Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoorn

Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs
CiteertitelVerordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerp420 openbaar basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Toevoeging tijdelijke voorziening (bijlage C)

Bijlage A is niet digitaal beschikbaar.

Bijlage B-2 is door het college toegevoegd o.g.v. art.140 Wet op het Primair onderwijs en art. 3 van deze verordening.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet op het primair onderwijs
 2. Wet op de expertisecentra
 3. Wet op het voortgezet onderwijs

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-10-200901-01-200801-11-2009intrekking

30-06-2009

gemeenteblad 2009=36a

2009 09.28991

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs

 

 

VERORDENING MATERIëLE FINANCIëLE GELIJKSTELLING ONDERWIJS.

HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepaling

Artikel 2 Subsidieplafond en verdelingsregels

Artikel 3 Aanvullende voorziening

Artikel 4 Jaarlijks overzicht

HOOFDSTUK 2 Procedures

Paragraaf 2.1 Aanvraag voorzieningen; weigeringsgronden

Artikel 5 Toevoegen, wijzigen en intrekken

Artikel 6 Indiening aanvraag

Artikel 7 Beslissingstermijn

Artikel 8 Weigeringsgronden

Paragraaf 2.2 Aanvraag aanvullende voorzieningen; weigeringsgronden

Artikel 9 Indiening aanvraag

Artikel 10 Beslissingstermijn

Artikel 11 Weigeringsgronden

Paragraaf 2.3 Toekenning; intrekking of wijziging; verbod vervreemding

Artikel 12 Inhoud beschikking tot toekenning; betaling

Artikel 13 Intrekken of wijzigen beschikking

Artikel 14 Terugvordering

Artikel 15 Verbod tot vervreemding

HOOFDSTUK 3 Slotbepalingen

Artikel 16 Informatieverstrekking

Artikel 17 Beslissing van burgemeester en wethouders in gevallen waarin de verordening niet voorziet

Artikel 18 Citeertitel; inwerkingtreding

Bijlagen “voorzieningen”

HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  burgemeester en wethouders: het college van burgemeester en wethouders;

 • b.

  schoolbestuur: bevoegd gezag van een volgens de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs bekostigde in de gemeente gelegen openbare of bijzondere school, of, voorzover in deze verordening is bepaald, van een nevenvestiging waarvan de hoofdvestiging is gelegen in een andere gemeente;

 • c.

  school: school voor primair onderwijs, school voor speciaal onderwijs, school voor voortgezet speciaal onderwijs, school dan wel instelling voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, school of scholengemeenschap voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, voor algemeen voortgezet onderwijs en voor voorbereidend beroepsonderwijs;

 • d.

  voorzieningen voorziening zoals opgenomen in de bijlage Voorzieningen van deze verordening;

 • e.

  aanvullende voorziening: een door burgemeester en wethouders vastgestelde nieuwe voorziening waarmee de verordening tijdelijk wordt aangevuld;

 • f.

  indieningsdatum: uiterste moment zoals opgenomen in de bijlage Voorzieningen van deze verordening, waarvoor een aanvraag voor een voorziening voor het eerste daaropvolgende tijdvak moet zijn ingediend;

 • g.

  toekenningscriteria: de omstandigheden zoals opgenomen in de bijlage Voorzieningen van deze verorde-ning, waaronder een schoolbestuur in aanmerking komt voor een voorziening of een aanvullende voorziening;

 • h.

  tijdvak: periode zoals opgenomen in de bijlage Voorzieningen van deze verordening, waarvoor een voorziening wordt toegekend;

 • i.

  subsidieplafond: het door de raad of burgemeester en wethouders vastgestelde bedrag, voor een door de raad aangewezen voorziening, dat ten hoogste beschikbaar is binnen een bepaald tijdvak;

 • j.

  feitelijke beschikbaarstelling: de beschikking van burgemeester en wethouders waarbij een voorziening of aanvullende voorziening in natura beschikbaar wordt gesteld;

 • k.

  subsidievaststelling: de beschikking van burgemeester en wethouders waarin het subsidiebedrag voor een voorziening of aanvullende voorziening definitief wordt vastgesteld en een recht op uitbetaling ontstaat.

