Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoorn

Aanwijzings- en uitvoeringsbesluit parkeerbelastingen 2017–II (eerste wijziging)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzings- en uitvoeringsbesluit parkeerbelastingen 2017–II (eerste wijziging)
CiteertitelAanwijzings- en uitvoeringsbesluit parkeerbelastingen 2017-II (eerste wijziging)
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/CVDR385175/CVDR385175_1.html
 2. artikel 1 van de Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-06-201729-11-2017nieuwe regeling

07-06-2017

gmb-2017-97781

1455904

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzings- en uitvoeringsbesluit parkeerbelastingen 2017–II (eerste wijziging)

 

Zaaknummer: 1455904

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn,

 

Betreft: Aanwijzings- en uitvoeringsbesluit parkeerbelastingen 2017–II (eerste wijziging)

 

Overwegende dat:

 • -

  wij op basis van artikel 9 van de vigerende Verordening parkeerbelastingen de bevoegdheid hebben tot aanwijzing van de plaats, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling mag worden geparkeerd;

   

 • -

  wij op basis van artikel 2 van de vigerende Parkeerverordening de bevoegdheid hebben weggedeelten ten behoeve van vergunninghouders ex artikel 3 van de vigerende Parkeerverordening aan te wijzen, alsmede de tijden te bepalen waarop het parkeren voor vergunninghouders is toegestaan;

   

 • -

  gelet op het bepaalde in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, de vigerende Verordening parkeerbelastingen, de vigerende Parkeerverordening en de Gemeentewet;

   

Besluit:

Betaald parkeren

 

A. vast te stellen dat:

op de navolgende wegen en/of gedeelten van wegen en parkeerterreinen het parkeren van maandag tot en met zaterdag telkens van 09.00 tot 18.00 uur, op donderdagavond van 18.00 tot 21.00 uur, op zondagen en feestdagen van 12.00 tot 17.00 uur als genoemd onder AC. van dit besluit alsmede op avonden van 18.00 uur tot 21.00 uur als genoemd onder AC. van dit besluit slechts is toegestaan tegen betaling van parkeerbelasting als bedoeld in de Tarieventabel, behorende bij de vigerende Verordening Parkeerbelastingen:

 

1. het Achterom, aan beide zijden tussen Kuil en Geldersesteeg, maximale betaling telkens voor twee uur parkeertijd;

 

2. de brug tussen Appelhaven en Bierkade, aan beide zijden, maximale betaling telkens voor twee uur parkeertijd;

 

3. het Breed, aan beide zijden tussen Hoge Vest en Achterom, maximale betaling telkens voor twee uur parkeertijd;

 

4a. de Gedempte Turfhaven, aan de noordzijde tussen Veemarkt en Achterstraat, maximale betaling telkens voor twee uur parkeertijd;

4b. de Gedempte Turfhaven, aan de zuidzijde tussen Veemarkt en Gouw maximale betaling telkens voor twee uur parkeertijd;

 

5a. het Kerkplein, aan de noordzijde van de kerk tussen Lange Kerkstraat en Kerkplein 30, in de periode van 10 juni 2017 tot en met 18 juni 2017 maximale betaling telkens voor 30 minuten parkeertijd, vanaf 19 juni 2017 maximale betaling telkens voor één uur parkeertijd;

5b. het Kerkplein, aan de zuidzijde van de kerk tussen Kerkstraat en Breestraat, in de periode van 10 juni 2017 tot en met 18 juni 2017 maximale betaling telkens voor 30 minuten parkeertijd, vanaf 19 juni 2017 maximale betaling telkens voor één uur parkeertijd;

 

6. de Korenmarkt, aan de oostzijde, maximale betaling telkens voor twee uur parkeertijd;

 

7. de Korte Achterstraat, aan de oostzijde tussen Weeshuistuin en Onder de Boompjes, maximale betaling telkens voor twee uur parkeertijd;

 

8. de Kuil, aan de zuidoostzijde, maximale betaling telkens voor twee uur parkeertijd;

 

9. de Nieuwendam, aan de noordzijde t.h.v. nr. 10, maximale betaling telkens voor twee uur parkeertijd;

 

10. Onder de Boompjes, aan beide zijden van de rijbaan maximale betaling telkens voor twee uur parkeertijd;

 

11. de Oude Doelenkade, aan de zuidzijde tussen Korenmarkt en Mallegomsteeg, maximale betaling telkens voor twee uur parkeertijd;

 

12. de Spoorstraat, tussen Gedempte Turfhaven en Munnickenveld zuidzijde maximale betaling telkens voor twee uur parkeertijd;

 

13a. de Veemarkt, aan de westzijde van de oostelijke rijbaan, maximale betaling telkens voor twee uur parkeertijd;

13b. de Veemarkt, aan beide zijden van de westelijke rijbaan, maximale betaling telkens voor twee uur parkeertijd;

 

14. het parkeerterrein aan de Lambert Meliszweg;

