoor:

  • a.

   ingevolge artikel 15 een vergunning is vereist;

  • b.

   ingevolge artikel 16 een vergunning is vereist;

  • c.

   ingevolge artikel 20 een waterakkoord is vereist.

Artikel 13 Uitbreiding bij verordening

De kwantiteitsbeheerder kan de meldplicht, bedoeld in artikel 12, eerste lid, bij verordening uitbreiden.

Artikel 14 Meting

 • 1.

  De kwantiteitsbeheerder kan degene, die ingevolge artikel 12 of 13 verplicht is de wijze van afvoer naar, aanvoer uit, lozing in of onttrekking aan oppervlaktewater te melden tevens verplichten de afgevoerde, aangevoerde, geloosde of onttrokken waterhoeveelheden, te meten, daarvan aantekening te houden en van de verkregen gegevens opgave te doen.

 • 2.

  De kwantiteitsbeheerder legt de meetplicht slechts op in gevallen waarin nauwkeurige gegevens over de werkelijk verplaatste waterhoeveelheden noodzakelijk zijn voor een oordeel over de invloed van de afvoer, lozing, aanvoer of onttrekking op de peilregeling of waterbeweging en/of over de noodzaak tot het treffen van bijzondere beheersmaatregelen.

Hoofdstuk 5 Vergunning krachtens de Wet op de waterhuishouding en vergunning

Artikel 15 Vergunningplichtige hoeveelheid

Het is verboden zonder vergunning, als bedoeld in artikel 24 van de Wet op de waterhuishouding, water af te voeren naar, aan te voeren uit, te lozen in of te onttrekken aan oppervlaktewateren indien daarbij:

a.meer dan 500 m3 water per uur kan worden afgevoerd of geloosd;

b.meer dan 100 m3 water per uur kan worden aangevoerd of onttrokken.

Artikel 16 Peilafwijkingen

 • 1.

  Het is verboden zonder vergunning, de waterstand te brengen op een peil dat afwijkt van het peil dat is vastgesteld in het peilbesluit.

  Een verleende vergunning heeft geen langere geldigheidsduur dan het peilbesluit.

 • 2.

  In de vergunning bedoeld in het eerste lid wordt tenminste aangegeven op welk gebied de vergunning betrekking heeft en binnen welke niveaus het peil in dat gebied moet worden gehouden.

 • 3.

  De artikelen 24, vierde, vijfde en zevende lid, 25, 26, 29, 30, 31 en 33, 40 en 44 van de Wet op de waterhuishouding zijn van overeenkomstige toepassing op de vergunning bedoeld in het eerste lid.

Artikel 17 Procedure

De besluiten tot het verlenen van vergunningen, als bedoeld in de artikelen 15 en 16, komen tot stand met toepassing van afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 18 Uitbreiding bij verordening

De kwantiteitsbeheerder kan bij verordening gevallen aanwijzen, waarin het verbod van artikel 15 tevens geldt voor waterhoeveelheden, kleiner dan die genoemd in artikel 15.

Artikel 19 Tijdelijke onttrekking

Het bepaalde in de artikelen 15 en 16 is niet van toepassing op strikt tijdelijke afwijkingen van het peil ten behoeve van het normale onderhoudswerk aan watergangen en oevers, alsmede ten behoeve van de bestrijding van muskusratten.

Hoofdstuk 6 Het waterakkoord

Artikel 20 Aanwijzing

 • 1.
  • a.

   Het hoogheemraadschap van Rijnland en het hoogheemraadschap van Delfland stellen een waterakkoord vast ten behoeve van het af- en het aanvoeren van water voor Delfland via Leidschendam;

  • b.

   het hoogheemraadschap van Rijnland en de waterschappen De Oude Rijnstromen, Meer en Woude en De Gouwelanden stellen een waterakkoord vast ten behoeve van het aan- en afvoeren van water;

  • c.

   het hoogheemraadschap van Rijnland en het waterschap Groot-Haarlemmermeer stellen een waterakkoord vast ten behoeve van het aan- en afvoeren van water;

  • d.

   het hoogheemraadschap van Rijnland en het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden stellen een waterakkoord vast ten behoeve van het afvoeren van water van De Stichtse Rijnlanden;

  • e.

   het waterschap De Oude Rijnstromen en het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht stellen een waterakkoord vast ten behoeve van het afvoeren van water van Amstel, Gooi en Vecht.

