Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoorn

Verordening duurzaamheidsleningen particulier en duurzaamheidsleningen VVE gemeente Hoorn 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening duurzaamheidsleningen particulier en duurzaamheidsleningen VVE gemeente Hoorn 2014
CiteertitelVerordening duurzaamheidsleningen particulier en duurzaamheidsleningen VVE gemeente Hoorn 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp723 milieu

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-03-201412-04-2016nieuwe regeling

18-02-2014

Gemeenteblad 12570

1025468

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening duurzaamheidsleningen particulier en duurzaamheidsleningen VVE gemeente Hoorn 2014

Zaaknummer: 1025468

 

De Raad van de gemeente Hoorn;

 

-gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d.

 

besluit:

 

I.De volgende

 

Verordening duurzaamheidsleningen particulier en duurzaamheidsleningen VVE gemeente Hoorn 2014

 

vast te stellen:

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  een aanvraag: een schriftelijk verzoek aan het college voor een duurzaamheidslening particulier of een duurzaamheidslening VVE;

 • b.

  een aanvrager: een meerderjarige natuurlijke persoon die eigenaar/bewoner is of een Vereniging van Eigenaren (VVE) in de zin van titel 9 van boek 5 Burgerlijk Wetboek, die namens de appartementseigenaar/bewoner, een aanvraag doet;

 • c.

  het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn;

 • d.

  een duurzaamheidslening particulier : een gemeentelijke stimuleringsregeling die aan aanvrager, een meerderjarige natuurlijke persoon (niet zijnde een VVE) na toekenning door het college, door SVn kan worden verstrekt ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van duurzaamheidsmaatregelen die worden getroffen in/aan de eigen woning c.q. in/aan woonarken/woonboten, waarbij een deel van de lening aangewend mag worden voor woningverbetering

 • e.

  een duurzaamheidslening VVE: een gemeentelijke stimuleringsregeling die aan een VVE, na toekenning door het college, door SVn kan worden verstrekt ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van duurzaamheidsmaatregelen, die worden getroffen aan het appartementengebouw, waarvoor de VVE als aanvrager optreedt, waarbij een deel van de lening aangewend mag worden voor woningverbetering

 • f.

  duurzaamheidsmaatregelen: energiebesparende en duurzame maatregelen en voorzieningen als bedoeld in artikel 5, lid 1;

 • g.

  woningverbetering: bouwkundige aanpassingen die nodig zijn om energiemaatregelen te realiseren of andere onderhoud- of verbetermaatregelen die realite hebben met de te realiseren energiemaatregel;

 • h.

  werkelijke kosten: de kosten van materialen en werkzaamheden voorzover noodzakelijk voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen als bedoeld in artikel 5, lid 1, de eventuele kosten voor woningverbetering en bijkomende kosten voor het verkrijgen van de duurzaamheidsleningen particulier en duurzaamheidsleningen VVE en verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen directe tegemoetkomingen in deze kosten;

 • i.

  SVn: de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten te Hoevelaken;

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op:

 • a.

  bestaande zelfstandige woonruimte in de gemeente Hoorn die geschikt en bestemd is voor permanente bewoning;

 • b.

  bestaande appartementengebouwen in de gemeente Hoorn die geschikt en bestemd zijn voor permanente bewoning;

 • c.

  woonarken/woonboten in de gemeente Hoorn die geschikt en bestemd zijn voor permanente bewoning en die beschikken over een ligplaatsvergunning;

 • d.

  bestaande panden in de gemeente Hoorn met een gecombineerde woon- en werkfunctie.

Artikel 3 Budget

Het leningplafond bedraagt € 250.000,-- per jaar gedurende vier achtereenvolgende jaren.

Artikel 4 Duurzaamheidsleningen en duurzaamheidsleningen VVE

Het college is bevoegd om met inachtneming van het bepaalde in deze verordening een duurzaamheidslening particulier en een duurzaamheidslening VVE aan de aanvrager toe te kennen.

Artikel 5 Duurzaamheidsmaatregelen
 • 1.

  Tot de duurzaamheidsmaatregelen worden maatregelen gerekend, die worden genoemd op de vigerende ‘ Duurzaam Bouwen Lijst Hoorn’ (bijlage 1)

 • 2.

