Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogheemraadschap van Rijnland

Beleidsregel 3 Beschoeiingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogheemraadschap van Rijnland
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingBeleidsregel 3 Beschoeiingen
CiteertitelBeleidsregel 3 Beschoeiingen
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpruimtelijke ordening - waterkeringen en waterbeheer

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Rijnland stelt eisen aan activiteiten die het watersysteem in dit beheergebied kunnen beïnvloeden. De basis hiervoor is de zogenoemde Keur: een set van gebods- en verbodsbepalingen. Deze bepalingen zijn nader uitgewerkt in beleidsregels en algemene regels. Deze notitie betreft de beleidsregel voor het vervangen en/of het aanbrengen van recht opgetrokken beschoeiingen. Ontheffingen worden verleend op basis van de criteria in de beleidsregels.

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit: 1-12-2009

Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: Witte weekblad

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-12-200910-05-2011nieuwe regeling

01-12-2009

Witte weekblad

09
25-02-200916-12-2009nieuwe regeling

17-02-2009

Witte weekblad, 25-02-09

09.00650

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel 3 Beschoeiingen

 

 

Beleidsregel 3 Beschoeiingen

1 Inleiding

Rijnland is verantwoordelijk voor het waterbeheer in het gebied tussen Wassenaar, Gouda, Amsterdam en IJmuiden. Via vergunningverlening en handhaving stelt Rijnland eisen aan activiteiten die het watersysteem in dit beheergebied kunnen beïnvloeden. De basis hiervoor is de zogenoemde Keur: een set van gebods- en verbodsbepalingen. Deze bepalingen zijn nader uitgewerkt in beleidsregels en algemene regels.

Deze notitie betreft de beleidsregel voor het vervangen en/of het aanbrengen van recht opgetrokken beschoeiingen. Na een inhoudelijke toelichting (paragrafen 2 en 3), volgt een overzicht van de formele artikelen uit de beleidsregel in kwestie (paragraaf 4). Deze artikelen worden in paragraaf 5 stuk voor stuk kort toegelicht.

Het kan behulpzaam zijn om, naast deze notitie, ook de algemene toelichting op de beleidsregels en algemene regels te raadplegen. Verder is er een begrippenlijst, die uitleg geeft aan de vaktermen. Alle documentatie is te vinden op http://www.rijnland.net/.

2  Kader

2.1 Verbod in de Keur

Op grond van de Keur (artikel 3.1.1, lid 1a en 1b) is het zonder vergunning van het bestuur verboden in, op, onder en/of boven waterstaatswerken en hun beschermingszone werkzaamheden te verrichten en werken of opgaande (hout)beplanting aan te brengen of te hebben, dan wel aanwezige (hout)beplanting te verwijderen. Op grond van artikel 3.1.4 lid 1 en 3 is het verboden in het beheersgebied van Rijnland werkzaamheden te verrichten als gevolg waarvan een toename van de kwel of wegzijging van het grondwater zal ontstaan en werken te maken of te hebben of handelingen te verrichten die direct of indirect verzilting kunnen veroorzaken of bevorderen. Hieronder is ook begrepen het aanbrengen en hebben van beschoeiingen.

2.2 Toepassingsgebied

Het toepassingsgebied van deze beleidsregel is de kernzone van primaire en overige oppervlaktewateren. De situering van primaire en overige oppervlaktewateren met bijbehorende kern- en beschermingszones is in de legger oppervlaktewateren vastgelegd.

2.3 Raakvlakken met ander beleid

 • Algemene regel ‘Beschoeiingen’.

 • Algemene regel ‘Natuurvriendelijke oevers’.

3 Toelichting van de activiteit

Een goede inrichting van het watersysteem is een randvoorwaarde om schoon en gezond water te realiseren. Van belang hierbij is de natuurlijke overgang van nat naar droog. Zo hebben sommige planten en dieren plaatsen nodig op de oever om te  kunnen schuilen. Ook kunnen bijvoorbeeld kikkers en padden in ondiep water hun eitjes afzetten. Hoe meer de natuur zijn gang kan gaan, hoe beter de kwaliteit van het oppervlaktewater wordt. Het resultaat is schoon en gezond oppervlaktewater. Het beleid van Rijnland is er dan ook op gericht het huidige areaal aan groene oevers uit te breiden. Om dit te stimuleren heeft Rijnland een subsidieregeling ingesteld.

