Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoorn

Aanwijzingsbesluit herpositioneren van camera's in de binnenstad van Hoorn

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit herpositioneren van camera's in de binnenstad van Hoorn
CiteertitelAanwijzingsbesluit herpositioneren van camera's in de binnenstad van Hoorn
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp140 openbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 151c
 2. APV Hoorn, art. 2:77

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-09-201605-08-2017nieuwe regeling

26-08-2016

Gemeenteblad 2016, 129511

1345249

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit herpositioneren van camera's in de binnenstad van Hoorn

Zaaknummer: 1345249

 

Gelezen het voorstel van Veiligheid, Vergunningen en Handhaving Team Veiligheid

 

 • -

  Verplaatsen twee camera's voor handhaving van de openbare orde in de binnenstad.

 

d.d. 18/8/2016

Gelet op:

 

 • a.

  artikel 151c Gemeentewet en artikel 2:77 van de Algemene Plaatselijke Verordening Hoorn 2010;

 • b.

  het advies van het driehoeksoverleg Hoorn van 18 februari 2016.

 

Overwegende:

 • ·

  dat de burgemeester overeenkomstig artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2:77 van de Algemene Plaatselijke Verordening Hoorn 2010 kan besluiten tot plaatsing van vaste camera’s voor het toezicht op een openbare plaats gericht op de handhaving van de openbare orde;

 • ·

  dat het cameratoezicht in de hierna genoemde gebieden voldoet aan de eisen die artikel 151c van de Gemeentewet stelt aan het instellen van cameratoezicht (bijvoorbeeld kenbaarheid van cameratoezicht, proportionaliteit, subsidiariteit);

 • ·

  dat de belangen van openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en van strafbare feiten en de bescherming van de gezondheid in het onderhavige geval zwaarder wegen dan het individuele belang van de burgers (bescherming van de persoonlijke levenssfeer);

 • ·

  dat de overige maatregelen die in de bewuste gebieden zijn getroffen om inbreuk op de openbare orde en verslechtering van het woon- en leefklimaat of bezit te voorkomen niet het gewenste effect hebben gehad;

 • ·

  dat het uitoefenen van controlebevoegdheden in de bewuste gebieden een onderdeel is van een breder handhavingsbeleid ter vergroting van leefbaarheid en veiligheid;

 • ·

  dat het aanwijzen van deze gebieden als gebieden met cameratoezicht zal bijdragen aan de doelen uit de Veiligheidsambitie 2018;

 • ·

  dat het voorstel naar aanleiding van het voorgenomen besluit d.d. 21 april 2016, met zaaknr. 1279911, zes weken ter inzage heeft gelegen;

 • ·

  dat er geen zienswijzen zijn ontvangen.

 

De burgemeester van de gemeente Hoorn besluit:

tot het vaststellen van het

Aanwijzingsbesluit "herpositioneren van camera's in de binnenstad van Hoorn"

Artikel 1

Het cameratoezicht heeft als doel de handhaving van de openbare orde, zoals verwoord in artikel 151c van de Gemeentewet. Het cameratoezicht heeft in het kader van die handhaving als nevendoel:

 • a.

  de identificatie en vervolging van verdachten van strafbare feiten door de daarvoor verantwoordelijke autoriteiten;

 • b.

  de ondersteuning van de inzet van politie en de andere hulpdiensten.

Artikel 2

De cameratoezicht vindt plaats onder operationele regie van Politie Noord-Holland.

Artikel 3
 • a.

  De camera’s worden verplaatst naar de locaties Nieuwstraat/Gouw (op het perceel Nieuwstraat 22) en Veemarkt/Gedempte Turfhaven om camera’s conform bijgaand cameraplan.

 • b.

  De camera’s te verwijderen van Kerkplein en Dubbele Buurt en te herplaatsen op bovenstaande locaties.

Artikel 4

De kosten worden gedekt uit het restantbudget van 2015 (zie raadsbesluit 12 juli 2016) en het camerabudget 2016.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na publicatie in het Gemeenteblad.

Artikel 6

Dit besluit wordt aangehaald als: “herpositioneren cameratoezicht binnenstad Hoorn”.

 

te bepalen dat bovenstaand wordt bekendgemaakt:

 

Hoorn, 26 augustus 2016

 

de burgemeester,