Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoorn

Notitie terrasboten in Hoorn

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNotitie terrasboten in Hoorn
CiteertitelNotitie terrasboten in Hoorn
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp221 binnenhavens en waterwegen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

320A

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Havenverordening Hoorn 2005

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-06-200512-08-2010nieuwe regeling

14-06-2005

Gemeenteblad 2005=29

2005 05.12638

Tekst van de regeling

Intitulé

Notitie terrasboten in Hoorn

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn;

gelezen het voorstel van 4 mei en 14 juni 2005;

gelezen de raadsmotie aangenomen in de raadsvergadering van 1 februari 2005 over drijvende terrassen;

gelet op de wensen van de commissie Stadsontwikkeling en Leefomgeving d.d. 31 mei 2005;

gelet op het standpunt van de gemeenteraad d.d. 14 juni 2005;

gelet op de relevante bepalingen in de Havenverordening Hoorn 2005;

overweegt:

dat het college de raadsmotie heeft overgenomen en opdracht heeft gegeven te bewerkstelligen dat er een experiment wordt gestart met drijvende terrassen;

dat de experimenteerperiode de seizoenen 2005, 2006 en 2007 omvat;

dat hiermee is afgeweken van de raadsmotie die uitging van het seizoen 2005;

dat dit verband houdt met het feit dat het seizoen 2005 reeds voor een deel is verstreken;

dat overleg heeft plaatsgevonden met bewoners en gebruikers van percelen in het havengebied, Vereniging Oud Hoorn en horeca ondernemers in het havengebied;

dat met inachtneming van de reacties van alle belanghebbenden is gekozen voor twee locaties waar terrasboten mogen worden aangelegd, te weten aan de Appelhaven en Bierkade;

dat de vormgeving van een terrasboot is beperkt tot de zogeheten "Amsterdamse dekschuit";

dat in de notitie een voorstel is opgenomen over sluitingstijden van de terrasboot, waarover de burgemeester bevoegd is te beslissen;

dat medio 2006 een tussenevaluatie zal plaatsvinden na dat na afloop van het experiment het beleid zal worden geëvalueerd;

 

besluit:

vast te stellen de

 

notitie Terrasboten in Hoorn

 

Bijlage Terrasboten in Hoorn

 

1. INLEIDING

 

1.1 Aanleiding

In de raadsvergadering van 1 februari 2005 is een motie aangenomen om te experimenteren met een of meer drijvende terrassen (terrasboot) gedurende deze zomer en winterterrassen in de winter van 2005/2006. Aanleiding voor deze motie is:

 • de nota toerisme ‘Op jacht naar de schat’;

 • de contourennota Stadsvisie;

 • de brief van het college van 15 oktober 2004 in antwoord op artikel  37-vragen die door de VVD fractie zijn gesteld over het terrassenbeleid.

Daarnaast is getoetst aan de Welstandsnota Hoorn en het Kwaliteitsplan Binnenstad Hoorn.

Deze beleidsnotitie bevat een voorstel over de invoering van terrasboten in het havengebied. Doel van het beleid is het verblijfsklimaat en de levendigheid in het havengebied een positieve impuls te geven. Dit kan een positieve bijdrage leveren aan de economische activiteiten van de horeca. Dit komt het ondernemersklimaat in de binnenstad en met name in het havengebied ten goede. Dit gebruik van de binnenstad heeft echter ook een keerzijde. Er wordt ook gewoond en gewerkt. Tevens kunnen terrasboten als storend voor het stadsbeeld worden ervaren. Er zal daarom zorgvuldig met het gebruik van terrasboten moeten worden omgegaan. Vanwege deze tegenstrijdige belangen ligt een experiment voor de hand. In deze notitie is alleen terrasboten aan de orde. Een voorstel over de winterterrassen volgt in september 2005. Het gebruik van de havens door andere vaartuigen blijft in deze notitie buiten beschouwing, tenzij het van invloed is op het terrasbotenbeleid.

De conclusie in deze notitie is dat plaatsing van terrasboten juridisch en praktisch mogelijk is. Vijf locaties zijn in beeld. Onderzocht zijn de Appelhaven/ Bierkade, Vismarkt, Korenmarkt, Nieuwendam en de Binnenhaven ter hoogte van de Veermanskade en ’t Hoofd. In de notitie is aangegeven hoe bij wijze van proef 2 terrasboten in de grachten van Hoorn kunnen worden gerealiseerd. Op de bijgevoegde kaart zijn deze op schaal aangegeven.

1.2 Opbouw notitie

 

De notitie is als volgt opgebouwd. Na de paragraaf over de besluitvormingsprocedure is er achtergrondinformatie over drijvende terrassen in Hoorn opgenomen. Vervolgens is een samenvatting gemaakt van de gesprekken die zijn gevoerd met belanghebbenden. Deze samenvatting is als bijlage bij deze notitie gevoegd. Daarnaast is verkend met welke randvoorwaarden we nu te maken hebben. Deze randvoorwaarden zijn vervolgens uitgewerkt in de daarop volgende paragrafen. Dit betreffen het juridisch kader, locaties van terrasboten, het gebruik van terrasboten, systeem van ontheffing- en vergunningverlening en handhaving. In deze paragrafen zullen tevens de relevante reacties van belanghebbenden worden verwerkt. Tevens is ingegaan op de evaluatie van het beleid. Deze notitie eindigt met een voorstel.

2. BESLUITVORMINGSPROCEDURE

 

Deze notitie is besproken met Koninklijke Horeca Nederland (afdeling Hoorn) en de betrokken individuele horeca ondernemers, Vereniging Oud Hoorn en bewoners van het havengebied. In onderstaande tabel is de gehele procedure weergegeven.

 

Wie

Wanneer

Voorbespreking met wethouders Helling en Hansen

31 maart

Bespreken met de KHN, afdeling Hoorn en individuele ondernemers, Vereniging Oud Hoorn en bewoners havengebied (overleg vindt met elke partij afzonderlijk plaats)

April week 14 tot en met 17 (4-29 april)

Bespreking in college

3 of 10 mei

Naar griffie

13 mei

Agenderen voor Commissie Stadsontwikkeling & Leefomgeving

31 mei

Agendering voor gemeenteraad

14 juni 

Het ontwikkelen van terrassenbeleid, inclusief ligplaatsenbeleid voor terrasboten, is een bevoegdheid van het college. Aangezien de gemeenteraad zich nauw betrokken voelt bij dit onderwerp is de notitie voorgelegd aan de commissie Stadsontwikkeling en Leefomgeving en ter informatie aangeboden aan de gemeenteraad.

 

De commissie had drie wensen, te weten:

 • verlenging van het experiment tot en met 2007 in plaats van 2006;

 • het houden van een tussenevaluatie aan het einde van het seizoen 2006;

 • het verlengen van de ligplaatsperiode; 1 april tot 1 november in plaats van 1april tot 1 oktober, daarbij wordt aangesloten bij de einddatum van de terrasvergunning op de openbare weg.

