Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoorn

Regels grafbedekkingen 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegels grafbedekkingen 2010
CiteertitelRegels grafbedekkingen 2010
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp724 Lijkbezorging

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

210B

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Beheersverordening Gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Hoorn 2010, art. 19 3e lid

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-02-201112-12-2014nieuwe regeling

04-01-2011

Gemeenteblad 2011-07c

2010 10.52462

Tekst van de regeling

Intitulé

Regels grafbedekkingen 2010

 

Corsa reg. nr. 10.52462

 

Het college van Hoorn,

 

 • -

  gelet op artikel 19, derde lid van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Hoorn 2010;

 

besluiten vast te stellen de volgende

nadere regels voor grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaatsen.

Artikel 1. Begripsbepalingen

Deze nadere regels verstaan onder:

 • 1.

  grafbedekking: gedenkteken en grafbeplanting op een graf;

 • 2.

  gedenkteken: steen, zerk of ander monument, daaronder begrepen kettingen en hekwerken;

 • 3.

  grafbeplanting: winterharde beplanting;

 • 4.

  afsluitplaat: hardstenen plaat ter afsluiting van urnennissen in de urnenmuren.

Artikel 2. Aanvraag vergunning

 • 1.

  Bij de schriftelijke aanvraag voor vergunning tot het hebben van een gedenkteken behoort een werktekening te worden ingediend.

 • 2.

  Op deze werktekening dienen ten minste voor te komen:

  • a.

   een boven-, voor- en zijaanzicht met alle hoogte-, breedte-, dikte- en lengtematen;

  • b.

   de soort, kleur en bewerking van het te gebruiken materiaal;

  • c.

   de vermelding of de letters etc. ingehakt, opgehakt of van metaal zijn;

  • d.

   de woordindeling van het opschrift en de plaats van figuratie(s);

  • e.

   het materiaal van de fundering en de wijze van bevestiging van het gedenkteken daarop.

Artikel 3. Beslissing

De beslissing op de aanvraag wordt door burgemeester en wethouders schriftelijk medegedeeld.

Artikel 4. Gedenkteken

 • 1.

  Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt, zoals glas, natuursteen, metaal, keramiek, duurzame kunststoffen of een verduurzaamde houtsoort.

 • 2.

  De onderdelen moeten vast aan het gedenkteken zijn verbonden.

 • 3.

  Gedenktekens in de vorm van staande elementen moeten zuiver worden gesteld op een onder het maaiveld aan te brengen funderingsplaat van gewapend beton.

 • 4.

  Op het gedenkteken mag geen firmanaam of enige andere reclame zijn aangebracht.

Artikel 5. Afmeting en positie gedenktekens algemene graven

 • 1.

  Voor de eerstbegravene mag geplaatst een staande steen met maximale hoogte 80 cm, maximale breedte 50 cm en dikte tussen 8 cm en 10 cm.

 • 2.

  Voor tweede en derde begravene mag geplaatst een liggende rechthoekige steen met maximale lengte van 50 cm, maximale breedte van 55 cm en dikte tussen 8 cm en 10 cm.

 • 3.

  De in het eerste lid bedoelde steen wordt geplaatst aan het hoofdeinde van het graf.

 • 4.

  De steen voor de tweede begravene wordt geplaatst op 90 cm vanaf het hoofdeinde van het graf onder een helling van 1:10.

 • 5.

  De steen voor de derde begravene wordt geplaatst op 170 cm vanaf het hoofdeinde van het graf onder een helling van 1:20.

Artikel 6. Afmeting en positie gedenktekens particuliere graven

 • 1.

  De te gebruiken oppervlakte bij een particulier graf voor de toepassing van grafbedekking heeft een maximale lengte van 190 cm en een maximale breedte van 80 cm. De hoogte aan het hoofdeinde is maximaal 80 cm en aan het voeteneinde maximaal 30 cm.

 • 2.

  Het gedenkteken op graven met liggende steen heeft een maximale breedte van 60 cm, een maximale lengte van 130 cm en een dikte tussen 8 cm en 10 cm.

 • 3.

  Het in het tweede lid bedoelde gedenkteken wordt geplaatst op 160 cm vanaf het hoofdeinde van het graf onder een helling van 1:20.

 • 4.

  Het gedenkteken op graven met een staande steen heeft een maximale breedte van 70 cm, een maximale hoogte van 80 cm en een dikte tussen 8 cm en 10 cm. Ten aanzien van de vormgeving bestaan geen nadere eisen.

 • 5.

  Het in het vierde lid bedoelde gedenkteken wordt geplaatst op het hoofdeinde van het graf.