Artikel 2 Subsidieplafond en verdelingsregels

 • 1.

  De raad kan voor een voorziening een subsidieplafond vaststellen. Hierbij bepaalt de raad hoe het beschikbare bedrag wordt verdeeld.

 • 2.

  De raad kan voor een voorziening het gestelde in het eerste lid overdragen aan burgemeester en wethouders. Burgemeester en wethouders nemen daarbij de gemeentebegroting in acht.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders maken het subsidieplafond en de wijze van verdeling van het beschikbare bedrag, uiterlijk zes weken voor de indieningsdatum aan de schoolbesturen bekend.

Artikel 3 Aanvullende voorziening

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen bepalen dat de verordening tijdelijk wordt aangevuld met een voorziening.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders stellen de toekenningscriteria vast waaronder aanspraak bestaat op de aanvullende voorziening.

Artikel 4 Jaarlijks overzicht

Jaarlijks voor 1 juli zenden burgemeester en wethouders aan de schoolbesturen een overzicht van de op basis van deze verordening toegekende voorzieningen. Het overzicht omvat de periode van 1 juni van het voorafgaande jaar tot en met 31 mei van het jaar van toezending.

HOOFDSTUK 2 Procedures

Paragraaf 2.1 Aanvraag voorzieningen; weigeringsgronden

Artikel 5 Toevoegen, wijzigen en intrekken

Een wijziging van de verordening die leidt tot het toevoegen, wijzigen of intrekken van een voorziening, wordt uiterlijk zes weken voor de indieningsdatum bekendgemaakt door burgemeester en wethouders.

Artikel 6 Indiening aanvraag

 • 1.

  Het schoolbestuur dat een voorziening voor het eerste daaropvolgend tijdvak wenst, dient voor de indieningsdatum een aanvraag in bij burgemeester en wethouders. De indieningsdatum is niet van toepassing indien voor de voorziening is bepaald dat een indieningsdatum niet is voorgeschreven. Indien de aanvraag niet voor de indieningsdatum is ingediend, besluiten burgemeester en wethouders om de aanvraag niet te behandelen. Bij de indiening van een aanvraag en de verstrekking van de gegevens dient het schoolbestuur gebruik te maken van het door burgemeester en wethouders vastgestelde formulier.

 • 2.

  De aanvraag vermeldt:

  • a

   naam en adres van het schoolbestuur;

  • b

   de dagtekening;

  • c

   de gewenste voorziening;

  • d

   de naam van de school en de onderwijssoort indien de voorziening is bestemd voor een school;

  • e

   een motivering dat wordt voldaan aan de toekenningscriteria.

 • 3.

  Bij het ontbreken van een of meer gegevens delen burgemeester en wethouders dit schriftelijk mee aan het schoolbestuur. Daarbij krijgt het schoolbestuur de gelegenheid om binnen drie weken na de datum van verzending van de mededeling de gegevens schriftelijk aan te vullen. Indien het schoolbestuur de ontbrekende gegevens niet binnen deze termijn verstrekt, beslissen burgemeester en wethouders de aanvraag niet te behandelen.

Artikel 7 Beslissingstermijn

 • 1.

  Burgemeester en wethouders beslissen binnen twaalf weken na de indieningsdatum op een aanvraag. Indien ten aanzien van een voorziening geen indieningsdatum is voorgeschreven, beslissen burgemeester en wethouders binnen twaalf weken na ontvangst van de aanvraag.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen de termijn van twaalf weken met vier weken verlengen. Bij verlenging wordt uiterlijk twee weken voor het einde van de termijn van twaalf weken hiervan door burgemeester en wethouders schriftelijk mededeling gedaan aan het schoolbestuur. Hierbij geven zij de reden voor de verlenging aan.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders stellen binnen twee weken na de datum van de beschikking op de aanvraag het schoolbestuur hiervan schriftelijk in kennis.

 • 4.

