Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Houten

Uitvoeringsregeling met betrekking tot de heffing en invordering van toeristenbelasting in de gemeente Houten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHouten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsregeling met betrekking tot de heffing en invordering van toeristenbelasting in de gemeente Houten
CiteertitelUitvoeringsregeling toeristenbelasting Houten
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikelen 6, 7, 8, 13 en 14 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen
 2. artikelen 29 en 31 van de Invorderingswet 1990 in verbinding met de artikelen 231, tweede lid, onderdeel a, en derde lid, en 237 van de Gemeentewet, artikel 160, eerste lid, onderdeel b, van de Gemeentewet, artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-03-2012Onbekend

13-03-2012

Houtens Nieuws

BWV12.0092

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsregeling met betrekking tot de heffing en invordering van toeristenbelasting in de gemeente Houten

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten;

 

Gelet op de artikelen 6, 7, 8, 13 en 14 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de artikelen 29 en 31 van de Invorderingswet 1990 in verbinding met de artikelen 231, tweede lid, onderdeel a, en derde lid, en 237 van de Gemeentewet, op artikel 160, eerste lid, onderdeel b, van de Gemeentewet, op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht, alsmede op het betreffende artikel van de in de gemeente Houten geldende belastingverordeningen, waarin het college de bevoegdheid is toegekend nadere regels te geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de onderscheiden gemeentelijke belastingen;

 

Besluit vast te stellen de volgende regeling;

 

UITVOERINGSREGELING MET BETREKKING TOT DE HEFFING EN INVORDERING VAN TOERISTENBELASTING IN DE GEMEENTE HOUTEN

Artikel 1 Algemene bepaling

 • 1.

  Deze regeling geeft uitvoering aan de artikelen 6, 7, 8, 13 en 14 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de artikelen 29 en 31 van de Invorderingswet 1990, artikel 160, eerste lid, onderdeel b, van de Gemeentewet, artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen in de belastingverordeningen van de gemeente Houten op grond waarvan het college van burgemeester en wethouders andere regels kan geven met betrekking tot de heffing en invordering van de onderscheiden gemeentelijke belastingen.

 • 2.

  Voor de toepassing van deze regeling worden rechten aangemerkt als gemeentelijke belastingen.

 • 3.

  De op andere wijze geheven gemeentelijke belastingen bedoeld in artikel 233 van de Gemeentewet, worden voor de toepassing van deze regeling aangemerkt als bij wege van aanslag geheven belastingen, met dien verstande dat wordt verstaan onder de aanslag of de voorlopige aanslag: het gevorderde, onderscheidenlijk het voorlopig gevorderde bedrag. Artikel 2 blijft bij de op andere wijze geheven gemeentelijke belastingen buiten toepassing.

Artikel 2 Aangifte

 • 1.

  De belastingplichtige voor de toeristenbelasting aan wie niet binnen zes maanden na afloop van het belastingjaar of kalenderjaar een aangiftebiljet is uitgereikt of een aanslag is opgelegd, is gehouden binnen een maand na het verstrijken van die zes maanden bij de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar een schriftelijk verzoek in te dienen om uitreiking van het aangiftebiljet.

 • 2.

  Als formulier van het aangiftebiljet toeristenbelasting wordt vastgesteld het formulier dat in overeenstemming is met het als bijlage opgenomen model.

 • 3.

  Overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen dienen de in het aangiftebiljet gevraagde gegevens duidelijk, stellig en zonder voorbehoud te worden ingevuld. Het aangiftebiljet wordt ondertekend en met de daarbij gevraagde bescheiden binnen vier weken ingeleverd of toegezonden.

 • 4.

  Voor particulieren en ondernemers met een omzet van minder dan € 10.000,- geldt een ontheffing van de verplichting tot het overleggen van een goedgekeurde accountantsverklaring. Een kopie van de aangifte aan de rijksbelastingdienst dan wel een kopie van de voorlopige of definitieve aanslag inkomstenbelasting dan wel vennootschapsbelasting dient desgevraagd door belastingplichtige te worden overgelegd.

Artikel 3 Gebruik nachtverblijfregister ten behoeve van de heffing van toeristenbelasting

Bij de vaststelling van feiten ten behoeve van de heffing van toeristenbelasting kan de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, bedoelde gemeenteambtenaar het door de belastingplichtige bijgehouden nachtverblijfregister raadplegen.

Artikel 4 Voorlopige aanslag

 • 1.

  De in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar legt een voorlopige aanslag op na de aanvang van het belastingjaar, doch niet voor juli.

 • 2.

  Voorlopige aanslagen worden opgelegd op basis van 100% van de vergoeding die, terzake van het houden van verblijf met overnachten, in het voorgaande belastingjaar is omgezet.

 • 3.

  Indien de omzet van een nieuwe belastingplichtige nog niet bekend is, wordt deze geschat op basis van ervaringscijfers.

Artikel 5 Rente

 • 1.

  Het percentage van de invorderingsrente is het percentage dat ingevolge artikel 29 van de Invorderingswet 1990 voor het betreffende kalenderkwartaal voor de rijksbelastingen is vastgesteld.

 • 2.

  Bij de invordering van de gemeentelijke belastingen vindt de ministeriële regeling bedoeld in artikel 31 van de Invorderingswet 1990 overeenkomstige toepassing.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

Artikel 7 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als ‘Uitvoeringsregeling toeristenbelasting Houten’.

