Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoorn

Verordening op de heffing en invordering van Leges 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van Leges 2010
CiteertitelVerordening op de heffing en invordering van Leges 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp004 Secretarie burgerleges

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

671A

de datum van ingang van de heffing is 1 januari 2010

2e wijz: In artikel II van de verordening wordt vermeld dat de inwerkingtreding van artikel I terugwerkt tot en met 31 maart 2010 en artikel II, letter A. terugwerkt tot en met 1 januari 2010. De datum van ingang van de heffing is 1 juni 2010, met uitzondering van artikel I en II letter A, waarvan de ingang van de heffing op 31 maart 2010 respectievelijk 1 januari 2010 is gesteld

3e wijz: in artikel II van de verordening wordt vermeld dat titel 2 van de bij deze verordening behorende tarieventabel in werking treedt op het tijdstip waarop de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in werking treedt (i.c. 1 oktober 2010)

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet , art. 229, lid b

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-10-201001-01-20113e wijziging titel 2 van de tarieventabel vervalt en wordt vervangen

14-09-2010

Gemeenteblad 2010=42a

2010 10.26251
24-06-201014-10-20102 wijziging artikel 5 en diversen hoofdstukken tarieventabel

01-06-2010

Gemeenteblad 2010=27a

2010 10.00452
18-03-201024-06-20101e wijziging hoofdstuk 1 Burgelijke stand

16-02-2010

Gemeenteblad 2010=13a

2010 10.000273
31-12-200918-03-2010nieuwe regeling

15-12-2009

Gemeenteblad 2009=45

2009 09.54028

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van Leges 2010

Registratienr.: 09.54028

 

De Raad van de gemeente Hoorn;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 november 2009;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b van de Gemeentewet;

 

besluit:

 

vast te stellen de:

Verordening op de heffing en invordering van Leges 2010

 

Artikel 1 Belastbaar feit

Onder de naam "leges" worden rechten geheven ter zake van het genot van door het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 2 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend.

Artikel 3 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  het raadplegen van de bij de gemeente berustende registers, leggers en plankaarten van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers door ambtenaren, in de uitoefening van hun functie;

 • b.

  het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen.

 • c.

  onderzoek door of namens de gemeentearchivaris, dat naar zijn oordeel plaatsvindt met een zuiver wetenschappelijk doel.

 • d.

  levering van illustraties uit de topografisch-historische atlas ten behoeve van een wetenschappelijk of educatief doel.

Artikel 4 Tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van het overige in dit artikel bepaalde.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als besoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project,voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Termijn van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 5:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving.

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 1 maand na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 7 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 8 Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges ter zake van een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de leges.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De "Legesverordening 2009" van 16 december 2008 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan en voor zover de legesverordening 2010 geen rechtskracht krijgt.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag volgend op die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2010.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Legesverordening 2010".

Artikel 11 Bekendmaking

Deze verordening zal worden bekendgemaakt door het plaatsen van de verordening in het gemeenteblad. Alsmede wordt in een huis-aan-huisblad meegedeeld dat de verordening voor een ieder kosteloos ter inzage ligt in het gemeentehuis.

Daarnaast zal de tekst van de verordening worden geplaatst op de website van de gemeente.

Tarieventabel Leges

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2010.

Indeling tarieventabel

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Hoofdstuk 5 Overige publiekszaken

Hoofdstuk 6 Bestuursstukken

Hoofdstuk 7 Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 8 Gemeentearchief

Hoofdstuk 9 Huisvestingswet

Hoofdstuk 10 Leegstandwet

Hoofdstuk 11 Leges wachtlijst wonen

Hoofdstuk 12 Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 13 Kansspelen

Hoofdstuk 14 Telecommunicatie

Hoofdstuk 15 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 16 Leges Milieu, verontreiniging en bodeminformatie

Hoofdstuk 17 Ligplaats woonschepen

Hoofdstuk 18 Belastingen en WOZ

Hoofdstuk 19 In deze titel niet benoemde aanvraag of afgifte

Titel 2 Bouwen en omgeving

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag

Hoofdstuk 3 Vergunningen

Hoofdstuk 4 Teruggaaf

Hoofdstuk 5 Wijziging vergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 6 Sloopmelding

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde aanvraag of afgifte

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 4 Brandbeveiligingsverordening

Hoofdstuk 5 In deze titel niet benoemde aanvraag of afgifte Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1

Voor het voltrekken van een huwelijk in het gemeentehuis aan de Nieuwe Steen 1 te Hoorn en in het huis van bewaring en/of gevangenis, met uitzondering van die, voltrokken op de ingevolge de Wet van 23 april 1879, Stb.72, aangewezen tijden voor kosteloze huwelijksvoltrekking, bedraagt het tarief:

 

1.1.1.1

Standaard huwelijk zonder toespraak op dinsdag tot en met donderdag tussen 9.00 uur tot 15.00 uur, maximaal 10 genodigden naast het huwelijkspaar en getuigen

€ 92,00

1.1.2

Huweijken met toespraak:

 

1.1.1.2.1

op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur, in de kleine trouwzaalmet maximaal 25 genodigden naast het huwelijkspaar en getuigen

€ 303,00

1.1.1.2.2

op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 uur en 17.00 uur, in de raadzaal met maximaal 25 genodigden naast het huwelijkspaar en getuigen

