Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogheemraadschap van Rijnland

Beleidsregel insteekhavens

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogheemraadschap van Rijnland
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingBeleidsregel insteekhavens
Citeertiteld
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpruimtelijke ordening - waterkeringen en waterbeheer

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit: 20-2-2007

Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: d

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-02-200719-02-2009nieuwe regeling

20-02-2007

d

d

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel insteekhavens

 

 

Inleiding en voorwaarden

1. Inleiding

Naar aanleiding van een bezwaar tegen de weigering van Rijnland vergunning te verlenen voor een overkapping van een insteekhaven hebben D&H op 29 augustus 2006 besloten, dat het beleid ten aanzien van overkluizingen, zoals opgenomen in de beleidsregel Integrale inrichtingscriteria oppervlaktewateren en kunstwerken, voor overkappingen van insteekhavens moet worden aangepast, zodat dergelijke overkluizingen wel zijn toegestaan.

Een uitzondering op het beleid ten aanzien van overkluizingen wordt gemaakt voor overkappingen van insteekhavens. De insteekhaven moet zijn gegraven met als doel het realiseren van een ligplaats voor een vaartuig. Hiermee heeft de eigenaar voorkomen dat in het doorgaande profiel van een watergang een verstoring optreedt. In het doorgaande profiel van een watergang zijn de leefmogelijkheden en de migratiemogelijkheden van waterflora en fauna dus niet verminderd. De maximale maat is 100 m². De biologische waterkwaliteit wordt weliswaar ook bij een overkluizing met een maximale maat van 100m² verminderd, maar deze vermindering en de gevolgen daarvan op het totale watersysteem zijn dermate gering dat deze acceptabel wordt geacht. Bij een grotere voorziening geldt dat maximaal 1/3 van het totale oppervlak van de insteekhaven van een overkapping mag worden voorzien.

Deze beleidsregel wordt in de eerstkomende nieuwe versie van de nota Integrale Inrichtingscriteria verwerkt.

2. Voorwaarden

Een overkapping boven een insteekhaven is toegestaan, indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • de overkapping mag alleen boven een insteekhaven worden aangebracht;

  • de insteekhaven moet op het terrein van de vergunninghouder zijn (worden) gegraven met als doel te dienen als ligplaats voor een vaartuig;

  • de insteekhaven moet doodlopend zijn;

  • de overkapping mag een afmeting hebben van maximaal 100 m².