Deze wensen zijn door het college (punten 1 en 2) en de raad (punt 3) overgenomen en verwerkt in deze notitie.

3. ACHTERGROND EN VERKENNING

 

In 2003 is het enige drijvende terras dat Hoorn rijk was verwijderd uit de Appelhaven. In 1994 is dit drijvende terras zonder toestemming en zonder de benodigde vergunning(en) in het water van de Appelhaven gelegd. Vergunningen zijn c.q. konden niet verleend worden in verband met de negatieve welstandsadviezen en vanwege strijdigheid met het bestemmingsplan. Overigens was het terras, in de vorm van een terrasvlonder, een bouwwerk. De vlonder was namelijk aan de kademuur verankerd. Er is toen geen bouwvergunning afgegeven. Destijds is een gedoogbeschikking afgegeven voor de tijd dat de betreffende exploitant de horeca-inrichting exploiteert. Bij vestiging van een nieuw bedrijf diende het drijvende terras te verdwijnen. Door beëindiging van de exploitatie in 2002 is deze voorwaarde in werking getreden. Het terras is op grond van een bestuursdwangbesluit van het college verwijderd.

Inmiddels zijn de ideeën over de aanwezigheid van drijvende terrassen in de havens/grachten aan het verschuiven. De komst van drijvende terrassen op bepaalde plekken in de havens is bespreekbaar. De eerdergenoemde raadsmotie wijst daarop.

Daarnaast is in de toerismenota onder meer uitgesproken om op korte termijn het horeca-aanbod in het havengebied te variëren. Speciaal wordt daarbij verwezen naar water – en winterterrassen. Onderzoek heeft aangetoond dat het gebruik van het water in Hoorn voor horeca activiteiten achterblijft bij andere steden met vergelijkbare havens/grachten. Tevens heeft Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Hoorn (KNH), meerdere malen te kennen gegeven dat er behoefte is aan uitbreiding van terrassen. Zo werd vorig jaar een excursie voor raads- en collegeleden en ambtenaren georganiseerd over onder meer dit onderwerp. Ook recent werd door KNH voor dezelfde doelgroep een presentatie over dit onderwerp gegeven. Horeca ondernemers hebben bij de afdeling JZ ook al geïnformeerd over de mogelijkheden om een terrasboot te exploiteren.

Dit neemt niet weg dat de meningen over het verschijnsel terrasboot nog steeds verdeeld zijn. Voor de een is het een aangename aanvulling op de recreatieve mogelijkheden in de binnenstad. De ander ziet het als een aantasting van het woon- en historische karakter van de binnenstad. Bewoners en gebruikers van percelen in het havengebied, Vereniging Oud Hoorn en horecaondernemers zijn daarom ook in ene vroegtijdig stadium betrokken bij de ontwikkeling van het beleid. In verband met deze tegenstrijdige belangen ligt een experiment voor de hand.

Bij de ontwikkeling van het terrasbotenbeleid is met de tegengestelde belangen rekening gehouden.

 

De volgende vragen zijn relevant:

 • welke juridische basis is er;

 • welke locaties (grachtvakken) zijn geschikt voor plaatsing van terrasboten gedurende het experiment;

 • waar dient een terrasboot aan te voldoen om een aanvulling te zijn op de recreatieve mogelijkheden in het havengebied, met een minimale aantasting van het woongenot en historische karakter van het gebied;

Deze vragen zijn besproken met belanghebbenden en zullen in het verloop van deze notitie worden beantwoord.

4. REACTIES BELANGHEBBENDEN

 

De afgelopen weken zijn de kaders van het terrasbotenbeleid besproken met belanghebbenden. Achtereenvolgens is gesproken met Vereniging Oud Hoorn, horecaondernemers uit het havengebied en bewoners en gebruikers van panden in het havengebied. Er waren uitlopende argumenten om reeds nu met de partijen te communiceren. De reacties zijn opgenomen in bijlage 1.

Vooruitlopend op de besluitvorming was het van belang te weten of horeca-ondernemers interesse hebben. Voor de ondernemers betekent een proef namelijk het ontbreken van continuïteit. Dat is een onzekere factor en brengt dus (financiële) risico’s met zich mee. De vraag is bijvoorbeeld of en welke ondernemers dit risico willen nemen en tegen welke prijs. Tevens is het wenselijk met de ondernemers de eisen en de vergunningprocedure door te spreken.

Vereniging Oud Hoorn heeft vorig jaar een brief gericht aan het gemeentebestuur waarin het standpunt over terrasboten (en winterterrassen) is genoemd. De strekking is dat de vereniging geen voorstander is van deze terrassen. In reactie op de brief is de vereniging toegezegd dat aan hen, in het kader van de herziening van het bestemmingsplan binnenstad, een reactie zal worden gevraagd over dit onderwerp. Met de Vereniging is daarom een bestuurlijk overleg geweest. Overigens heeft de Vereniging bij de voorbereiding van de Toerismenota haar standpunt over terrasboten wederom duidelijk naar voren gebracht. De vereniging is tegen omdat men het strijdig vindt met het monumentale karakter van de binnenstad.

Een bijeenkomst met omwonenden was van belang om de mening te peilen. Is er wel voldoende draagvlak om terrasboten in het havengebied te realiseren.

5. JURIDISCH KADER

 

Op terrasboten is een aantal landelijke en Hoornse wetten en regelingen van toepassing. Een werkgroep, bestaande uit medewerkers van de afdelingen Stadsontwikkeling(bureaus Economische Zaken en Ruimtelijke Ordening), Bouw- en Woningtoezicht en Juridische Zaken, heeft een inventarisatie uitgevoerd. Onderzocht is vervolgens welke regeling(en) wel of niet op terrasboten van toepassing zijn. Dit is hierna uitgewerkt.

 

De volgende regelingen spelen een rol:

 • Havenverordening;

 • Bestemmingsplan;

 • Woningwet / Bouwverordening;

 • Algemene Plaatselijke Verordening Hoorn;

 • Brandveiligheidsverordening;

 • Drank- en Horecawet;

 • Wet Milieubeheer / Besluit horeca-, sport- en recreatie inrichtingen milieubeheer;

 • Precarioverordening.

 

Daarnaast is van belang dat de terrassen passen binnen het welstandsbeleid van de gemeente Hoorn en het beleid van Rijkswaterstaat.