€ 353,00

1.1.2

Voor het voltrekken van een huwelijk in het Statenlogement of voor het voltrekken van een huwelijk op, door het college van B & W aangewezen, bijzondere locaties bedraagt het tarief:

 

1.1.2.1

op maandag tot en met donderdag tussen 09.00 en 17.00 uur met uitzondering van feestdagen

€ 603,00

1.1.2.2

op vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur met uitzondering van feestdagen

€ 623,00

1.1.2.3

op andere tijdstippen dan genoemd onder 1.1.2.1 en 1.1.2.2

€ 1.093,00

1.1.3

Voor het voltrekken van een huwelijk op een andere plaats, om reden van gezondheid, dan genoemd in 1.1.1 en 1.1.2 bedraagt het tarief:

 

1.1.3.1

op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur

€ 103,00

1.1.3.2

op andere tijdstippen dan genoemd onder 1.1.3.1 met uitzondering van zaterdag en zondag

€ 118,00

1.1.4.

Het tarief voor het wijzigen van trouwdatum, trouwlocatie of tijdstip bedraagt

€ 52,70

1.1.5

Het tarief voor het administratief wijzigen aan de balie van Burgerzaken, van een huwelijk in een partnerschap of van een partnerschap in een huwelijk bedraagt:

€ 26,60

1.1.6

Het tarief bedraagt voor:

 

1.1.6.1

het verstrekken van een omslag trouwboekje in een standaarduitvoering, gekalligrafeerd

€ 20,00

1.1.6.2

het gekalligrafeerd bijschrijven van een kind bedraagt per kind

€ 2,60

1.1.7

Het tarief bedraagt voor het doen van nasporingen in de registers van de burgerlijke stand exclusief de kosten van de gevraagde inlichting/informatie voor ieder daaraan besteed half uur

€ 22,00

1.1.8

tarief bedraagt voor het verlenen van hulp bij het opstellen van verzoekschriften, de burgerlijke staat van verzoeker betreffende, alsmede voor op verzoek van betrokkene door een medewerker van de afdeling Burgerzaken tijdens diensttijd bij een huwelijk als getuige op te treden, alsmede voor het verlenen van diensten buitenshuis, per half uur of gedeelte daarvan

€ 22,00

1.1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het legaliseren van een handtekening en/of foto alsmede van afschriften en/of fotokopieën

€ 6,00

1.1.10

Het tarief voor het aangetekend verzenden van stukken wordt geheven conform het geldende tarief van TNT post.

 

1.1.11

De tarieven, genoemd onder 1.1.1 tot en met 1.1.6.2 en 1.1.8 zijn van overeenkomstige toepassing op het geregistreerde partnerschap.

 

1.1.12

Het tarief voor een afschrift van de akte van de burgerlijke stand en voor een verklaring van huwelijksbevoegdheid wordt geheven conform het landelijk vastgesteld tarief.

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.2.1.

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

 

1.2.1.1

in de periode maart tot en met augustus

€ 49,15

1.2.1.2

in de periode september tot en met februari

€ 44,10

1.2.2.

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 1.2.1 (zakenpaspoort)

€ 53,85

1.2.3

tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)

 

1.2.3.1

in de periode maart tot en met augustus

€ 49,15

1.2.3.2

in de periode september tot en met februari

€ 44,10

1.2.4.

tot het bijschrijven van een kind in een reisdocument als bedoeld in 1.2.1, 1.2.2

en 1.2.3 direct bij de aanvraag van dit nieuwe reisdocument, per kind

€ 8,55

1.2.5

tot het bijschrijven van een kind middels een bijschrijvingsticker in een reeds uitgegeven reisdocument als bedoeld in 1.2.1, 1.2.2 en 1.2.3, per kind

€ 19,75

1.2.6

tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK)

€ 42,35

1.2.6.1

tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) jeugd tarief (t/m 13 jaar)

€ 8,95

1.2.7

De tarieven als genoemd in de onderdelen 1.2.1, 1.2.2 , 1.2.3 alsmede 1.2.6 worden bij een spoedlevering vermeerderd met het daarvoor landelijk vastgesteld tarief.

 

1.2.7.1

Het tarief als genoemd in 1.2.7 wordt bij een gecombineerde spoedlevering van een nieuw reisdocument als bedoeld in 1.2.1 tot en met 1.2.5 en het bijschrijven van één of meer kinderen als bedoeld in 1.2.4, slechts één keer per reisdocument berekend.

 

1.2.8

Indien een aanvraag tot het verstrekken van een reisdocument als gevolg van vermissing in behandeling wordt genomen, wordt het tarief onder 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 alsmede 1.2.6 verhoogd met

€ 37,50

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 40,55

1.3.1.1

Indien een aanvraag tot het afgeven van een rijbewijs als gevolg van vermissing

in behandeling wordt genomen, wordt het tarief onder 1.3.1 verhoogd met

€ 41,20

1.3.1.2

Het tarief als genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met het daarvoor landelijk vastgesteld tarief.

