Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoorn

Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen 2011
CiteertitelVerordening Begraafrechten 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp724 Lijkbezorging

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

671A

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeenteweg art 229

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-12-201001-01-2012nieuwe regeling

14-12-2010

Gemeenteblad 2010-54c

2010 10.54355

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen 2011

 

Corsaregistratienummer: 10.54355

 

De Raad van de gemeente Hoorn;

 • -

  gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 16 november 2010;

 • -

  gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b van de Gemeentewet;

   

besluit vast te stellen de:

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN RECHTEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN 2011 (BEGRAAFRECHTEN 2011)

Artikel 1 Belastbaar feit

Overeenkomstig de bepalingen van deze verordening worden vanwege de gemeente rechten geheven voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen en voor het door of vanwege de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 2 Begripsomschrijvingen

In deze verordening en de daarop rustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a.

  begraafplaats: de begraafplaatsen Keern, Berkhouterweg en Zwaag;

 • b.

  eigen graf: een graf, een grafkelder daaronder begrepen, waarvoor het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • -

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen;

 • c.

  huurgraf: een graf, waarvoor voor bepaalde tijd het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • -

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen;

 • d.

  huurgrafruimte: een gedeelte van een graf, waarvoor voor een bepaalde tijd het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het doen begraven en begraven houden van één lijk;

  • -

   het doen bijzetten en bijgezet houden van één asbus;

 • e.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer, waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

 • f.

  urnengraf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor voor bepaalde tijd het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van ten hoogste twee asbussen;

 • g.

  urnennis: een nis, waarvoor voor bepaalde tijd het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van ten hoogste twee asbussen;

 • h.

  urn: een voorwerp ter berging van een of meer asbussen;

 • i.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • j.

  grafbedekking: gedenkteken en/of winterharde grafbeplanting op een graf of een afdekplaat op een urnengraf of een urnennis.

 • k.

  binnencolumbarium: plaats waar urnen inpandig in urnennissen kunnen worden geplaatst.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend.

Artikel 4 Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven voor het lichten van een lijk of asbus op rechterlijk gezag.

Artikel 5 Tarieven en maatstaven van heffing

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de tarieven en maatstaven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid voor een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Artikel 7 Termijn van betaling

 • 1.

  De rechten moeten worden betaald op het moment van uitreiking van de in artikel 6 bedoelde kennisgeving.

 • 2.

  Ingeval de kennisgeving wordt toegezonden, moeten de rechten worden betaald binnen dertig dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de begraafrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de rechten.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De "Verordening lijkbezorgingsrechten 2010" van 15 december 2009 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan en voor zover de Verordening begraafrechten 2011 geen rechtskracht krijgt.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag volgend op die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening begraafrechten 2011".

Artikel 11 Bekendmaking

Deze verordening zal worden bekendgemaakt door het plaatsen van de verordening in het gemeenteblad. Alsmede wordt in een huis-aan-huisblad meegedeeld dat de verordening voor een ieder kosteloos ter inzage ligt in het gemeentehuis.

Daarnaast zal de tekst van de verordening worden geplaatst op de website van de gemeente.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 14 december 2010 te Hoorn

 

 

De Griffier,                          De Voorzitter,

TARIEVENTABEL 2011

BEHORENDE BIJ DE VERORDENING BEGRAAFRECHTEN 2011

Hoofdstuk 1 Algemeen

1.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het doen begraven en begraven houden wordt geheven:

 

1.1.1.

op de begraafplaats aan de Berkhouterweg:

 

1.1.1.1

voor een huurgraf, bestaande uit drie grafruimten, voor een periode van 20 jaar

€ 1.455,95

1.1.1.2

voor een huurgrafruimte voor een periode van 10 jaar

€ 364,00

1.1.2

op de begraafplaats te Zwaag:

 

1.1.2.1

voor een huurgraf, bestaande uit twee grafruimten,voor een periode van 20 jaar

€ 970,65

1.1.2.2

voor wederinkoop van een eigen graf voor onbepaalde tijd, per grafruimte

€ 47,35

1.2

Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen wordt geheven:

 

1.2.1

op de begraafplaats aan de Berkhouterweg:

 

1.2.1.1

in een urnengraf voor een periode van 20 jaar

€ 777,90

1.2.1.2

in een urnennis in de rechte muren voor een periode van 20 jaar

€ 777,90

1.2.1.3

in een urnennis in de gebogen muren voor een periode van 20 jaar

€ 1.037,20

1.2.2

op de begraafplaats Keern

 

1.2.2.1

in een urnennis in het binnencolumbarium voor een periode van 20 jaar

€ 1.246,65

1.1.6.2

Voor verlenging van het recht met een periode van 10 jaren wordt geheven:

 

1.1.7

voor een huurgrafruimte als bedoeld onder 1.1.1.2 100% van het daar vermelde tarief.