 

15. het parkeerterrein aan de Noorderveemarkt;

 

16. het parkeerterrein aan het Pelmolenpad;

 

17. het parkeerterrein op de RAC-locatie aan de Johan Messchaertstraat;

 

18. het Stationsplein, aan de noordzijde en de zuidzijde van de middengeleider;

 

19. de Spoorsingel, aan de noordzijde;

 

20. het parkeerterrein Transferium/P+R Hoorn aan de Van Dedemstraat;

 

21. het parkeerterrein aan de Vale Hen;

 

22. het parkeerterrein op het Visserseiland;

 

23. de Westerdijk, aan de westzijde tussen Kuil en Westerdijk 157;

 

24. het parkeerterrein aan de Westerdijk;

 

25. de parkeerplaatsen gelegen langs de zuidzijde van de Stationsweg;

 

B. vast te stellen, dat:

in de parkeergarage Het Park het parkeren dagelijks van 12.00 tot 01.00 uur de volgende dag slechts is toegestaan tegen betaling van parkeerbelasting als bedoeld in de Tarieventabel, behorende bij de vigerende Verordening Parkeerbelastingen;

 

C. vast te stellen, dat:

in de parkeergarage Jeudje het parkeren van maandag tot en met zaterdag telkens van 12.00 tot 18.00 uur, op donderdagavond van 18.00 tot 21.00 uur, op zondagen en feestdagen van 12.00 tot 17.00 uur als genoemd onder AC. van dit besluit van 18.00 tot 21.00 uur alsmede op avonden van 18.00 uur tot 21.00 uur als genoemd onder AC. van dit besluit slechts is toegestaan tegen betaling van parkeerbelasting als bedoeld in de Tarieventabel, behorende bij de vigerende Verordening Parkeerbelastingen;

 

D. vast te stellen dat:

op het parkeerterrein direct ten noorden van de kunstijsbaan De Westfries het parkeren dagelijks van 09.00 tot 23.00 uur slechts is toegestaan tegen betaling van parkeerbelasting als bedoeld in de Tarieventabel, behorende bij de vigerende Verordening Parkeerbelastingen;

 

Voorschriften wijze van voldoening op aangifte

 

E. vast te stellen dat bij het voldoen op aangifte van de parkeerbelasting zoals bedoeld in artikel 2, onder a. van de vigerende Verordening Parkeerbelasting de volgende voorschriften van toepassing zijn;

 

 • 1.

  degene die het motorvoertuig parkeert is verplicht bij de voldoening op aangifte het kenteken van het geparkeerde motorvoertuig zoals dat is geregistreerd bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer op te geven en vast te leggen in de parkeerapparatuur;

 • 2.

  voor buitenlandse voertuigen geldt dat het kenteken wordt ingevoerd zoals dat op het buitenlandse voertuig op de kentekenplaten is aangegeven;

 • 3.

  artikel 25, lid 3 van de Algemene wet inzake Rijksbelastingen wordt van toepassing, indien degene die bij de aangifte op voldoening van zijn parkeerbelasting een onjuist kenteken van het geparkeerde motorvoertuig opgeeft, aangezien niet aan het voorschrift is voldaan zoals gesteld in lid 1 van dit artikel;

 • 4.

  het opzettelijk foutief invoeren en/of vastleggen van het kenteken van het geparkeerde motorvoertuig bij het doen van de aangifte is een schending van de inlichtingenverplichting op basis van artikel 47 van de Algemene wet inzake Rijksbelastingen en wordt aangemerkt als een strafbaar feit zoals bedoeld in artikel 68, lid 1, onder a. van de Algemene wet inzake Rijksbelastingen;

 • 5.

  betaling via de parkeerapparatuur kan plaats vinden door elektronische pinbetaling, in de parkeergarage kan daarnaast met chartaal geld worden betaald;

 • 6.

  na betaling ontvangt degene die de belasting op voldoening heeft gedaan een parkeerticket, na voldoening op aangifte kan naar eigen voorkeur een kwitantie worden afgedrukt;

 • 7.

  het is niet verplicht de parkeerticket in het motorvoertuig achter te laten;

   

Voorschriften wijze van controle

 

F. vast te stellen dat:

op de plaatsen waar betaald parkeren van toepassing is, zoals beschreven onder A. van dit besluit wordt de controle op parkeerbelasting op voldoening op aangifte op de volgende wijze uitgevoerd;

 

 • 1.

  de parkeercontroleur controleert via het invoeren van het kenteken in de parkeerrechtendatabase dat op de weg en/of gedeelten van de wegen en parkeerterreinen waar het motorvoertuig is geparkeerd parkeerbelasting op voldoening na aangifte is voldaan;

 • 2.

  indien geen parkeerbelasting door voldoening op aangifte is voldaan controleert de parkeercontroleur of een parkeerticket op het dashboard van het motorvoertuig is geplaatst;

 • 3.