 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) per verstrekking

€ 8,50

1.4.2.2

tot het verstrekken van een afschrift persoonslijst uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) per verstrekking

€ 16,00

1.4.2.3

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 

1.4.2.3.1

voor 25 verstrekkingen

€ 191,50

1.4.2.3.2

voor 100 verstrekkingen

€ 723,55

1.4.2.3.3

voor 500 verstrekkingen

€ 3.404,90

1.4.2.3.4

voor 1.000 verstrekkingen

€ 6.384,20

1.4.3

voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vervaardigen van een selectie uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens:

 

1.4.3.1

per half uur

benevens per verstrekking

€ 22,00

€ 2,22

1.4.4

voor het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens:

 

1.4.4.1

per half uur

benevens per verstrekking

€ 22,00

€ 2,22

1.4.5

voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens:

 

1.4.5.1

ten dienste van wetenschappelijke, maatschappelijke, menslievende en godsdienstige instellingen of een genootschap op geestelijke grondslag:

vermeerderd met de porto, per verstrekking

€ 2,22

1.4.5.2

gevraagd door een bedrijf van een openbaar lichaam dan wel door een naar de vorm privaatrechtelijk bedrijf, hetwelk zich geheel of nagenoeg geheel in handen van de overheid bevindt

€ 0,55

1.4.6

voor het afsluiten van een abonnement tot het verstrekken van gegevens voor de onder 1.4.5.1 genoemde instellingen en voor de daarin genoemde doeleinden gedurende de periode van één jaar:

 

1.4.6.1

voor 100 verstrekkingen

€ 723,55

1.4.6.2.

voor 500 verstrekkingen

€ 3.404,90

1.4.6.3

voor 1.000 verstrekkingen

€ 6.384,20

1.4.6.4

voor 5.000 verstrekkingen

€ 9.630,50

1.4.6.5

voor 10.000 verstrekkingen

€ 18.733,30

1.4.7

voor papieren verstrekkingen aan afnemers en bijzondere derden geldt het wettelijke tarief.

 

1.4.8

Het tarief voor het verstrekken van een internationaal uittreksel persoonsregister

wordt geheven conform het landelijk vastgesteld tarief voor een afschrift van de

akte van de burgerlijke stand.

 

Hoofdstuk 5 Overige publiekszaken

1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.5.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag wordt geheven conform het landelijk vastgestelde tarief

 

1.5.2

tot het verkrijgen van een attestatie de vita

€ 8,50

Hoofdstuk 6 Bestuursstukken

1.6.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.6.1.1

een exemplaar van de productenraming en bijlagen

€ 69,20

1.6.1.2

een exemplaar van de begroting

€ 86,50

1.6.1.3

een exemplaar van de bij de productenraming en bijlagen behorende beheersbegroting

€ 86,50

1.6.1.4

een exemplaar van de kadernota

€ 26,00

1.6.1.5

een exemplaar van de productenrealisatie en bijlagen of jaarstukken

€ 69,20

1.6.1.6

een exemplaar van de bij de productenrealisatie en bijlagen behorende beheersrekening

€ 86,50

1.6.1.7

een exemplaar van het verslag van een raadsvergadering

€ 10,80

1.6.1.8

een exemplaar van de stukken, behorende bij een raadsvergadering, per pagina

€ 0,60

1.6.2

voor het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

 

1.6.2.1

op de schriftelijke stukken van de raadsvergaderingen

€ 54,05

1.6.2.2

op de schriftelijke stukken van de commissievergaderingen

€ 74,90

1.6.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.6.3.1

een exemplaar van een gemeentelijke verordening, per pagina

€ 0,60

1.6.3.2

afschriften van stukken aan belanghebbenden in het kader van aanhangig zijnde bezwaar- en beroepsprocedures als bedoeld in art. 7:4 en 7:18 AWB per pagina

€ 0,25

1.6.3.3

afschriften van edities of gedeelten daarvan van het Gemeenteblad als bedoeld in art. 139 Gemeentewet per pagina

€ 0,25

1.6.3.4

afschriften van besluiten als bedoeld in art.141 Gemeentewet per pagina

€ 0,25

Hoofdstuk 7 Vastgoedinformatie

1.7.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.7.1

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen per perceel

€ 12,10

1.7.2.1

voor het raadplegen van de dubbelen van de leggers en/of plans van het kadaster: indien daarbij bijstand van een ambtenaar van de gemeente is verkregen, per half uur

€ 22,00

1.7.2.2

in overige gevallen, per inlichting

€ 10,30

1.7.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vervaardigen of doen vervaardigen van kopieën of schetsen uit de dubbelen van de plans van het kadaster, het raadplegen van de leggers daaronder begrepen, per half uur

€ 22,00

1.7.4

tot het verstrekken van een exemplaar van de volgende producten: bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.7.3, structuurplan of stadsvernieuwingsplan in formaat A4 of kleiner:

€ 74,95

1.7.4.1

Voor een gedeelte van de in artikel 1.7.4. genoemde producten, per fotokopie in het formaat A4 per pagina

€ 1,70

1.7.4.2

een uittreksel van bestemmingsplaninformatie per perceel

€ 15,55

Hoofdstuk 8 Gemeentearchief

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 11,70

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van het inregelen van camera of scanapparatuur

€ 11,70

1.8.3

Het tarief voor toezending per post van in dit hoofdstuk genoemde kopieën, reproducties, afdrukken, readerprints en bestanden bedraagt

€ 2,60

1.8.4

Onverminderd het in 1.8.1 bepaalde, bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van

 

1.8.4.1

een fotokopie in het formaat A3 / A4 (zelfbediening) per pagina

€ 0,10

1.8.4.2

een fotokopie in het formaat A3 / A4 (geen zelfbediening) per pagina

€ 0,40

1.8.4.3

een readerprint in het formaat A3 / A4 (zelfbediening) per pagina

€ 0,40

1.8.4.4

een kleurenkopie in het formaat A3 / A4 (geen zelfbediening) per pagina

€ 0,80

1.8.4.5

bij toezending per post, boven de kosten van de fotokopie(ën)