 

Havenverordening

Om terrasboten goed te regelen is de grondslag voor de ligplaatsvergunning voor terrasboten van belang. Aansluiting is gezocht bij de concept Havenverordening. De verordening wordt binnenkort aan het gemeentebestuur aangeboden. Dit beleid en de nieuwe verordening sluiten op elkaar aan. In deze verordening zijn alle activiteiten op het water in kaart gebracht. Zo zullen op een kaart bij de verordening de locaties worden vermeld van de terrasboten (ligplaatsenkaart). Tevens zijn er vergunningprocedures voor vaartuigen in opgenomen. Artikel en 22, 30 en 31 regelen de vergunningaanvraag voor terrasboten. Seizoensvergunning kan worden verleend voor de periode van 1 april tot 1 november.

De einddatum van 1 november voor de ligplaatsvergunning is een wens van de commissie Stadsontwikkeling en Leefomgeving. In eerste instantie was de einddatum gesteld op 1 oktober. Voor deze verlenging van de termijn valt wat te zeggen. Ten eerste vindt er medio oktober het evenement Aqua Hoorn plaats. Daarnaast is er de herfstvakantie in oktober. Dit leidt tot meer bezoekers in het havengebied. Voor beide situaties is de verwachting dat vergunning zal worden aangevraagd. Verlening tot 1 november voorkomt tevens het gesleep met vaartuigen (terrasboten) in de haven. De Havenverordening 2005 is op dit onderdeel aangepast.

In de Havenverordening is er van uitgegaan dat de terrasboot na het gebruik als terras (van 1 april tot 1 november) dient te worden verwijderd. Men beschikt dan immers niet meer over een vergunning. De ondernemer is zelf verantwoordelijk voor verwijdering van het vaartuig uit de grachten.

Daarnaast biedt de Havenverordening geen belemmering om buiten de periode van 1 april tot 1 november incidenteel een vergunning te verlenen voor het gebruik van het vaartuig als terrasboot. Artikel  31 van de verordening biedt hiervoor de grondslag. Een dergelijke vergunning kan worden verleend voor kortdurende evenementen in het Havengebied. De aanvrager die de beschikking heeft gehad over een seizoensvergunning en waarvan de locatie is opgenomen in de Havenatlas en de bij deze notitie gevoegde kaart kan maximaal 1 keer vergunning aanvragen. De eisen die gelden bij de seizoensvergunning zijn ook voor deze kortdurende activiteiten van toepassing.

 

Bestemmingsplan

Onderzocht is of het plaatsen van terrasboten in de grachten / havens in strijd is met het betreffende bestemmingsplan en zo ja of een procedure op grond van artikel  17 of 19 Wet op de Ruimtelijke Ordening gevoerd dient te worden om de strijdigheid op de heffen.

Het water van de Appelhaven / Bierkade, Vismarkt en de oostzijde Korenmarkt / Nieuwendam is in het kader van het globaal bestemmingsplan binnenstad bestemd voor “water” met de voor de waterhuishouding en het verkeer te water noodzakelijke andere bouwwerken. In de gebruiksbepalingen is aangegeven dat het verboden is grond (ook water) en opstallen te gebruiken op een wijze of tot een doel strijdig met de aangegeven bestemming.

De vraag is of de voorgestelde horecafunctie op het water zich verhoudt met deze regeling. Gezien de voorgestelde tijdelijkheid van de drijvende terrassen (het zomerseizoen) en ervaringen elders wordt er op voorhand vanuit gegaan dat voor de aanleg ervan geen WRO-procedure nodig is.

Het water van de binnenhaven is gelegen binnen de herziening van het uitbreidingsplan in hoofdzaak 1961 en is bestemd voor “water”. Binnen deze bestemming mogen uitsluitend waterbouwkundige bouwwerken worden gebouwd. Gebruiksbepalingen ontbreken.

In het nieuwe bestemmingsplan voor de binnenstad zal de op dat moment actuele regeling worden meegenomen.

 

Woningwet / Bouwverordening / Welstand

Van belang is op welke wijze een terras op het water wordt uitgevoerd. Indien het terras aard- en nagelvast wordt verankerd aan de wal en/of in de grond dan is er sprake van een bouwwerk in de zin van de Bouwverordening en bouwen in de zin van de Woningwet. Omdat het gaat om tijdelijk plaatsen van een dekschuit in het water is er echter geen bouwvergunning nodig.

Aan de welstandcommissie is een pre-advies gevraagd. De commissie was positief over het plaatsen van terrasboten. Zij de stelt wel dat terrasboten aansluiten bij het karakter van het gebied. Daarnaast is geadviseerd geen reclame toe te staan op de boten. In hoofdstuk 6 “Gebruik van de terrasboot” is dat verder uitgewerkt.

 

Algemene Plaatselijke Verordening Hoorn (APV)

De relatie met de APV is de sluitingsuurregeling. Op terrasboten is het sluitingsuurregime van toepassing. In de APV is bepaald dat het is verboden een horecabedrijf (waarvan het terras deel uitmaakt) tussen 00.00 en 06.00 uur geopende te hebben voor publiek of in die periode publiek toe te laten. Om de overlast voor de woonomgeving vanaf terrasboten te beperken is het advies aan de burgemeester om het sluitingstijdstip voor terrassen in het weekend op 00.00 uur vast te stellen en door de weeks op 23.00 uur. Dit laatste tijdstip is een beperking van het sluitingsuurregime. Artikel  2.3.1.4 APV biedt hiervoor de basis. Zo kan worden voorkomen dat horeca activiteiten in de openbare ruimte het evenwicht tussen enerzijds wonen en anderzijds recreëren en uitgaan teveel verstoord. Daarbij geldt dat geluid op en over water verder draagt dan vanaf de wal. De sluitingstijd van de terrasboot zal afzonderlijk worden vermeld in de ontheffing sluitingsuur.

De terrasbepaling in de APV richt zich op locaties op of aan de openbare weg. Een drijvend terras zou mogelijk beschouwd kunnen worden als gelegen ‘aan de weg’. Het doet echter gekunsteld aan vergunning op de APV bepaling te baseren, te meer omdat in de Havenverordening een expliciete ligplaatsregeling is opgenomen voor onder meer terrasboten.

 

Brandveiligheidsverordening

Deze verordening is van toepassing op terrasboten als sprake is van een ‘vaste verbinding’ met de wal. Een vaste nutsvoorziening is een dergelijke verbinding. Als dergelijke voorzieningen ontbreken is er geen wettelijk kader om voorwaarden te stellen. In Hoorn zullen ‘vaste verbindingen’ geen onderdeel zijn van drijvende terrassen

 

Drank- en Horecawet en Precarioverordening

Deze wet en verordening zijn in ieder geval van toepassing.

Er is sprake van het verstrekken van alcoholhoudende – alcoholvrije drank op het terras. De Drank- en Horecawet is dan van toepassing. Op grond van deze wet zal een terras op de drank- en horecavergunning moeten worden vermeld. Het terras maakt namelijk deel uit van de inrichting.

