Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoorn

Reglement Regionale Klachtencommissie Woningtoewijzing Westfriesland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement Regionale Klachtencommissie Woningtoewijzing Westfriesland
CiteertitelReglement Regionale Klachtencommissie Woningtoewijzing Westfriesland 2005
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp822 overige volkshuisvesting

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

030A

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Huisvestingsverordening

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-04-200501-01-200526-05-2011nieuwe regeling

01-02-2005

Gemeenteblad 2005=20a

2005 05.01302

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement Regionale Klachtencommissie Woningtoewijzing Westfriesland

Registratienummer: 05.01302

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn;

 

overwegende dat de gemeenteraden van de gemeenten Andijk, Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Medemblik, Noorder-Koggenland, Obdam, Opmeer, Stede Broec, Venhuizen, Wervershoof, Westerkoggenland en Wognum hebben besloten tot opheffing van de gemeenschappelijke regeling Regionale Samewerking Volkshuisvesting Westfriesland per 1 januari 2005 en tot opheffing van de gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsorgaan Westfriesland per 1 januari 2005;

 

overwegende dat het door de Bestuurscommissie Regionale Volkshuisvesting Westfriesland op 2 juni 2004 vastgesteld reglement betreffende de bevoegdheden en werkwijze van de Regionale Klachtencommissie Woningtoewijzing Westfriesland daarmee is komen te vervallen;

 

gelet op de besluiten van genoemde gemeenteraden tot het aangaan van de gemeenschappelijke regeling Ondersteuning bestuurlijke samenwerking Westfriesland 2005 per 1 januari 2005;

 

gelet op de besluiten van de gemeenteraden Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Noorder-Koggenland, Obdam, Opmeer, Stede Broec, Wervershoof en Westerkoggenland en de voorstellen van de colleges van de gemeenten van Andijk, Medemblik en Venhuizen aan hun respectieve gemeenteraden om:

 

 • 1.

  de bestaande Regionale Klachtencommissie Woningtoewijzing Westfriesland aan te wijzen als commissie bedoeld in artikel 18 van hun Huisvestingsverordening 2002;

 • 2.

  het college van burgemeester en wethouders van Hoorn, op grond van de gemeenschappelijke regeling ondersteun ing bestuurlijke samenwerking Westfriesland 2005 op te dragen deze commissie in te stellen, een reglement vast te stellen waarin de samenstelling, procedure van benoeming en werkwijze wordt geregeld en conform het gestelde daarin te handelen;

 • 3.

  gezien het besluit van de gemeenteraad van Wognum om zich niet aan te sluiten bij de Regionale Klachtencommissie Woningtoewijzing;

 • 4.

  gelet op het gegeven dat de Regionale Klachtencommissie Woningtoewijzing Westfriesland vanaf 1 januari 2005 haar taken moet kunnen vervullen en het dus nodig is-voor wat betreft de gemeenten Andijk, Medemblik en Venhuizen nog onder voor behoud van een positief raadsbesluit- over te gaan tot het instellen van deze commissie , het vaststellen van een reglement en het benoemen van voorzitter en leden.

 

besluit

 

 • I.

  in te stellen de Regionale Klachtencommissie Woningtoewijzing Westfriesland

 • II.

  vast te stellen het navolgende reglement Regionale Klachtencommissie Woningtoewijzing Westfriesland

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • a.

  commissie:

  bij dit besluit ingestelde Regionale Klachtencommissie Huisvesting Westfriesland;

 • b.

  corporatie:

  Stichting Intermaris Woondiensten, De Woonschakel Westfriesland, stichting Woondiensten Enkhuizen, Woningstichting Het Grootslag, Woningstichting Obdam en de gemeentelijke woningbedrijven;

 • c.

  verwerend orgaan:

  bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen of, indien de verantwoordelijkheid voor de woningtoewijzing op basis van een convenant is overgedragen, de stichting die het bestreden besluit heeft genomen

 • d.

