Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoorn

Verplichting zelfbewoning en verbod doorverkoop (anti-speculatiebeding) ten aanzien van nieuwbouw koopwoningen in de categorieën:goedkoop,waaronder starterswoningen en middelduur-laag en daartoe de volgende regeling

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerplichting zelfbewoning en verbod doorverkoop (anti-speculatiebeding) ten aanzien van nieuwbouw koopwoningen in de categorieën:goedkoop,waaronder starterswoningen en middelduur-laag en daartoe de volgende regeling
CiteertitelVerplichting zelfbewoning en verbod doorverkoop (anti-speculatiebeding) ten aanzien van nieuwbouw koopwoningen in de categorieën:goedkoop,waaronder starterswoningen en middelduur-laag en daartoe te volgende regeling
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp822 overige volkshuisvesting

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

123B

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-09-200601-10-2009nieuwe regeling

15-08-2006

Gemeenteblad 2006=31b

2006 06.30397

Tekst van de regeling

Intitulé

Verplichting zelfbewoning en verbod doorverkoop (anti-speculatiebeding) ten aanzien van nieuwbouw koopwoningen in de categorieën:goedkoop,waaronder starterswoningen en middelduur-laag en daartoe de volgende regeling

Registratienummer: 06.3097

 

gelezen het voorstel van de afdeling Stadsontwikkeling/Wonen d.d. 4 augustus 2006

gelet op het bepaalde in titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

besluit:

 • 1.

  vast te stellen de navolgende beleidsregel:

 

Verplichting zelfbewoning en verbod doorverkoop (anti-speculatiebeding) ten aanzien van nieuwbouw koopwoningen in de categorieën:goedkoop,waaronder starterswoningen en middelduur-laag en daartoe de volgende regeling

 

vast te stellen:

 • a.

  De koper verplicht zich, de op de verkochte grond te bouwen woning uitsluitend te zullen gebruiken om die zelf (met zijn eventuele partner en gezinsleden) te bewonen en die woning met de daartoe behorende grond niet aan derden te zullen doorverkopen, een en ander behoudens het vermelde in de hierna volgende leden.

 • b.

  Het bepaalde in het vorige lid is niet van toepassing in geval van:

  • 1.

   verkoop op grond van een machtiging van een rechter als bedoeld in artikel 3:174 Burgerlijk Wetboek;

  • 2.

   executoriale verkoop door hypothecaire schuldeisers als bedoeld in artikel 3:268 Burgerlijk Wetboek;

  • 3.

   schriftelijke ontheffing van burgemeester en wethouders als bedoeld in lid d.;

  • 4.

   de grond waarop de woning wordt gebouwd niet direct of indirect door de gemeente is geleverd;

  • 5.

   starterswoningen voor zover daarop een door burgemeester en wethouders goedgekeurde bepaling van toepassing is waarbij voldoende is gegarandeerd dat de woning ook na verkoop behouden blijft voor de doelgroep.

 • c.

  Het bepaalde in lid 1 a vervalt nadat de koper de desbetreffende woning in de categorie goedkoop, waaronder starterswoning gedurende vijf achtereenvolgende jaren of de desbetreffende woning in de categorie middelduur-laag gedurende drie achtereenvolgende jaren heeft bewoond. Als maatstaf geldt hierbij de datum waarop en de tijd gedurende welke de wederpartij als bewoner van het desbetreffende adres in het bevolkingsregister is ingeschreven.

 • d.

  Burgemeester en wethouders kunnen in schrijnende gevallen schriftelijk ontheffing verlenen van het bepaalde in dit artikel. Deze ontheffing wordt in ieder geval verleend in geval van:

  • 1.

   verandering van werkkring van de koper op grond waarvan redelijkerwijs verhuisd dient te worden;

  • 2.

   overlijden van de koper, diens echtgeno(o)t(e) of partner;

  • 3.

   ontbinding van het huwelijk of samenlevingsverband van de koper;

  • 4.

   noodzakelijke verhuizing als gevolg van de gezondheid van de koper of een van zijn gezinsleden.

 • e.

  Bij niet tijdige nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit het onderhavige artikel verbeurt de koper, na ingebrekestelling en naverloop van de in deze ingebrekestelling genoemde termijn, ten behoeve van de gemeente, een onmiddellijk opeisbare boete van:

  • -

   € 25.000,-- voor het eerste en tweede bewoningsjaar

  • -

   € 18.000,-- voor het derde bewoningsjaar

  • -

   € 12.000,-- voor het vierde en vijfde bewoningsjaar

 • f.

  De onder lid 1 e. genoemde bedragen kunnen op verzoek van de koper door burgemeester en wethouders worden verlaagd indien naar het oordeel van burgemeester en wethouders genoegzaam is aangetoond dat de winst die met de verkoop van de desbetreffende woning is gerealiseerd lager is dan het bedrag van de boete.

 • g.

  De stichtingskostengrenzen van de categorieën woningen zoals bedoeld in lid 1 worden door burgemeester en wethouders vastgesteld en worden periodiek aan de hand van de ontwikkelingen aangepast.

 • h.

  Met de vaststelling van de onderhavige beleidsregel vervalt de beleidsregel van 1 juni 2004, nr. 04.10012 inzake de verplichting zelfbewoning en verbod doorverkoop van de daarin aangegeven categorieën woningen.

 • i.

  Te bepalen dat deze beleidsregel wordt bekendgemaakt: door opname in het Gemeenteblad en vervolgens bij de afdeling Communicatie gedurende zes weken op werkdagen van 09.00 tot 15.0 uur voor een ieder ter inzage leggen van dit besluit;