Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoorn

Reglement Regionale Urgentiecommissie Huisvesting Westfriesland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement Regionale Urgentiecommissie Huisvesting Westfriesland
CiteertitelReglement Regionale Urgentiecommissie Huisvesting Westfriesland
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp822 overige volkshuisvesting

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

030A

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Huisvestingsverordening

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-04-200501-01-200526-05-2011nieuwe regeling

01-02-2005

Gemeenteblad 2005=20b

2005 05.01303

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement Regionale Urgentiecommissie Huisvesting Westfriesland

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn;

­

overwegende dat de gemeenteraden van de gemeenten Andijk, Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Medemblik, Noorder-Koggenland, Obdam, Opmeer, Stede Broec, Venhuizen, Wervershoof, Westerkoggenland en Wognum hebben besloten tot opheffing van de gemeenschappelijke regeling Regionale Samewerking Volkshuisvesting Westfriesland per 1 januari 2005 en tot opheffing van de gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsorgaan Westfriesland per 1 januari 2005;­

 

overwegende dat het door de Bestuurscommissie Regionale Volkshuisvesting Westfriesland op 2 juni 2004 vastgesteld reglement betreffende de bevoegdheden en werkwijze van de Regionale Urgentiecommissie Huisvesting Westfriesland daarmee is komen te vervallen;­

 

gelet op de besluiten van genoemde gemeenteraden tot het aangaan van de gemeenschappelijke regeling Ondersteuning bestuurlijke samenwerking Westfriesland 2005 per 1 januari 2005;­

 

gelet op de besluiten van de gemeenteraden Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Noorder-Koggenland, Obdam, Opmeer, Stede Broec, Wervershoof, Westerkoggenland en Wognum en de voorstellen van de colleges van de gemeenten van Andijk, Medemblik en Venhuizen aan hun respectieve gemeenteraden om:­

 • 1.

  de bestaande Regionale Urgentiecommissie Huisvesting Westfriesland aan te wijzen als commissie bedoeld in artikel 18 van hun Huisvestingsverordening 2002;

 • 2.

  het college van burgemeester en wethouders van Hoorn, op grond van de gemeenschappelijke regeling ondersteuning bestuurlijke samenwerking Westfriesland 2005 op te dragen deze commissie in te stellen, een reglement vast te stellen waarin de samenstelling, procedure van benoeming en werkwijze wordt geregeld en conform het gestelde daarin te handelen;

 

gelet op het gegeven dat de Regionale Urgentiecommissie Huisvesting Westfriesland vanaf 1 januari 2005 haar taken moet kunnen vervullen en het dus nodig is-voor wat betreft de gemeenten Andijk, Medemblik en Venhuizen nog onder voorbehoud van een positief raadsbesluit- over te gaan tot het instellen van deze commissie , het vaststellen van een reglement en het benoemen van voorzitter en leden.­

besluit

 

 • I.

  in te stellen de Regionale Urgentiecommissie Huisvesting Westfriesland;

 • II.

  vast te stellen het navolgende

 

Reglement Regionale Urgentiecommissie Huisvesting Westfriesland

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • a.

  commissie: de bij dit besluit ingestelde Regionale Urgentiecommissie Huisvesting Westfriesland;

 • b.

  corporatie:Intermaris Woondiensten, De Woonschakel Westfriesland, stichting Woondiensten Enkhuizen, Woningstichting Het Grootslag, Woningstichting Obdam en de gemeentelijke woningbedrijven;

 • c.

  huisvestingverordening: de Huisvestingsverordening 2002 van de gemeenten Andijk, Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Medemblik, Noorder-Koggenland, Obdam, Opmeer, Stede Broec, Venhuizen, Wervershoof, Wester-Koggenland en Wognum, zoals deze uniform is vastgesteld;

 • d.

  deelnemende gemeente: de raad en het college van burgemeester en wethouders als bestuursorganen van de aan deze regeling deelnemende gemeenten.

Artikel 2 Bevoegdheden en taakstelling

 • 1.

  De commissie heeft tot taak om binnen het kader van de gemeentelijke Huisvestingverordening 2002 bindend advies te geven aangaande het bepalen van de urgentie die aan de aanvrager van woonruimte kan worden toegekend in de gemeenten Andijk, Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Medemblik, Noorder-Koggenland, Obdam, Opmeer, Stede Broec, Venhuizen, Wervershoof, Wester-Koggenland en Wognum.

 • 2.

  De commissie verstrekt adviezen met betrekking tot het verlenen van urgentie zoals bedoeld in de Huisvestingsverordening 2002.

 • 3.

  De commissie verstrekt het advies als bedoeld in lid 1 van dit artikel aan de deelnemende gemeente dan wel de corporatie.

Artikel 3 Samenstelling van de commissie en benoeming

 • 1.

  De commissie bestaat uit 5 leden, te weten:

  • a.

   een onafhankelijk voorzitter, tevens lid van de commissie;

  • b.