  Het college kan de in het eerste lid vermelde Duurzaam Bouwen Lijst Hoorn uitbreiden of inkorten.

Artikel 6 De aanvraag
 • 1.

  Een aanvraag voor een duurzaamheidslening particulier zoals bedoeld in artikel 2, lid a, c of d wordt schriftelijk bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier en gaat vergezeld van een opgave van:

  • a.

   de te treffen duurzaamheidsmaatregelen;

  • b.

   Indien van toepassing: de maatregelen voor woningverbetering;

  • c.

   de werkelijke kosten van het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen en de eventuele maatregelen voor woningverbetering alsmede een financiële onderbouwing van deze opgave (op basis van offertes die niet ouder zijn dan zes maanden);

  • d.

   een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

 • 2.

  Een aanvraag voor een duurzaamheidslening VVE zoals bedoeld in artikel 2, lid b wordt schriftelijk

  bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier en gaat vergezeld

  van een opgave van:

  • a.

   (kopie) identiteitsbewijs van bestuursleden van de Vereniging van Eigenaren;

  • b.

   Splitsingsakte(n);

  • c.

   (Huishoudelijke) reglementen en statuten;

  • d.

   Een overzicht van de afwijkende en of aanvullende bepalingen en regelingen in de Splitsingsakte ten opzichte van het geldende landelijke Modelreglement VVE;

  • e.

   Een goedgekeurd verslag van de ledenvergadering, waarin het besluit is genomen over de voorgenomen investeringen m.b.t. de duurzaamheidsmaatregelen en de eventuele maatregelen voor woningverbetering;

  • f.

   De jaarstukken (jaarrekening) van de Vereniging van Eigenaren (van de afgelopen twee boekjaren) alsmede het Meerjaren Onderhoud Plan (MOP);

  • g.

   Een specificatie van de Servicekosten en een lijst van eigenaren (in het bijzonder daarop aangemerkt de eigenaar/bewoners) van het in de splitsing betrokken appartementengebouw;

  • h.

   Informatie over het betalingsgedrag van de leden;

  • i.

   Voor zover van toepassing gegevens van de (externe) beheerder;

  • j.

   Een opgave van de te treffen duurzaamheidsmaatregelen;

  • k.

   Indien van toepassing: een opgaven van de te treffen maatregelen voor woningverbetering;

  • l.

   De werkelijke kosten van het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen en de eventuele kosten voor woningverbetering alsmede een financiële onderbouwing van deze opgave (op basis van offertes die niet ouder zijn dan zes maanden);

  • m.

   Een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

Artikel 7 Afhandelen aanvraag
 • 1.

  Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 • 2.

  Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

 • 3.

  Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, verklaart het college de aanvraag niet ontvankelijk.

 • 4.

  Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 5.

  Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag een beslissing. Deze termijn wordt opgeschort met ingang van de dag waarop op grond van lid 2 verzocht is de aanvraag te completeren, tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken.

 • 6.

  Uit overschrijding van de in het vijfde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

Artikel 8 Afwijzen aanvraag

Het college wijst een aanvraag af, indien:

 • a.

  het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

 • b.

  de maatregelen niet overeenkomen met de omschrijving van de Duurzaam Bouwenlijst Hoorn (bijlage 1);

 • c.

  de werkelijke kosten minder bedragen dan € 2.500,-- waar het gaat om een duurzaamheidslening particulier danwel € 15.000,-- waar het gaat om een duurzaamheidslening VVE;

 • d.

  de aanvrager geen natuurlijke persoon, geen eigenaar/bewoner of VVE is;

 • e.

  de aanvraag bij hem wordt ingediend nà het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen;

 • f.

  reeds eerder een duurzaamheidslening aan aanvrager voor de betreffende woning is verstrekt;

 • g.

  naar zijn oordeel gegronde redenen bestaan aan te nemen dan wel vastgesteld wordt, dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening wordt of zal worden voldaan.

Artikel 9 Toekenning
 • 1.

  Het college wijst de lening toe indien de aanvraag voldoet aan het bepaalde in deze

  verordening.

 • 2.

  De toekenning van een duurzaamheidslening particulier of een duurzaamheidslening VVE geschiedt onder voorbehoud van een positieve krediettoets van SVn. Voor het aanvragen van de krediettoets dient de aanvrager gebruik te maken van een beschikbaar te stellen formulier.

