Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoorn

Beleidsregel Stimulansbeleid allochtonenorganisaties

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel Stimulansbeleid allochtonenorganisaties
CiteertitelBeleidsregel Stimulansbeleid allochtonenorganisaties
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp621 vreemdelingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

520B

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet Bestuursrecht en Algemene Subsidieverordening

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-03-200610-01-200630-12-2010nieuwe regeling

10-01-2006

Gemeenteblad 2006=07a

2006 06.00686

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel Stimulansbeleid allochtonenorganisaties

Registratienummer: 06.00686

 

Burgemeester en wethouders van Hoorn;

 

gelet op titel 4.2 en 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

gelet op de Algemene Subsidieverordening Gemeente Hoorn 2006

besluit:

 

vast te stellen de

 

beleidsregel Stimulansbeleid allochtonenorganisaties

 

behorend bij hoofdstuk 2 Budget subsidies & projectsubsidies

1. Doelstelling / doelgroep subsidie

De integratie (emancipatie en participatie) van allochtonen te bevorderen, door het beschikbaar stellen van gelden voor de uitvoering van projecten geïnitieerd door organisaties van allochtonen.

2. Begripsbepaling

Doelgroep: leden en/of achterban van allochtonengroepen die het beleid van de allochtonenorganisatie ondersteunt

Stimulansbeleid: beleid dat tot doel heeft de integratie (emancipatie en participatie) van allochtonen te bevorderen

Allochtonenorganisatie: een vrijwilligersorganisatie bestuurd door allochtonen die rechtpersoonlijkheid bezit en waarvan de doelstelling aansluit bij de doelstelling van het integratiebeleid (emancipatie en participatie) van de gemeente Hoorn.

3. Wijze en termijn van indiening

 • 3.1

  Een aanvraag voor subsidie kan gedurende het gehele jaar schriftelijk worden ingediend bij de gemeente. Aanvragen die per e-mail binnenkomen worden als vooraankondiging van een aanvraag beschouwd, de schriftelijke aanvraag als de definitieve aanvraag. Slechts definitieve aanvragen worden in behandeling genomen. Aanvullende informatie kan desgewenst op verzoek van de gemeente wel per e-mail verzonden worden;

 • 3.2

  Een aanvraag tot subsidieverlening moet tenminste vier maanden voor aanvang van het project worden ingediend bij de gemeente;

 • 3.3

  De subsidieaanvraag dient door het bestuur van de allochtonenorganisatie ingediend te worden, door middel van het door of namens het college daarvoor vastgestelde formulier.

4. Criteria voor toewijzing

Voor toekenning van projectsubsidie moet een project aan de onderstaande criteria voldoen:

 • 4.1

  Het project moet uitdrukkelijk ten goede komen aan de doelgroep van de allochtonenorganisatie;

 • 4.2

  Het project is gericht op integratie van de doelgroep van de allochtonenorganisatie;

 • 4.3

  Het project wordt georganiseerd door het bestuur van de allochtonenorganisatie.

5. Criteria voor afwijzing

 • 5.1

  De weigeringsgronden uit artikel 1.8 van de Algemene Subsidieverordening 2006 gemeente Hoorn zijn van toepassing;

  Subsidieverlening wordt ook geweigerd indien:

 • 5.2

  Het subsidieplafond voor het betreffende subsidiebudget en subsidiejaar bereikt is;

 • 5.3

  Een subsidieaanvraag niet voldoet aan de in deze beleidsregel genoemde criteria;

 • 5.4

  De projectkosten onevenredig hoog zijn ten opzichte van het beoogde projectresultaat;

 • 5.5

  De omvang van het aantal deelnemers aan het project onevenredig klein is ten opzichte van de begroting van het project;

 • 5.6

  De doelstelling van de allochtonenorganisatie niet aansluit bij de doelstelling van het integratiebeleid (emancipatie en participatie) van de gemeente Hoorn.

6. Subsidieplafond

 • 6.1

  Ten behoeve van de subsidiëring van de aanvragen is een bedrag van maximaal € 30.000,- per jaar beschikbaar;

 • 6.2

  Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

7. Criteria waaraan de aanvraag moet voldoen

Een subsidieaanvraag dient tenminste de volgende elementen te bevatten:

 • 7.1

  Een begroting van de kosten en opbrengsten van de uit te voeren project(en), conform het door de gemeente daartoe beschikbaar gestelde formulier;

 • 7.2

  Bij een eerste aanvraag of na bestuurswijzigingen van de allochtonenorganisatie: uittreksel van de Kamer van Koophandel (KvK), bij volgende aanvragen volstaat het inschrijvingsnummer van de KvK;

 • 7.3

  Een projectplan met omschrijving en planning van de uit te voeren projectactiviteiten;

 • 7.4

  Een omschrijving van de doelstelling van de projectactiviteiten en te bereiken doelgroep(en);

 • 7.5

  Een overzicht van eventuele andere financieringsbronnen en subsidieverstrekkers;

 • 7.6

  De doelstellingen van de projecten zijn SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden) geformuleerd;

 • 7.7

  Uit het projectplan blijkt dat, waar mogelijk, wordt samengewerkt met relevante instellingen;

 • 7.8

  De projecten dienen aan te sluiten bij de behoeften en wensen van de leden in het kader van de integratie;

 • 7.9

  De projecten moeten voldoende kwaliteit en inhoud hebben om aan de doelstelling van het integratiebeleid van de gemeente Hoorn te kunnen bijdragen;

 • 7.10

  Het bestuur van de allochtonenorganisatie zorgt er voor dat een aanpak wordt gekozen waarbij de doelgroep ook daadwerkelijk met de activiteiten worden bereikt en op evenredige wijze aan bod komen;

 • 7.11

  De subsidieaanvraag dient ondertekend te worden door twee bestuursleden van de allochtonenorganisatie;

In het projectplan dient aangegeven te worden op welke wijze en in welke mate het aangevraagde project bijdraagt aan integratie van de doelgroep.