   één lid op voordracht van de deelnemende gemeenten;

  • c.

   een lid op voordracht van de gezamenlijke woningcorporaties in Westfriesland;

  • d.

   twee leden op voordracht van de woonconsumentenorganisaties in Westfriesland.

 • 2.

  De voorzitter en overige leden worden benoemd door het college van burgemeester en wethouders van Hoorn. De voorzitter van de commissie wordt, gehoord de deelnemende gemeenten, benoemd.

 • 3.

  Bij de samenstelling van de commissie wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de geografische spreiding in de herkomst van de leden over de regio Westfriesland.

 • 4.

  Op de wijze als omschreven in het eerste lid van dit artikel, onder b t/m d, kunnen plaatsvervangende leden worden benoemd.

Artikel 4 Zittingsduur

 • 1.

  De benoeming van de voorzitter, leden en de plaatsvervangende leden geschiedt voor de periode van vier jaar.

 • 2.

  Zij zijn eenmaal herbenoembaar voor de periode van vier jaar.

Artikel 5 Beëindiging lidmaatschap

 • 1.

  Het lidmaatschap van de commissie eindigt, buiten het geval van afloop van de zittingsperiode, bovendien:

  • a.

   op eigen verzoek;

  • b.

   indien een lid naar het oordeel van de gemeente Hoorn, gehoord de deelnemende gemeenten, respectievelijk de gezamenlijke corporaties of woonconsumentenorganisaties, die diens kandidatuur hebben voorgedragen, geacht kan worden niet langer representatief te zijn voor de gemeenten, gezamenlijke corporaties of woonconsumentenorganisaties, welke het vertegenwoordigt.

 • 2.

  De aftredende voorzitter en leden blijven hun functie vervullen totdat in de opvolging is voorzien.

Artikel 6 Voorzitter

 • 1.

  De voorzitter is belast met het oproepen voor de vergaderingen, de leiding van de vergaderingen van de commissie en de naleving van dit reglement.

 • 2.

  De voorzitter draagt zorg voor een deugdelijke verslaglegging van de vergadering.

 • 3.

  De commissie regelt de vervanging van de voorzitter.

Artikel 7 Secretariaat

 • 1.

  Aan de commissie wordt secretariële en administratieve ondersteuning verstrekt door de Stichting Intermaris Woondiensten te Hoorn. De gemeente Hoorn sluit daartoe, namens de deelnemende gemeenten een overeenkomst met de Stichting Intermaris Woondiensten te Hoorn.

 • 2.

  Als secretaris van de commissie treedt op een door de directie van de Stichting Intermaris Woondiensten te Hoorn aan te wijzen medewerker.

 • 3.

  De secretaris is geen lid van de commissie en heeft geen stemrecht.

Artikel 8 Vergaderingen

 • 1.

  De vergaderingen van de commissie hebben een besloten karakter.

 • 2.

  De vergaderingen vinden in de regel plaats in het kantoor van de Stichting Intermaris Woondiensten te Hoorn.

Artikel 9 Quorum

 • 1.

  De vergaderingen van de commissie worden niet gehouden, zo niet blijkens een door de secretaris aan te houden presentielijst, tenminste drie leden zijn opgekomen.

 • 2.

  Indien het in het eerste lid vermelde aantal leden niet is opgekomen, kan de voorzitter zonodig een nieuwe vergadering beleggen. Deze nieuwe vergadering wordt niet eerder belegd dan binnen 24 uur na het bezorgen van de oproeping. Wanneer ook dan niet het vereiste aantal leden is opgekomen, wordt over aan de orde zijnde zaken een besluit genomen ongeacht het aantal aanwezige leden.

Artikel 10 Stemming

 • 1.

  Voor het totstandkomen van een besluit wordt een gewone meerderheid vereist van de leden die aan de stemming hebben deelgenomen. Over alle zaken wordt mondeling en bij hoofdelijke oproeping gestemd.

 • 2.

  Indien bij het nemen van een besluit over de zaak door geen van de leden stemming wordt gevraagd, wordt het voorstel geacht te zijn aangenomen.

 • 3.

  Bij het doen van keuzen, voordrachten of aanbevelingen aangaande personen wordt schriftelijk gestemd. Leden die blanco briefjes hebben ingeleverd, worden voor de toepassing van dit lid geacht niet aan de stemming te hebben deelgenomen.

Artikel 11 Adviezen

 • 1.

  De commissie brengt haar adviezen binnen 4 weken na ontvangst van de aanvraag schriftelijk uit aan de instantie die de woningtoewijzing in de desbetreffende gemeente tot taak heeft: het college van burgemeester en wethouders dan wel het bestuur/directie van de corporatie.

 • 2.

  Indien de minderheid dit verlangt, maakt de commissie bij het uitbrengen van haar adviezen tevens de opvatting van die minderheid kenbaar.

Artikel 12 Niet deelneming aan de behandeling

Leden van de commissie nemen niet deel aan de behandeling van en de stemming over een adviesaanvraag indien hun onpartijdigheid in het geding kan zijn. Zonodig laten leden zich vervangen door niet-partijdige plaatsvervangende leden.