Ten slotte neemt een terrasboot openbaar water in beslag. Voor dit gebruik van openbaar water is precario verschuldigd.

 

Wet Milieubeheer/ Besluit horeca-, sport- en recreatie inrichtingen milieubeheer

Het terras maakt onderdeel uit van de horeca-inrichting. Het is één inrichting in de zin van de Wet Milieubeheer. De terrasboot ligt namelijk in de directe nabijheid van het horecabedrijf. Dit betekent dat ondernemers die een terrasboot willen exploiteren een nieuwe melding moeten doen. Er is namelijk sprake van een verandering (uitbreiding) van de horeca-inrichting. Tevens valt het terras onder de werking van het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer. Dit betekent dat voldaan moet worden aan de in het besluit opgenomen voorschriften. Het Besluit werpt geen directe belemmeringen op ten aanzien van de geluidsvoorschriften in het Besluit. Dit neemt niet weg dat er sprake zal zijn van een toename van het geluid in de directe omgeving. Het gaat om stemgeluid van bezoekers en verkeersaantrekkende werking. Hier ligt een relatie met de sluitingsuurregeling in de APV.

 

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat speelt een rol indien er voorzieningen in het water worden aangebracht, bijvoorbeeld palen in de grond. Hiervan is in Hoorn geen sprake. Rijkswaterstaat zal wel op de hoogte worden gebracht van de proef.

 

Conclusie

Na analyse van alle relevante wet- en regelgeving is de conclusie dat het volgende wettelijke regime onverkort van toepassing is. Voor het aanleggen van terrasboten in de grachten / havens is een ligplaatsvergunning op grond van de Havenverordening vereist. Vervolgens zijn de Drank- en Horecawet, Algemene Plaatselijke Verordening en Precarioverordening van toepassing. Tevens zal een melding op grond van de milieuwetgeving moeten worden gedaan.

6. LOCAT8IES VOOR DE TERRASBOOT

 

Voor het plaatsen van een terrasboot in de havens / grachten is een beperkt aantal locaties beschikbaar. De werkgroep heeft de volgende locaties geïnventariseerd:

 • Appelhaven en Bierkade;

 • Vismarkt/;

 • Korenmarkt;

 • Nieuwendam;

 • de Binnenhaven ter hoogte van Veermanskade en ’t Hoofd.

 

Deze locaties zijn geselecteerd op basis van twee criteria. De eerste is de aanwezigheid van horeca. Uitgangspunt is dat een terrasboot in de directe nabijheid van het horecabedrijf moet zijn gelegen. De lengte van de terrasboot dient zo veel mogelijk aan te sluiten bij de breedte van het dienende horecapand. Ten tweede vallen de locaties binnen de grenzen van de aangewezen ligplaatsen die op de kaart bij de Havenverordening is gevoegd.

De Binnenhaven, met uitzondering van de locaties bij de Veermanskade en ’t Hoofd, is niet opgenomen in dit rijtje. Deze haven is in gebruik als ligplaats voor met name passantenschepen. Het plaatsen van een terrasboot tussen deze boten is, gezien het gebruik, niet wenselijk.

Van deze vijf locaties is echter nog niet gezegd dat deze geschikt zijn als locatie voor een terrasboot.

 

Voor het bepalen van een geschikte locatie zijn de volgende criteria geselecteerd:

 • de afmetingen van de grachtvakken; het grachtenstelsel heeft een beperkte afmeting;

 • de afmeting van een terrasboot; de terrasboot die in aanmerking komt heeft een afmeting van maximaal 17m. bij 4,25m;

 • bij de twee bruggen, Hoge Brug en Korenmarkt Brug, moet er uit veiligheidsoverwegingen voldoende uitwijk- en manoeuvreerruimte voor andere passerende vaartuigen zijn;

 • er zal rekening moeten worden gehouden met de doorvaartbreedte van de bruggen van respectievelijk 5m. en 5,60m en de hoogte van de Hoge Brug, deze gaat namelijk niet open.

 • de ligplaats voor een terrasboot zal tevens zodanig gekozen moeten worden dat andere vaartuigen een veilige doorvaart hebben; de doorvaart moet minimaal 5m. bedragen;

 • de afstand tot de Roode Steen dient beperkt te blijven; zo kan een bijdrage geleverd worden aan een loop tussen dit gebied en de haven.

 

Een voor een zullen de genoemde locaties worden beoordeeld aan de hand van deze criteria. Dan volgt een tussenconclusie. Voorafgaand aan de eindconclusie over het aantal geschikte locaties zal worden ingegaan op de reacties van belanghebbenden.

 

Appelhaven en Bierkade

Dit grachtvak kan in aanmerking komen voor het plaatsen van een terrasboot. Er zijn drie bedrijven gevestigd met een drank- en horecavergunning. Dit betreft de percelen Appelhaven 26 en Bierkade 2 en 4/4a. In dit grachtvak is plaats voor twee terrasboten. Terrasboten in het grachtvak gelegen voor de percelen Appelhaven 26 en Bierkade 2 en 4 vormen geen belemmering voor doorgaand vaarverkeer. Ook de lengte van een terrasboot levert geen probleem op om in deze gracht aan te leggen. Ervan uitgaande dat de ondernemers van Bierkade 2 en 4/4a beiden interesse hebben, kan loting bepalen wie in aanmerking komt. Met de ondernemers zal dit worden afgestemd en schriftelijk worden vastgelegd. Deze methode is in Delft met succes beproefd. Een andere optie is dat beide ondernemers een deel van de terrasboot exploiteren. Met de ondernemers zal dit worden doorgesproken.

Om het knelpunt van de woning, gelegen tussen Bierkade 2 en 4 te ondervangen gaat de voorkeur uit naar een ligplaats voor het perceel Bierkade 4-4a. Gezamenlijk gebruik is ook dan een optie. De afstand tussen Bierkade 2 en de ligplaats van de terrasboot is gering. Het terras ligt ook dan in de directe nabijheid tot de horeca-inrichting zoals de Drank- en Horecawet dat eist.

 

Vismarkt

Een terrasboot ter hoogte van perceel Vismarkt 1 levert wel problemen op. In de eerste plaats ligt het terras voor een aantal woningen op de Nieuwendam en op ruime afstand van het horecabedrijf. Ten tweede voert in de Appelhaven de enige visser die Hoorn nog rijk is zijn bedrijf. Hij heeft in dit grachtvak nabij Vismarkt 1 twee tot drie boten liggen. Tevens heeft hij stokken, noodzakelijk voor de uitoefening van zijn bedrijf, onder water opgeslagen. Een terrasboot kan daarom aan de Vismarkt niet geplaatst worden.