8. Prestatieafspraken

 • 8.1

  Van de allochtonenorganisatie wordt verwacht dat deze binnen redelijke grenzen meewerkt aan (gemeentelijke) overlegvormen, gevraagde informatie aanlevert, bereid is mee te denken en zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt;

 • 8.2

  Van de allochtonenorganisatie wordt verwacht dat deze relevante maatschappelijke ontwikkelingen, knelpunten en signalen bij de gemeente meldt;

 • 8.3

  Het houden van een deelnemersevaluatie;

 • 8.4

  Het benoemen van vorderingen van deelnemers op het gebied van emancipatie en participatie;

 • 8.5

  Nadere afspraken gericht op het behalen van specifieke prestaties afgeleid uit het projectplan worden vastgelegd in een beschikking. Daarbij wordt o.a. gedacht aan volgende aantal prestaties:

  aantal doorstromers naar vervolgactiviteiten zoals (taal) cursussen, beroepsopleiding, deelname aan overleg leefbaarheid in wijken, betaald werk en vrijwilligerswerk.

9. Wijze en termijn van verlening

 • 9.1

  Toekenning van de subsidie vindt plaats door middel van een beschikking tot subsidieverlening. Het college beslist binnen een termijn van acht weken op een subsidieaanvraag. Deze termijn kan éénmaal met maximaal vier weken worden verlengd.

10. Wijze van betaling

 • 10.1

  Het verleende bedrag wordt in één keer betaalbaar gesteld aan het bestuur van de allochtonenorganisatie.

11. Wijze van verantwoording

De verantwoording dient tenminste de volgende elementen te bevatten:

 • 11.1

  De verantwoording dient uiterlijk 8 weken na afloop van de activiteit ingediend te worden;

 • 11.2

  De verantwoording omvat een activiteiten- en financieel verslag en een evaluatie van de uitgevoerde activiteit(en);

 • 11.3

  Een evaluatie van de uitgevoerde projectactiviteiten verschaft inzicht in de mate waarin de prestaties en doelstellingen behaald zijn;

 • 11.4

  Wat betreft het financieel verslag dient inzichtelijk gemaakt te worden welke middelen werkelijk besteed zijn ten behoeve van het project en waaraan deze zijn uitgegeven. Dit onderverdeeld naar de verschillende kostenposten (personeel, materieel en huisvesting).

12. Wijze en termijn van vaststelling

 • 12.1

  8 weken na ontvangst van het volledige activiteiten- en financieel verslag volgt de definitieve vaststelling van de subsidie. Deze termijn kan eenmaal met ten hoogste vier weken worden verlengd;

 • 12.2

  Bij lagere vaststelling van de subsidie wordt het verschil tussen verlening en vaststelling teruggevorderd door de gemeente;

 • 12.3

  Er kan sprake zijn van lagere vaststelling indien;

  • a

   De overeengekomen prestaties niet gehaald zijn, veroorzaakt door onvoldoende presteren van de allochtonenorganisatie en derden die bij de uitvoering van de activiteiten betrokken zijn;

  • b

   De allochtonenorganisatie levert ondanks herhaalde schriftelijke verzoeken daartoe niet de in de verleningsbeschikking omschreven verantwoording en eventueel gewenste andere informatie en;

  • c

   De allochtonenorganisatie aantoonbaar minder kosten heeft gemaakt dan aangegeven in de begroting van het project. (die de basis was voor de subsidieverlening)

13. Intrekking/wijziging subsidieverlening en terugvordering subsidie

Het college kan de subsidieverlening intrekken of ten nadele van de subsidieontvanger wijzigen wanneer :

 • 13.1

  De te subsidiëren activiteit door wanprestatie van de subsidieontvanger niet is uitgevoerd;

 • 13.2

  De allochtonenorganisatie ook na een schriftelijk rappel geen verantwoording zoals omschreven in deze beleidsregel indient;

 • 13.3

  De allochtonenorganisatie geen rechtmatig bestuur meer heeft;

 • 13.4

  Ingeval lid 1 van toepassing is kan het college besluiten de verleende subsidie terug te vorderen;

 • 13.5

  Indien het college besluit tot terugvordering van de verleende subsidie, heeft zij de plicht de subsidieontvanger vooraf in de gelegenheid te stellen haar zienswijze kenbaar te maken.

14. Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na publicatie in het gemeenteblad en met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2006.

15. Overgangsbepaling

Deze beleidsregel is niet van toepassing op subsidies die voor de inwerkingtreding van deze beleidsregel zijn verleend of vastgesteld.

16. Citeertitel

Deze beleidsregel kan worden aangehaald als Beleidsregel ‘Stimulansbeleid allochtonenorganisaties’ gemeente Hoorn.