Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoorn

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN RECHTEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN 2018 (BEGRAAFRECHTEN 2018)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN RECHTEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN 2018 (BEGRAAFRECHTEN 2018)
Citeertitel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-12-201701-01-2019nieuwe regeling

14-11-2017

gmb-2017-220356

1494664

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN RECHTEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN 2018 (BEGRAAFRECHTEN 2018)

 

Zaaknummer: 1494664

 

- gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d 26 september 2017

 

- gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b van de Gemeentewet;

 

De Raad van de gemeente Hoorn besluit vast te stellen de:

 

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN RECHTEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN 2018 (BEGRAAFRECHTEN 2018)

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  begraafplaats: de algemene begraafplaatsen Keern, Berkhouterweg, Zuiderveld en Zwaag;

 • b.

  particulier graf: een graf, waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon voor bepaalde tijd het uitsluitend recht is verleend tot:

- het doen begraven en begraven houden van lijken;

- het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen;

 • c.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer, waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

 • d.

  particulier urnengraf: een graf waarvoor voor bepaalde tijd het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van ten hoogste twee asbussen;

 • e.

  particuliere urnennis: een nis, waarvoor voor bepaalde tijd het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van ten hoogste twee asbussen;

 • f.

  urn: een voorwerp ter berging van een of meer asbussen;

 • g.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • h.

  rechthebbende: natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een uitsluitend recht is verleend op een particulier graf, een particulier urnengraf, een particuliere urnennis of een particuliere gedenkplaats, dan wel degene die redelijkerwijze geacht kan worden in diens plaats te zijn getreden

 • i.

  Buitengewone uren:

- Op werkdagen voor 9.00 uur en na 16.00 uur;

- Op zaterdagen, zondagen en algemene feestdagen, als bedoeld in artikel 3 van de Algemene termijnwet.

 

Artikel 2 Belastbaar feit

Overeenkomstig de bepalingen van deze verordening worden vanwege de gemeente rechten geheven voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen en voor het door of vanwege de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

 

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

 

Artikel 4 Vrijstellingen

 • 1.

  De rechten worden niet geheven voor het lichten van een lijk of asbus op rechterlijk gezag.

 • 2.

  Het recht wordt niet verhoogd voor begraven op buitengewone uren, als het tijdstip van begraven is bepaald op verzoek van of vanwege burgemeester en wethouders.

 

Artikel 5 Maatstaf van heffing en tarieven

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de tarieven en maatstaven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid voor een volle eenheid aangemerkt.

 

Artikel 6 Wijze van heffing

De rechten worden geheven bij wege van aanslag of een gedagtekende kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

 

Artikel 7 Heffing naar tijdsgelang bij verlenging van de grafrust

Indien in de loop van het huidige heffingstijdvak door de rechthebbende schriftelijk te kennen is gegeven de grafrust te willen verlengen, kunnen de rechten van de tarieventabel naar rato van het aantal jaren verhoudingsgewijs worden verlaagd of verhoogd.

 

Artikel 8 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen dertig dagen na de dagtekening van het aanslagbiljet of de schriftelijke kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

 • 3.

  Bij verlenging kan voor de betaling van de rechten zoals bedoeld in hoofdstuk 3 van de tarieventabel op basis van betalingscapaciteit een verzoek worden gedaan de rechten jaarlijks te voldoen. Voor de bepaling van het aantal termijnen zijn het aantal jaarlijkse betaaltermijnen gelijk aan het aantal jaar waarvoor de verlenging wordt aangegaan.

 •  

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de rechten.

 

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De "Verordening Begraafrechten 2017" van 13 december 2016 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan en voor zover de Verordening Begraafrechten 2018 geen rechtskracht krijgt.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag volgend op die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening Begraafrechten 2018".

 

Artikel 11 Bekendmaking

Deze verordening zal worden bekendgemaakt door het plaatsen van de verordening in het gemeenteblad. Alsmede wordt in een huis-aan-huisblad meegedeeld dat de verordening voor een ieder kosteloos ter inzage ligt in het gemeentehuis.