 

Korenmarkt

Ook dit grachtvak zou in aanmerking kunnen komen voor het plaatsen van een terrasboot. Er zijn twee bedrijven gevestigd met een drank- en horecavergunning. Ze zijn gevestigd in de percelen Korenmarkt 1 en 2. Een terrasboot, met een breedte van 4,25m vormt geen belemmering voor het doorgaande vaarverkeer. Gezien de lengte van de terrasboot, 17 m. is er echter maar ruimte voor 1 vaartuig. Nadeel van deze locatie is dat het zicht op de brug gedeeltelijk wordt ontrokken door de terrasboot. Deze mag daarom niet te dicht op de brug worden geplaatst. Tevens zal de horecaondernemer de terrasboot naar alle waarschijnlijkheid moeten ophogen. De kademuur loopt namelijk richting de brug op.

Ook hier geldt dat loting of gezamenlijke exploitatie met de betrokken ondernemers zal worden besproken.

 

Nieuwendam

Aan dit grachtvak zijn twee horeca inrichtingen gevestigd, te weten aan Nieuwendam 1 en 2. Het plaatsen van een terrasboot aan de zijde van de Nieuwendam levert een belemmering op voor de doorvaart. De afstand van de kade tot de burg is te kort, dit in tegenstelling tot de Korenmarkt. Het plaatsen van een terrasboot van 4,25m. zou betekenen dat de doorvaart en uitwijk- en manoeuvreerruimte bij de brug wordt belemmerd.

 

Veermanskade

Aan dit grachtvak, gelegen in de Binnenhaven, is één horeca inrichting gevestigd die in het bezit is van een drank- en horecavergunning. Het betreft perceel Veermanskade 1. Het plaatsen van een terrasboot vormt, gezien de ligging, geen belemmering voor de doorvaart. Voor het plaatsen van terrasboten is echter het uitgangspunt dat onder meer verlevendiging optreedt in het havengebied. Ten opzichte van de andere locaties is dit een nadeel.

 

’t Hoofd

Aan dit grachtvak, gelegen in de Binnenhaven, zijn twee horeca-inrichtingen gevestigd waarvoor respectievelijk een drank- en horecavergunning en een alcoholvrij verlof is afgegeven. Beide bedrijven hebben het adres op perceel Hoofd 2. Het plaatsen van een terrasboot vormt geen belemmering voor de doorvaart. Ervan uitgaande dat ook hier beide ondernemers interesse hebben, kan loting bepalen wie in aanmerking komt voor exploitatie. Gezamenlijk gebruik is ook hier een optie. Deze locatie heeft overigens hetzelfde nadeel als de Veermanskade.

 

Baggeren in het havengebied

Uitbaggeren van de havens is gepland in 2005, 2006 en 2007. Dit vindt plaats van medio september tot uiterlijk 1 april. Gedurende deze periode worden de grachtvakken aan Appelhaven/Vismarkt/Bierkade uitgebaggerd. Er zijn twee fasen. In de eerste fase (2005/2006) is de Vismarkt aan de beurt. De tweede fase (2006/2007) richt zich op de Appelhaven, Bierkade, Korenmarkt en Nieuwendam. Aangezien nu reeds gecommuniceerd is over het plaatsen van terrasboten in de grachten zal het baggeren zoals het er nu uitziet geen gevolgen hebben voor de terrasboten.

 

Tussenconclusie

Op basis van het eigen onderzoek is de conclusie dat horecainrichtingen aan de Appelhaven, Bierkade en de Korenmarkt in aanmerking kunnen komen voor het plaatsen van een terrasboot. De locatie is geschikt en vormt geen belemmering voor de doorvaart. Bij de Korenmarkt zal er wel voldoende afstand moeten zijn ten opzichte van de brug.

Ook voor de Veermanskade en ’t Hoofd geldt dat er geen belemmering is voor de doorvaart. De ligging is gezien het experimentele karakter een nadeel. Het ligt voor de hand de terrasboten zo dicht mogelijk bij de Roode Steen te plaatsen. Deze locaties vallen daarom af.

 

Samenvatting en reactie op kritiekpunten belanghebbenden

 

Samenvatting kritiek

In bijlage 1 bij deze notitie is een overzicht gegeven van de kritiek door belanghebbenden. Kort samengevat zijn er de volgende hoofdlijnen van kritiek. Zowel bewoners als Vereniging Oude Hoorn vinden plaatsing van drie terrasboten een stap te ver. Bewoners vrezen dat de huidige balans tussen wonen en horeca verstoord raakt door drie extra horecavoorzieningen.

Er wordt overlast verwacht door de aanwezigheid van terrasboten. Het gemeentebestuur wordt daarbij verweten onvoldoende te handhaven.

De Vereniging Oud Hoorn is tegen terrasboten vanwege het Volendam-effect en de duur van de ligging van de terrasboten het jaarrond. Overigens wil de Vereniging wel meedenken over de realisatie van een beperkter aantal terrasboten.

 

Reactie op kritiek

Aan een aantal kritiekpunten van belanghebbenden is tegemoet gekomen. Zo is het afmeren van terrasboten het jaarrond uitgesloten in de Havenverordening, met uitzondering van kortdurende incidentele evenementen. Ook zal geen reclame op het terras worden toegestaan. Maar een aantal andere kritiekpunten wegen minder zwaar. Zo is het argument van de Vereniging Hoorn dat met name restaurant De Korenmarkt al voldoende terras heeft niet doorslaggevend.

Een aantal bewoners heeft bezwaar tegen een extra terras aan de Korenmarkt vanuit het oogpunt van overlast van perceel Korenmarkt 2. Aan de politie is gevraagd een overzicht te geven van horecagerelateerde klachten in het havengebied. Uit het overzicht vanaf 1 januari 2004 tot 3 mei 2005 blijkt dat het aantal meldingen bij politie over overlast meevalt. Dit overzicht is bijgevoegd. Hiermee is niet gezegd dat er geen serieuze overlastproblemen zouden zijn, alleen ze zijn niet gemeld. Het is echter de vraag of alle overlast aan de horeca in het havengebied mogen worden toegeschreven. De stelling van omwonenden dat terrasboten de balans tussen wonen en horeca verstoort kan op dit moment dan ook niet worden onderbouwd. Duidelijke vergunningvoorschriften en stringente handhaving kunnen overlast beperken. Daarbij heeft het gemeentebestuur de beschikking over voldoende bestuursrechtelijke dwangmiddelen voor adequaat repressief optreden. Privaatrechtelijk optreden ligt daarom niet voor de hand.

 

Ook de Bierkade viel bij een aantal omwonenden in slechte aarde. Horeca zou voor het museum geen prioriteit moeten zijn. Dat voor het museum horeca geen core business is, is echter van ondergeschikt belang. Inmiddels is wel duidelijk dat de ondernemers van perceel Bierkade 2 afzien van exploitatie van een terrasboot. Een terrasboot met een lengte van maximaal 15 m. (breedte van het museum) is voor hen niet winstgevend.