  indien niet blijkt dat een geldig parkeerticket is geplaatst neemt de controleur tenminste drie foto’s van het geparkeerde voertuig. De voor en achterzijde van het voertuig worden gefotografeerd zodat het kenteken duidelijk zichtbaar/ waarneembaar is. Daarnaast wordt een foto van het gehele voorruit genomen zodat duidelijk te zien is welke zaken zich wel of niet op het dashboard bevinden. Desgewenst worden er meerdere foto’s genomen;

 • 4.

  indien uit de controle blijkt dat geen parkeerbelasting op aangifte is voldaan verwittigt de controleur zich ervan of degene die het voertuig heeft geparkeerd niet nog bezig is met het voldoen op aangifte bij de parkeerautomaat.

 

Vergunninghoudersparkeren

G. vast te stellen de volgende indeling in gebieden, wegen en weggedeelten:

 

Als bijlage van deze verordening worden de gebieden Centrum, Grote Waal en Hoorn-Noord/Venenlaankwartier als ook de daarin gelegen wegen en weggedeelten op de kaart van de Gemeente Hoorn aangegeven.

 

1. gebied Centrum:

het gebied dat begrensd wordt door: de spoorlijn Zaandam - Enkhuizen, voor zover gelegen tussen het Keern en de Koepoortsweg, de achterzijde van de percelen Koepoortsweg 2 tot en met 8, de oostzijde van het kruispunt van de Koepoortsweg met de Draafsingel, het water van de Koepoortsgracht, het water van de Oosterpoortgracht, de Oosterpoort, het ABC met uitzondering van het parkeerterrein aan de oostzijde, de achterzijde van de percelen ABC 1 tot en met 7, de zuidzijde van perceel ABC 7, de Binnenluiendijk, het water van de Rommelhaven, Vluchthaven, Buitenhaven, Markermeer en Hoornsche Hop, het water van de Westersingel en het Keern tussen De Weel en de meergenoemde spoorlijn;

 

2. wegen en weggedeelten in gebied Centrum:

ABC (m.u.v. parkeerterrein oostzijde);

Achterom, aan beide zijden tussen Geldersesteeg en Breed;

Achter de Vest:

• aan de zuidzijde;

• aan de noordzijde tussen Achter de Vest 54 en de Pakhuisstraat;

Achter op 't Zand, aan de zuidzijde;

Appelhaven, aan de zuidzijde;

Baanstraat, aan beide zijden en wel op de parkeerplaatsen aangeduid met een "P";

Bierkade, aan de noordzijde;

Breestraat, aan beide zijden;

Brouwerijsteeg, op de parkeerplaatsen aangeduid met een "P";

Doelenplein;

Dubbele Buurt, op het parkeerterrein tegenover Dubbele Buurt 20 t/m 24;

Gasfabriekstraat, aan beide zijden;

Gedempte Appelhaven:

• aan beide zijden, tussen Mallegomsteeg en de Wijdebrugsteeg;

• op de parkeerplaatsen aan de noordzijde, ter hoogte van Gedempte Appelhaven 19 t/m 21a;

Gerritsland, aan beide zijden;

G.J. Henninkstraat, op de parkeerplaatsen;

Gravenstraat, aan de westzijde tussen Muntstraat en Gravenstraat 22;

Grote Oost, tussen Wijdebrugsteeg en Slapershaven/Zon aan de zuidzijde;

Hoofd, aan de oostzijde;

Italiaanse Zeedijk, aan beide zijden;

Karperkuilkade, op de parkeerplaatsen aan de zuidzijde;

Kerkplein, aan de noordzijde en de oostzijde van de kerk;

Kleine Oost:

• aan de zuidzijde, ter hoogte van Kleine Oost 2 t/m 14;

• aan de noordzijde, ter hoogte van Kleine Oost 19 t/m 39;

• gehele parkeerterrein achter Kleine Oost 20;

Koepoortsplein, aan de zuidzijde;

Koepoortsweg, aan de westzijde tussen Koepoortsweg 1 en 13;

Lindestraat, aan beide zijden;

Mallegomsteeg, aan beide zijden;

Melknapsteeg:

• aan de westzijde, tussen Italiaanse Zeedijk en Achter op 't Zand;

• op de parkeerplaats aangeduid met een "P", tussen Italianse Zeedijk en Nieuwendam;

Mosterdsteeg, aan de westzijde;

Munnickenveld n.z., aan de zuidzijde;

Munnickenveld z.z., aan de noordzijde;

Muntstraat, aan de zuidzijde;

Nieuwe Noord, voor zover gelegen tussen het Breed en de Nieuwsteeg, aan de westzijde;

Nieuwendam:

• aan beide zijden, tussen Pompsteeg en Veermanskade;

• aan de westzijde, tussen Vismarkt en Pompsteeg;

Nieuwland w.z., aan de oostzijde;

Noorderstraat, aan de zuidzijde en langs het Noorderplantsoen tevens langs de noordzijde;