 • 3.

  Bij een negatieve krediettoets wordt de duurzaamheidslening niet verstrekt.

 • 4.

  SVn verstrekt en beheert een toegekende duurzaamheidslening particulier en duurzaamheidslening VVE.

Artikel 10 Voorwaarden SVn
 • 1.

  Op duurzaamheidsleningen particulier van SVn zijn van toepassing de SVn documenten ‘Algemene bepalingen voor geldleningen’ en de ‘Productspecificatie Duurzaamheidslening’(bijlage 2) zoals deze documenten aanwezig zijn in de SVn informatiemap, die deel uitmaakt van de deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Hoorn en SVn.

 • 2.

  Op duurzaamheidsleningen VVE zijn van toepassing de SVn documenten ‘Algemene bepalingen voor geldleningen’, de ‘Productspecificatie Gemeentelijke Stimuleringslening met een variabele aflossing’ en ‘Productspecificaties Bouwkrediet’, zoals deze documenten aanwezig zijn in de SVn informatiemap, die deel uitmaakt van de deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Hoorn en SVn.

Artikel 11 Kenmerken van de duurzaamheidslening particulier
 • 1.

  De hoofdsom van de door het college toegekende duurzaamheidslening particulier is gelijk aan het bedrag van de door het college aanvaarde werkelijke kosten.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid bedraagt de hoofdsom van de duurzaamheidslening particulier niet meer dan € 25.000,-- (inclusief B.T.W.) per woning.

 • 3.

  Maximaal 30% van de hoofdsom van de lening wordt besteed ten behoeve van woningverbetering.

 • 4.

  Van de duurzaamheidslening wordt een onderhandse akte opgemaakt.

Artikel 12 Kenmerken van duurzaamheidslening VVE
 • 1.

  De hoofdsom van de door het college toegekende duurzaamheidslening VVE is

  gelijk aan het bedrag van de door het college aanvaarde werkelijke kosten.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid bedraagt de hoofdsom van de duurzaamheidslening VVE niet meer dan € 100.000,--.

 • 3.

  De duurzaamheidslening VVE bedraagt per woning/appartement toe te kennen lening(deel) niet meer dan maximaal € 15.000, =.

 • 4.

  Maximaal 30% van de hoofdsom van de lening wordt besteed ten behoeve van woningverbetering.

 • 5.

  De looptijd bedraagt maximaal 15 jaar.

 • 6.

  De duurzaamheidslening VVE is een annuïteitenlening. Het te betalen bedrag op basis van jaarannuïteiten moet steeds voor 1/12e deel worden voldaan per de laatste van elke maand. De maandelijkse betalingen worden valutair per 31 december van ieder jaar met de schuldrest verrekend. Automatische incasso is verplicht.

 • 7.

  Het rentepercentage is 3% lager dan het 15-jaars tarief van SVn met een minumum van 0,5%.

 • 8.

  De rente is gedurende de gehele looptijd van de duurzaamheidslening VVE vast.

 • 9.

  Vervroegde aflossing van de duurzaamheidslening VVE is te allen tijde boetevrij toegestaan.

 • 10.

  Van de duurzaamheidslening VVE wordt een notariële akte opgemaakt.

Artikel 13 Bouwkrediet

Duurzaamheidsleningen particulier en duurzaamheidsleningen VVE komen via een bouwdepot/bouwkrediet van SVn tot uitbetaling op basis van facturen van door derden uitgevoerde werkzaamheden danwel facturen van de aanschaf van zelf uitgevoerde maatregelen.

Artikel 14 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 15 Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 16 Inwerkingtreding en citeertitel:
 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking in het Gemeenteblad.

 • 2.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening duurzaamheidsleningen particulier en duurzaamheidsleningen VVE gemeente Hoorn 2014”.

  • II.

   De “Verordening duurzaamheidsleningen particulier en duurzaamheidsleningen VVE gemeente Hoorn 2010” in te trekken.

Duurzaam Bouwen Lijst Hoorn

Bijlage 1 bij de “Verordening duurzaamheidsleningen particulier en duurzaamheidsleningen VVE gemeente Hoorn 2014”

A. Isolatie

 • 1.

