Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoorn

Beleidsregel Waarderingssubsidies/ Eenhoornzegels

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel Waarderingssubsidies/ Eenhoornzegels
CiteertitelBeleidsregel Waarderingssubsidies/ Eenhoornzegels
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp5 cultuur en educatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

520B

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-06-200601-01-200630-12-2010nieuwe regeling

21-02-2006

Gemeenteblad 2006=22

2006 06.16102

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel Waarderingssubsidies/ Eenhoornzegels

Registratienummer: 06.16102

 

Burgemeester en wethouders van Hoorn:

 

gelet op titel 4.2 en titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

gelet op de Algemene Subsidieverordening Gemeente Hoorn 2006;

 

besluit:

 

vast te stellen de

 

beleidsregel Waarderingssubsidies/Eenhoornzegels

 

behorend bij hoofdstuk 5 van de Algemene Subsidieverordening, beleidsterrein Welzijn, Onderwijs, Zorg, Integratie, Sport en Recreatie, Kunst en Cultuur.

1. Waarderingssubsidies / Eenhoornzegels

Het doel van het subsidiebudget Waarderingssubsidies / Eenhoornzegels is eenmalig waardering voor gerealiseerde initiatieven die ten goede komen aan de Hoornse samenleving tot uitdrukking te brengen. Een waarderingssubsidie wordt uitgekeerd in de vorm van een Eenhoornzegel.

2. Wijze en termijn van indiening

 • 2.1

  Een aanvraag voor een waarderingssubsidie kan gedurende het hele jaar schriftelijk worden ingediend.

 • 2.2

  Een aanvraag voor een waarderingssubsidie moet worden ingediend ter attentie van het college van B&W.

 • 2.3

  Een aanvraag voor een waarderingssubsidie kan alleen door een andere partij dan de subsidieontvanger worden ingediend.

 • 2.4

  Het college kan besluiten een waarderingssubsidie toe te kennen zonder dat daartoe een aanvraag is ingediend.

3. Criteria voor toewijzing

 • 3.1

  Activiteiten die in aanmerking komen voor een waarderingssubsidie zijn:Beleidsregel Waarderingssubsidies/ Eenhoornzegels

  • Activiteiten die uitdrukkelijk ten goede komen aan inwoners van de gemeente Hoorn.

  • Activiteiten die maatschappelijk nut nastreven en gericht zijn op welzijn, zorg, integratie, kunst en cultuur, onderwijs of sport en recreatie.

  • Activiteiten die uitgevoerd worden door personen of instellingen, van wie dat niet uit hoofde van hun dagelijkse beroepspraktijk verwacht mag worden.

  • Activiteiten die uitgevoerd worden door personen of instellingen die voor dezelfde activiteiten nog niet eerder een waarderingssubsidie / Eenhoornzegel ontvingen.

4. Weigeringsgronden

 • 4.1

  Een waarderingssubsidie wordt geweigerd indien een van de weigeringsgronden zoals genoemd in artikel 1.8 Algemene Subsidieverordening Hoorn 2006 van toepassing is.

  Daarnaast wordt een waarderingssubsidie geweigerd indien:

  • De aanvraag en / of de activiteiten niet voldoen aan de in deze beleidsregel omschreven criteria.

  • De ontvanger al eerder een waarderingssubsidie / Eenhoornzegel ontvangen heeft voor dezelfde activiteiten.

5. Subsidieplafond

 • 5.1

  De gemeenteraad stelt elk jaar een bedrag beschikbaar voor Waarderingssubsidies / Eenhoornzegels. Dit bedrag is het subsidieplafond voor het betreffende jaar.

 • 5.2

  Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

 • 5.3

  Een subsidieverlening bedraagt ten hoogste € 1.000,-

6. Criteria waaraan de aanvraag moet voldoen

 • 6.1

  Een aanvraag voor een waarderingssubsidie dient te omvatten:

  • Een omschrijving van de activiteiten van de ontvangende partij.

  • Een motivatie van de aanvraag.

  • NAW-gegevens van zowel aanvrager als ontvanger, inclusief het rekeningnummer van de ontvanger.

  • Een omschrijving van de beoogde besteding van het bedrag, behorende bij de waarderingssubsidie.

7. Wijze en termijn van verlening en vaststelling

 • 7.1

  Het college beslist uiterlijk 8 weken na ontvangst van de aanvraag over verlening van de waarderingssubsidie. Deze termijn kan eenmaal met ten hoogste vier weken worden verlengd.

 • 7.2

  Tenzij het college anders beslist, vindt toekenning van de subsidie niet plaats middels een beschikking tot subsidieverlening, maar middels een beschikking tot subsidievaststelling.

8. Wijze van betaling

 • 8.1

  Een waarderingssubsidie wordt uitgereikt in de vorm van een Eenhoornzegel.

 • 8.2

  Een Eenhoornzegel wordt uitgereikt met een bijbehorend eenmalig subsidiebedrag van maximaal € 1.000,-.

9. Wijze van verantwoording

 • 9.1

  Noch de aanvrager, noch de ontvanger hoeft rekening en verantwoording af te leggen over de besteding van het ontvangen subsidiebedrag.

10. Overgangsbepalingen

 • 10.1

  Deze beleidsregel is niet van toepassing op subsidies die voor de inwerkingtreding van deze beleidsregel zijn verleend of vastgesteld.

11. Inwerkingtreding

 • 11.1

  Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na publicatie in het Gemeenteblad, met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2006.

12. Citeertitel

 • 12.1

  Deze beleidsregel kan worden aangehaald als Beleidsregel Waarderingssubsidies / Eenhoornzegels gemeente Hoorn.