Noorderveemarkt, voor zover het betreft de parkeerplaatsen langs de rijbaan van de Noorderveemarkt direct ten zuiden van de fietsenstalling;

Oude Doelenkade, aan de zuidzijde tussen de Korenmarkt en Oude Doelenkade 17;

Pompsteeg, aan beide zijden;

Ramen, aan beide zijden;

Schellinkhoutersteeg, aan beide zijden;

Slapershaven, aan de oostzijde tussen Oude Doelenkade en Gedempte Appelhaven;

Spoorstraat, aan de oostzijde;

Timmerwerf, op de parkeerplaatsen aan de zuidzijde;

Trommelstraat, aan beide zijden;

Turfhaven, aan de zuidwestzijde tussen Gasfabriekstraat en de Muntstraat;

Veemarkt, tussen de veehekken en wel aan beide zijden;

Veermanskade:

• aan de oostzijde;

• op de parkeerplaatsen aan de westzijde ter hoogte van Veermanskade 12 t/m 14;

Venidse, aan beide zijden;

Vismarkt, aan beide zijden;

Visserseiland, (m.u.v. het parkeerterrein aan de zuidzijde);

Vollerswaal:

• aan de zuidwestzijde;

• gehele parkeerterrein achter Vollerswaal 13 t/m 25;

Vijzelstraat, op de parkeerplaatsen aangeduid met een "P";

West:

• aan de noordzijde tussen Westerdijk en Paardensteeg;

• aan de zuidzijde tussen Achter op 't Zand en de Kleine Havensteeg;

Westerdijk:

• aan de zuidzijde tussen Breed en Gortsteeg;

• aan de oostzijde tussen Gortsteeg en Nieuwsteeg;

• aan de westzijde (langs het Hoornse Hop) tussen Gortsteeg en Westerdijk 157;

• aan de westzijde tussen Kuil en West;

• op het terrein van de voormalige schouwburg Het Park;

Wijdesteeg, aan de zuidzijde tussen West en Kuil;

Wisselstraat, aan beide zijden;

Wijdebrugsteeg, aan de westzijde;

Zon, aan de oostzijde;

3. gebied Grote Waal:

het gebied dat begrensd wordt door: het Keern voor zover gelegen tussen de spoorlijn Zaandam – Enkhuizen, het water van de Westersingel, de Lambert Meliszweg, gelegen langs de Westerdijk (met uitzondering van het parkeerterrein) en tussen de Westerdijk en De Weel en het Pelmolenpad met uitzondering van het parkeerterrein;

 

4. wegen en weggedeelten in gebied Grote Waal:

Bernard de Vriesstraat, aan de oostzijde;

Keern aan de westzijde tussen Keern 7 en 13;

Lambert Meliszweg:

• voor zover gelegen langs de Westerdijk (m.u.v. het parkeerterrein) noordzijde van de rijbaan;

• de westzijde van de rijbaan, voor zover gelegen tussen het deel langs de Westerdijk en langs De Weel;

• voor zover gelegen langs De Weel, voor beide zijden van de rijbaan;

Pelmolenpad, aan de noord- en oostzijde, bij de woningen;

Westersingel, voor zover het betreft de daar aanwezige parkeerhavens;

 

5. gebied Venenlaankwartier/Hoorn-Noord:

het gebied dat begrensd wordt door: de achterzijde van de percelen Koepoortsweg 2 tot en met 8, de oostzijde van het kruispunt van de Koepoortsweg met de Commandeur Ravenstraat, de zuidzijde van perceel Koepoortsweg 10, de achterzijde van de percelen aan de oostzijde van de Koepoortsweg, voor zover gelegen tussen de Commandeur Ravenstraat en de Johannes Poststraat, de noordzijde van perceel Koepoortsweg 76, de oostzijde van het kruispunt van de Koepoortsweg met de Johannes Poststraat, de westzijde en noordzijde van perceel Johannes Poststraat 1, de achterzijde van de percelen Koepoortsweg 78 tot en met 88, de noordzijde van perceel Koepoortsweg 88, de zuidzijde van perceel Koepoortsweg 75, de achterzijde van de percelen aan de westzijde van de Koepoortsweg, voor zover gelegen tussen perceel Koepoortsweg 75 en de Maelsonstraat, de westzijde van Maelsonstraat 6a, de Provincialeweg, voor zover gelegen tussen Maelsonstraat 6a en Koepoortsweg 130, de achterzijde van de percelen aan de oostzijde van de Koepoortsweg, voor zover gelegen tussen de Provincialeweg en de Tweeboomlaan, de zuidzijde van perceel Koepoortsweg 90, de oostzijde van het kruispunt van de Koepoortsweg met de Tweeboomlaan, de noordzijde van perceel Koepoortsweg 88, de achterzijde van de percelen aan de oostzijde van de Koepoortsweg, voor zover gelegen tussen de Tweeboomlaan en de Johannes Poststraat, de achterzijde van de percelen aan de noordzijde van de Johannes Poststraat, voor zover gelegen tussen de Koepoortsweg en de Jan Campertstraat, de oostzijde van perceel Johannes Poststraat 23, de noordzijde van het kruispunt van de Johannes Poststraat met de Jan Campertstraat, de westzijde van perceel Johannes Poststraat 25, de achterzijde van de percelen aan de noordzijde van de Johannes Poststraat, voor zover gelegen tussen de Jan Campertstraat en de Pater Bleystraat, de achterzijde van de percelen Pater Bleystraat 1 tot en met 5, de zuidzijde van het kruispunt van de Pater Bleystraat met de Tweeboomlaan, de achterzijde van de percelen Pater Bleystraat 2 tot en met 6, de zuidzijde van de Johannes Poststraat, voor zover gelegen tussen de Pater Bleystraat en de Eenhuizenstraat, de oostzijde van de Eenhuizenstraat, voor zover gelegen tussen de Johannes Poststraat en Eenhuizenstraat 20, de achterzijde van de percelen Eenhuizenstraat 2 tot en met 20, de oostzijde van de Loniusstraat, voor zover gelegen tussen de Eenhuizenstraat en de Drieboomlaan, de noordzijde van de Drieboomlaan, voor zover gelegen tussen de Loniusstraat en Jan Mayenstraat, de westzijde van de Jan Mayenstraat, voor zover gelegen tussen de Drieboomlaan en de noordzijde van het perceel Jan Mayenstraat 2, de noord-, oost- en zuidzijde van het perceel Jan Mayenstraat 2, de oostzijde van de Jan Mayenstraat, voor zover gelegen tussen de Jan Molenwerfstraat en de Commandeur Ravenstraat, de spoorlijn Zaandam - Enkhuizen, de westzijde en noordzijde van de J.D. Pollstraat, de oostzijde van het kruispunt van de J.D. Pollstraat met de Bontekoestraat, de oostzijde van de Bontekoestraat, de noordzijde van de Pieter Florisstraat, voor zover gelegen tussen de Bontekoestraat en Pieter Florisstraat 36, de achterzijde van de percelen Pieter Florisstraat 2 tot en met 36, de zuidzijde van Pieter Florisstraat 2, de westzijde van percelen Venenlaan 95 en 76, de noord- en oostzijde van Van Beijerenstraat 37, de westzijde van Van Beijerenstraat 42, de noord- en achterzijde van Van de Blocqueriestraat 2 t/m 10, de Willemsweg, voor zover gelegen tussen Van de Blocqueriestraat 2 en de Draafsingel, en het water van de Draafsingel;

 

6. wegen en weggedeelten in gebied Venenlaankwartier/Hoorn-Noord:

Abbingstraat, aan beide zijden;

Adriaen Boomstraat:

• aan de zijde van de huisnummers 2 t/m 26;

• aan de zijde tegenover de huisnummers 1 t/m 13;

Beijerenstraat, Van, aan beide zijden en de daar aanwezige parkeervakken, tussen Van de Blocqueriestraat en Draafsingel;

Binnenblijfstraat, op de parkeerplaatsen aangeduid met een "P";

Blocqueriestraat, Van de;

Bontekoestraat, aan de westzijde, tussen Emmalaan en J.P. Coenstraat;

Boelisstraat, aan beide zijden en de daar aanwezige parkeervakken;

Commandeur Ravenstraat:

• aan beide zijden, tussen Commandeur Ravenstraat 2 en Jan Mayenstraat;

• aan de zuidzijde tussen Commandeur Ravenstraat 2 en Koepoortsweg;

Draafsingel:

• op de parkeervakken tussen Venenlaan en J.P. Coenstraat;

• op de parkeervakken tussen Eikstraat en Koepoortsweg;

Drieboomlaan, aan beide zijden tussen Koepoortsweg en Jan Mayenstraat;

Eenhuizenstraat, aan beide zijden;

Eikenhof;

Eikstraat:

• aan de zuidzijde, tussen Draafsingel en Abbingstraat;

• aan de noordzijde, tussen Abbingstraat en Bontekoestraat;

Jan Mayenstraat, tussen het punt direct ten noorden van huisnummer 2 en Commandeur Ravenstraat;

Jan Molenwerfstraat, aan de noordzijde;

Jan Willemszstraat, aan de zijde van de huisnummers 2 t/m 22;

J. P. Coenstraat, aan beide zijden;

Johan Messchaertstraat:

• aan de westzijde, tussen J.D. Pollstraat en J.P. Coenstraat;

• aan beide zijden tussen J.P. Coenstraat en Venenlaan;

Johannes Poststraat, op de parkeervakken, tussen Koepoortsweg en Loniusstraat;

Koepoortsweg, tussen Tweeboomlaan en Provincialeweg aan beide zijden en op de daar aanwezige parkeervakken;