  Vloer- gevel- en dakisolatie met een Rc-waarde, die groter is dan of gelijk aan 2,50 m2 K/W;

 • 2.

  Spouwmuurisolatie met een Rc-waarde, die groter is dan of gelijk aan 1,3 m2K/W;

 • 3.

  Isolerende beglazing met een U-waarde die kleiner is dan 1,2 W/m2K (HR++ glas);

 • 4.

  Geïsoleerde buitendeur met een U-waarde die kleiner of gelijk is aan 2,0 W/M2K (zonder brievenbus).

 

B. Warmteterugwinning

Voorziening om warmte uit douchewater terug te winnen

 

C . Duurzame energieopwekking

 • 1.

  Zon-pv-systeem, bestaande uit één of meerdere zonnepanelen met fotovoltaïsche zonnecellen en de daarbij behorende spanningsomvormer(s);

 • 2.

  Zonneboilersysteem voor het verwarmen van tapwater en/of ruimteverwarming met behulp van zonlicht, bestaande uit één of meerdere zonnecollectoren en een warmteopslagvat met een al dan niet geïntegreerde CV-brander.

 

D. Energie-efficiënt

 • 1.

  HRe-ketel

 • 2.

  Ultra Hoogrendementsketel

 • 3.

  Micro-warmtekrachtsysteem (met een minimum elektrisch rendement van 19%)

 • 4.

  Warmtepomp gestookt door gas of elektriciteit ten behoeve van ruimte- en/of tapwaterverwarming met een warmtepompkeurmerk (zie leveringsoverzicht op www.stichtingwarmtepompen.nl);

 • 5.

  Energiezuinige gelijkstroompompen en – ventilatoren;

 • 6.

  Lage Temperatuur Verwarming

 

E. Water

Vegetatiedak

Productspecificaties Duurzaamheidslening

Bijlage 2 bij de “Verordening duurzaamheidsleningen particulier en duurzaamheidsleningen VVE gemeente Hoorn 2014”

 

Verstrekking

Op aanwijzing van de gemeente en/of provincie, voor zover de gemeente en/of provincie hiervoor voldoende budget heeft in het gemeentelijk/provinciaal revolving fund bij het Stimuleringsfonds.

 

Bedrag (hoofdsom) van de lening

Wordt door de gemeente/provincie vastgesteld (minimaal € 2.500,00 en maximaal € 25.000,00).

 

Looptijd

De looptijd bedraagt maximaal 15 jaar.

Indien de lening lager is dan € 7.500,00 dan is de looptijd 10 jaar.

 

Rentevastheid

De rente is gedurende de gehele looptijd vast.

 

Rentepercentage

Het rentepercentage is 3% lager dan het 10- of 15-jaarstarief van SVn, afhankelijk van de vastgestelde looptijd (minimaal rentepercentage 0,50%).

 

Betaling van rente en aflossing

De lening wordt annuïtair afgelost. Het te betalen bedrag op basis van jaarannuïteiten moet in maandelijkse termijnen worden voldaan, steeds per het einde van elke maand. De maandelijkse betalingen worden valutair per 31 december van ieder jaar met de schuldrest verrekend. Automatische incasso is verplicht. Bij verkoop wordt de restantschuld in zijn geheel afgelost.

 

Vervroegde aflossing

Is te allen tijde boetevrij toegestaan.

 

Afsluitkosten

2% over de hoofdsom van de lening.

 

Overige kosten

Eventuele notariskosten.

 

Akte

Van de lening wordt een onderhandse of een notariële akte opgemaakt.

 

Zekerheden

Er is geen hypothecaire zekerheid noodzakelijk. Hiervan kan een gemeente/provincie afwijken door extra zekerheid te verlangen.

 

Bouwkrediet

De lening wordt gekoppeld aan een bouwkrediet.

 

Krediettoets

Bij de Duurzaamheidsleningen vindt er in alle gevallen een krediettoets plaats met dien verstande dat er over de eerste € 8.000,00, conform werkwijze NHG, een beperkte krediettoets plaatsvindt (bij de inkomenstoets wordt dit deel van de financiering buiten beschouwing gelaten).

 

Onderdeel hiervan is een BKR-toets, een VIS-toets, een EVA-toets en een SFH-toets.