Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoorn

Verordening Stimuleringsfonds Startersregeling 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Stimuleringsfonds Startersregeling 2012
CiteertitelVerordening Stimuleringsfonds Startersregeling 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp822 overige volkshuisvesting

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-10-201220-06-2013nieuwe regeling

02-10-2012

Gemeenteblad 2012-33a

2012 12.26574

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Stimuleringsfonds Startersregeling 2012

Corsaregistratienummer: 12.26574

 

De Raad van de gemeente Hoorn;

 • -

  gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders;

 • -

  betreft: Verordening Stimuleringsfonds Startersregeling 2012;

   

gelet op:

 

-het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet;

 

besluit:

 

 • I.

  de verordening: Verordening Stimuleringsfonds Startersregeling 2011 in te trekken;

 • II.

  de volgende verordening:

Verordening Stimuleringsfonds Startersregeling 2012

vast te stellen;

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen
Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten;

  • b.

   VROM Stimuleringsfonds Startersregeling: het fonds waaruit de gemeente, op grond van haar deelnemingsovereenkomst met de SVn, Startersleningen kan toekennen en waarin de rente en aflossingen over deze leningen worden teruggestort;

  • c.

   VROM Starterslening: een lening die ten doel heeft om voor huishoudens met beperkte financiële mogelijkheden de ruimte te vergroten om een eigen woning te kopen en die worden verstrekt op basis van de productspecificaties zoals vastgelegd in de informatiemap VROM Starterslening van SVn en de Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM Starterslening;

  • d.

   aanvrager: de aanstaande eigenaar die de aanvraag doet. Bij twee of meer aanstaande eigenaren gelden beiden gezamenlijk als eigenaar;

  • e.

   huishouden: het huishouden van de aanvrager, bestaande uit een natuurlijk persoon en zijn niet duurzaam gescheiden levende echtgenoot of geregistreerd partner, of degene die met hem op de ontvangstdatum van de aanvraag voor de Starterslening een gezamenlijke huishouding voert of zal gaan voeren in de aan te kopen woning, niet zijnde kinderen of pleegkinderen.

Hoofdstuk 2 Algemene bepalingen
Artikel 2
  • 1.

   De raad van de gemeente Hoorn heeft een VROM Stimuleringsfonds Startersregeling ingericht waaruit aan huishoudens zoals bedoeld in artikel 6, lid 1, sub a., Startersleningen kunnen worden toegekend voor de verwerving van in artikel 6, lid 1, sub b. bedoelde woningen.

  • 2.

   Het VROM Stimuleringsfonds Startersregeling is ondergebracht bij het SVn.

Artikel 3
  • 1.

   Op deze verordening is het bepaalde in de gesloten deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Hoorn en de SVn van toepassing.

  • 2.

   De als bijlage opgenomen Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM Starterslening maken deel uit van deze verordening.

Artikel 4
  • 1.

   Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om met inachtneming van het bepaalde in deze verordening een VROM Starterslening toe te kennen.

  • 2.

   Burgemeester en wethouders stellen de hoogte van de VROM Starterslening vast op basis van de als bijlage opgenomen Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM Starterslening.

  • 3.

   De maximale hoogte van de VROM Starterslening bedraagt 20% van de verwervingskosten met een maximum van € 35.000,--;

  • 4.

   Burgemeester en wethouders kunnen bij hun beslissing op grond van het eerste en tweede lid rekening houden met financiële steun die op grond van enige andere regeling is of kan worden toegekend.

  • 5.

   Burgemeester en wethouders kunnen aan de toekenning van de VROM Starterslening nadere voorwaarden verbinden;

  • 6.

   Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het in het derde lid genoemde bedrag aan te passen;

  • 7.

   De VROM Starterslening dient te worden verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

Artikel 5
  • 1.

   Uit het VROM Stimuleringsfonds Startersregeling kunnen slechts leningen worden toegewezen tot maximaal het door de raad vast te stellen leningplafond.

  • 2.

   De raad kan binnen het vast te stellen leningplafond een bedrag reserveren voor een complex nieuwbouwwoningen.

  • 3.

   Alle aanvragen op voet van deze verordening worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld.

  • 4.

   Aanvragen welke in verband met het bepaalde in dit artikel niet kunnen worden toegekend, worden door burgemeester en wethouders afgewezen.

Hoofdstuk 3 Toepassingbereik
Artikel 6
  • 1.

   Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen:

   • a.

    van in de gemeente Hoorn woonachtige verblijfsgerechtigde personen die op het moment van de aanvraag minimaal een jaar zelfstandig een huurwoning bewonen met een huur beneden de maximale aftoppingsgrens in de Wet op de huurtoeslag; of minimaal één jaar inwonend zijn;

   • b.

    voor het voor de eerste keer verwerven van nieuwe of bestaande koopwoningen in de gemeente Hoorn waarvan de kosten voor het verkrijgen in eigendom van de woning niet hoger zijn dan € 200.000,--.

   • c.

    een leningaanvraag kan niet worden gedaan voor:

    • 1.

     de verwerving van een nieuwe koopwoning die specifiek bedoeld is voor koopstarters en waarvan de kosten voor het verkrijgen in eigendom niet hoger zijn dan € 130.000,--

    • 2.

     de verwerving van een woning waarbij de koopstarter gebruik maakt van de Koopstart-regeling van IntermarisHoeksteen danwel een andere vergelijkbare MGE-constructie;

  • 2.

   Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de in het eerste lid, onder b. en onder c. punt 1 genoemde bedragen aan te passen.

Hoofdstuk 4 Aanvraag en toekenning
Artikel 7
  • 1.

   Huishoudens die, op grond van artikel 6 en gelet op artikel 1, lid e, in aanmerking komen voor een VROM Starterslening kunnen bij burgemeester en wethouders verzoeken om een op naam gesteld aanvraagformulier.

  • 2.

   Burgemeester en wethouders toetsen of het in lid 1 bedoelde huishouden voldoet aan de in artikel 6, lid 1 opgenomen criteria en sturen binnen 5 werkdagen na ontvangst van het verzoek het aanvraagformulier toe. Het aanvraagformulier kan pas in behandeling worden genomen nadat alle vereiste bijlagen daarbij worden overgelegd.

  • 3.

   De verdere afhandeling vindt plaats conform de als bijlage opgenomen Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM Starterslening en de Productspecificaties VROM Starterslening die zijn vastgesteld in de hierbij gevoegde SVn-informatiemap.

Hoofdstuk 5 Intrekken van de Starterslening
Artikel 8
  • 1.

   Burgemeester en wethouders kunnen een toewijzingsbrief waarin wordt voorzien in de toekenning van een VROM Starterslening geheel of gedeeltelijk intrekken, als:

   • a.

    er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;

   • b.

    de VROM Starterslening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens.

  • 2.

   Burgemeester en wethouders trekken een toewijzingsbrief in ieder geval in als de koopovereenkomst wordt ontbonden.

  • 3.

   Bij de intrekking kunnen burgemeester en wethouders de contante waarde van het reeds genoten en/of toekomstige rentevoordeel geheel of gedeeltelijk (terug)vorderen, eventueel met de mogelijkheid van beslaglegging.

  • 4.

   In geval van overtreding van de voorschriften in deze verordening de eigenaar verschoonbaar is, kunnen burgemeester en wethouders besluiten de bovengenoemde sancties geheel of gedeeltelijk achterwege te laten.

Hoofdstuk 6 Aflossing van de Starterslening
Artikel 9
  • 1.

   Aflossingen worden verricht volgens het in de leningsovereenkomst met de SVn bepaalde.

  • 2.

   Extra aflossing op de VROM Starterslening is altijd en zonder boete mogelijk.

  • 3.

   Bij verkoop van de woning wordt de restant schuld ineens en volledig afgelost.

Hoofdstuk 7 Hardheidsclausule, slot- en overgangsbepalingen
Artikel 10

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd in gevallen waarin de toepassing van deze verordening naar hun oordeel tot een bijzondere hardheid leidt ten gunste van de aanvrager af te wijken van deze verordening.

Artikel 11

Deze verordening treedt in werking op de dag nadat zij openbaar bekend is gemaakt en kan worden aangehaald als: “Verordening Stimuleringsfonds Startersregeling 2012”.

 •  

  • III.

   Een bedrag van € 800.000,-- voor de regeling starterslening 2012 beschikbaar te stellen, dit bedrag ten laste te brengen van het saldo van de gemeentelijke fondsrekening bij de SVn;

  • IV.

   Het leningplafond zoals bedoeld in artikel 5, lid 1 van de onder II genoemde verordening voor het jaar 2012 vast te stellen op: € 800.000,--.

    

Hoorn, 2 oktober 2012

 

De griffier,              de voorzitter,