Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoorn

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit toezichthouders Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezichthouders Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp001 bestuursorganen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

-

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-11-201401-01-201424-06-2016nieuwe regeling

08-10-2014

Gemeenteblad 61603

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord

De directeur van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN)

 

overwegende:

 

 • 1.

  dat met ingang van 5 juli 2013 de RUD NHN is opgericht;

 • 2.

  dat de RUD NHN met ingang van 1 januari 2014 operationeel is;

 • 3.

  dat voor een goede uitvoering van de door de deelnemers aan de RUD NHN opgedragen toezichttaken toezichthouders aangewezen dienen te worden;

 • 4.

  dat de bevoegdheden van de toezichthouders zich zullen beperken tot de door de deelnemers aan de RUD NHN opgedragen taken;

 

gelet op

 

 • 1.

  artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

 • 2.

  het Mandaatbesluit Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord 2014;

 

besluit

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord
 • 1.

  De in de navolgende genoemde functies werkzame medewerkers van de RUD NHN aan te wijzen als toezichthouder als bedoeld in artikel 5:11 Awb, belast met toezicht op de naleving van de bij of krachtens artikel 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht genoemde wetten, alsmede de regelgeving van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) in deelnemende gemeenten van de RUD NHN en de Provinciale Milieuverordening, voor zover deze taken aan de RUD NHN zijn opgedragen.

   

  Het betreft de volgende functies:

  • -

   Afdelingsmanager Toezicht & Handhaving

  • -

   Afdelingsmanager Vergunningverlening

  • -

   Afdelingsmanager Specialisme & Advies

  • -

   Teamleider

  • -

   Handhaver A, B en C

  • -

   Vergunningverlener A en B

  • -

   Adviseur (III)

   

 • 2.

  Te bepalen dat dit besluit inwerking treedt met ingang van de dag, volgende op die waarop het besluit bekend is gemaakt en terugwerkt tot en met 1 januari 2014.

   

   

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn,

   

  namens dezen,

   

  drs. A.P. Bouwens

  Directeur Regionale Uitvoeringdienst Noord-Holland Noord

   

  Aanwijzingsbesluit toezichthouders d.d. 8 oktober 2014