 

1.1.8

voor de overige onder 1.1 en 1.2 genoemde graven 50% van de daar vermelde tarieven.

 

Hoofdstuk 2 Begraven

2.1

Voor het begraven van het lichaam van een overleden persoon van 12 jaar of ouder wordt geheven

€ 584,00

2.2

Voor het begraven van het lichaam van een overleden persoon beneden één jaar wordt geheven

€ 146,00

2.3

Voor het begraven van het lichaam van een overleden persoon ouder dan één, doch jonger dan 12 jaar, wordt geheven

€ 292,00

2.4

Voor het begraven van een asbus, anders dan in een urnengraf of een urnennis

€ 190,55

2.5

Voor het begraven op buitengewone uren wordt het recht, bedoeld in 2.1, 2.2, 2.3 en 2.4, verhoogd met 50%, tenzij het tijdstip van begraven is bepaald op verzoek van of vanwege burgemeester en wethouders

 

2.6

Onder buitengewone uren wordt verstaan:

 

2.6.1

op werkdagen voor 09.00 uur en na 16.00 uur;

 

2.6.2

op zaterdagen, zondagen of algemeen erkende feestdagen, als bedoeld in artikel 3 van de Algemene termijnenwet.

 

2.7

Indien tegelijkertijd meer dan één overledene van dezelfde familie tot en met de vierde graad van bloed- of aanverwantschap in hetzelfde graf wordt begraven wordt voor het begraven van de tweede en elk daarop volgende overledene 75% van de lijkbezorgingsrechten geheven

 

Hoofdstuk 3 Grafbedekking

3.1

Voor het afgeven van een vergunning voor het recht tot plaatsen of vernieuwen

van een gedenkteken wordt geheven

 

3.1.1

op een eigen graf op de begraafplaats Keern

€ 29,25

3.2

Voor het op verzoek van de rechthebbende op het graf afnemen en herplaatsen van grafbedekking wordt per liggend of staand element geheven

€ 73,90

Hoofdstuk 4 Onderhoud

4.1

De bijdrage in het algemeen onderhoud van de begraafplaats Berkhouterweg bedraagt

 

4.1.1

voor een huurgrafruimte voor een periode van 10 jaar

€ 140,50

4.1.2

voor een huurgraf voor een periode van 20 jaar

€ 562,00

4.1.3

voor een urnengraf voor een periode van 20 jaar

€ 281,00

4.1.4

voor een urnennis voor een periode van 20 jaar

€ 114,20

4.2

De bijdrage in het algemeen onderhoud van de begraafplaats Keern bedraagt

 

4.2.1

voor een urnennis voor een periode van 20 jaar in het binnencolumbarium

€ 330,85

4.3

De bijdrage in het algemeen onderhoud van de begraafplaats Zwaag bedraagt:

 

4.3.1

voor een huurgraf voor een periode van 20 jaar

€ 553,65

4.4

voor verlenging van de bijdrage in het algemeen onderhoud met een periode van 10 jaar wordt geheven:

 

4.4.1

voor de graven bedoeld onder 4.1.1: 100% van het daar vermelde tarief.

 

4.4.2

voor de graven bedoeld onder 4.1.2 en 4.3.1: 50% van het daar vermelde tarief.

 

Hoofdstuk 5 Inschrijven en overboeken van graven

5.1

Voor elke inschrijving en overboeking van het recht op een eigen graf, huurgraf, huurgrafruimte, urnengraf of urnennis wordt geheven

€ 2,95

Hoofdstuk 6 Lichten en ruimen

6.1

Voor het lichten van een lijk wordt geheven

€ 585,45

6.1.1

Voor het na lichting weer opnieuw begraven wordt geheven het recht vermeld in hoofdstuk 2.

 

Hoofdstuk 7 Schouwen

7.1

Voor het schouwen van een lijk door een gemeentelijk lijkschouwer wordt geheven:

 

7.1.1

op maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren

€ 140,50

7.1.2

op maandag tot en met vrijdag buiten kantooruren, alsmede op de onder 2.6.2

genoemde tijdstippen

€ 562,00