 • 2.

  Het waterakkoord bevat tenminste bepalingen omtrent:

  • a.

   het op het schakelpunt te handhaven waterpeil;

  • b.

   de kwaliteit van het aan- of afgevoerde water;

  • c.

   afspraken omtrent de waterverplaatsing;

  • d.

   financiële regelingen.

Artikel 21 Beroep

Ten aanzien van het hoogheemraadschap van Rijnland zijn Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland de beroepsinstantie, als bedoeld in artikel 43 van de Wet op de waterhuishouding.

Hoofdstuk 7 Waterkwaliteitsbeheer

Artikel 22 Beheerder en taak

Het hoogheemraadschap van Rijnland is belast met het kwaliteitsbeheer, voor zijn bij reglement omschreven gebied. Het houdt daarbij in ieder geval rekening met de waterhuishoudingsplannen van Zuid-Holland en van Noord-Holland en het eigen beheersplan, alsmede de milieubeleidsplannen van Zuid-Holland en van Noord-Holland, als bedoeld in artikel 4.9 van de Wet milieubeheer.

Artikel 23 Lozingsverordening

Het hoogheemraadschap, bedoeld in artikel 22, stelt met betrekking tot het verlenen, weigeren, wijzigen of intrekken van een vergunning, als bedoeld in artikel 3, tweede lid van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren een verordening vast.

Artikel 24 Aansluitverordening

Het hoogheemraadschap, bedoeld in artikel 22, stelt met betrekking tot het aansluiten van rioleringen op zuiveringstechnische werken een verordening vast.

Artikel 25 Heffingsverordening

Het hoogheemraadschap, bedoeld in artikel 22, stelt ter bestrijding van de kosten van maatregelen tot het voorkomen en tegengaan van verontreiniging van oppervlaktewateren bij verordening, als bedoeld in artikel 22 van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, een heffing in, als bedoeld in artikel 17 van die wet.

Artikel 26 Meldplicht zwemwater

Met betrekking tot oppervlaktewateren, waarvoor in de waterhuishoudingsplannen van Zuid-Holland en van Noord-Holland, de kwaliteitsdoelstelling zwemwater is vastgelegd, dient de kwaliteitsbeheerder de resultaten van de onderzoeken op grond van artikel 4, eerste lid en derde lid van het Besluit kwaliteitsdoelstellingen en metingen oppervlaktewateren aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en Gedeputeerde Staten van Noord-Holland over te leggen.

Hoofdstuk 8 Afstemming kwantiteits- en kwaliteitsbeheer

Artikel 27 Overleg

Indien vanuit het kwantiteitsbeheer, respectievelijk het kwaliteitsbeheer maatregelen ten behoeve van de waterhuishouding worden overwogen vergunningverlening daaronder begrepen , die van invloed kunnen zijn op het kwaliteitsbeheer respectievelijk kwantiteitsbeheer, voeren de respectieve beheerders hierover overleg.

Hoofdstuk 9 Strafbepaling, toezicht en opsporing

Artikel 28 Strafbepaling

Handelen in strijd met:

a.het in artikel 16 omschreven verbod; of

b.een voorschrift van een krachtens artikel 16 verleende vergunning;

wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie.

Artikel 29 Toezicht en opsporing

Met het toezicht op de naleving van het in artikel 16 omschreven verbod en met het opsporen van overtredingen daarvan zijn, naast de bij of krachtens artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering aangewezen ambtenaren, belast de ambtenaren die daarvoor zijn aangewezen door de kwantiteitsbeheerder.

Hoofdstuk 10 overgangs- en slotbepalingen

Artikel 30 Kwaliteitsbeheer

Een verordening van een kwaliteitsbeheerder ter regeling van een onderwerp waarin deze verordening voorziet, wordt binnen een jaar na de dag van inwerkingtreding van deze verordening met de bepalingen daarvan voor zoveel nodig in overeenstemming gebracht.

Artikel 31

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening waterbeheer Rijnland.