  Het niet beslissen binnen de termijn als genoemd in het eerste of tweede lid, eerste zin, staat gelijk aan een beschikking tot toekenning van de voorziening.

Artikel 8 Weigeringsgronden

Burgemeester en wethouders weigeren de voorziening in ieder geval indien:

 • a.

  de gewenste voorziening geen voorziening is in de zin van de verordening;

 • b.

  niet is voldaan aan één van de toekenningscriteria;

 • c.

  door verstrekking van de subsidie het subsidieplafond zou worden overschreden.

Paragraaf 2.2 Aanvraag aanvullende voorzieningen; weigeringsgronden

Artikel 9 Indiening aanvraag

 • 1.

  Het schoolbestuur dat een aanvullende voorziening wenst, dient een aanvraag in bij burgemeester en wethouders.

 • 2.

  Op de aanvraag is artikel 6, tweede en derde lid, van toepassing.

Artikel 10 Beslissingstermijn

 • 1.

  Burgemeester en wethouders beslissen binnen zes weken na ontvangst van de aanvraag of binnen zes weken na de verstrekking van de aanvullende gegevens. Binnen twee weken na de datum van de beschikking stellen burgemeester en wethouders het schoolbestuur hiervan schriftelijk in kennis.

 • 2.

  Het niet beslissen binnen de termijn staat gelijk aan een beschikking tot toekenning van de voorziening.

Artikel 11 Weigeringsgronden

1.Burgemeester en wethouders weigeren de aanvullende voorziening in ieder geval indien:

 • a

  de gevraagde voorziening geen aanvullende voorziening zoals bedoeld in artikel 3 is;

 • b

  niet is voldaan aan een van de toekenningscriteria.

Paragraaf 2.3 Toekenning; intrekking of wijziging; verbod vervreemding

Artikel 12 Inhoud beschikking tot toekenning; betaling

 • 1.

  De beschikking van burgemeester en wethouders tot toekenning van een voorziening of een aanvullende voorziening kan inhouden:

  • a

   feitelijke beschikbaarstelling van de voorziening; of

  • b

   een subsidievaststelling.

 • 2.

  De beschikking bevat:

  • a

   het tijdvak en het doel waarvoor de voorziening is toegekend;

  • b

   de wijze waarop het schoolbestuur de voorziening dient uit te voeren.

 • 3.

  De beschikking tot subsidievaststelling bevat voorts:

  • a

   het bedrag van de subsidie;

  • b

   voorzover van belang de wijze waarop rekening en verantwoording door het schoolbestuur wordt afgelegd aan burgemeester en wethouders.

 • 4.

  De betaling van het subsidiebedrag vindt binnen zes weken na de subsidievaststelling plaats.

Artikel 13 Intrekken of wijzigen beschikking

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen een beschikking intrekken of ten nadele van het schoolbestuur wijzigen:

  • a

   op grond van feiten en omstandigheden waarvan burgemeester en wethouders bij de toekenning van de voorziening redelijkerwijs niet op de hoogte konden zijn en op grond waarvan de toekenning van de voorziening anderszins zou hebben plaatsgevonden;

  • b

   bindien het schoolbestuur niet voldoet aan de in de beschikking gestelde verplichtingen;

  • c

   indien de beschikking onjuist was en het schoolbestuur dit wist of behoorde te weten.

 • 2.

  De intrekking of wijziging van een beschikking tot subsidievaststelling werkt terug tot en met het tijdstip van toekenning van de voorziening, tenzij bij de intrekking of wijziging anders is bepaald.

Artikel 14 Terugvordering

Onverschuldigd betaalde subsidiebedragen kunnen worden teruggevorderd voorzover na de dag waarop de subsidie is vastgesteld, dan wel de handelingen als bedoeld in artikel 13, eerste lid onder b, heeft plaatsgevonden, nog geen vijf jaren zijn verstreken. Ten onrechte feitelijk beschikbaar gestelde voorzieningen kunnen worden teruggevorderd voor zover na de dag waarop de voorziening is toegekend nog geen vijf jaren zijn verstreken en de aard van de voorziening dit mogelijk maakt.

