Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogheemraadschap van Rijnland

Beleidsregels voor het vergoeden van kosten in de bezwaarfase ter zake van belastinggeschillen Rijnland 2005

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogheemraadschap van Rijnland
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingBeleidsregels voor het vergoeden van kosten in de bezwaarfase ter zake van belastinggeschillen Rijnland 2005
CiteertitelBeleidsregels voor het vergoeden van kosten in de bezwaarfase ter zake van belastinggeschillen Rijnland 2005
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpfinanciën – belastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Bevat regels over de vergoeding van kosten in de bezwaarfase bij belastinggeschillen.

Een regeling treedt pas in werking na bekendmaking.

De regeling werkt echter terug tot 1 januari 2005.

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit: 11-1-2005

Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: Witte weekblad, 2005-03-23 

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, art. 1:3, lid 4 en 7:15

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-03-200501-01-200501-01-2011nieuwe regeling

11-01-2005

Witte weekblad, 2005-03-23 

05.03065

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels voor het vergoeden van kosten in de bezwaarfase ter zake van belastinggeschillen Rijnland 2005

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland

Gezien het voorstel van de voorbereidingscommissie d.d. 24 december 2004;

Gelet op de artikelen 1:3, lid 4 en  7:15 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 2, lid 1, aanhef en onderdeel a, Besluit proceskosten bestuursrecht juncto onderdeel C.1. van de bij dat Besluit behorende bijlage;

Besluit : vast te stellen de:

Beleidsregel voor het vergoeden van kosten in de bezwaarfase ter zake van belastinggeschillen Rijnland 2005

Inhoud

Toelichting bij de beleidsregel voor het vergoeden van kosten in de bezwaarfase ter zake van belastinggeschillen Rijnland

1. In deze beleidsregel wordt verstaan onder een belastingbedrag:

a. het bedrag van een belastingaanslag tezamen met de bij de belastingaanslag opgelegde  

bestuurlijke boete, of:

b. indien geen belastingaanslag is vastgesteld, maar wel een bestuurlijke boete is opgelegd: het bedrag van de boete, of:

c. het bedrag van de belasting die op aangifte is voldaan.

Onder een belastingaanslag wordt mede verstaan een bedrag als bedoeld in art.125a, lid 2, aanhef en onderdeel a, Waterschapswet.

2. Voor de toepassing van de wegingsfactoren, die zijn genoemd in onderdeel C.1. van de bijlage bij het Besluit proceskosten bestuursrecht, wordt een zaak aangemerkt als

a. zeer licht indien in geschil is:

a.1. een belastingbedrag van minder dan € 450,- of:

a.2. een waarde van minder dan € 45.000,- of:

a.3. een belang, niet zijnde een belastingbedrag of een waarde, dat in zwaarte vergelijkbaar is met een belastingbedrag van minder dan € 450,- dan wel met een waarde van minder dan € 45.000,-;

b. licht indien in geschil is:

b.1. een belastingbedrag van € 450,- of meer, maar minder dan € 900,- of:

b.2. een waarde van € 45.000,- of meer, maar minder dan € 90.000,- of:

b.3. een belang, niet zijnde een belastingbedrag of een waarde, dat in zwaarte vergelijkbaar is met een belastingbedrag van € 450,- of meer, maar minder dan € 900,- dan wel met een waarde van € 45.000,- of meer, maar minder dan € 90.000,-;

c. gemiddeldindien in geschil is:

c.1. een belastingbedrag van € 900,- of meer, maar minder dan € 6.750,- of:

c.2. een waarde van € 90.000,- of meer, maar minder dan € 675.000,- of:

c.3. een belang, niet zijnde een belastingbedrag of een waarde, dat in zwaarte vergelijkbaar is met een belastingbedrag van € 900,- of meer, maar minder dan € 6.750,- dan wel met een waarde van € 90.000,- of meer, maar minder dan

€ 675.000,-;

d. zwaar indien in geschil is:

d.1. een belastingbedrag van € 6.750,- of meer, maar minder dan € 22.500,- of:

d.2. een waarde van € 675.000,- of meer, maar minder dan € 2.250.000,- of:

d.3. een belang, niet zijnde een belastingbedrag of een waarde, dat in zwaarte vergelijkbaar is met een belastingbedrag van € 6.750,- of meer, maar minder dan

€ 22.500,- dan wel met een waarde van € 675.000,- of meer, maar minder dan

€ 2.250.000,-;

e. zeer zwaar indien in geschil is:

e.1. een belastingbedrag van € 22.500,- of meer, of:

e.2. een waarde van € 2.250.000,- of meer, of:

e.3. een belang, niet zijnde een belastingbedrag of een waarde, dat in zwaarte vergelijkbaar is met een belastingbedrag van € 22.500,- of meer, dan wel met een waarde € 2.250.000,- of meer.

3. Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2005.

4.   Dit besluit kan worden aangehaald als: “Beleidsregel voor het vergoeden van kosten in de bezwaarfase ter zake van belastinggeschillen Rijnland 2005”

Leiden, 11 januari 2005

Toelichting bij de beleidsregel voor het vergoeden van kosten in de bezwaarfase ter zake van belastinggeschillen Rijnland

In artikel 7.15 van de Algemene wet bestuursrecht is geregeld dat een vergoeding van kosten kan worden verleend aan een belanghebbende in de bezwaarfase.

Bij KB (Stb. 25-2-2002, nr. 113) is het Besluit proceskosten bestuursrecht (Stb. 22-12-1993, nr. 763) hiertoe aangepast.

Een korte toelichting hierop:

  • De kosten zijn in de regeling limitatief opgesomd en  hebben hoofdzakelijk betrekking op de gemaakte kosten door deskundigen (advocaten, adviesbureaus e.d.) Kosten van de belastingplichtige zelf blijven beperkt tot reis-en verblijfkosten en verletkosten in de bezwaarfase.

  • De kosten moeten redelijkerwijs zijn gemaakt. Bij een eenvoudig bezwaar (bijv. een duidelijke vergissing van Rijnland, waarbij één telefoontje al voldoende is om de fout te herstellen) worden de kosten  niet vergoed.

  • Blijkens de toelichting op Stb. 113 bestaat er alleen een vergoedingsplicht voor de gevallen waarbij het bestreden besluit (de aanslag) wegens onrechtmatigheid wordt herroepen en deze onrechtmatigheid aan het bestuursorgaan is te wijten.

  • Van belang is nog dat het verzoek vooraf, d.w.z. bij het indienen van het bezwaarschrift moet worden gedaan. In de uitspraak op het bezwaar kan de beslissing omtrent de vergoeding worden meegenomen.

Het besluit heeft betrekking op de toepassing van de wegingsfactoren, die zijn genoemd in onderdeel C.1. van de bijlage bij het Besluit proceskosten bestuursrecht.

Voor dit besluit bestaat geen model van de Unie van Waterschappen. Gebruik is gemaakt van het model zoals opgenomen in de Handleiding proceskosten bestuursrecht Monsma&partners juni 2002.