  Huisvestingsverordening:

  de Huisvestingsverordening 2002 van de gemeenten Andijk, Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Medemblik, Noorder-Koggenland, Obdam, Opmeer, Stede Broec, Venhuizen, Wervershoof, en Wester-Koggenland

 • e.

  deelnemende gemeente:

  de raad en het college van burgemeester en wethouders als bestuursorganen van de aan deze regeling deelnemende gemeenten.

Artikel 2 Bevoegdheden en taakstelling

 • 1.

  De commissie heeft tot taak bindende uitspraken te doen over klachten van een ieder die door een besluit op grond van de overeenkomst tussen de gemeente en de verhuurder rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen tenzij op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar kan worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  In aanvulling op het bepaalde in lid 1 kan de commissie op verzoek van de gemeente worden belast met besluiten genomen op grond van de "Huisvestingsverordening 2002" waartegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar kan worden gemaakt bij burgemeester en wethouders.

Artikel 3 Benoeming, zittingsduur en samenstelling van de commissie

 • 1.

  De voorzitter, de leden, alsmede de plaatsvervangende leden, worden benoemd door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn voor een termijn van vier jaar. De leden zijn eenmaal herbenoembaar.

 • 2.

  De commissie bestaat uit 4 leden, te weten:

  • a.

   een voorzitter, tevens lid van de commissie

  • b.

   een door het college van burgemeester en wethouders van Hoorn, gehoord de deelnemende gemeenten, voorgedragen kandidaat;

  • c.

   een door de gezamenlijke corporaties in Westfriesland voorgedragen kandidaat;

  • d.

   een door de woonconsumentenorganisaties in Westfriesland voorgedragen kandidaat.

  De commissie regelt de vervanging van de voorzitter.

 • 3.

  Op de wijze zoals genoemd in lid 2 wordt een genoegzaam aantal plaatsvervangende leden benoemd.

 • 4.

  Ten aanzien van de leden zoals bedoeld in de leden 2 en 3 is de eis van voldoende deskundigheid en onafhankelijkheid van toepassing.

 • 5.

  Het lidmaatschap van de commissie eindigt automatisch op eigen verzoek van een lid, door overlijden of door verlies van de status op grond waarvan het lid is benoemd.

 • 6.

  Het college van burgemeester en wethouders van Hoorn wijst een ambtelijk secretaris aan. De secretaris is geen lid van de commissie en heeft geen stemrecht.

Artikel 4 Vergaderingen van de commissie

 • 1.

  De commissie vergadert ten minste eenmaal per jaar en voorts zo vaak als nodig is ter behandeling van ingediende klachten.

 • 2.

  Een vergadering vindt geen doorgang indien minder dan drie leden van de commissie aanwezig zijn. De voorzitter belegt dan binnen twee weken een nieuwe vergadering. Voor deze vergadering geldt geen quorum.

 • 3.

  De voorzitter bepaalt na overleg met de secretaris de plaats en het tijdstip waarop de vergadering plaatsvindt en of tijdens een zitting de klager en een vertegenwoordiger van het verwerend orgaan zullen worden gehoord.

 • 4.

  De secretaris draagt zorg voor het tijdig oproepen van de leden van de commissie, de klager en de vertegenwoordiger van het verwerend orgaan, onder mededeling van de agenda.

 • 5.

  De secretaris draagt zorg voor het verzenden aan de leden van de op de agenda betrekking hebbende stukken.

 • 6.

  De secretaris draagt zorg voor een beknopte verslaglegging van de vergaderingen van de commissie.

 • 7.

  Het verslag wordt, na vaststelling, ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

Artikel 5 Behandeling van klachten

 • 1.

  Een klacht wordt ingediend bij de klachtencommissie of het orgaan dat het bestreden besluit heeft genomen.

 • 2.

  Indien de klacht bij het orgaan dat het bestreden besluit heeft genomen wordt ingediend zorgt dat orgaan voor onverwijlde doorzending van de klacht naar de secretaris van de commissie.

 • 3.

  Alvorens tot de behandeling van de klacht over te gaan, beslist de commissie over de ontvankelijkheid van de klacht.