Kruitmolenstraat, aan beide zijden;

Loniusstraat:

• aan de oostzijde, tussen Johannes Poststraat en Eenhuizenstraat;

• op de parkeerplaats voor Loniusstraat 8 t/m 18;

• aan beide zijden, tussen Eenhuizenstraat en Drieboomlaan;

Merensstraat, op de parkeerplaatsen aangeduid met een "P";

Pater Bleystraat, aan de oostzijde;

Pieter Florisstraat, aan beide zijden;

Spitsbergenstraat, op de parkeerplaatsen aangeduid met een "P";

Tyrasstraat, aan de westzijde;

Venenlaan, aan beide zijden en op de daar aanwezige parkeerplaatsen, tussen Draafsingel en Boelisstraat;

Wilhelminalaan:

• aan beide zijden, op het deel ten noorden van huisnummer 2;

• op de parkeerplaatsen, op het deel ten oosten van huisnummer 2;

Willem Barentzstraat, aan beide zijden, tussen Jan Molenwerfstraat en Commandeur Ravenstraat;

 

H. dat voor onder G.2. (Centrum), G.4 (Grote Waal) en G.6. (Venenlaankwartier/Hoorn-Noord) genoemde wegen of weggedeelten een vergunning als bedoeld in artikel 3, lid 2, onder a van de vigerende Parkeerverordening aan bewoners kan worden afgegeven, die respectievelijk wonen in het daarbij onder G.1. (gebied Centrum), G.3. (gebied Grote Waal) en G.5. (gebied Hoorn-Noord/Venenlaankwartier) genoemde gebied;

 

I. dat met een bewonersvergunning als bedoeld in artikel 3, lid 2, onder a van de vigerende Parkeerverordening, parkeren op een parkeerplaats voor vergunninghouders, gelegen in gebied:•

 • Centrum is toegestaan van: maandag tot en met zaterdag telkens van 08.00 tot 23.00 uur alsmede op zondagen en feestdagen als genoemde onder AC. van dit besluit telkens van 12.00 tot 17.00 uur;

 • Grote Waal en Venenlaankwartier/Hoorn-Noord is toegestaan van: maandag tot en met zaterdag telkens van 08.00 tot 18.00 uur, op donderdagavond van 18.00 tot 21.00 uur, alsmede op zondagen en feestdagen als genoemd onder AC. van dit besluit telkens van 12.00 tot 17.00 uur en op avonden als genoemd onder AC. van dit besluit telkens van 18.00 tot 21.00 uur;

 

J. dat voor onder G.2. (Centrum), G.4. (Grote Waal) en G.6. (Venenlaankwartier/Hoorn-Noord) genoemde wegen of weggedeelten een parkeerkraskaart als bedoeld in artikel 3, lid 2, onder c van de vigerende Parkeerverordening aan bewoners kan worden afgegeven, die respectievelijk wonen in het daarbij onder G.1. (gebied Centrum), G.3. (gebied Grote Waal) en G.5. (gebied Venenlaankwartier/Hoorn-Noord) genoemde gebied;

 

K. dat voor onder G.2. (Centrum) genoemde wegen of weggedeelten een parkeerkraskaart als bedoeld in artikel 3, lid 2 onder c van de vigerende Parkeerverordening aan bewoners kan worden afgegeven die wonen aan Schuijteskade of Krententuin;

 

L. dat met een parkeerkraskaart als bedoeld in artikel 3, lid 2, onder c van de vigerende Parkeerverordening, parkeren op een parkeerplaats voor vergunninghouders, gelegen in het gebied:

 • Centrum is toegestaan van: maandag tot en met zaterdag telkens van 08.00 tot 23.00 uur alsmede op zondagen en feestdagen als genoemde onder AC. van dit besluit telkens van 12.00 tot 17.00 uur telkens voor een aaneengesloten periode van maximaal vier uren;

 • Grote Waal en Venenlaankwartier/Hoorn-Noord is toegestaan van: maandag tot en met zaterdag telkens van 08.00 tot 18.00 uur, op donderdagavond van 18.00 tot 21.00 uur, alsmede op zondagen en feestdagen als genoemd onder AC. van dit besluit telkens van 12.00 tot 17.00 uur en op avonden als genoemd onder AC. van dit besluit telkens van 18.00 tot 21.00 uur telkens voor een aaneengesloten periode van maximaal 4 uren;

 

M. dat voor onder G.2. (Centrum), G.4. (Grote Waal) en G.6. (Venenlaankwartier/Hoorn-Noord) genoemde wegen of weggedeelten een vergunning als bedoeld in artikel 3, lid 2, onder b of k van de vigerende Parkeerverordening kan worden afgegeven aan degenen die respectievelijk hun bedrijf of beroep uitoefenen in het onder G.1. (gebied Centrum), G.3. (Grote Waal) en G.5. (Venenlaankwartier/Hoorn-Noord) genoemde gebied;

