Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogheemraadschap van Rijnland

Aanwijzingsbesluit deurwaarders

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogheemraadschap van Rijnland
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit deurwaarders
CiteertitelAanwijzingsbesluit deurwaarders
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpfinanciën – belastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit: 11-7-2008

Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: Witte weekblad

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Waterschapswet, artikel 123, derde lid, onderdeel e

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-07-200801-01-2011nieuwe regeling

11-07-2008

Witte weekblad

NR. 08.06301

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit deurwaarders

 

 

Aanwijzingsbesluit deurwaarders

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland;

Besluiten:

  • a.

    Aan te wijzen als belastingdeurwaarder, bedoeld in artikel 123, derde lid, onderdeel e van de Waterschapswet  de door de secretaris-algemeen directeur  als  zodanig aangestelde personen werkzaam bij het hoogheemraadschap van Rijnland;

  • b.

    Aan te stellen als onbezoldigd medewerker, bedoeld als in artikel 1.1.1.1.A van de sectorale arbeidsvoorwaardenregelingen waterschapspersoneel en tevens aan te wijzen als belastingdeurwaarder, bedoeld in artikel 123, derde lid, onderdeel e van de Waterschapswet  de door de algemeen directeur als zodanig aangestelde personen werkzaam bij MANDAAT B.V., handelend onder de naam Cannock Chase Public.

Dit besluit treedt in werking de eerste dag na bekendmaking.

Aldus besloten te Leiden op 11 juli 2008

Dijkgraaf en Hoogheemraden

Namens dezen,

Ir. A.H. Haitjema

Secretaris-algemeen directeur