€ 2,60

1.8.4.6

een digitale foto, per stuk

€ 1,00

1.8.4.7

een PDF-bestand, per pagina

€ 0,40

1.8.5

Onverminderd het in 1.8.1 bepaalde, bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een digitale reproductie uit de topografisch-historische atlas:

 

1.8.5.1

afdrukken zwart-wit op gewoon papier per pagina

€ 0,20

1.8.5.2

afdrukken in kleur op fotopapier per pagina

€ 6,50

1.8.5.3

afdrukken van detail in kleur op fotopapier per pagina

€ 12,95

1.8.5.4

in kleur in "jpg"-formaat per e-mail, per afbeelding

€ 5,25

1.8.5.5

in kleur in "tiff"-formaat op CD-rom, per afbeelding

€ 12,95

1.8.6

Onverminderd het in 1.8.1 bepaalde, bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van fotokopieën, afdrukken, readerprints uit het bouwvergunningen- en constructiearchief van bureau Vergunningen en Bouwtoezicht van de Gemeente Hoorn

 

1.8.6.1

op A4 formaat per pagina

€ 1,25

1.8.6.2

op A3 formaat per pagina

€ 2,10

1.8.6.3

op A2 formaat per pagina

€ 3,20

1.8.6.4

op A1 formaat per pagina

€ 4,30

1.8.6.5

in "tiff"-formaat per e-mail

€ 5,25

Hoofdstuk 9 Huisvestingswet

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.9.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot gehele of gedeeltelijke onttrekking van woonruimte aan de bestemming tot bewoning als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel a, van de Huisvestingswet

€ 11,30

1.9.2

tot het verkrijgen van een vergunning tot samenvoeging van woonruimte met andere woonruimte als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel b, van de Huisvestingswet

€ 11,30

1.9.3

tot het verkrijgen van een vergunning tot omzetting van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel c, van de Huisvestingswet

€ 11,30

Hoofdstuk 10 Leegstandwet

1.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.10.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 65,00

1.10.2

tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vierde lid, van de Leegstandwet

€ 32,50

Hoofdstuk 11 Leges wachtlijst wonen

1.11

Het tarief bedraagt voor inschrijving:

 

1.11.1

op de wachtlijst voor een goedkope of middeldure nieuwbouwkoopwoning of voor een vrije sector kavel

€ 31,60

1.11.2

voor de jaarlijkse voortzetting van de inschrijving op de wachtlijst voor een goedkope of middeldure nieuwbouwkoopwoning of voor een vrije sector kavel

€ 19,35

Hoofdstuk 12 Winkeltijdenwet

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.12.1

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

€ 75,00

1.12.2

tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 1.12.1 bedoelde ontheffing

€ 75,00

Hoofdstuk 13 Kansspelen

1.13.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

1.13.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer speelautomaten, voor de eerste speelautomaat

€ 56,50

voor iedere volgende speelautomaat

€ 34,00

1.13.1.2

voor twee of meer speelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van langer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd, voor de eerste speelautomaat

€ 226,50

voor iedere volgende speelautomaat

€ 136,00

Hoofdstuk 14 Telecommunicatie

1.14.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet

€ 212,80

1.14.1.1

voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond wordt het tarief in artikel 1.14.1 per strekkende meter sleuf verhoogd met

€ 1,00

1.14.1.2

de in de artikelen 1.14.1 en 1.14.1.1 genoemde bedragen worden voor een tracé met een lengte groter dan 500 m voor elke 100 m verhoogd met

€ 6,40

1.14.1.3

indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, wordt het tarief genoemd in artikel 1.14.1 verhoogd met

€ 256,00

1.14.1.4

indien de melder verzoekt om een inhoudelijke afstemming bij de beoordeling van aanvragen als bedoeld in artikel 5.5 van de Telecommunicatiewet, wordt het tarief genoemd in artikel 1.14.1 verhoogd met

€ 20,00

1.14.1.5

indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, wordt verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

1.14.2

Indien een begroting als bedoeld in 1.14.1.5 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Hoofdstuk 15 Verkeer en vervoer

1.15

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.15.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 35,05

1.15.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

€ 35,05

1.15.3 .1

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW).Bij afwijzing wordt € 10,65 (kosten kaart) geretourneerd.

€ 57,00

1.15.3.2

tot het afgeven van een vervangende gehandicaptenparkeerkaart als gevolg van vermissing

€ 30,00

1.15.4

ontheffing geslotenverklaring

€ 10,70

1.15.5

ontheffing fiets- en voetpaden

€ 10,70

1.15.6

ontheffing in- en uitrit

€ 10,70

1.15.7

ontheffing parkeerduurbeperking

€ 10,70

1.15.8

tot het afgeven van een vervangende parkeervergunning als gevolg van vermissing, wijzigen gebied en wisseling van kenteken.