Artikel 13 Voorbereiding

De aanvraag waarover de commissie advies wordt gevraagd wordt door de secretaris, als bedoeld in artikel 7, voorbereid, waarbij de commissie nadere richtlijnen kan geven.

Artikel 14 Mogelijkheid tot het horen van belanghebbende

 • 1.

  De voorzitter bepaalt in samenspraak met de secretaris of de belanghebbende zal worden uitgenodigd om te worden gehoord in een vergadering van de commissie;

 • 2.

  Indien belanghebbende wordt gehoord zoals bedoeld in het eerste lid wordt zo spoedig mogelijk doch in ieder geval 7 dagen voor de aanvang van de vergadering belanghebbende schriftelijk uitgenodigd. Binnen 2 dagen na deze mededeling kan belanghebbende aan de secretaris verzoeken de behandeling uit te stellen naar een volgende vergadering;

 • 3.

  De belanghebbende kan zich laten bijstaan of vertegenwoordigen. Hiervoor is een schriftelijke verklaring van de belanghebbende nodig. Voor zover hier kosten aan verbonden zijn, komen deze voor rekening van de belanghebbende.

 • 4.

  Indien belanghebbende wordt gehoord zoals bedoeld in het eerste lid vormt de commissie zich daarna en zonder bijzijn van belanghebbende een oordeel over de adviesaanvraag.

 • 5.

  De voorzitter is bevoegd in geval van bijzondere redenen afwijkingen toe te staan van de termijnen genoemd in het tweede lid van dit artikel.

Artikel 15 Geheimhouding

 • 1.

  De leden en plaatsvervangende leden van de commissie, de secretaris en voorts een ieder die bij de behandeling is betrokken, zijn gehouden of worden verplicht tot geheimhouding van hetgeen hen, in het kader van hun werkzaamheden, ter kennis komt.

 • 2.

  De plicht tot geheimhouding eindigt niet na beëindiging van het lidmaatschap van de commissie of na verbreking van het dienstverband met de Stichting Intermaris Woondiensten te Hoorn.

Artikel 16 Vergoeding

De leden van de commissie genieten een vergoeding in de vorm van presentiegeld en een vergoeding voor de kosten van vervoer welke gelijk is aan de vergoeding voor leden van een vergelijkbare adviescommissie van de gemeente Hoorn.

Artikel 17 Kosten

 • 1.

  Alle kosten verband houdende met het functioneren van de commissie worden door de Stichting Intermaris Woondiensten te Hoorn in rekening gebracht bij de gemeente Hoorn, die deze kosten in rekening brengt bij de deelnemende gemeenten conform de systematiek zoals vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling: "Ondersteuning bestuurlijke samenwerking Westfriesland 2005"

 • 2.

  Op basis van een goedgekeurde begroting van de Stichting Intermaris Woondiensten te Hoorn wordt de stichting eens per kwartaal bevoorschot door de gemeente Hoorn.

 • 3.

  De begroting als bedoeld in het vorige lid wordt jaarlijks, vóór 1 april van het jaar voorafgaand aan dat waarop de begroting betrekking heeft door de Stichting Intermaris Woondiensten te Hoorn ter goedkeuring ingediend bij de gemeente Hoorn.

 • 4.

  Jaarlijks vindt een definitieve afrekening met de Stichting Intermaris Woondiensten te Hoorn plaats op basis van een door de Stichting Intermaris Woondiensten te Hoorn vóór 1 april van het jaar volgend op dat waarop de afrekening betrekking heeft, bij de gemeente Hoorn ingediende en door de gemeente Hoorn goedgekeurde jaarrekening.

 • 5.

  Het bepaalde in de voorgaande leden zal in een overeenkomst met de Stichting Intermaris Woondiensten te Hoorn nader worden geregeld.

Artikel 18 Verantwoording

De commissie is voor haar werkzaamheden verantwoording verschuldigd aan de deelnemende gemeenten. Daartoe brengt zij binnen twee maanden na het verstrijken van het kalenderjaar verslag uit.

Artikel 19 Wijziging van het reglement

Dit reglement kan worden gewijzigd op voorstel van elk van de deelnemende gemeenten en indien daarover overeenstemming bestaat.

Artikel 20 Uittreding

Op uittreding is het bepaalde in de Gemeenschappelijke regeling Ondersteuning bestuurlijke samenwerking Westfriesland 2005 van toepassing. De deelnemende gemeenten kunnen uittreden door toezending van een daartoe strekkend besluit van haar organen aan de gemeente Hoorn. Deze uittreding kan slechts plaatsvinden met inachtneming van een termijn van 2 jaren, behoudens een door de raad van de gemeente Hoorn te verlenen ontheffing.

Artikel 21 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn.

Artikel 22 Citeertitel

Dit reglement kan worden aangehaald als: Reglement Regionale Urgentiecommissie Huisvesting Westfriesland 2005.

Artikel 23 Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking met ingang van 1 januari 2005.