 • 4.

  In het geval de klacht niet-ontvankelijk wordt verklaard, wordt de klager zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte gesteld, onder vermelding van de eventuele mogelijkheden die hem ten dienste staan.

 • 5.

  De commissie kan, al dan niet op verzoek van de klager, besluiten de indiener van de klacht in de gelegenheid te stellen om in een hoorzitting zich te doen horen en nadere inlichtingen te verstrekken.

 • 6.

  De hoorzitting van de commissie is openbaar. De commissie kan, al dan niet op verzoek van de indiener van de klacht, beslissen dat de hoorzitting achter gesloten deuren zal plaatsvinden.

 • 7.

  In afwijking van het zesde lid is een hoorzitting over een klacht betrekking hebbend op een urgentieverlening niet openbaar.

 • 8.

  De voorzitter bepaalt na overleg met de secretaris de plaats en het tijdstip waarop de hoorzitting plaatsvindt.

 • 9.

  De hoorzitting vindt plaats voorafgaande aan de beraadslagingen zoals bedoeld in artikel 4.

 • 10.

  De commissie heeft toegang tot alle door haar relevant geachte informatie.

 • 11.

  De voorzitter van de commissie kan besluiten de klager op zijn verzoek inzage te geven in de stukken voor zover de privacy van derden daardoor niet geschaad wordt.

Artikel 6 Beraadslaging, uitspraak en advies

 • 1.

  Na afloop van de behandeling van de klacht beraadslaagt en beslist de commissie over de ingediende klacht.

 • 2.

  De commissie beraadslaagt en beslist op basis van de ingebrachte stukken welke betrekking hebben op de klacht en hetgeen ter hoorzitting naar voren is gebracht.

 • 3.

  De beraadslagingen van de commissie hebben een besloten karakter.

 • 4.

  De commissie doet zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen acht weken na de datum van ontvangst van de klacht schriftelijk uitspraak. De uitspraak wordt medegedeeld aan de gemeente en de stichting. De indiener van de klacht ontvangt een afschrift van de uitspraak.

 • 5.

  Indien de commissie een uitspraak doet op grond van het bepaalde in art.2 lid 2 strekt de uitspraak tot advies aan burgemeester en wethouders.

 • 6.

  De uitspraak bevat de gronden waarop de commissie over de klacht oordeelt, het oordeel van de commissie alsmede op welke wijze de uitspraak van de commissie door partijen dient te worden opgevolgd.

Artikel 7 Openbaarmaking informatie

 • 1.

  De commissie gaat niet over tot openbaarmaking van vertrouwelijk verkregen informatie.

 • 2.

  De leden van de commissie zijn tot geheimhouding verplicht omtrent het besprokene in besloten vergaderingen, alsmede omtrent vertrouwelijk verkregen informatie.

Artikel 8 Verslag van werkzaamheden

De commissie is voor haar werkzaamheden verantwoording verschuldigd aan de deelnemende gemeenten. Daartoe brengt zij binnen twee maanden na het verstrijken van het kalenderjaar verslag uit. Het verslag bevat ten minste een overzicht van behandelde klachten.

Artikel 9 Vergoeding

De leden van de commissie genieten een vergoeding in de vorm van presentiegeld en een vergoeding voor de kosten van vervoer welke gelijk is aan de vergoeding van de leden van een vergelijkbare adviescommissie van de gemeente Hoorn.

Artikel 10 Kosten

Alle kosten verband houdende met het functioneren van de commissie worden door de gemeente Hoorn in rekening gebracht bij de deelnemende gemeenten op de wijze zoals is geregeld in de gemeenschappelijke regeling “Ondersteuning bestuurlijke samenwerking Westfriesland 2005”.

Artikel 11 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het college van burgemeester en wethouders van Hoorn.

Artikel 12 Citeerartikel

Dit reglement kan worden aangehaald als: “Reglement Regionale Klachtencommissie Woningtoewijzing Westfriesland 2005”.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2005.