€ 10,70

1.15.9

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 149 van de Wegenverkeerswet 1994

€ 35,30

Hoofdstuk 16 Leges Milieu, verontreiniging en bodeminformatie

1.16

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.16.1

tot het verkrijgen van een ontheffing van het verbod als bedoeld in artikel 4.7. en/of artikel 4.5 van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 94,80

1.16.2.1

voor de levering van bodeminformatie algemeen per locatie

€ 20,15

1.16.2.2

van volledige bodemrapportages, ongeacht het aantal, per locatie

€ 100,75

Hoofdstuk 17 Ligplaats woonschepen

1.17

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ligplaatsvergunning zoals bedoeld in artikel 5:25 van de algemene plaatselijke verordening

€ 65,00

Hoofdstuk 18 Belastingen en WOZ

1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

 

1.18.1.2

een kopie waardebeschikking aan de belanghebbende

€ 26,20

1.18.1.3

een herhaald afschrift taxatieverslag aan de belanghebbende

€ 26,20

1.18.1.4

opgave van de zakelijke lasten ten behoeve van de verkoop van een onroerende zaak door een notaris, per belastingobject

€ 6,05

Hoofdstuk 19 In deze titel niet benoemde aanvraag of afgifte

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een:

 

1.19.1

aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, een ontheffing, een vrijstelling of een andere beschikking voor zover daarvoor niet elders in dit hoofdstuk een tarief is opgenomen voor elke 15 minuten van de behandelduur van de aanvraag

€ 12,50

1.19.2

de afgifte van gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 0,60

1.19.3

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet

elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen,

per pagina

€ 0,60

Titel 2 Bouwen en omgeving

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

aanlegkosten:

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.2

bouwkosten:

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.3

sloopkosten:

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting,, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de sloopkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder sloopkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.4

Wabo:

 

 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die inde Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

2.2.1

om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is of om een beoordeling van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning: 25% van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het project zouden worden vastgesteld met een maximum bedrag van € 450,00. Indien een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor een op basis van het vooroverleg uitgewerkt project of waarvoor een conceptaanvraag beoordeeld is, in behandeling wordt genomen, worden de daarvoor geheven leges met deze leges verrekend.

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project:

 

2.3.1

de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft. Alsmede de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofstuk en hoofdstuk 4 van deze titel.

 

 

 

 

2.3.2

Bouwactiviteiten

 

2.3.2.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.2.1.1

tot en met € 4.499,99:

€ 180,90

2.3.2.1.2

van € 4.500,00 tot en met € 8.999,99:

€ 212,80

2.3.2.1.3

van € 9.000,00 tot en met 16.999,99:

€ 276,65

2.3.2.1.4

van €17.000,00 tot en met € 22.499,99:

€ 372,40

2.3.2.1.5

van € 22.500,00 tot en met € 40.499,99:

€ 532,00

2.3.2.1.6

van € 40.500,00 tot en met € 199.999,99:

1,6% *

2.3.2.1.7

van € 200.000,00 tot en met € 999.999,99:

1,65% *

2.3.2.1.8

van € 1.000.000 tot en met € 2.749.999,99:

1,70% *

2.3.2.1.9

meer dan € 2.750.000,00:

1,75% *

 

* van de kosten zoals benoemd in 2.1.1.2

 

 

 

 

2.3.3

Welstandstoets

 

2.3.3.1

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.2.1 bedraagt het tarief indien zich tijdens de beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is 0,03% over de naar boven in duizendtallen in euro's afgeronde bouwkosten + € 45,00 met een maximum van € 2.000,00

 

2.3.3.2

Het tarief voor het voorleggen van een project als bedoeld in art. 2.1 en 2.2 van de Wabo aan de welstandscommissie als het project niet aan de ambtelijke toetsingscriteria voldoet of wanneer er sprake is van een bijzondere situatie waarbij twijfel bestaat aan de toepasbaarheid van deze criteria, als genoemd in 2.4  van de Welstandsnota Hoorn, waarbij de kosten van het project minder bedragen dan € 40.500,00 excl. BTW bedraagt 0,16% over de naar boven in duizendtallen in euro’s afgeronde kosten + € 25,00 met een maximum van € 2.000,00.

 

 

 

 

2.3.4

Achteraf ingediende aanvraag

 

2.3.4.1

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 wordt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit met 100% verhoogd.

 

 

 

 

2.3.5

Overschrijven

 

2.3.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het overschrijven van een verleende omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1 en 2.2 van de Wabo

€ 36,85

 

 

 

2.3.6

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, wordt het tarief voor artikel 2.3.6.1.1 t/m 2.3.6.1.4 berekend door een promillage van het op grond van onderdeel 2.3.2.1 verschuldigde bedrag, met een minimum van € 250,00 en een maximum van € 3.000,00 te nemen.Het tarief bedraagt:

 

2.3.6.1.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

12,5‰

2.3.6.1.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking)

12,5‰

2.3.6.1.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking)

12,5‰

2.3.6.1.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

12,5‰

2.3.6.1.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan)

€ 250,00

2.3.6.1.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 250,00

2.3.6.1.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving)

€ 250,00

2.3.6.1.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit)

€ 250,00

 

 

 

2.3.7

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 

2.3.7

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.7.1

indien artikel 2.12, eerste lid onder a, onder 1, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 250,00

2.3.7.2

indien artikel 2.12, eerste lid onder a, onder 2, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 250,00

2.3.7.3

indien artikel 2.12, eerste lid onder a, onder 3, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 3.000,00

2.3.7.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

€ 250,00

2.3.7.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan)

€ 250,00

2.3.7.6

Indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving)

€ 250,00

2.3.7.7

Indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving)

€ 250,00

2.3.7.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d. van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit)

€ 250,00

 

 

 

2.3.8

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

2.3.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning die betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo als bedoeld

 