 

Houten, 13 maart 2012

het college van burgemeester en wethouders gemeente Houten,

 

de secretaris,

de burgemeester,

J. Wiegel

C.H.J. Lamers

Bijlage

Aangiftebiljet Toeristenbelasting (voorlopige / definitieve aangifte)

 

Datum van uitreiking:

Aangiftebiljet terug zenden voor:

 

Betreft belastingjaar:

 

Betreft vestigingsadres:

Postcode en woonplaats:

 

Contactpersoon:

Naam                                    :……………………………………………………………………

Adres                                    : ……………………………………………………………………

Postcode en woonplaats          : ……………………………………………………………………

Telefoonnummer                    : ……………………………………………………………………

 

Capaciteits- en tarief gegevens:

Hotels, pensions etc.

Aantal bedden             : ……………………

Aantal kamers             : …………………

Kamerprijzen: vanaf    : €………………………………… tot €……………………………

 

Campings

Aantal vaste jaarplaatsen         : ………………………

Aantal vaste seizoensplaatsen  : ………………………

Aantal seizoensplaatsen           : ……………………

Aantal passantenplaatsen         : ……………………… +/+

Totaal aantal plaatsen              : ………………………

 

Aantal overnachtingen

Hoeveel overnachtingen hebben in het belastingjaar in uw bedrijf plaatsgehad.

Totaal aantal overnachtingen : ……………

 

Aantal overnachtingen waarover geen toeristenbelasting verschuldigd is

: ……… -/-

Aantal belastbare overnachtingen : ……………

 

Inkomsten uit logies

Hierna geeft u aan welk bedrag in het belastingjaar in rekening is gebracht voor logies. Het bedrag dat u opgeeft is het bedrag gelijk aan de netto-opbrengst zoals u dat voor de BTW dient op te geven. In het door u opgegeven bedrag is géén omzetbelasting (BTW) en berekende toeristenbelasting begrepen die voor vergoeding voor het bieden van verblijf (logies) is verschuldigd.

Indien u niet BTW-plichtig bent, dan geeft u de omzet op zoals deze is gerealiseerd, zonder de berekende toeristenbelasting daarin begrepen.

 

Ontvangsten uit logies (excl. BTW en toeristenbelasting) : ……………………

Ontvangsten uit logies van personen die zijn opgenomen in het

bevolkingsregister van Houten (excl. BTW en toeristenbelasting):…………-/-

 

Inkomsten uit logies (belastbaar voor toeristenbelasting)*  : ……………………

 

 

Opmerkingen    : .

                          .

                          .

                          .

 

Ondertekening

De ondergetekende verklaart dit biljet met de bijlag(n) duidelijk, stelling en zonder voorbehoud te hebben ingevuld.

 

U dient de eventuele bijlage(n) te voorzien van naam en adres.

 

Aantal bijlagen: ……………

 

Naam: ……………………………                    Plaats: .……………………………

 

Datum: ……………………………                       Handtekening:………………………………

 

 

* Voor particulieren en ondernemers met een omzet van meer dat € 10.000,- geldt dat samen met de aangifte een afschrift van een goedgekeurde accountantsverklaring overlegd moet worden. Voor particulieren met een omzet van minder dan € 10.000,- geldt dat een kopie van de aangifte aan de rijksbelastingdienst dan wel een kopie van de voorlopige of definitieve aanslag inkomstenbelasting dan wel vennootschapsbelasting verlangd kan worden. Wanneer deze reeds aanwezig is verdient het de voorkeur hiervan een afschrift mee te sturen. Aldus neergelegd in de Uitvoeringsregeling toeristenbelasting Houten.

 

 

 

 

Toelichting bij het aangiftebiljet toeristenbelasting

 

Met de toezending of uitreiking van dit aangiftebiljet wordt u uitgenodigd aangifte te doen voor de toeristenbelasting. U moet daartoe het ingevulde en ondertekende biljet binnen vier weken na de datum van uitreiking retourneren aan:

 

Gemeente Houten

Tav team belastingen

Postbus 30

3990 DA Houten

 

Voor het retourneren van het aangiftebiljet kunt u gebruik maken van de bijgesloten antwoordenveloppe.

 

Indien u vragen heeft naar aanleiding van de aangifte, kunt u terecht bij de medewerkers van het team belastingen. De medewerkers zijn telefonisch bereikbaar via het algemene nummer (030) 63 92 611.

 

Aangifte verplicht

 

Op grond van wettelijke bepalingen is een ieder aan wie een aangiftebiljet is uitgereikt, verplicht aangifte te doen door het biljet duidelijk, stellig en zonder voorbehoud in te vullen, te ondertekenen en met de daarin gevraagde bescheiden in te leveren. U bent dus verplicht dit te doen, ook als er geen overnachtingen hebben plaatsgevonden. Het achterwege laten van de aangifte leidt er toe dat de gemeente ambtshalve een aanslag zal opleggen. Bij eventuele bezwaren tegen deze aanslag rust op u de bewijslast om het tegendeel te bewijzen.

 

Wat is toeristenbelasting

 

Toeristenbelasting wordt geheven ter zake van het houden van verblijf met overnachten tegen een vergoeding.

 

Wie is belastingplichtig

 

De toeristenbelasting wordt geheven van degene die tegen betaling gelegenheid biedt tot verblijf met overnachting in de gemeente Houten. De belastingplichtige kan de belasting vervolgens verhalen op degene die verblijf houdt als surplus op het overnachtingstarief. De toeristenbelasting wordt dus voldaan door de ‘toerist’ maar afgedragen door degene die gelegenheid tot overnachting biedt.

 

Hoe wordt de toeristenbelasting berekend

 

De toeristenbelasting wordt berekend als percentage van het overnachtingstarief. Het percentage bedraagt 3%. Het overnachtingstarief is het tarief dat voor het overnachten excl. Ontbijt in rekening wordt gebracht.

 

 

Doorhalen wat niet van toepassing is.