 • 6.

  Het gedenkteken op graven met staande steen kan gecombineerd worden met een liggende steen of liggende stenen elementen. Voor de afmetingen zijn het eerste lid en het vierde lid van toepassing. De liggende steen en de liggende elementen hebben een dikte tussen 8 cm en 10 cm.

Artikel 7. Gedenktekens urnennissen en urnengraven

 • 1.

  Op de urnengraven mag geplaatst een tegel met maximale lengte van 60 cm, een maximale breedte van 60 cm en een dikte van 8 cm.

 • 2.

  De urnennissen in de urnenmuren zijn afgedekt met een in de muur passende afsluitplaat.

 • 3.

  Bij het binnencolumbarium zijn geen gedenktekens of afsluitplaten toegestaan.

Artikel 8. Afwijking

Het college kan in bijzondere gevallen een vergunning verlenen voor gedenktekens die in materiaal afwijken van gestelde in artikel 4, eerste lid of die dunner zijn dan 8 cm.

Artikel 9. Tijden van plaatsen gedenktekens

 • 1.

  Het plaatsen van gedenktekens is mogelijk op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur. De zaterdag geldt niet als werkdag.

 • 2.

  Het college kan in bijzondere gevallen van deze tijden afwijken.

 • 3.

  Het plaatsen van gedenktekens is niet toegestaan tijdens een begrafenisplechtigheid of tijdens het ruimen van graven.

Artikel 10. Losse bloemen en planten en overigen

 • 1.

  Op een graf kunnen potplanten en bloemen in vazen worden geplaatst. Het is toegestaan op een graf losse bloemen te leggen. Op een graf mogen eenjarige gewassen worden geplant. Deze artikelen moeten zijn aangebracht binnen de maten als genoemd in artikel 5 en artikel 6.

 • 2.

  Het gebruik van los grind, keien en houtsnippers of vergelijkbaar materiaal op en langs de graven is niet toegestaan.

 • 3.

  Op en rondom urnengraven kunnen bloemen, bloemstukken en planten van de kleinste soort worden geplaatst. Naastgelegen graven mogen geen hinder ondervinden van geplante artikelen.

 • 4.

  Bij de urnennissen in de kromme muren is ruimte voor plantjes en memoralia. Het is bij geen der urnenmuren toegestaan bloemen en planten op de grond te plaatsen.

 • 5.

  Het is verboden voorwerpen te plaatsen in het binnencolumbarium, met uitzondering van een foto.

Artikel 11. Winterharde gewassen

 • 1.

  De winterharde gewassen die op de graven worden geplant mogen bij volle wasdom de voor het graf beschikbare oppervlakte niet overschrijden of moeten door snoeien binnen de oppervlakte kunnen worden gehouden.

 • 2.

  De winterharde gewassen mag de hoogte van 30 cm niet overschrijden of moeten door snoei binnen deze hoogte kunnen worden gehouden. Een enkele plant aan het hoofdeinde mag dezelfde hoogte bereiken als de toegestane hoogte van een staande steen.

 • 3.

  Voor grafbedekking in de vorm van winterharde gewassen is geen vergunning vereist.

Artikel 12. Tijdelijk gedenkteken

 • 1.

  Het is toegestaan zonder vergunning een tijdelijk gedenkteken op het graf te plaatsen voor de duur van ten hoogste 6 maanden, als overbrugging naar de plaatsing van het blijvende gedenkteken.

 • 2.

  De rechthebbende of de belanghebbende stelt voorafgaand de beheerder in kennis van het plaatsen van een tijdelijk gedenkteken.

 • 3.

  Het tijdelijke gedenkteken is maximaal 50 cm hoog en 30 cm breed.

 • 4.

  Op het tijdelijke gedenkteken mag geen firmanaam of enige andere reclame zijn aangebracht.

Artikel 13. Gedenkplaat

Op de rechte urnenmuur, met uitzondering van het binnencolumbarium, is ruimte aanwezig voor het aanbrengen van een gedenkplaat of een gedenkteken. Hiervoor wordt een apart tarief gehanteerd. De maximale afmeting van de plaat of het gedenkteken bedraagt 20 cm x 30 cm.

Artikel 14. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze nadere regels treden in werking op de tweede dag na bekendmaking in het gemeenteblad.

 • 2.

  Het Uitvoeringsbesluit voor grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaatsen, vastgesteld op 10 juli 2007, wordt ingetrokken.

 • 3.

  Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: Regels grafbedekkingen 2010.

   

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van burgemeester en wethouders van 4 januari 2011

 

De secretaris,

 

De voorzitter,