2.3.8.1.1

in artikel 2.11.1 gebruiksbesluit (basisbedrag)

€ 268,65

2.3.8.1.2

in artikel 2.11.1 gebruiksbesluit voor een beperkte duur (tijdelijke gebruiksvergunning) met een maximum van 1 jaar

€ 193,45

2.3.8.1.3

in artikel 2.1.1 van de Brandbeveiligingsverordening in de open lucht

€ 96,70

2.3.8.1.4

in artikel 2.1.1. van de Brandbeveiligingsverordening geheel of gedeeltelijk overdekt

€ 193,45

2.3.8.1.5

Het bedrag bedraagt voor een administratieve afhandeling bij een wijziging

€ 268,65

2.3.8.2

Het basisbedrag als bedoeld in 2.3.8.1.1 wordt voor de bouwwerken die hierna worden genoemd verhoogd voor:

a. een bouwwerk dan aan meer dan 10 personen nachtverblijf biedt;

b. een bouwwerk dat aan meer dan 10 kinderen en/of gehandicapten dagverblijf biedt:

c. een bouwwerk dat aan 10 personen woonverblijf biedt, anders dan in een huishouden per woning;

 

2.3.8.3

De verhoging voor de in 2.3.8.2 genoemde bouwwerken wordt bepaald aan de hand van de oppervlakte van het bouwwerk. Het bedrag voor een bouwwerk met een oppervlakte van:

minder dan 100 m2

van 100 m2 tot 200 m2

van 200 m2 tot 300 m2

van 300 m2 tot 500 m2

van 500 m2 tot 1.000 m2

van 1.000 m2 tot 2.000 m2

van 2.000 m2 tot 3.000 m2

van 3.000 m2 tot 4.000 m2

van 4.000 m2 tot 5.000 m2

van 5.000 m2 tot 10.000 m2

van 10.000 m2 tot 20.000 m2

van 20.000 m2 tot 30.000 m2

van 30.000 m2 tot 40.000 m2

van 40.000 m2 tot 50.000 m2

50.000 m2 of meer

 

 

 

 

€ 161,20

€ 252,50

€ 413,75

€ 671,65

€1004,85

€1504,55

€2041,85

€2579,20

€3116,45

€3653,90

€4298,70

€5158,40

€6018,15

€6877,90

€9672,05

 

 

 

2.3.9

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

2.3.9.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de Erfgoedverordening 2009 Gemeente Hoorn aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of van Erfgoedverordening 2009 Gemeente Hoorn een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief met een bouwsom:

 

2.3.9.1

tot en met € 8.999,99

€ 102,75

2.3.9.1

van € 9.000,00 tot en met € 40.499,99

€ 154,15

2.3.9.1.1

van € 40.500,00 tot en met € 199.999,99

0,72%*

2.3.9.1.2

van € 200.000,00 tot en met € 999.999,99

0,74%*

2.3.9.1.3

van € 1.000.000,00 tot en met € 2.749.999,99

0,81%*

2.3.9.1.4

meer dan € 2.750.000,00

0,88%*

 

* van de kosten zoals benoemd in 2.1.1.2

 

2.3.9.1.5

voor 2.3.6.1.1 t/m 2.3.6.1.4 dienen de leges berekend te worden over de naar boven in duizendtallen in euro's afgeronde bouwsom.

 

 

 

 

2.3.10

Sloopactiviteiten

 

2.3.10.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning die betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk:

 

2.3.10.1.1

in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo indien de hoeveelheid sloopafval geen asbest bevat bij:

 

 

1. minder dan of gelijk aan 50 m3 sloopafval

€ 79,80

 

2. meer dan 50 m3 sloopafval

€ 260,80

2.3.10.1.2

in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo indien de hoeveelheid sloopafval asbest bevat bij:

 

 

1. minder dan of gelijk aan 10 m3 sloopafval

€ 130,35

 

2. meer dan 10 m3 maar kleiner dan 100 m3 en/of 750 ton sloopafval

€ 339,00

 

3. meer of gelijk aan 100 m3 en/of 750 ton maar minder dan 4000 m3 en/of 4500 ton sloopafval

€ 526,80

 

4. meer dan of gelijk aan 4000 m3 en/of 4500 ton

€1303,85

2.3.10.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief:

 

2.3.10.2.1

in gevallen waarvoor op grond van artikel 8.1 van de bouwverordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo, indien de hoeveelheid sloopafval geen asbest bevat bij:

 

 

1. minder dan of gelijk aan 50 m3 sloopafval

€ 79,80

 

2. meer dan 50 m3 sloopafval

€ 260,80

2.3.10.2.2

in gevallen waarvoor op grond van artikel 8.1 van de bouwverordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo, indien de hoeveelheid sloopafval asbest bevat bij:

 

 

1. minder dan of gelijk aan 10 m3 sloopafval

€ 130,35

 

2. meer dan 10 m3 maar kleiner dan 100 m3 en/of 750 ton sloopafval

€ 339,00

 

3. meer of gelijk aan 100 m3 en/of 750 ton maar minder dan 4000 m3 en/of 4500 ton sloopafval

€ 526,80

 

 

4. meer dan of gelijk aan 4000 m3 en/of 4500 ton

€1303,85

2.3.10.3

tot het verkrijgen van een doorlopende sloopvergunning (parapluvergunning) voor een kalenderjaar, waarvoor de gemeente schriftelijk heeft ingestemd dat een melding0plicht voor elke sloop volstaat, bedraagt het tarief per jaar:

 

 

 

 

€ 2500,00

 

 

 

2.3.11

Aanleggen of veranderen weg

 

 

Indien de aavnraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 251,85

 

 

 

2.3.12

Uitweg/inrit

 

2.3.12.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of (artikel 2.1.5.3 of 2.12 van de) Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief 

€ 65,50

 

 

 

2.3.13

Kappen

 

2.3.13.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of (artikel 4.5.22 of 4.11 van de) Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief 

€ 65,50

 

 

 

2.3.14

Reclame

 

2.3.14.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanbrengen van een reclameaanduiding, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of (artikel 4.15 van de) Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder h, van de Wabo, bedraagt het tarief 

€ 206,45

 

 

 

2.3.15

Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

 

2.3.15.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid van de Natuurbeschermingswet 1998 is het tarief overeenkomstig het in rekening gebrachte tarief door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit of de provincie. 

 

2.3.15.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied, als bedoeld in artikel 19d, eerste lid van de Natuurbeschermingswet 1998 is het tarief overeenkomstig het in rekening gebrachte tarief door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit of de provincie. 

 

 

 

 

2.3.16

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, is het tarief overeenkomstig het in rekening gebrachte tarief door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit of de provincie. 

 

 

 

 

2.3.17

Andere activiteiten

 

2.3.17

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

2.3.17.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 140,00

2.3.17.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid van de Wabo bedraagt het tarief:

 

2.3.17.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de desbetreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. Als de activiteit in geen enkel geval kan worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt het tarief:

€ 140,00

2.3.17.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

2.3.18

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo bedraagt het tarief:

 

2.3.18.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft.

 

2.3.18.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

 

 

 

2.3.19

Beoordeling bodemrapport

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beoordelen van de resultaten van een onderzoeksrapport inzake de gesteldheid van de bodem, als bedoeld in artikel 2.1.5 van de bouwverordening

€ 173,85

 

 

 

2.3.20

Advies

 

2.3.20.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij algemene maatregel van bestuur, provinciale, of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, met uitzondering van de welstandscommissie zoals vastgelegd in artikel 2.3.1.2, als bedoeld in artikel 2.26, derde lid, van de Wabo: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.20.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

2.3.21

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.21.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid van de Wabo:

 

2.3.21.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 140,00

2.3.21.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.21.2

indien een begroting als bedoeld in 2.3.18.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Hoofdstuk 4 Vermindering

 

2.4

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, reclame-, uitweg-, monumenten-, aanleggen of veranderen van een weg-, kap- of sloopactiviteiten

 

2.5.1.1

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, reclame-, uitweg-, monumenten-, aanleggen of veranderen van een weg-, kap- of sloopactiviteiten, zoals bedoeld in de onderdelen 2.3.2, 2.3.9 tot en met 2.3.14 intrekt, terwijl deze reeds in behandeling is genomendoor de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

2.5.1.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van een maand na het in behandeling name

75 %

2.5.1.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na een maand na het in behandeling nemen ervan maar voor het verlenen van de vergunning

50 %

2.5.2

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, reclame-, uitweg-, monumenten-, aanleggen of veranderen van een weg-, kap- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.2, 2.3.9 tot en met 2.3.14 intrekt op aanvraag van de vergunninghouder bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 6 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

50 %

2.5.3.1

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, reclame-, uitweg-, monumenten-, aanleggen of veranderen van een weg-, kap- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.2, 2.3.9 tot en met 2.3.14 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

50%

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak

 

2.5.4

Het verschuldigde bedrag voor de aanvraag van de oorspronkelijke vergunning geheven leges zal nimmer minder dan € 75,00 bedragen.

 

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen . Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend.

 

2.5.6

Indien binnen zeven dagen na ontvangst van een aanvraag om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is, of om een beoordeling van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning dan wel een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning, doch voor het verlenen van de vergunning deze aanvraag wordt ingetrokken, wordt op aanvraag teruggaaf van 100% van de geheven leges verleend.

 

 

 

 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweedel id, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is:

€ 75,00

 

 

 

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 

2.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een , naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

€ 75,00

2.7.2

Indien de wijziging van het project tot gevolg heeft dat de kosten als bedoeld in 2.1.1.2 vermeerderen ten opzichte van het oorspronkelijke plan worden de voor de oorspronkelijke vergunning geheven leges verrekend met het bedrag dat verschuldigd is door toepassing van het tarief, met dien verstande dat zij nimmer minder dan € 75,00 zullen bedragen.

 

Hoofdstuk 8 In deze titel niet benoemde aanvraag

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, een ontheffing, een vrijstelling of een andere beschikking voor zover daarvoor niet elders in dit hoofdstuk een tarief is opgenomen voor elke 15 minuten van de behandelduur van de aanvraag

€ 12,50

2.8.2

de afgifte van gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 0,60

2.7.3

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 0,60

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3, van de Drank- en Horecawet:

 

3.1.1 .1

voor zover het betreft een nieuwe vestiging of overname van een bestaande zaak

€ 479,30

3.1.1 .2

voor zover het betreft het wijzigen van een leidinggevende als bedoeld in artikel 1, eerste lid van de Drank- en Horecawet en het wijzigen van een bestuurder van een

rechtspersoon als bedoeld in artikel 4 van de Drank- en Horecawet als eerder al een vergunning verleend is

