Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoorn

Beleidsregel Initiatievenpot Kunst en Cultuur

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel Initiatievenpot Kunst en Cultuur
CiteertitelBeleidsregel Initiatievenpot Kunst en Cultuur
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp540 kunst

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

520B

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht
 2. Algemene Subsidieverordening 2006

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-03-200621-02-200630-12-2010nieuwe regeling

21-02-2006

Gemeenteblad 2006=07g

2006 06.05939

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel Initiatievenpot Kunst en Cultuur

Registratienummer: 06.05939

 

Burgemeester en wethouders van Hoorn:

 

gelet op titel 4.2 en titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

gelet op de Algemene Subsidieverordening Gemeente Hoorn 2006;

 

besluit:

 

vast te stellen de

 

Beleidsregel Initiatievenpot Kunst en Cultuur

behorende bij hoofdstuk 4 van de Algemene Subsidieverordening , beleidsterrein Welzijn / Kunst en Cultuur.

1. Initiatievenpot Kunst en Cultuur

De Initiatievenpot Kunst en Cultuur is bedoeld voor initiatieven die een vernieuwende bijdrage leveren aan het culturele leven in de gemeente Hoorn, in de vorm van projecten die een aanvulling zijn op het reguliere aanbod in Hoorn. Een vergelijkbaar initiatief van dezelfde aanvrager wordt maximaal drie keer gehonoreerd.

2. Wijze en termijn van indiening

 • 2.1

  Een aanvraag voor een initiatiefsubsidie kan gedurende het gehele jaar schriftelijk worden ingediend, doch uiterlijk acht weken voor aanvang van de activiteiten.

 • 2.2

  Een aanvraag voor initiatiefsubsidie moet schriftelijk worden ingediend, ter attentie van het college van B&W. Aanvragen die per e-mail binnenkomen worden als vooraankondiging van een aanvraag beschouwd, de schriftelijke aanvraag als de definitieve aanvraag. Slechts definitieve aanvragen worden in behandeling genomen. Aanvullende informatie kan desgewenst op verzoek van de gemeente wel per e-mail verzonden worden.

3. Criteria voor toewijzing

 • 3.1

  Voor toekenning van een initiatiefsubsidie moet een project aan zoveel mogelijk van de onderstaande criteria voldoen.

  • Een vernieuwende aanvulling zijn op het reguliere culturele aanbod in Hoorn.

  • Gericht zijn op een breed publiek.

  • Zich afspelen op nieuwe / bijzondere locaties.

  • Georganiseerd worden door / voor / met jongeren en / of allochtonen.

4. Weigeringsgronden

 • 4.1

  De weigeringsgronden van art. 1.8 Algemene Subsidieverordening gemeente Hoorn 2006 zijn van toepassing. Daarnaast wordt een subsidie geweigerd indien :

  • De aanvraag en / of het project niet, of in onvoldoende mate, voldoen aan de in deze beleidsregel omschreven criteria.

  • De aanvraag een vierde vergelijkbaar initiatief van dezelfde aanvrager betreft.

  • Het subsidieplafond voor de Initiatievenpot Kunst en Cultuur voor het betreffende subsidiejaar bereikt is.

5. Subsidieplafond

 • 5.1

  De gemeenteraad stelt elk jaar een bedrag beschikbaar voor de Initiatievenpot Kunst en Cultuur. Dit bedrag is het subsidieplafond voor het betreffende jaar.

 • 5.2

  Een subsidieverlening in het kader van de Initiatievenpot Kunst en Cultuur bedraagt ten hoogste € 750,- In uitzonderingsgevallen kan het college besluiten een hoger bedrag te verlenen.

 • 5.3

  Subsidieaanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld.

6. Criteria waaraan de aanvraag moet voldoen

 • 6.1

  Een subsidieaanvraag dient tenminste de volgende elementen te bevatten:

  • Een activiteitenplan met omschrijving en planning van de uit te voeren activiteiten vergezeld van een begroting van de kosten en opbrengsten van de uit te voeren activiteiten, conform het door de gemeente daartoe beschikbaar gestelde formulier.

  • De aanvraag is voorzien van de handtekening van 2 bestuursleden.

  • De aanvraag is ingediend door een rechtspersoon.

  • Bij een eerste aanvraag of na bestuurswijzigingen dient een uittreksel van de Kamer van Koophandel bijgevoegd te worden, bij volgende aanvragen volstaat het inschrijvingsnummer van de KvK.

  • Een omschrijving van de doelstelling van de activiteiten en te bereiken doelgroep(en).

  • Een overzicht van eventuele andere financieringsbronnen en subsidieverstrekkers.

7. Prestatie-afspraken

 • 7.1

  Van de aanvrager wordt verwacht dat deze binnen redelijke grenzen meewerkt aan (gemeentelijke) overlegvormen, gevraagde informatie aanlevert, bereid is mee te denken en zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt.

 • 7.2

  Van de aanvrager wordt verwacht dat deze relevante maatschappelijke ontwikkelingen, knelpunten en signalen bij de gemeente meldt.

8. Wijze en termijn van verlening en vaststelling

 • 8.1

  Tenzij het college anders beslist, vindt toekenning van de subsidie niet plaats middels een beschikking tot subsidieverlening, maar middels een beschikking tot subsidievaststelling.

 • 8.2

  Het college beslist binnen een termijn van acht weken op een subsidieaanvraag. Deze termijn kan eenmaal met maximaal vier weken worden verlengd.

9. Wijze van betaling

 • 9.1

  Het toegekende bedrag wordt binnen vier weken na vaststelling van de subsidie in 1 keer uitgekeerd.

10. Wijze van verantwoording

 • 10.1

  De verantwoording omvat een financieel en een activiteitenverslag, en een evaluatie van de uitgevoerde activiteiten en het publieksbereik.

 • 10.2

  De verantwoording dient uiterlijk drie maanden na afloop van de activiteit ingediend te worden, ter attentie van het college van B&W.

11. Terugvordering subsidie

 • 11.1

  Het college kan besluiten over te gaan tot terugvordering van de uitgekeerde subsidie wanneer:

  • de te subsidiëren activiteit door wanprestatie van de aanvrager niet is uitgevoerd

  • de aanvrager ook na een schriftelijk rappel geen verantwoording zoals omschreven in deze beleidsregel indient

 • 11.2

  Wanneer het college besluit tot terugvordering van de uitgekeerde subsidie, heeft zij de plicht de aanvrager vooraf in de gelegenheid te stellen haar zienswijze kenbaar te maken.

12. Overgangsbepalingen

 • 12.1

  Deze beleidsregel is niet van toepassing op subsidies die voor de inwerkingtreding van deze beleidsregel zijn verleend of vastgesteld.

13. Inwerkingtreding

 • 13.1

  Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na publicatie in het Gemeenteblad, met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2006.

14. Citeertitel

 • 14.1

  Deze beleidsregel kan worden aangehaald als Beleidsregel Initiatievenpot Kunst en Cultuur gemeente Hoorn.