Vanuit ecologisch oogpunt zijn boven water gelegen beschoeiingen ongewenst. Immers, een harde overgang tussen water en een droge oever biedt weinig kansen voor de ontwikkeling van oevervegetatie met de bijbehorende fauna. Toch is het in een aantal gevallen noodzakelijk beschoeiing aan te leggen; om erosie van de oeverlijn door golfafslag te voorkomen of om de oever voldoende stabiel te laten zijn voor wegen en/of bebouwing pal langs deze oever. Daarnaast bestaat er in stedelijk gebied uit recreatief oogpunt vaak de wens om beschoeiingen aan te leggen.

Om de bovenstaande belangen te waarborgen, heeft Rijnland voor de boven water gelegen beschoeiingen regels opgesteld die aan de ene kant de natuur zo veel als mogelijk beschermen, en aan de andere kant ook rekening houden met de maatschappelijk belangen.

4 Voorwaarden beschoeiingen

Op grond van de Keur (artikel 3.1.1, lid 1a en 1b en artikel 3.1.4, lid 1 en 3) heeft het bestuur van Rijnland de volgende voorwaarden opgesteld voor het recht optrekken van boven water gelegen beschoeiingen.

Artikel 1: begripsomschrijving

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • a.

  Beschoeiing: materiaal dat is aangebracht langs de oeverlijn om de oever tegen afkalving te beschermen, en/of te voorkomen dat afkalving van de oever de doorstroming, de waterbeheersing of het vaarwegverkeer belemmert.

 • b.

  Kernzone: Het centrale gedeelte van het waterstaatswerk, dat als zodanig in de legger is aangegeven.

 • c.

  Insteek: de snijlijn van het schuine oevertalud (oeverhelling) met het horizontaal gelegen maaiveld.

 • d.

  Oeverlijn: de scheidslijn tussen water en land.

 • e.

  Winterpeil: het peil dat in het betreffende peilbesluit voor de winterperiode (globaal 1 september – 1 april) geldt.

 • f.

  Zomerpeil: het peil dat in het betreffende peilbesluit voor de zomerperiode (globaal 1 april – 1 september) geldt.

Artikel 2: vervangen van bestaande beschoeiing

Het (deels) vervangen van een bestaande beschoeiing is toegestaan, mits de nieuwe beschoeiing dezelfde vorm en afmetingen heeft, op dezelfde locatie wordt aangelegd en de te vervangen onderdelen in het geheel worden verwijderd.

Artikel 3: aanbrengen nieuwe beschoeiing

Het aanbrengen van een nieuwe beschoeiing is, na beoordeling van Rijnland, toegestaan indien dit voor de instandhouding van het watersysteem (waterkwantiteit, waterkeringen) noodzakelijk is.

Artikel 4: voorwaarden voor nieuwe beschoeiing

Voor alle gevallen die niet vallen onder artikel 3 is het aanbrengen van een nieuwe beschoeiing toegestaan indien:

a. het geen natuurvriendelijke of waardevolle oever betreft (zie kaartenbijlage 1; (gebieden met) beschermde oevers).

b. de beschoeiing op de oeverlijn wordt aangebracht en de bovenkant van de beschoeiing tot maximaal het zomerpeil reikt.

c. wordt de beschoeiing tot boven het zomerpeil aangebracht (zie ook onderstaande tekening), dan geldt:

I. de beschoeiing wordt conform onderstaande tabel een aantal centimeters landinwaarts geplaatst (richting insteek).

Hoogte beschoeiing boven zomerpeil/ afstand nieuwe oeverlijn

Hoogte beschoeiing boven zomerpeil

Afstand nieuwe oeverlijn – tov oude oeverlijn

0

0

≤ 0,40 m

0,20 m

> 0,40 – ≤ 0,80 m

0,40 m

> 0,80 m

0,60 m

II het talud tussen de nieuwe beschoeiing en de oude oeverlijn wordt tot het niveau van het winterpeil afgegraven. Artikel 5: aanvullende voorwaarden bij kwel en/of inzijging

In gebieden met sterke (zilte) kwel en/of inzijging kunnen afwijkende/aanvullende voorwaarden worden gesteld (zie kaartenbijlage 2; zoutekwelpolders).