 

N. dat met een vergunning als bedoeld in artikel 3, lid 2 onder b of k van de vigerende Parkeerverordening parkeren op een parkeerplaats voor vergunninghouders, gelegen in het op de vergunning aangegeven gebied:

Centrum is toegestaan van:

 • maandag tot en met zaterdag telkens van 08.00 tot 23.00 uur alsmede op zondagen en feestdagen als genoemde onder AC. van dit besluit telkens van 12.00 tot 17.00 uur, dan wel:

 • maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur;

   

Grote Waal of Venenlaankwartier/Hoorn-noord is toegestaan van:

 • maandag tot en met zaterdag telkens van 08.00 tot 18.00 uur, op donderdagavond van 18.00 tot 21.00 uur, alsmede op zondagen en feestdagen als genoemd onder AC. van dit besluit telkens van 12.00 tot 17.00 uur en op avonden als genoemd onder AC. van dit besluit telkens van 18.00 tot 21.00 uur, dan wel:

 • maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur;

 

O. dat voor onder G.2. (Centrum), G.4. (Grote Waal) en G.6. (Venenlaankwartier/Hoorn-Noord) genoemde wegen of weggedeelten een vergunning als bedoeld in artikel 3, lid 2, onder d van de vigerende Parkeerverordening kan worden afgegeven aan degenen die hun bedrijf of beroep uitoefenen in het onder G.1. (gebied Centrum), G.3. (gebied Grote Waal) en G.5. (gebied Venenlaankwartier/Hoorn-Noord) genoemde gebied;

 

P. dat met een vergunning als bedoeld in artikel 3, lid 2 onder d van de vigerende Parkeerverordening parkeren op een parkeerplaats voor vergunninghouders, gelegen in het op de vergunning aangegeven gebied:

 

Centrum is toegestaan van:

 • maandag tot en met zaterdag telkens van 08.00 tot 23.00 uur alsmede op zondagen en feestdagen als genoemde onder AC. van dit besluit telkens van 12.00 tot 17.00 uur, dan wel:

 • maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur;

 

Grote Waal of Venenlaankwartier/Hoorn-noord is toegestaan van:

 • maandag tot en met zaterdag telkens van 08.00 tot 18.00 uur, op donderdagavond van 18.00 tot 21.00 uur, alsmede op zondagen en feestdagen als genoemd onder AC. van dit besluit telkens van 12.00 tot 17.00 uur en op avonden als genoemd onder AC. van dit besluit telkens van 18.00 tot 21.00 uur, dan wel:

 • maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur;

 

Q. dat voor de parkeerplaatsen aanwezig op het parkeerterrein Pelmolenpad, Visserseiland en de RAC-locatie een vergunning als bedoeld in artikel 3, lid 2 onder f van de vigerende Parkeerverordening kan worden afgegeven;

 

R. dat met een vergunning als bedoeld in artikel 3, lid 2 onder f van de vigerende Parkeerverordening parkeren op een parkeerapparatuurplaats op het parkeerterrein Pelmolenpad, Visserseiland en RAC-locatie is toegestaan van:

 • maandag tot en met zaterdag telkens van 09.00 tot 18.00 uur, op donderdagavond van 18.00 tot 21.00 uur, alsmede op zondagen en feestdagen als genoemd onder AC. van dit besluit telkens van 12.00 tot 17.00 uur en op avonden als genoemd onder AC. van dit besluit telkens van 18.00 tot 21.00 uur, dan wel:

 • maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 18.00 uur;

 

S. dat voor de parkeerplaatsen aanwezig op het Transferium Hoorn en het parkeerterrein Pelmolenpad een vergunning als bedoeld in artikel 3, lid 2 onder g van de vigerende Parkeerverordening kan worden afgegeven;

 

T. dat met een vergunning als bedoeld in artikel 3, lid 2 onder g van de vigerende Parkeerverordening parkeren op een parkeerapparatuurplaats aanwezig op het Transferium Hoorn en het parkeerterrein Pelmolenpad is toegestaan van maandag tot en met zaterdag telkens van 09.00 tot 18.00 uur, op donderdagavond van 18.00 tot 21.00 uur, alsmede op zondagen en feestdagen als genoemd onder AC. van dit besluit telkens van 12.00 tot 17.00 uur en op avonden als genoemd onder AC. van dit besluit telkens van 18.00 tot 21.00 uur;

 

U. dat voor onder G.4. (Grote Waal) en G.6. (Venenlaankwartier/Hoorn-Noord) genoemde wegen of weggedeelten een vergunning als bedoeld in artikel 3, lid 2 onder h van de vigerende Parkeerverordening kan worden afgegeven aan degenen die respectievelijk werkzaam zijn bij een bedrijf gevestigd in het onder G.3. (Grote Waal) of G.5 (gebied Venenlaankwartier/Hoorn-Noord) genoemde gebied;

 