€ 148,20

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een exploitatievergunning op grond van artikel 2:28 van de algemene plaatselijke verordening

€ 95,00

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een verlof als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Drank- en Horecaverordening

€ 8,75

3.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

3.1.4.1

een incidentele ontheffing als bedoeld in artikel 2.29 van de Algemene Plaatselijke Verordening om een horecabedrijf voor bezoekers geopend te hebben of aldaar bezoekers toe te laten of te laten verblijven na het algemeen sluitingsuur van 01.00 uur, per vol uur of een gedeelte daarvan (incidenteel)

€ 2,25

3.1.4.2

een jaarontheffing als bedoeld in artikel 2.29 van de Algemene Plaatselijke Verordening om een horecabedrijf voor bezoekers geopend te hebben of aldaar bezoekers toe te laten of te laten verblijven na het algemeen sluitingsuur, van 01.00, per vol uur of een gedeelte daarvan, per week (op jaarbasis berekend)

€ 38,80

3.1.4.2

het afgeven van een sluitingsurensticker ten behoeve van een horeca-inrichting bedraagt per stuk

€ 3,90

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ten behoeve van het organiseren van een evenement zoals bedoeld in artikel 2.25, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening

 

3.2.1.1

indien de vergunning wordt gevraagd voor een evenement met categorie I voor

een week, een gedeelte van een week of langer dan een week doch korter dan

een maand, per week

€ 31,95

3.2.1.2

indien de vergunning wordt gevraagd voor een evenement met categorie II of III voor een week, een gedeelte van een week of langer dan een week doch korter dan een maand, per week

€ 42,55

3.2.1.3

indien de aangevraagde vergunning moet worden gepubliceerd wordt het onder

3.2.1.1 en 3.2.1.2 genoemde tarief verhoogd met

€ 10,65

3.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vergunning voor het organiseren van een markt als bedoeld in artikel 4 van de Marktverordening 2008

€ 42,55

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

3.3.1

een aanvraag voor het in behandeling nemen van een vergunning als bedoeld in artikel 3.4 APV voor een seksinrichting of escortbedrijf.

€ 525,00

3.3.2

het verlengen van een vergunning als bedoeld in artikel 3.4 A.P.V., indien eerder al een dergelijke vergunning is afgegeven en de inrichting op dezelfde wijze wordt voortgezet .

€ 249,00

3.3.3

het overschrijven van een vergunning als bedoeld in artikel 3.4 A.P.V. op een andere naam, indien de inrichting door de nieuwe vergunninghouder op dezelfde wijze wordt voortgezet, als al eerder een vergunning is afgegeven.

€ 147,00

Hoofdstuk 4 Brandbeveiligingsverordening

3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een gebruiksvergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een bouwwerk, als bedoeld:

 

3.4.1.1

in artikel 2.11.1 gebruiksbesluit (basisbedrag)

€ 266,65

3.4.1.2

in artikel 2.11.1 gebruiksbesluit voor een beperkte duur (tijdelijke gebruiksvergunning) met een maximum van 1 jaar

€ 192,00

3.4.1.3

in art 2.1.1 van de Brandbeveiligingsverordening in de openlucht

€ 96,00

3.4.1.4

in art 2.1.1 van de Brandbeveiligingsverordening geheel of gedeeltelijk overdekt

€ 192,00

3.4.1.5

Het bedrag bedraagt voor een administratieve afhandeling bij een wijziging

€ 266,65

3.4.2

Het basisbedrag als bedoeld in 3.4.1.1 wordt voor de bouwwerken die hierna worden genoemd verhoogd voor:

a.een bouwwerk dat aan meer dan 10 personen nachtverblijf biedt;

b.een bouwwerk dat aan meer dan 10 kinderen en/of gehandicapten

dagverblijf biedt;

c.een bouwwerk dat aan 10 personen woonverblijf biedt, anders dan

in een huishouden per woning;

 

3.4.3

De verhoging voor de in 3.4.2 genoemde bouwwerken wordt bepaald aan de hand van de oppervlakte van het bouwwerk. Het bedrag voor een bouwwerk met een oppervlakte van:

minder dan 100 m2

van 100 m2 tot 200 m2

van 200 m2 tot 300 m2

van 300 m2 tot 500 m2

van 500 m2 tot 1.000 m2

van 1.000 m2 tot 2.000 m2

van 2.000 m2 tot 3.000 m2

van 3.000 m2 tot 4.000 m2

van 4.000 m2 tot 5.000 m2

van 5.000 m2 tot 10.000 m2

van 10.000 m2 tot 20.000 m2

van 20.000 m2 tot 30.000 m2

van 30.000 m2 tot 40.000 m2

van 40.000 m2 tot 50.000 m2

50.000 m2 of meer

€ 161,20

€ 252,50

€ 413,75

€ 671,65

€ 1.004,85

€ 1.504,55

€ 2.041,85

€ 2.579,20

€ 3.116,45

€ 3.653,90

€ 4.298,70

€ 5.158,40

€ 6.018,15

€ 6.877,90

€ 9.672,05

Hoofdstuk 5 In deze titel niet benoemde aanvraag

3.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, een ontheffing, een vrijstelling of een andere beschikking voor zover daarvoor niet elders in dit hoofdstuk een tarief is opgenomen voor elke 15 minuten van de behandelduur van de aanvraag

€ 12,50

3.5.2

de afgifte van gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 0,60

3.5.3

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet

elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen,

per pagina

€ 0,60