Artikel 15 Verbod tot vervreemding

Vervreemding door het schoolbestuur van op basis van deze verordening toegekende voorzieningen, is niet toegestaan zonder toestemming van burgemeester en wethouders tenzij sprake is van een overdracht van voorzieningen aan een ander schoolbestuur als gevolg van samenvoeging van het betreffende schoolbestuur met een ander schoolbestuur.

HOOFDSTUK 3 Slotbepalingen

Artikel 16 Informatieverstrekking

Het schoolbestuur verstrekt op verzoek van burgemeester en wethouders nadere gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 17 Beslissing van burgemeester en wethouders in gevallen waarin de verordening niet voorziet

In gevallen, de uitvoering van de verordening betreffende, waarin deze verordening niet voorziet, beslissen burgemeester en wethouders.

Artikel 18 Citeertitel; inwerkingtreding

 • 1.

  De verordening kan worden aangehaald als: Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Hoorn.

 • 2.

  De verordening treedt in werking met ingang van de dag na de bekendmaking.

Bijlage "voorzieningen"

A. Tuinonderhoud in het basisonderwijs

(deze tekst is digitaal niet beschikbaar)

B. ICT in het primair onderwijs

 • I.

  Aanduiding van de voorziening Scholing personeel op het gebied van ICT en het instandhouden van een helpdesk door gemeente Hoorn gedurende een periode van 4 jaar, onder de voorwaarde dat

 • -

  de betreffende school aantoont dat voldoende hardware en software (kwantitatief en kwalitatief) aanwezig is, dan wel dat de school daar op korte termijn over kan beschikken;

 • -

  als een school zich aanmeldt voor de scholing, tenminste 75% van het personeelsbestand van die school in dezelfde periode aan de opleiding deelneemt;

 • -

  de betreffende school bereid is minimaal 50% van de opleidingskosten zelf te financieren.

 

De scholing betreft een basisopleiding betreffende de programma’s Windows, Word, Excel en Power Point.

 

 • II.

  Indieningsdatum Uiterlijk 1 februari 2001 voor de eerste periode (schooljaar 2000-2001) en vervolgens 1 mei voorafgaande aan ieder schooljaar.

 • III.

  Tijdvak waarvoor voorziening wordt toegekend Periode van 1 schooljaar, met als eerste periode schooljaar 2000-2001 en als laatste periode schooljaar 2003-2004.

 • IV.

  Toekenningscriteria waaronder een bevoegd gezag in aanmerking komt voor een voorziening

 • IV.a

  De voorziening staat open voor alle scholen voor primair onderwijs.

 • V.

  Wijze van toekenning met eventueel daarbij behorende berekeningseenheid Uitvoering van de scholing ICT en de instandhouding van de helpdesk door en (gedeeltelijk) voor rekening van de gemeente Hoorn.

 • VI.

  Subsidieplafond

   

Het subsidieplafond bedraagt per jaar ƒ 10.000,-- voor de scholing en ƒ 100.000,-- voor de helpdesk-functie.

B-2 Regeling bijdrage aanvullende voorzieningen schoolpleinen primair onderwijs

 

1. Aanduiding van de voorziening.

Het verlenen van een bijdrage van maximaal 25% van de ingezamelde middelen voor vernieuwingen aan het speelplein en speeltoestellen, zijnde geen regulier onderhoud. De maximale bijdrage is € 8.000,-- per schoollocatie in het basisonderwijs en het speciaal onderwijs. Onderhoud c.q. vervanging van de voorzieningen zijn voor rekening van de aanvrager. De aanvrager is wettelijk aansprakelijk in geval van calamiteiten.

 

2.Indieningsdatum.

Om voor een subsidie in aanmerking te komen, dient een verzoek daartoe vóór 1 februari van het jaar waarin de voorzieningen zijn gepland bij de gemeente Hoorn te zijn ingediend. Het verzoek dient te zijn voorzien van een duidelijk ontwerp van de voorzieningen en een gespecificeerde begroting van inkomsten en uitgaven.

 

3.Tijdvak waarvoor de voorziening wordt toegekend.