Artikel 6: toe te passen materiaal

Het beschoeiingmateriaal dient voor te komen op de lijst van bijlage 2.

5 Toelichting per artikel

Toelichting artikel 1: begripsomschrijving

Zie ook de uitgebreide Rijnlandse begrippenlijst (bijlage 1) waarin tekeningen en bronverwijzingen zijn opgenomen.

Toelichting artikel 2: vervangen van bestaande beschoeiing

Is het noodzakelijk een bestaande beschoeiing te vervangen, dan zet Rijnland erop in dat er aldaar een  natuurvriendelijke oever komt. Sinds 2006 is een subsidieregeling voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers van kracht.

Toelichting artikel 3: aanbrengen nieuwe beschoeiing

Voor bijvoorbeeld de stabiliteit van waterkeringen, of om de doorstroming in oppervlaktewateren te garanderen (bijvoorbeeld het Oegstgeesterkanaal), is het soms noodzakelijk nieuwe beschoeiing aan te brengen. Artikel 3 zorgt ervoor dat dit zonder meer mogelijk blijft.

Toelichting artikel 4: voorwaarden voor nieuwe beschoeiing

Binnen bepaalde voorwaarden mogen nieuwe beschoeiingen worden aangebracht. De voorwaarden zorgen ervoor dat deze nieuwe beschoeiingen geen negatieve gevolgen hebben voor de (ecologische) waterkwaliteit en het areaal aan waterbergend vermogen behouden blijft.

Indien andere vormen van plaatsen gewenst zijn, dus toch bijvoorbeeld op de bestaande oeverlijn, worden de volgende uitgangspunten gehanteerd.

 • Conform het dempingenbeleid wordt het afgenomen bergend oppervlak gecompenseerd.

 • Voor de (ecologische) waterkwaliteit worden voldoende compenserende maatregelen genomen, bijvoorbeeld het plaatsen van migratietrappen.

Kaart: (gebieden met) beschermde oevers

Natuurvriendelijke oevers hebben een belangrijke functie voor de ecologische waterkwaliteit. Het is niet toegestaan natuurvriendelijk aangelegde oevers of van nature aanwezige waardevolle oevers, zoals bijvoorbeeld aaneengesloten rietkragen, te beschadigen. Tevens geldt dat Rijnland in gebieden die onderdeel uitmaken van b.v. de ecologische hoofdstructuur / KRW etc ook natuurvriendelijke oevers wil aanleggen. Met het weergegeven van betreffende gebieden op de kaart ‘(gebieden met) beschermde oevers’ wil Rijnland voorkomen dat in betreffende gebieden er ontwikkelingen plaatsvinden die realisatie van natuurvriendelijke oevers belemmeren. Voor alle op de kaart in kaartenbijlage 1 aangegeven oevers/gebieden gelden dus de strengere voorwaarden. Deze kaart krijgt regelmatig een update.

Een uitzondering geldt wanneer afdoende compensatie plaatsvindt voor het vernietigen van de bestaande natuurvriendelijke oever. Dit houdt in dat ten minste een gelijke lengte aan natuurvriendelijke oever wordt gerealiseerd in de directe omgeving van het geplande werk (hetzelfde peilvak in geval van polderwater, hetzelfde boezemdeel/segment in geval van boezemwater).

Toelichting artikel 5: aanvullende voorwaarden bij kwel en/of inzijging

In gebieden met een sterke (zilte) kwel en/of inzijging kan het verwijderen (trekken) en plaatsen van beschoeiing tot gevolg hebben dat de (zilte) kwel of inzijging toeneemt waardoor de waterkwaliteit kan afnemen en/of een verstoring van de waterbalans optreedt. Betreffende gebieden zijn weergegeven op de kaart in kaartenbijlage 2. Werken die in betreffende gebieden worden uitgevoerd, zoals het aanbrengen en/of verwijderen van beschoeiingen, worden per geval door Rijnland beoordeeld.

Toelichting artikel 6: toe te passen materiaal

Het toe te passen materiaal mag op grond van waterkwaliteitsdoelstellingen niet uitlogend zijn. Bijlage 2 biedt een overzicht van welke materialen zijn toegestaan en welke niet. Bijlage 2 is overigens niet uitputtend: het hoogheemraadschap kan een niet-genoemde stof alsnog weigeren op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo).