Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogheemraadschap van Rijnland

Beleidsregels automatische incasso Rijnland 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogheemraadschap van Rijnland
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingBeleidsregels automatische incasso Rijnland 2009
Citeertitel'Beleidsregels automatische incasso Rijnland 2009’
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpfinanciën – belastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Beleidsregel over de mogelijkheid om het totaalbedrag van één biljet waterschapsbelastingen via automatische incasso te voldoen

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit: 1-1-2009

Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: Witte weekblad

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200901-01-2011nieuwe regeling

01-01-2009

Witte weekblad

08.

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels automatische incasso Rijnland 2009

Het hoofd van de afdeling Belastingen van het hoogheemraadschap van Rijnland:

gelet op het bepaalde in:

• artikel 19 van de ‘Verordening verontreinigingsheffing Rijnland 2009’;

• artikel 19 van de ‘Verordening zuiveringsheffing Rijnland 2009’;

• artikel 19 van de ‘Verordening watersysteemheffing Rijnland 2009’;

besluit:

vast te stellen de volgende beleidsregels voor automatische incasso.

Beleidsregels automatische incasso Rijnland 2009

Algemeen

De in de aanhef genoemde artikelen van de desbetreffende verordeningen bieden de mogelijkheid om het totaalbedrag van één biljet waterschapsbelastingen via automatische incasso te voldoen. Hiervoor dient door de belastingschuldige een machtiging tot automatische incasso te zijn verleend.

Bij het verstrekken van de machtiging kan gekozen worden voor betaling in 1 termijn of in 3 gelijke termijnen, Bij keuze voor 1 termijn vindt afschrijving van het totaalbedrag plaats op de vervaldatum van het aanslagbiljet, bij de keuze voor 3 termijnen vindt afschrijving plaats telkens voor één derde van het totaalbedrag van het aanslagbiljet:

 • 1 maand vóór vervaldatum van dit aanslagbiljet;

 • op de vervaldatum van het aanslagbiljet;

 • 1 maand ná vervaldatum van het aanslagbiljet.

Indien twee van de drie voornoemde termijnen niet zijn betaald omdat automatische incasso van de betaalrekening van de belastingschuldige niet mogelijk blijkt dan wel binnen één maand na afschrijving wordt gestorneerd, vervalt de mogelijkheid van gespreide betaling door middel van automatische incasso.

Deze beleidsregels zijn opgesteld met als doel om een uniforme uitleg en toepassing op het gebied van automatische incasso te geven.

Artikel 1 Betalingstermijnen

1. De aanslagen waterschapsbelastingen moeten betaald worden binnen twee maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet.

2. In afwijking van het eerste lid geldt zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische incasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen waterschapsbelastingen moeten worden betaald in één of drie gelijke termijnen. Bij keuze voor één termijn vindt afschrijving plaats op de vervaldatum van het aanslagbiljet. Bij keuze voor drie termijnen vindt afschrijving plaats één maand voor de vervaldatum van het aanslagbiljet, op de vervaldatum van het aanslagbiljet en één maand na vervaldatum van het aanslagbiljet.

3. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 2 Gevallen waarin automatische incasso wordt verleend

 • a.

  Op grond van de in de aanhef genoemde artikelen van de desbetreffende belastingverordeningen wordt het totaalbedrag van één biljet waterschapsbelastingen in één of in drie gelijke termijnen betaald indien de belastingschuldige uiterlijk binnen drie weken na dagtekening van het voornoemde biljet het hoogheemraadschap schriftelijk heeft gemachtigd om via automatische incasso het totaalbedrag van één biljet waterschapsbelastingen te innen.

 • b.

  Indien de machtiging buiten de in het eerste lid gestelde termijn wordt ontvangen, dan zal de automatische incasso worden toegepast met ingang van het eerstvolgende aanslagbiljet waterschapsbelastingen.

 • c.

  De machtiging tot automatische incasso wordt zonder tegenbericht ieder jaar stilzwijgend verlengd.

Artikel 3  Machtiging geacht niet te zijn verleend

1. De machtiging automatische incasso wordt geacht niet te zijn verleend indien:

 • 1. de niet of niet tijdig voldane dan wel gestorneerde termijn niet bij de eerstvolgende (incasso)termijn - tezamen met deze laatstgenoemde termijn – kan worden geïnd;

 • 2. twee opéénvolgende termijnen betrekking hebbend op één aanslagbiljet worden gestorneerd;

 • 3. een blokkade (ongeacht deze door de bank of door belastingplichtige is aangebracht) de reden van storno is.

2. Indien op grond van het eerste lid de machtiging geacht wordt niet te zijn verleend, wordt dit zo spoedig  mogelijk aan de belastingschuldige schriftelijk medegedeeld.

Artikel 4 Nieuwe betaaltermijn

In de op grond van artikel 2, tweede lid, van deze beleidsregels aan de belastingschuldige te sturen schriftelijke kennisgeving – waaraan tevens een acceptgiro is bevestigd - wordt teruggevallen op de reguliere betaaltermijnen. Indien deze reguliere termijnen reeds zijn vervallen, dient het nog openstaande bedrag van het biljet waterschapsbelastingen, binnen één maand na dagtekening van de schriftelijke kennisgeving te zijn voldaan.

Artikel 5 Automatische incasso niet met terugwerkende kracht

Indien de belastingschuldige het hoogheemraadschap binnen de door artikel 1 van deze beleidsregels gestelde termijn schriftelijk heeft gemachtigd, geldt deze machtiging uitsluitend voor het desbetreffende biljet waterschapsbelastingen en de daaropvolgende op één biljet verenigde aanslagen waterschapsbelastingen.

Artikel 6 Terugstorting

1. Indien de belastingplichtige het niet eens is met een afgeschreven termijnbedrag, dan kan hij/zij de giro- of bankinstelling opdracht geven het termijnbedrag op zijn/haar rekening terug te storten.

2. De opdracht tot terugstorting wordt gegeven door de gele terugboekingskaart binnen een maand na ontvangst van het afschrift aan de giro- of bankinstelling te zenden.

Artikel 7  Intrekken machtiging automatische incasso

1. Indien de belastingschuldige de schriftelijke machtiging als bedoeld in artikel 1 van deze beleidsregels wil intrekken, dient dit schriftelijk te gebeuren.

2. Indien de op grond van het eerste lid genoemde intrekking ertoe leidt dat nog niet alle verschuldigde termijnen zijn geïnd, dient de belastingschuldige er zelf voor zorg te dragen dat het nog openstaande bedrag binnen één maand – na de datum waarop de laatste termijn via automatische incasso is geïnd (hier geldt dan de normale betalingstermijn zonder automatische incasso!) - volledig is voldaan. Indien deze termijn reeds is verstreken dient betaling van het dan nog resterende bedrag binnen één maand na de dagtekening van de schriftelijke melding van het vervallen van de automatische incasso te worden voldaan.

Artikel 8 Vermindering van het totaalbedrag

Indien het totaalbedrag van één biljet waterschapsbelastingen om welke reden dan ook wordt verminderd, vindt deze vermindering – indien het ten onrechte te hoge totaalbedrag nog niet volledig is voldaan – plaats door een korting op de looptijd. Het voorgaande houdt in dat bij een machtiging automatische incasso – afhankelijk van de omvang van de vermindering – de belastingschuld in minder dan drie gelijke betaaltermijnen kan worden geïnd.

Artikel 9 Tijdstip van afschrijving

De belastingschuldige zal het termijnbedrag automatisch afschrijven op of omstreeks de laatste werkdag van iedere maand doch niet eerder dan in de laatste week van iedere maand en niet later dan in de eerste week van de eerstvolgende maand.

Artikel 10 Wijziging bankgiro-incasso

Wijzigingen betreffende zijn/haar bank- of gironummer dienen door belastingschuldige direct schriftelijk gemeld te worden aan het hoofd van de afdeling Belastingen van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Artikel 11 Inwerkingtreding

1. Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking, doch niet eerder dan 1 januari 2009;

2. Eerdere beleidsregels automatische incasso worden ingetrokken met ingang van de in het eerste lid genoemde datum;

3. Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als 'Beleidsregels automatische incasso Rijnland 2009’.

Leiden, januari 2009,

Het hoofd van de afdeling Belastingen van het hoogheemraadschap van Rijnland