De voorziening wordt opengesteld voor de jaren 2008, 2009 en 2010.

 

4. Toekenningscriteria op grond waarvan een schoolbestuur in aanmerking komt voor een voorziening.

 • a.

  De voorziening staat open voor scholen voor basis- en speciaal onderwijs.

  • b.

   De voorziening staat open voor speelterreinen voor zowel hoofd- als nevenvestigingen en dislocaties.

  • c.

   Uit de begroting dient te blijken welke inkomsten door medewerking van de ouders zijn verworven.

  • d.

   Een toekenning geldt alleen als niet eerder een voorziening als de onderhavige is verleend.

 

5. Wijze van toekenning.

Een plan (incl. tekeningen en begroting) waarin de aanvraag wordt onderbouwd en waaruit blijkt welk bedrag wordt gevraagd.

 

6.Subsidieplafond

Er is geen subsidieplafond.

 

Artikel II

Dit besluit treedt in werking op de dag na de bekendmaking van dit besluit in het Gemeenteblad en met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2008.

C Regeling voorzieningen verbetering arbeidstoeleiding leerlingen V.S.O.

 

1.Aanduiding van de voorziening

Vergoeding voor de aanpassing aan de huisvesting van een bestaand schoolgebouw waardoor dat gebouw beter geschikt wordt gemaakt voor praktijkonderwijs.

Onder een bestaand gebouw wordt mede verstaan een gebouw waarvan de realisatie al zover is gevorderd dat oplevering en ingebruikneming in 2008, 2009 of 2010 zal plaatsvinden. Bij de aanpassing van het gebouw kan het tevens gaan om een nieuwe inrichting ten behoeve van praktijkonderwijs.

 

2.Indieningsdatum

Om voor een subsidie in aanmerking te komen, dient een verzoek daartoe vóór 1 februari van het jaar waarin de voorzieningen zijn gepland bij de gemeente Hoorn te zijn ingediend. Het verzoek dient te zijn voorzien van een duidelijk onderwerp van de voorzieningen waarin de aanvraag wordt onderbouwd en een gespecificeerde begroting van inkomsten en uitgaven. Uit het plan moet blijken om welke aanpassingen het gaat, wat daarvan de doelstelling is en welk bedrag wordt aangevraagd.

 

3.Tijdvak waarvoor de voorziening wordt toegekend.

De voorziening wordt opengesteld voor de jaren 2008, 2009 en 2010.

 

4. Toekenningscriteria op grond waarvan een schoolbestuur in aanmerking komt voor een voorziening.

 • a.

  De voorziening staat open voor scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs;

 • b.

  De voorziening staat open voor alle hoofd- en nevenvestigingen binnen de gemeentegrenzen (waaronder ook de nevenvestigingen van een hoofdvestiging in een andere gemeente);

 • c.

  Een school komt in aanmerking voor deze voorziening indien deze niet eerder op basis van deze verordening ter beschikking is gesteld;

 • d.

  Voorzieningen in de huisvesting als bedoeld in artikel 2 van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Hoorn, zoals deze op het moment van toepassing is, komen niet voor subsidie in aanmerking op basis van deze verordening.

 

5.Wijze van toekenning.

Het ongewogen aantal leerlingen (V)SO en de verbreed toegelaten leerlingen, ouder dan 12 jaar (inclusief ZMLK) op 1 oktober 2005 zoals opgegeven op de leerlingentelling OCW/CFI:

€ 1.000,-- per leerling (V)SO ouder dan 12 jaar (inclusief ZMLK) en

€ 140,-- extra per leerling ZMLK.

 

6.Subsidieplafond.

Er is geen subsidieplafond.

 

Dit besluit treedt in werking op de dag na de bekendmaking van dit besluit in het Gemeenteblad en met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2008.

Dit besluit voor een ieder ter inzage te leggen bij bureau Communicatie gedurende zes weken op werkdagen van 09.00 tot 15.00 uur.

Daarnaast dit besluit bekend te maken door toesturen aan de besturen van de scholen in de gemeente Hoorn.