Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoorn

Verordening op de heffing en invordering van Brandweerrechten 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van Brandweerrechten 2009
CiteertitelVerordening Brandweerrechten 2009
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp120 brandweer en rampenbestrijding

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

671A

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2009.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-12-200801-01-2010nieuwe regeling

16-12-2008

Gemeenteblad 2008=33b

2008 08.48358

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van Brandweerrechten 2009

Registratienummer: 08.48358

 

De Raad van de gemeente Hoorn;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 november 2008;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet;

 

besluit:

 

vast te stellen de:

 

Verordening op de heffing en invordering van Brandweerrechten 2009

 

Artikel 1 Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam "brandweerrechten" worden geheven:

  • a.

   rechten voor het gebruik overeenkomstig de bestemming van voor de openbare dienst bestemde bezittingen van de gemeentelijke brandweer of van voor de openbare dienst bestemde werken of inrichtingen die bij de gemeentelijke brandweer in beheer of in onderhoud zijn;

  • b.

   rechten voor het genot van door de gemeentelijke brandweer verstrekte diensten.

 • 2.

  Geen rechten als bedoeld in het eerste lid worden geheven ter zake van:

  • a.

   het voorkomen, beperken en bestrijden van brand;

  • b.

   het beperken van brandgevaar;

  • c.

   het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand;

  • d.

   al hetgeen met de onderdelen a, b en c verband houdt;

  • e.

   het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand;

  • f.

   de bestrijding en beperking van rampen en zware ongevallen, als bedoeld in artikel 1 van de Rampenwet (Stb. 1985, 88).

Artikel 2 Belastingplicht

Belastingplichtig is:

 • a.

  degene die gebruik maakt van de bezittingen, werken of inrichtingen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a;

 • b.

  degenen die een dienst aanvraagt dan wel degene te wiens behoeve een dienst is verleend, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b.

Artikel 3 Tarieven en maatstaven van heffing

 • 1.

  Het brandweerrecht bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

  • a.

   het verrichten van bewakingsdiensten per daartoe ingezet personeelslid per uur of een gedeelte daarvan € 33,55

  • b.

   overige werkzaamheden per daartoe ingezet personeelslid per uur of een gedeelte daarvan € 33,55

 • 2.

  Het brandweerrecht bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verrichten van diensten met:

  • a.

   de hoogwerker met 3 man bezetting, per uur of een gedeelte daarvan € 166,00

  • b.

   de autospuit met 6 man bezetting, per uur of een gedeelte daarvan € 265,70

  • c.

   de hulpverleningswagen met 3 man bezetting, per uur of een gedeelte daarvan € 166,00

  • d.

   de duikwagen met 4 duikers, per uur of een gedeelte daarvan € 199,20

  • e.

   de brandweerboot met 4 man bezetting, per uur of een gedeelte daarvan € 199,20

 • 3.

  Het brandweerrecht bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het vullen van een persluchtfles, per liter € 1,40

Artikel 4 Wijze van heffing

 • 1.

  De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

 • 2.

  Indien zich ten aanzien van eenzelfde belastingplichtige meerdere belastbare feiten voordoen, kunnen de rechten ter zake daarvan worden geheven bij wege van één gedagtekende schriftelijke kennisgeving.

Artikel 5 Termijn van betaling

 • 1.

  De rechten moeten worden betaald op het moment van uitreiking van de in artikel 4 bedoelde kennisgeving.

 • 2.

  Ingeval de kennisgeving wordt toegezonden, moeten de rechten worden betaald binnen veertien dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

Artikel 6 Kwijtschelding

Bij de invordering van brandweerrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 7 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de rechten.

Artikel 8 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De "Verordening brandweerrechten 2008" van 20 november 2007 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan en voor zover de Verordening brandweerrechten 2009 geen rechtskracht krijgt.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag volgend op die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2009.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening brandweerrechten 2009".