Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoorn

Kinderopvang

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingKinderopvang
CiteertitelKinderopvang
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp650 kinderopvang

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

410B

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet
  2. Verordening kinderopvang Hoorn 1997, art. 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-12-200026-04-2007nieuwe regeling

21-11-2000

Gemeenteblad 2000=34

2000 00.20719

Tekst van de regeling

Intitulé

Kinderopvang

gelet op het bepaalde in titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op een hem toekomende bevoegdheid;

besluit:

1.

vast te stellen de navolgende beleidsregel:

Ouders vrij laten in de keuze voor een instelling van kinderopvang ook als deze instelling niet in de Gemeente Hoorn is gevestigd. De Gemeente Hoorn dient met de betreffende instelling een contract af te sluiten om kindplaatsen in te kopen.

De beperking opnemen dat met betrekking tot de kostprijs de Gemeente Hoorn voor deze kindplaats niet meer dan ƒ 22.300,= op jaarbasis betaalt (Jaarlijks te indexeren).

Ouders die kiezen voor een instelling met een hogere kostprijs dienen, afgezien van de vastgestelde ouderbijdrage (o.b.v. de hoogste tabel), het surplus boven het (geïndexeerde) bedrag van ƒ 22.300,= volledig zelf te bekostigen.

2.

te bepalen dat deze beleidsregel wordt bekendgemaakt:

door opname in het Gemeenteblad en vervolgens bij de afdeling Voorlichting gedurende zes weken op werkdagen van 09.00 tot 15.00 uur voor een ieder ter inzage leggen van dit besluit;

3.

daarnaast deze beleidsregel onderhands bekend te maken aan:

instellingen die kinderopvang in de Gemeente Hoorn aanbieden

Bijlage

Sedert 1 januari 2000 koopt de Gemeente Hoorn kindplaatsen in bij instellingen die, op grond van artikel 2 van de verordening kinderopvang Hoorn 1997, een vergunning hebben verkregen.

De Gemeente Hoorn creëert door de inzet van eigen financiële middelen de mogelijkheid van gesubsidieerde kinderopvang. Deze subsidie is geen open eind financiering. Het plafond hiervan is voor 2000 gesteld op ƒ 1.1 miljoen.

Één van de criteria om in aanmerking te komen voor gesubsidieerde kinderopvang heeft betrekking op de hoogte van het inkomen. In principe is hiervoor de grens bepaald op ƒ 3.000,= netto per maand. Dit criterium is in verband met de ruimte in het beschikbare budget over 2000 verruimd. Dit echter zolang het budget dit toelaat.

De kosten voor de verschillende soorten opvang variëren als volgt:

  • Kinderdagopvang van ƒ 18.180,= tot ƒ 22.300,= op jaarbasis (index 5%).

  • Buiten schoolse opvang van ƒ 12.120,= tot ƒ 14.700,= op jaarbasis

  • Gastouderopvang ƒ 13.900,= (index 4.2%)

  • De instelling voor kinderopvang stelt aan de hand van het netto inkomen van de ouder(s) een eigen bijdrage vast.

In Hoorn is recentelijk een particuliere instelling voor kinderopvang geopend, genaamd Villa Dibbes.

De kosten bedragen:

  • ƒ 30.000,= voor dagopvang

  • ƒ 22.500,= voor buiten schoolse opvang

  • ƒ 15.000,= voor na schoolse opvang

Ouders, die hun domicilie in Hoorn hebben, zijn vrij om een instelling voor kinderopvang te kiezen en gelijktijdig een beroep te doen op gesubsidieerde kinderopvang, onder voorwaarde dat de gemeente Hoorn een contract met de betreffende instelling heeft afgesloten.

Dit betekent dat ouders ook voor een particuliere instelling kunnen kiezen, mits deze over de vereiste vergunningen beschikt. Dit heeft echter een groter beslag op het budget in enig jaar vanwege een hogere kostprijs.

Een volgende opmerking ten aanzien van de vrijheid van ouders om voor een instelling voor kinderopvang te kiezen is de volgende.

Ouders hebben thans de vrijheid om voor een instelling te kiezen die buiten de gemeente grenzen van Hoorn ligt. Uitgaande van kinderopvang “op maat” zou dit ook mogelijk moeten zijn.