Naar aanleiding van de gesprekken met belanghebbenden is gebleken dat met name voor de locatie Korenmarkt geen draagvlak is. Dit geldt in mindere mate voor de locatie Bierkade. Het ligt voor de hand in ieder geval de locatie Korenmarkt te laten vervallen. Daarbij speelt tevens een ander element een rol. De exploitant van perceel Korenmarkt 1 heeft voorkeur voor terrasuitbreiding op de vaste wal, namelijk op de Oude Doelenkade. Een verzoek hierover wordt verwacht. Voor het perceel Korenmarkt 2 is plaatsing van een terrasboot in die situatie niet meer mogelijk. De lengte van een terrasboot overstijgt die van het perceel Korenmarkt 2.

De vraag resteert of vervolgens vastgehouden moet worden aan beide andere locaties. De Appelhaven als locatie voor een terrasboot heeft gezien de reacties ‘de beste papieren’. De voorgeschiedenis speelt daarin een voorname rol. De Bierkade stuit met name bij een deel van de bewoners op weerstand. Hierna zullen de voor- en nadelen van beide opties worden uitgewerkt. Vele argumenten zo zal blijken zijn elkaars spiegelbeeld.

 

Één terrasboot

 

De nadelen van één terrasboot:

 

het is een ‘mager’ resultaat;

 • in het verlengde hiervan is het denkbaar dat evaluatie van het beleid bij één boot lastig is, temeer omdat de locatie waarvoor draagvlak is in het verleden tot weinig problemen heeft geleid;

 • de Appelhaven als enige locatie kan leiden tot een discussie over wispelturig gemeentebeleid over de uitvoering van terrasboten; dit is ingegeven door de voorgeschiedenis;

 • het uitgangspunt verlevendiging van het havengebied zal moeilijk tot stand komen.

 

De voordelen van één terrasboot:

 

naar alle waarschijnlijkheid voorkomt het bezwaar- en beroepsprocedures;

 • door met één boot te starten wordt het beleid ‘rustig’ gebracht. Dit neemt niet weg dat tegelijkertijd gesproken moet worden over mogelijke uitbreiding van het aantal terrasboten;

 • minder overlast voor de woonomgeving.

 

Twee terrasboten

 

De nadelen van twee terrasboten:

 

 • dit leidt tot weerstand bij belanghebbenden, naar alle waarschijnlijkheid leidt dit tot bezwaar- en beroepsprocedures, met alle vertraging van dien voor het plaatsen van de betreffende terrasboot in de grachten;

 • het zal leiden tot meer overlast dan bij één terrasboot.

 

De voordelen van twee terrasboten:

 

 • het draagt bij aan één van de uitgangspunten uit de toerismenota, namelijk het realiseren van verlevendiging van het havengebied;

 • het is beter vast te stellen wat het effect van de terrassen is op de woonomgeving.

 • terrasboten op meer dan één locatie dan de Appelhaven beperkt de discussie over onnavolgbaar gemeentebeleid; het gaat namelijk over meer dan alleen de Appelhaven.

 

Eindconclusie

Op basis van deze inventarisatie is de volgende conclusie getrokken. Horeca inrichtingen aan de Appelhaven en Bierkade kunnen in aanmerking komen voor het plaatsen van een terrasboot. Met twee terrasboten krijgt het beleid enigszins ‘body’. Tevens zal door deze aanpak het effect voor terrasboten beter bepaald kunnen worden. Ondernemers, bewoners en gemeente hebben daar ook alle belang bij.

De exploitatie van de terrasboot aan de Bierkade kan plaatsvinden door 2 ondernemers. Om overlast te beperken zullen duidelijke voorschriften opgesteld moeten worden. Voorschriften die ook handhaafbaar zijn.

7. GEBRUIK VAN DE TERRASBOOT

 

In deze paragraaf komt een aantal elementen aan bod dat betrekking heeft op het gebruik van de terrasboot in relatie tot de historische omgeving. De motie gaat uit van een experiment gedurende deze zomer. Naar aanleiding van de wens van de Commissie Stadsontwikkeling en Leefomgeving omvat het experiment 3 seizoenen, te weten 2005 (vanaf eind juni), 2006 en 2007. Aan het einde van het seizoen 2006 zal een tussenevaluatie plaatsvinden. Door verlenging van het experiment kan het gemeentebestuur een betere inschatting maken over de mogelijke effecten van een terrasboot. Voor de horeca is verlenging met twee jaar bedrijfseconomisch gunstiger. Gezien deze (beperkte) tijdsduur is de vraag welke eisen zijn te stellen aan het gebruik van de terrasboot. Enerzijds zullen te hoge kwaliteitseisen een rem zetten op de bereidheid van ondernemers om een terrasboot te exploiteren. Anderzijds is er de monumentale karakter van het gebied, waarbinnen een terrasboort moet passen. Een gebied waar de woonbestemming de overhand heeft. Met deze elementen zal rekening worden gehouden. Ten slotte wordt ingezoomd op de (veiligheids)eisen die aan een terrasboot worden gesteld. De veiligheid van gebruikers van het terras staat voorop. Met de reactie van de Vereniging Oud Hoorn over beperkte reclame is rekening gehouden.

7.1 Vormgeving van de terrasboot

Ondanks het experimentele karakter is het wenselijk eisen te stellen aan de vormgeving van de terrasboot. Het is wenselijk horeca ondernemers voor deze proef niet te belasten met zware eisen die hoge investeringen vergen. Investeringen die mogelijk niet terugverdiend kunnen worden in twee seizoenen. Dit neemt niet weg dat bepaalde kwaliteitseisen gesteld moeten worden. De uitvoering van de terrasboot moet aansluiten bij het karakter van het havengebied. De uiterlijke vormgeving kan namelijk een negatief verstorend effect hebben op de omgeving.

 

Met de volgende zaken dient rekening te worden gehouden:

 • Verschijningsvorm van de terrasboot;

 • Inrichting terras;

 

Indien er in de toekomst een definitieve regeling komt, dan zullen de eisen die nu in deze notitie worden gesteld aan de terrasboot opnieuw bekeken moeten worden. Zo nodig worden de eisen aangepast.

7.1.a Verschijningsvorm

De terrasboten zullen bij voorkeur het karakter moeten hebben van een schip. Ook de lengte-breedte verhouding moet overeenkomen met die van een schip. Het havengebied is namelijk kleinschalig van omvang. De afmetingen van het vaartuig dient hierop afgestemd te zijn.

 

Dit betekent:

 • Dat de terrasboot niet breder mag zijn dan de helft van het grachtvak omdat een terrasboot anders te zeer een visueel obstakel vormt. De afmeting van maximaal 17 bij 4,25 m. voldoet aan deze eis.