 

 

Hoorn, 14 november 2017

 

 

 

De griffier, De voorzitter,

 

TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE VERORDENING BEGRAAFRECHTEN 2018

 

 

 

Hoofdstuk 1 Begraven 

1.1

Voor het begraven van een overleden persoon in een particulier graf wordt geheven:

 

1.1.1

voor een persoon beneden één jaar

€ 212,50

1.1.2

voor een persoon ouder dan één jaar en jonger dan 12 jaar

€ 425,00

1.1.3

voor een persoon van 12 jaar of ouder

€ 850,00

1.2

Voor het begraven van een asbus, anders dan in een urnengraf of een urnennis wordt geheven:

€ 277,00

1.3

Voor het begraven op buitengewone uren wordt het recht, bedoeld in 1.1 en 1.2, verhoogd met 50%

 

1.4

Indien tegelijkertijd meer dan één overledene in hetzelfde graf wordt begraven, wordt voor het begraven van de tweede en derde overledene 75% van de begraafrechten geheven

 

1.5

Voor het achterlaten van de bekisting in het graf wordt geheven:

€ 318,00

1.6

In geval van het te laat verschijnen bij een begrafenis wordt per half uur geheven:

€ 100,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Verlenen van rechten 

2.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het doen begraven en begraven houden wordt geheven:

 

2.1.1

voor een particulier graf, bestaande uit drie grafruimten, voor een periode van 10 jaar

€ 1.380,00

2.1.1a

voor iedere 5 jaar extra bij uitgifte, tot maximale uitgifteperiode van 30 jaar

€ 655,50

2.1.2

voor een particulier graf, bestaande uit twee grafruimten, voor een periode van 10 jaar

€ 1.123,00

2.1.2a

voor iedere 5 jaar extra bij uitgifte, tot maximale uitgifteperiode van 30 jaar

€ 533,50

2.1.3

voor een particulier kindergraf, bestaande uit één grafruimte, voor een periode van 10 jaar

€ 769,00

2.1.3a

voor iedere 5 jaar extra bij uitgifte, tot maximale uitgifteperiode van 30 jaar

€ 365,00

2.1.4

voor een particulier graf 1,5 maal de standaard grafbreedte, 200% van het tarief van 2.1.1 en 2.1.1a, 2.1.2 en 2.1.2a en 2.1.3 en 2.1.3a

 

2.1.5

voor een particulier graf 2 maal de standaard grafbreedte, 400% van het tarief van 2.1.1 en 2.1.1a, 2.1.2 en 2.1.2a en 2.1.3 en 2.1.3a

 

2.2

Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen wordt geheven:

 

2.2.1

in een particuliere urnennis of een particulier urnengraf voor een periode van 10 jaar

€ 775,00

2.2.1a

voor iedere 5 jaar extra bij uitgifte, tot maximale uitgifteperiode van 30 jaar

€ 368,00

2.3

Voor een algemeen graf wordt geheven:

€ 739,00

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Verlengen 

3.1

Voor verlenging van het recht als bedoeld in hoofdstuk 2 wordt geheven:

 

3.1.1

voor een particulier graf, bestaande uit drie grafruimten, per 5 jaar met een maximum van 20 jaar

€ 690,00

3.1.2

voor een particulier graf, bestaande uit twee grafruimten, per 5 jaar met een maximum van 20 jaar

€ 561,50

3.1.3

voor een particulier kindergraf, bestaande uit één grafruimte, per 5 jaar met een maximum van 20 jaar

€ 384,50

3.1.4

voor een particulier graf 1,5 maal de standaard grafbreedte, 200% van het tarief van 3.1.1, 3.1.2. en 3.1.3

 

3.1.5

voor een particulier graf 2 maal de standaard grafbreedte, 400% van het tarief van 3.1.1, 3.1.2. en 3.1.3

 

3.1.6

voor een particuliere urnennis en een particulier urnengraf per 5 jaar met een maximum van 20 jaar

€ 387,50

3.2

Voor verlenging van het recht van een algemeen graf (toenmalig huurgrafruimte genoemd), uitsluitend uitgegeven voor 24 februari 2011, met een periode van 10 jaar wordt geheven:

€ 739,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 overige diensten 

4.1

Voor het op verzoek van de rechthebbende op het graf afnemen en herplaatsen van grafbedekking wordt per liggend of staand element geheven:

€ 107,50

4.2

Voor het lichten van een begraven overledene wordt geheven:

€ 850,00

4.3

Indien uit hetzelfde graf meer dan één overledene wordt gelicht, wordt voor de tweede en derde te lichten overledenen geheven:

€ 637,50

4.4

Voor het na lichting weer opnieuw begraven wordt geheven het recht vermeld in hoofdstuk 1.

 

4.5

Voor het aanbrengen van een gedenkplaatje van 20x30cm op de rechte urnenmuur voor een periode van 20 jaar wordt geheven:

€ 166,00

4.6

Voor het gebruik van de wachtruimte op begraafplaats Zuiderveld met een maximum van twee uur per begrafenis of bijzetting wordt geheven:

€ 180,00