V. dat met een vergunning als bedoeld in artikel 3, lid 2 onder h van de vigerende Parkeerverordening parkeren op een parkeerplaats voor vergunninghouders gelegen in het gebied Grote Waal of het gebied Venenlaankwartier/Hoorn-Noord is toegestaan van:

 • maandag tot en met zaterdag telkens van 09.00 tot 18.00 uur, op donderdagavond van 18.00 tot 21.00 uur, alsmede op zondagen en feestdagen als genoemd onder AC. van dit besluit telkens van 12.00 tot 17.00 uur en op avonden als genoemd onder AC. van dit besluit telkens van 18.00 tot 21.00 uur, dan wel:

 • maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 18.00 uur;

 

W. dat voor de parkeerplaatsen op het parkeerterrein ten noorden van kunstijsbaan De Westfries een vergunning als bedoeld in artikel 3, lid 2 onder i van de vigerende Parkeerverordening kan worden afgegeven;

 

X. dat met een vergunning als bedoeld in artikel 3, lid 2 onder i van de vigerende Parkeerverordening parkeren op een parkeerapparatuurplaats aanwezig op het parkeerterrein ten noorden van kunstijsbaan De Westfries is toegestaan dagelijks van 09.00 tot 23.00 uur;

 

Y. dat voor de parkeerplaatsen ten behoeve van autodate gelegen in de gebieden G.1. (gebied Centrum), G.3. (Grote Waal) en G.5. (gebied Venenlaankwartier/Hoorn-Noord) een vergunning als bedoeld in artikel 3, lid 2, onder e van de vigerende Parkeerverordening kan worden afgegeven aan aanbieders van voertuigen ten behoeve van autodate;

 

Z. dat met een vergunning als bedoeld in artikel 3, lid 2, onder e van de vigerende Parkeerverordening parkeren op een parkeerplaats bestemd voor autodate voertuigen gelegen in het gebied Centrum en/of Oost is toegestaan van:

 • maandag tot en met zaterdag telkens van 08.00 tot 23.00 uur alsmede op zondagen en feestdagen als genoemde onder AC. van dit besluit telkens van 12.00 tot 17.00 uur, dan wel:

 

in het gebied Grote Waal of Venenlaankwartier/Hoorn-Noord is toegestaan van:

 • maandag tot en met zaterdag telkens van 08.00 tot 18.00 uur, op donderdagavond van 18.00 tot 21.00 uur, alsmede op zondagen en feestdagen als genoemd onder AC. van dit besluit telkens van 12.00 tot 17.00 uur en op avonden als genoemd onder AC. van dit besluit telkens van 18.00 tot 21.00 uur;

 

AA. dat voor de parkeerplaatsen aanwezig op het parkeerterrein Transferium Hoorn, Pelmolenpad, Visserseiland en de RAC-locatie een vergunning als bedoeld in artikel 3, lid 2 onder j van de vigerende Parkeerverordening kan worden afgegeven;

 

AB. dat met een vergunning als bedoeld in artikel 3, lid 2 onder j van de vigerende Parkeerverordening parkeren op een parkeerapparatuurplaats op het parkeerterrein Transferium Hoorn, Pelmolenpad, Visserseiland en RAC-locatie is toegestaan van: maandag tot en met zaterdag telkens van 09.00 tot 18.00 uur, op donderdagavond van 18.00 tot 21.00 uur, alsmede op zondagen en feestdagen als genoemd onder AC. van dit besluit telkens van 12.00 tot 17.00 uur en op avonden als genoemd onder AC. van dit besluit telkens van 18.00 tot 21.00 uur;

 

AC. vast te stellen de navolgende zondagen en avonden waarop parkeerregulering van kracht is:

 

 • Zondag 25 juni 2017

 • Zondag 30 juli 2017

 • Zondag 27 augustus 2017

 • Zondag 24 september 2017

 • Zondag 29 oktober 2017

 • Zondag 26 november 2017

 • Zondag 3 december 2017

 • Zondag 17 december 2017

 • Zondag 24 december 2017

 • Zondag 31 december 2017

 

AD. te bepalen dat:

 • dit besluit in werking treedt met ingang van 10 juni 2017;

 • dit besluit kan worden aangehaald als: Aanwijzings- en uitvoeringsbesluit parkeerbelastingen 2017-II (eerste wijziging);

 • het Aanwijzings- en uitvoeringsbesluit parkeerbelastingen 2017 wordt ingetrokken op de datum van inwerkingtreding van het AUP 2017-II (eerste wijziging), met dien verstande dat zij van toepassing blijft voor de tijdvakken waarin zij heeft gegolden en voor zover het Aanwijzings- en uitvoeringsbesluit parkeerbelastingen 2017 eerste wijziging geen rechtskracht krijgt.

 

Aldus vastgesteld d.d. 7 juni 2017

 

College van burgemeester en wethouders

 

 

de secretaris, de burgemeester,