 • De romp van een terrasboot mag niet uitsteken boven de kademuur waarlangs hij ligt afgemeerd. Zo wordt voorkomen dat de karakteristieke lijn van de kademuur wordt verstoord.

 • De lengte van de terrasboot dient ongeveer in overeenstemming te zijn met de breedte van het bijbehorende exploiterende horecapand.

 • De terrasboot dient qua kleurgebruik in overeenstemming te zijn met de omgeving. Een terrasboot moet zo min mogelijk opvallen als hij niet in gebruik is. Opvallende kleuren zijn taboe.

 

De vaartuigen die wij als terrasboot willen zijn de “Amsterdamse Dekschuiten”. Deze zijn onder meer in de grachten van Delft geplaatst. In de praktijk blijken deze vaartuigen goed te voldoen.

Deze vaartuigen passen visueel gezien tevens goed bij het historische karakter van het gebied. Foto’s van voorbeeldboten uit Delft zijn bij deze notitie gevoegd.

7.1.b. Inrichting terras

Op de terrasboot mag geen (semi)permanente overkapping worden geplaatst. Tafels, stoelen en parasols moeten voldoen aan de bestaande inrichtingseisen voor terrassen. Als het terras niet gebruikt wordt dient opslag van het terrasmeubilair op adequate wijze op de terrasboot te worden opgeslagen. Het gebruik van een tapinstallatie staan wij evenals op de terrassen op de openbare weg op de terrasboot niet toe. Ook het gebruik van reclame teksten en/of reclame afbeeldingen op de terrasboot en het terrasmeubilair is niet toegestaan.

 

7.2 Veiligheidseisen aan terrasboot

Voor de veiligheidseisen is aansluiting gezocht bij de ervaringen die met name de gemeente Delft heeft opgedaan met terrasboten. De volgende eisen zijn ontleend aan deze gemeente:

 • Een terrasboot moet over voldoende stabiliteit beschikken. Dit betekent dat bij het betreden van het terras deze niet helt. Het verplaatsen van personen mag er niet toe leiden dat de terrasboot kentert.

 • Het aantal bezoekers aan boord van de terrasboot mag de veiligheid niet in gevaar brengen.

 • Een terrasboot dient in goede staat van onderhoud te zijn. Tevens moet bij maximale belasting de hoogte van de dekrand minimaal 30 centimeter boven de waterspiegel liggen.

 • Op het dek dient een reling van tenminste 90 centimeter geplaatst te zijn. De reling moet zodanig zijn uitgevoerd dat kinderen er niet doorheen kunnen vallen.

 • Op het dek dienen een of meer gebruiksklare reddingsboeien gereed te liggen, voorzien van een lijn met een lengte van 20 meter.

 

Aanvullende voorschriften zijn:

 • Op een terrasboot is het verboden open vuur te gebruiken, zoals terrashaarden en barbecues

 • Er zullen op een terrasboot voldoende vluchtwegen moeten zijn die in overeenstemming zijn met aard en gebruik. Bijlage 4 van de bouwverordening geldt als uitgangspunt.

 • Het afmeren van een terrasboot aan de kademuur dient op een veilige wijze plaats te vinden in overleg met de Havenmeester.

 

8. SYSTEMATIEK VAN AANVRAGEN VERGUNNING VOOR EEN TERRASBOOT EN HANDHAVING

8.1 Systematiek aanvraag vergunning

Horeca ondernemers die geïnteresseerd zijn kunnen een aanvraag voor een ligplaats indienen bij het gemeentebestuur. De aanvraag zal moeten voldoen aan de eisen die voor een aanvraag zijn gesteld in de Algemene wet bestuursrecht. Daarnaast is een aantal aanvullende eisen van belang.

 

Zo zal duidelijk aangegeven moeten worden:

 • het soort vaartuig;

 • de lengte, de hoogte, de breedte en de diepgang van het vaartuig;

 • de omschrijving van de verbinding met de wal;

 • de omschrijving van de uiterlijke vormgeving, inrichting van en veiligheidseisen aan de terrasboot (inclusief foto/tekening).

 

Voordat vergunning wordt verleend zal advies worden gevraagd aan de Welstandscommissie. De eerdergenoemde uiterlijke elementen van de terrasboot te weten, verschijningsvorm en inrichting van het terras zijn daarbij van belang.

De drank – en horecavergunning en ontheffing sluitingsuur zullen zo nodig worden aangepast aan de nieuwe situatie. In de vergunningen zal nadrukkelijk worden genoemd dat sprake is van een proef voor een bepaalde tijd. De vergunning voor een terrasboot is persoonlijk van aard. Dit betekent dat deze niet aan een derde kan worden doorverkocht.

Overigens kunnen belanghebbenden die tegen de terrasboten zijn de vergunningen aanvechten in bezwaar- en beroepsprocedures.

8.2. Handhaving

Handhaving van de voorschriften uit de vergunningen ligt bij diverse partijen. Zo is de havenmeester belast met de handhaving van de ligplaatsvergunning. Handhaving is met name gericht op het nautische aspect. Het gaat er bijvoorbeeld om of de terrasboot veilig is afgemeerd en of deze voldoet aan de veiligheidseisen. Deze bevoegdheid is in de Havenverordening geregeld. De havenmeester beschikt niet over opsporingsbevoegdheid. Controle op het sluitingsuurtijdstip en openbare orde vindt plaats door politie. In het weekend is het Horeca Interventie Team van de politie in de binnenstad aanwezig. Zij houden dan actief toezicht op de sluitingstijd van de terrassen.

Het college heeft daarnaast de mogelijkheid overtreders aan te pakken door bestuursrechtelijke maatregelen te nemen. Afhankelijk van de situatie kan bestuursdwang worden toegepast of een dwangsom worden opgelegd. Controle op de drank- en horecavergunning is een verantwoordelijkheid van de Voedsel en Waren Autoriteit.

Door bewoners is herhaaldelijk gewezen op het belang van handhaving van de regels door het gemeentebestuur. Om handhaving niet aan het toeval over te laten is het wenselijk met handhavende partijen afspraken te maken. Hiervoor kan bij voorkeur een handhavingsprotocol worden opgesteld. Partijen maken daarin afspraken wie, wat handhaaft. Dit protocol zal aan het gemeentebestuur ter vaststelling worden aangeboden.

9. EVALUATIE TERRASBOTENBELEID

 

De proef duurt 3 seizoenen. Om vast te kunnen stellen of de proef geslaagd is, is het van belang gegevens te verzamelen die iets kunnen zeggen of de doelen uit hoofdstuk 1 zijn bereikt. Dit betekent dat onderzocht moet worden of sprake is van:

 • toename van levendigheid in het havengebied door de aanwezigheid van terrasboten;

 • toename van overlast voor de woonomgeving door de aanwezigheid van terrasboten.

