Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Houten

Instructie voor de griffier van de gemeente Houten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHouten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingInstructie voor de griffier van de gemeente Houten
CiteertitelInstructie voor de griffier van de gemeente Houten
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 107 a lid 2, Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-2012Onbekend

31-01-2012

Houtens Nieuws

2012-006

Tekst van de regeling

Intitulé

Instructie voor de griffier van de gemeente Houten

 

De Raad van de gemeente Houten;

 

gelet op artikel 107 a, lid 2 Gemeentewet;

 

besluit vast te stellen de

 

INSTRUCTIE VOOR DE GRIFFIER VAN DE GEMEENTE HOUTEN

Artikel 1
 • 1.

  De griffier draagt zorg voor een doelmatige ondersteuning en advisering van de leden van de raad.

 • 2.

  De griffier draagt er desgevraagd en uit eigener beweging zorg voor dat de leden van de raad via Raadsnet en de gebruikelijke kanalen de informatie krijgen die zij nodig hebben voor de uitoefening van het raadslidmaatschap.

 • 3.

  De griffier draagt er, zo nodig in overleg met de gemeentesecretaris, zorg voor dat de leden van de raad desgevraagd technische en zo nodig inhoudelijke bijstand krijgen bij het formuleren van moties, amendementen, initiatiefvoorstellen, interpellaties, het stellen van (schriftelijke) vragen en dergelijke.

 • 4.

  De griffier voert de werkzaamheden uit die hem worden opgedragen in de bepalingen uit hetReglement van Orde voor de werkzaamheden van de gemeenteraad 2009, de Verordening Rondetafelgesprekken 2009, de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2009 en de Verordening Functioneringsgesprekken burgemeester en raad en de bepalingen uit de Verordening Burgerinitiatief.

Artikel 2

De griffier ondersteunt de voorzitter van de raad en de voorzitters van de rondetafelgesprekken bij een goede voorbereiding en een goed verloop van vergaderingen.

Artikel 3
 • 1.

  De griffier draagt zorg voor een goede en tijdige verslaglegging van de raadsvergaderingen.

 • 2.

  De griffier draagt zorg voor een tijdige verzending van de voorlopige agenda’s, notulen en overige stukken aan raadsleden.

 • 3.

  De griffier registreert de toezeggingen die door het college van B & W gedaan worden in de vergaderingen van de raad.

Artikel 4

De griffier draagt zorg voor de jaarplanning van de raadsvergadering en rondetafelgesprekken.

Artikel 5
 • 1.

  De griffier is secretaris van het seniorenconvent en de agendacommissie en draagt zorg voor een goede en tijdige verslaglegging van de vergaderingen.

 • 2.

  De griffier is de agendacommissie behulpzaam bij het vaststellen van de voorlopige agenda voor de vergaderingen van de raad en de rondetafelgesprekken.

Artikel 6

De griffier is verantwoordelijk voor de externe communicatie van de raad.

Artikel 7

De griffier geeft informatie aan burgers van de gemeente Houten inzake het functioneren van de raad. De griffier verleent ondersteuning aan burgers van Houten die contact zoeken met de raad hetzij in de vorm van gesprekken hetzij in de vorm van een burgerinitiatief.

Artikel 8
 • 1.

  De griffier ziet toe op een zorgvuldige uitvoering van de taken van de griffie zoals aangegeven in een activiteitenplan dat in overleg met de leidinggevende van de griffie wordt vastgesteld.

 • 2.

  De griffier is verantwoordelijk voor alle door of namens hem verrichtte werkzaamheden.

Artikel 9
 • 1.

  De griffier voert periodiek overleg met de burgemeester en de gemeentesecretaris.

 • 2.

  De griffier voert periodiek overleg met de voorzitters van de rondetafelgesprekken.

Artikel 10

De raad is het bevoegd gezag over de griffier en zijn medewerkers en bepaalt zelf op welke wijze de griffier verantwoording aan hem aflegt.

Artikel 11
 • 1.

  Indien de griffier langer dan dertig dagen verhinderd is zijn functie te vervullen doet hij daarvan tijdig mededeling aan het seniorenconvent.

 • 2.

  griffier draagt er overigens zorg voor dat tijdens zijn verlof of afwezigheid vanwege andere redenen zijn vervanging adequaat geregeld is.

Artikel 12
 • 1.

  In alle gevallen waarin deze instructie niet voorziet, pleegt de griffier voor zover nodig overleg met

  het raadslid die namens de raad de werkgeversrol voor de griffie vervult, en informeert vervolgens het seniorenconvent.

 • 2.

  Deze instructie treedt in werking op de dag na de vaststelling.

   

   

   

  Aldus vastgesteld door de gemeenteraad van Houten op 31 januari 2012

   

  de griffier,

  de burgemeester,

  mr. P.M.H. van Ruitenbeek

  C.H.J. Lamers

Toelichting:

De eerste, huidige, instructie is vastgesteld in het jaar 2002. In 2002 werd een begin gemaakt met het dualistisch werken in de raad van de gemeente Houten. Nu zijn we bijna 10 jaar verder en zijn de verordeningen die de werkzaamheden van de raad en rondetafelgesprekken regelen bijgesteld. Gezien de genoemde wijzigingen en de ervaringen met het duale stelsel volgt hier nu een aangepaste instructie voor de griffier. De instructie voor de griffier kan gezien worden als het kader van de verschillende verordeningen die de werkzaamheden van de griffier regelen.

Dit zijn de volgende verordeningen:

 • -

  Reglement van Orde voor de werkzaamheden van de gemeenteraad 2009;

 • -

  Verordening Rondetafelgesprekken 2009;

 • -

  Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2009;

 • -

  Verordening Functioneringsgesprekken burgemeester en raad;

 • -

  Verordening Burgerinitiatief.