Horeca-ondernemers zouden cijfermatig kunnen onderbouwen of er meer bezoekers naar de horeca en dus havengebied komen. Omwonenden zouden consequent gemeente en/of politie moeten bellen bij klachten. Er dient een relatie te zijn met de terrasboten.

Deze cijfermatige exercitie kan vervolgens geannalyseerd worden. De uitkomst van het beleid kan vervolgens leiden tot bijstelling of beëindiging van het beleid of continuering ervan. Aan het einde van het seizoen 2006 zal de tussenevaluatie plaatsvinden. In 2007 volgt er een eindevaluatie.

10. VOORSTEL

 

De beslissing van 10 mei 2005, nr. 7 te handhaven met inachtneming van de volgende aanpassingen:

 • 1.

  verlenging van het experiment tot en met 2007 in plaats van 2006;

 • 2.

  het houden van een tussenevaluatie aan het einde van het seizoen 2006;

 • 3.

  het verlengen van de ligplaatsperiode; 1 april tot 1 november in plaats van 1 april tot 1 oktober.

Bijlage A:

(Deze plattegrond is momenteel nog niet digitaal beschikbaar)

Bijlage 1

Reacties belanghebbenden

 

Vereniging Oud Hoorn

Op 12 april jl. is gesproken met de Vereniging Oud Hoorn. Namens de gemeente waren vertegenwoordigd de wethouders Helling en Hansen. De vereniging geeft aan geen voorstander te zijn van drijvende terrassen. Men is bevreesd voor het Volendam-effect. Dit houdt in, ‘veel gedoe, veel kleur, veel reclame, veel getrut en veel aantasting van de monumentale kwaliteit en per saldo weinig of geen toegevoegde waarde voor de Hoornse samenleving’. Niettemin wil men met het gemeentebestuur nadenken over invulling van het terrasbotenbeleid. De vereniging stelt vier voorwaarden:

 • Geen drie maar twee terrasboten; bij de Korenmarkt is niet bespreekbaar. De ondernemers hebben immers voldoende terras.

 • De terrasboten mogen alleen tijdens het seizoen liggen (1 april – 1 oktober), daarna moeten ze uit de grachten worden verwijderd.

 • Stringente regels voor inrichting van het terras; dus geen reclame.

 • Formuleren van uitgangspunten om de proef te monitoren.

 

De integrale schriftelijke reactie van de vereniging is bij deze notitie gevoegd.

 

Horecaondernemers

Op 18 april jl. is gesproken met de horecaondernemers uit het havengebied. Van de 13 ondernemers waren er ongeveer 10 aanwezig. De op- en/of aanmerkingen van de ondernemers waren veelal gericht op uitvoeringszaken. De volgende punten kwamen aan de orde:

 • De kade aan de Korenmarkt is wellicht te hoog voor een terrasboot. De kade loopt richting de brug op. Een terrasboot zal moeilijker te bereiken zijn voor bezoekers.

 • Opslag van het terrasmeubilair zou bij voorkeur op de terrasboot opgeslagen moeten worden.

 • Welke verlichting is op het terras toegestaan.

 • Er is gesproken over de kosten. Met name precario was aan de orde. Over de hoogte van precario willen de ondernemers met het gemeentebestuur overleg.

 • Welke verschijningsvorm de terrasboot mag hebben.

 

Tevens is gesproken over de exacte plek van de terrasboot. Met name aan de Bierkade is er een knelpunt. Tussen twee horecapercelen ligt een woning. Uitgangspunt is dat een terrasboot niet komt te liggen voor een naast het horecapand gelegen woning.

Ten slotte is de afspraak gemaakt dat de betrokken horecaondernemers zelf onderzoek doen naar mogelijke leveranciers van dekschuiten. Tevens is afgesproken dat direct na besluitvorming in het college met de betrokken ondernemers de stand van zaken zal worden doorgesproken.

 

Bewoners en gebruikers van panden in het havengebied

Op 27 april jl is gesproken met de bewoners uit en gebruikers van panden in het havengebied (verder te noemen bewoners). Namens de gemeente waren aanwezig de wethouders Helling en Hansen. Bewoners lieten zowel positieve als negatieve geluiden horen. Kort samengevat hadden de aanwezigen de volgende kritiekpunten op het voorgenomen terrasbotenbeleid.

 • Het havengebied is primair een woongebied. Uitbreiding van horeca activiteiten past daarin niet. Op dit moment is er tussen wonen en horeca een balans. Uitbreiding van horeca verstoort die balans. De bewoners verwachten een cumulatie van overlast door de aanwezigheid van terrasboten.

 • Bewoners hebben er ook geen vertrouwen in dat het gemeentebestuur de regels voor terrasboten handhaaft. Voorgesteld is met de horecaondernemers een contract aan te gaan en de afspraken daarin te handhaven. Niet voldoen aan de afspraken uit het contract betekent het einde van het contract. Dat werkt sneller dat de langen bestuursrechtelijke procedures.

 • De bewoners hebben met name moeite met terrasboten aan de Bierkade en de Korenmarkt. Men vindt dat een terrasboot niet gekoppeld moet worden aan een bar/café en een museum. De relatie met een bar leidt tot overlast. Voor het museum is horeca geen core-business. Het is logisch een relatie te leggen met een restaurant.

 

Als reactie op de kritiekpunten van omwonenden heeft wethouder Helling heeft aangegeven dat het gemeentebestuur en de politiek nog een definitief standpunt moeten innemen over het aantal terrasboten en locaties. Die uitkomst hiervan hangt af van de reacties van belanghebbenden en de besluitvorming in college, raadscommissie en ten slotte gemeenteraad.

 

Conclusie

Samengevat is de conclusie dat de Vereniging Oud Hoorn en bewoners in het havengebied bezwaar hebben tegen het plaatsen van 3 terrasboten in het havengebied. Enerzijds vanwege strijdigheid met het historisch karakter van het gebeid. Anderzijds verwacht men overlast, waartegen door het gemeentebestuur naar verwachting onvoldoende zal worden opgetreden. Niettemin viel uit de gesprekken af te leiden dat de Appelhaven als locatie voor een terrasboot in goede aarde valt. Vereniging Oud Hoorn sloot in tegenstelling tot de omwonenden de Bierkade eveneens niet uit.

Ook de duur van de ligging gaf problemen. Dit dient volgens vereniging Oud Hoorn beperkt te blijven tot de exploitatieperiode van de terrasboot. Dit is het zomerterasseizoen.

Deze aspecten zullen in de hoofdstukken hierna aan de orde komen. Met name in het hoofdstuk over de locaties zal afzonderlijk aandacht worden besteed aan de kritiek van Vereniging Oud Hoorn en omwonenden. De andere kritiekpunten zullen integraal worden meegewogen in de desbetreffende paragrafen in hoofdstuk 6.